Rekrutacja 2022

Dlaczego warto studiować? Dni Otwarte 2022 Procedura przeniesienia z innej uczelni Procedura potwierdzenia efektów uczenia się

Harmonogram

Wzornictwo II stopnia, studia stacjonarne

01.06.2022

Termin rozpoczęcia rejestracji w IRK

Kandydat zobowiązany jest podczas procesu rekrutacji (wysyłka zadań, teczek, rozmowa kwalifikacyjna) do korzystania z konta gmail, które zapewni poprawne funkcjonowanie.

Oficjalnym narzędziem do przeprowadzania rekrutacji zdalnej na Akademii jest platforma Google Workspace.

28.06.2022
Godzina: 15:00

Zakończenie Rejestracji w IRK

28.06.2022

Ostateczny termin dokonania opłaty egzaminacyjnej

 

Instrukcje i pliki do pobrania:

1. Instrukcja przygotowania wielostronicowego pliku PDF – pobierz (431 KB) pdf 

2. Oświadczenie o samodzielnym wykonaniu prac zawartych w teczce/portfolio – pobierz (14 KB) doc

3. Oświadczenie o samodzielnym wykonaniu zadań egzaminacyjnych – pobierz (18 KB) docx

I ETAP – ROZMOWA KWALIFIKACYJNA

29 – 30.06.2022

I. PRZESŁANIE PORTFOLIO, AUTORSKIEGO TEKSTU – WERYFIKACJA FORMALNA NADESŁANEJ DOKUMENTACJI

Termin nadsyłania: od 29.06.2022 od godziny 8.00 do 30.06.2022 do godziny 20.00

Warunkiem oceny w I etapie jest przesłanie przez kandydata/kandydatkę portfolio, autorskiego tekstu i wymaganych dokumentów w formie elektronicznej na adres: wz.2st.2022@asp.gda.pl

(dokumenty przesłane po przekroczeniu wyznaczonego terminu nie będą podlegać ocenie, prosimy nie czekać do ostatniej chwili z uwagi na możliwy długi czas przesyłania plików drogą internetową)

Wymagana dokumentacja powinna zawierać:

1. Autorski tekst – odpowiadający na jeden, dowolnie wybrany przez kandydata/kandydatkę temat, z grupy zagadnień́ związanych z problematyką wybranego kierunku. Lista tematów zostanie opublikowana na stronie internetowej uczelni (www.asp.gda.pl>>Rekrutacja – Zdania egzaminacyjne) w dniu 01.06.2022 r. Tekst powinien być́ przygotowany w języku polskim. Tekst nie powinien być́ krótszy niż̇ 4000 i dłuższy niż̇ 6000 znaków typograficznych ze spacjami.

2. Portfolio – w dowolnej formie graficznej. Powinno ono zawierać́

dokumentację osiągnięć́ artystycznych oraz projektowych kandydatki/

kandydata. W przypadku prac powstałych w ramach cyklu dydaktycznego (np. w ramach studiów I stopnia) wymagane jest podanie metryczek zawierających: imię̨ i nazwisko prowadzącego dany przedmiot, rok studiów, na którym dana praca powstała oraz krótkie opisy objaśniające idee, cel lub szczególne cechy prezentowanych prac.

Wszystkie dokumenty składające się na portfolio powinny być przygotowane w wersji cyfrowej w postaci wielostronicowego pliku PDF,(instrukcja przygotowania pliku PDF do pobrania). Opis pliku: Rekrutacja_Wzornictwo_IIstopien_Imię_Nazwisko,

3. Oświadczenie – skan lub zdjęcie własnoręcznie podpisanego oświadczenia samodzielnym przygotowaniu autorskiego tekstu oraz wykonaniu prac zawartych w portfolio bez naruszenia dóbr osób trzecich (plik do pobrania).

4. Potwierdzenie dokonania opłaty egzaminacyjnej.

Nadesłanie niekompletnej dokumentacji, dyskwalifikuje kandydata/kandydatkę z udziału w egzaminach wstępnych

UWAGA: Dokumentacja przesłana za pomocą odnośnika do Dysku Google, WeTransfer, YouTube lub innej strony do przesyłania dużej ilości danych nie będzie podlegać ocenie.

