Rekrutacja 2022

Dlaczego warto studiować? Dni Otwarte 2022 Procedura przeniesienia z innej uczelni Procedura potwierdzenia efektów uczenia się

Harmonogram

Wzornictwo I stopnia, studia stacjonarne

01.06.2022

Termin rozpoczęcia rejestracji w IRK

Kandydat zobowiązany jest podczas procesu rekrutacji (wysyłka zadań, teczek, rozmowa kwalifikacyjna) do korzystania z konta gmail, które zapewni poprawne funkcjonowanie.

Oficjalnym narzędziem do przeprowadzania rekrutacji zdalnej na Akademii jest platforma Google Workspace.

22.06.2022 Godzina: 15:00

Zakończenie Rejestracji w IR

22.06.2022

Ostateczny termin dokonania opłaty

 

Instrukcje i pliki do pobrania:

1. Instrukcja przygotowania wielostronicowego pliku PDF – pobierz (431 KB) pdf 

2. Oświadczenie o samodzielnym wykonaniu prac zawartych w teczce/portfolio – pobierz (14 KB) doc

3. Oświadczenie o samodzielnym wykonaniu zadań egzaminacyjnych – pobierz (18 KB) docx

23 – 26.06.2022

I ETAP – PRZEGLĄD I OCENA PRAC ZAWARTYCH W PORTFOLIO ORAZ ESEJU APLIKACYJNEGO

Termin nadsyłania portfolio wraz z esejem i kompletem dokumentów: od 23.06.2022 od godziny 8.00 do 26.06.2022 do godziny 20.00

Obowiązkiem kandydata/kandydatki jest przesłanie portfolio wraz z wymaganymi dokumentami w formie elektronicznej wz.1st.2022@asp.gda.pl

(dokumenty przesłane po przekroczeniu wyznaczonego terminu nie będą podlegać ocenie, prosimy nie czekać do ostatniej chwili z uwagi na możliwy długi czas przesyłania plików drogą internetową)

Przesłana dokumentacja powinna zawierać:

1. Esej aplikacyjny, w którym kandydat/kandydatka powinien/powinna opisać́ własne cechy charakteru, umiejętności, edukację, zainteresowania, dążenia oraz marzenia. W eseju należy uzasadnić́ także wybór kierunku studiów oraz przedstawić́ własną osobę w taki sposób, aby przekonać́ do wyboru jej spośród innych aplikujących. Esej powinien mieć objętość nie większą̨ niż 6000 znaków ze spacjami (font 11 pkt, format A4 w układzie pionowym.)

2. Portfolio będące ilustrowanym uzupełnieniem eseju aplikacyjnego. Mogą znaleźć się w nim prace plastyczne ściśle powiązane z kierunkiem studiów, ale także malarstwo, rysunki, projekty graficzne, rzeźbiarskie, renderingi 3D, fotografia, animacje, modele, makiety i inne przykłady aktywności kandydata, wskazujące na jego zainteresowania i predyspozycje do studiowania na kierunku Wzornictwo.

3. Oświadczenie – skan lub zdjęcie własnoręcznie podpisanego oświadczenia o samodzielnym przygotowaniu eseju oraz wykonaniu prac zawartych w portfolio bez naruszenia dóbr osób trzecich (plik do pobrania).

4. Potwierdzenie dokonania opłaty egzaminacyjnej.

Wymagania dotyczące przesyłanych plików:

Portfolio i esej powinny być przygotowane w formie jednego wielostronicowego pliku PDF, opisanego w następujący sposób: Rekrutacja_Wzornictwo_Istopień_Nazwisko_Imię, (maksymalnie 20 stron ) podzielonego na dwie części:

1. Esej aplikacyjny,

2. Portfolio; (instrukcja przygotowania pliku pdf do pobrania).

Nadesłanie niekompletnej dokumentacji, dyskwalifikuje kandydata/kandydatkę z udziału w egzaminach wstępnych.

