Rekrutacja 2023

Rekrutacja dodatkowa

W tym miejscu zamieszczane będą ogłoszenia o wolnych miejscach na poszczególnych kierunkach, zgodnie z poniższą procedurą.
Po zakończeniu rekrutacji podstawowej na danym kierunku, na wniosek Przewodniczącego Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej, Przewodniczący Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej może podjąć decyzję o przeprowadzeniu:

Rekrutacji dodatkowej, która dotyczy kierunków, na których w rekrutacji podstawowej zakwalifikowano do przyjęcia na studia mniejszą liczbę kandydatów aniżeli ustalony limit przyjęć
Rekrutacja dodatkowa przeprowadzana jest na zasadach obowiązujących w rekrutacji podstawowej i skierowana jest do wszystkich kandydatów na studia, niezależnie czy brali oni udział w rekrutacji podstawowej.
Ogłoszenie o dodatkowej rekrutacji na dany kierunek studiów zawierające limit wolnych miejsc oraz terminy egzaminów wstępnych publikowane są na stronie internetowej www.asp.gda.pl. Kandydaci zapisują się na wybrany kierunek w systemie IRK, dokonują opłaty i przechodzą kolejne etapy rekrutacji zgodnie z § 4 uchwały w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia w Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku na dany rok akademicki.

(na rok 2023/2024 – Uchwała nr 19/2022 Senatu Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku  – przejdź na stronę)