Dokumentacja przesłana po przekroczeniu wyznaczonego terminu nadesłania nie będzie podlegać ocenie.

Prosimy nie wysyłać wiadomości kilkukrotnie, przy ocenie pod uwagę będzie brana zawartość tylko pierwszej wiadomości nadesłanej przez kandydata/kandydatkę. 

04.07.2022
Godzina 15:00

OGŁOSZENIE LISTY OSÓB SPEŁNIAJĄCYCH WYMOGI FORMALNE, ZAKWALIFIKOWANYCH DO ROZMOWY KWALIFIKACYJNEJ – godzina 15:00

Ogłoszenie harmonogramu rozmowy kwalifikacyjnej

Miejsce: strona internetowa www.asp.gda.pl w dziale Rekrutacja > Wyniki

(Przesłanie na konta e-mail kandydatów/kandydatek podanych podczas rejestracji informacji o godzinie przeprowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej do godziny 17:00.)

Osoby zakwalifikowane do rozmowy kwalifikacyjnej są zobowiązane do sprawdzenia do godziny 18:00 czy otrzymały link do rozmowy. W przypadku gdy nie otrzymały e-maila, proszone są o kontakt z wz.2st.2022@asp.gda.pl za pomocą komunikatora w IRK do godziny 18:30. Powtórna wiadomość e-mail zostanie wysłana do godziny 19:30.

05 – 07.07.2022

II. ROZMOWA KWALIFIKACYJNA

Rozmowy kwalifikacyjne będą odbywały się od godz. 9:00 wg ustalonego harmonogramu.

Rozmowa kwalifikacyjna przeprowadzona zostanie w oparciu przesyłane przez kandydata/kandydatkę portfolio i autorski tekst. Rozmowa kwalifikacyjna ma na celu zapoznanie się z sylwetką kandydata/kandydatki, jego/jej zainteresowaniami z zakresu wzornictwa i sztuk projektowych oraz szeroko pojętej kultury i sztuki.

Ocenie podlegają wszystkie elementy egzaminu: rozmowa kwalifikacyjna, portfolio, autorski tekst.

Rozmowa kwalifikacyjna przeprowadzana będzie przez Komisję w formie zdalnej poprzez aplikację Google Meet. Forma ta wymaga od kandydata/ kandydatki dostępu do urządzenia umożliwiającego przeprowadzenie rozmowy audio-wizualnej oraz stabilnego łącza internetowego. W trakcie rozmowy powinno być możliwe sprawdzenie tożsamości kandydata/ kandydatki poprzez zadanie pytań w oparciu o dane osobowe wprowadzone do IRK.

Przewidywany czas rozmowy kwalifikacyjnej wynosi ok. 20 minut.

 

08.07.2022
Godzina 15:00

OGŁOSZENIE WYNIKÓW II ETAPU godzina 15:00

OGŁOSZENIE WYNIKÓW EGZAMINÓW

Warunkiem otrzymania pozytywnej oceny w procesie postępowania rekrutacyjnego online jest uzyskanie przez kandydata/kandydatkę wymaganego minimum punktowego z każdego elementu egzaminu.

Ogłoszenie listy osób, które zdały egzamin i zmieściły się w limicie przyjęć na I rok studiów.

Miejsce: strona internetowa www.asp.gda.pl w dziale Rekrutacja > Wyniki

11 –  15.07.2022

Składanie dokumentów

Oryginalne dokumenty należy przesłać kurierem bądź pocztą na poniższy adres – liczy się data dostarczenia przesyłki na Uczelnię, a nie data stempla pocztowego.

Oryginalne dokumenty można też dostarczyć od poniedziałku do piątku w godz. 12.00 – 14.00

Adres: Wielka Zbrojownia, Targ Węglowy 6, Gdańsk 80-836

Dział Kształcenia, Biuro Rekrutacji, pok. 210

Uwaga! W przypadku dużej ilości kandydatów godzina ogłoszenia wyników może ulec zmianie. Przepraszamy za związane z tym utrudnienia.

Zgodnie z Uchwałą Senatu nr 11/2022 z dnia 27.04.2022 r. limit przyjęć na pierwszy rok studiów w roku akademickim 2022/2023 wynosi 18 osób.