UWAGA: Dokumentacja przesłana za pomocą odnośnika do Dysku Google, WeTransfer, YouTube lub innej strony do przesyłania dużej ilości danych nie będzie podlegać ocenie.

Dokumentacja przesłana po przekroczeniu wyznaczonego terminu nadesłania nie będzie podlegać ocenie.

Prosimy nie wysyłać wiadomości kilkukrotnie, przy ocenie pod uwagę będzie brana zawartość tylko pierwszej wiadomości nadesłanej przez kandydata/kandydatkę.

29.06.2022

Godzina: 15:00

OGŁOSZENIE WYNIKÓW I ETAPU  godzina 15:00

Warunkiem przystąpienia do II etapu postępowania rekrutacyjnego online jest uzyskanie przez kandydata/kandydatkę wymaganego minimum punktowego dla I etapu.

Ogłoszenie listy osób, które zostały zakwalifikowane do II etapu egzaminu wstępnego.

Ogłoszenie harmonogramu rozmowy kwalifikacyjnej.

Miejsce: strona internetowa www.asp.gda.pl w dziale Rekrutacja > Wyniki

(Przesłanie na konta kandydatów/kandydatek informacji o godzinie przeprowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej do godziny 17:00.)

Osoby zakwalifikowane do rozmowy kwalifikacyjnej są zobowiązane do sprawdzenia do godziny 18:00 czy otrzymały link do rozmowy. W przypadku gdy nie otrzymały e-maila, proszone są o kontakt z wz.1st.2022@asp.gda.pl za pomocą komunikatora w IRK do godziny 18:30. Powtórna wiadomość e-mail zostanie wysłana do godziny 19:30.

30.06 – 01.07.2022

II ETAP – ROZMOWA KWALIFIKACYJNA

Rozmowy kwalifikacyjne będą odbywały się od godz. 9:00

Rozmowa z kandydatem/kandydatką będzie nawiązywała do przesłanego pliku w formacie PDF, zawierającego esej oraz portfolio.

Rozmowa kwalifikacyjna przeprowadzana będzie przez Komisję w formie zdalnej poprzez aplikację Google Meet. Forma ta wymaga od kandydata/kandydatki dostępu do urządzenia umożliwiającego przeprowadzenie rozmowy audio-wizualnej oraz stabilnego łącza internetowego. W trakcie rozmowy powinno być możliwe sprawdzenie tożsamości kandydata/ kandydatki poprzez zadanie pytań w oparciu o dane osobowe wprowadzone do IRK.

Przewidywany czas rozmowy kwalifikacyjnej wynosi ok. 20 minut.

04.07.2022

Godzina: 15:00

OGŁOSZENIE WYNIKÓW II ETAPU  godzina 15:00

OGŁOSZENIE WYNIKÓW EGZAMINÓW

Warunkiem otrzymania pozytywnej oceny w procesie postępowania rekrutacyjnego online jest uzyskanie przez kandydata/kandydatkę wymaganego minimum punktowego z każdego etapu.

Ogłoszenie listy osób, które zdały egzamin i zmieściły się w limicie przyjęć na I rok studiów.

Miejsce: strona internetowa www.asp.gda.pl w dziale Rekrutacja > Wyniki

05 – 11.07.2022

Składanie dokumentów

Oryginalne dokumenty należy przesłać kurierem bądź pocztą na poniższy adres – liczy się data dostarczenia przesyłki na Uczelnię, a nie data stempla pocztowego.

Oryginalne dokumenty można też dostarczyć od poniedziałku do piątku w godz. 12.00 – 14.00

Adres: Wielka Zbrojownia, Targ Węglowy 6, Gdańsk 80-836

Dział Kształcenia, Biuro Rekrutacji, pok. 210

Uwaga! W przypadku dużej ilości kandydatów godzina ogłoszenia wyników może ulec zmianie. Przepraszamy za związane z tym utrudnienia

Zgodnie z Uchwałą Senatu nr 11/2022 z dnia 27.04.2022 r. limit przyjęć na pierwszy rok studiów w roku akademickim 2022/2023 wynosi 23 osoby.