Rekrutacja 2021

Dlaczego warto studiować? Dni Otwarte 2021 Procedura przeniesienia z innej uczelni Procedura potwierdzenia efektów uczenia się

Harmonogram

Malarstwo, studia jednolite magisterskie

01.06.2021

Termin rozpoczęcia rejestracji w IRK

23.06.2021

Godzina 15:00

Zakończenie Rejestracji w IRK

23.06.2021

Ostateczny termin dokonania opłaty egzaminacyjnej

 

Instrukcje i pliki do pobrania:

1. Instrukcja przygotowania wielostronicowego pliku PDF – pobierz (431 KB) pdf

2. Oświadczenie o samodzielnym wykonaniu prac zawartych w  teczce/portfolio – pobierz (13 KB) docx

3. Oświadczenie o samodzielnym wykonaniu  zadań egzaminacyjnych – pobierz (15 KB) docx

4. Instrukcja użytkowania komunikatora – pobierz (130 KB) pdf

24 – 27.06.2021

 

ETAP  WSTĘPNY – PRZESŁANIE PORTFOLIO

Obowiązkiem kandydata/kandydatki jest przesłanie portfolio wraz z dokumentami w formie elektronicznej na adres:  malarstwo.jednolite.2021@asp.gda.pl

Termin nadsyłania portfolio: od 24.06.2021  od godziny 8.00 do 27.06.2021 do godziny 20.00

(po godzinie 20.00 przesłanie plików będzie niemożliwe, prosimy nie czekać do ostatniej chwili)

Portfolio wraz z dokumentami powinno zawierać:

 1. Prace malarskie wykonane w dowolnej technice (np. tempera, gwasz, olej, akryl na papierze, tekturze, płótnie ) min. 10, max. 25 realizacji. Mile widziane są przede wszystkim realizacje przedstawiające studium martwej natury, studium postaci, jak również np. portret, pejzaż, prace z wyobraźni.
 2. Prace rysunkowe wykonane w dowolnej technice (np. ołówek, węgiel, tusz na papierze, tekturze) min.10, max.25 realizacji. Mile widziane są przede wszystkim realizacje przedstawiające studium martwej natury, postaci oraz np. portret, pejzaż, prace z wyobraźni.
 3. Dodatkowo kandydat może zaprezentować w portfolio także innego rodzaju realizacje artystyczne np. prace multimedialne, filmy, fotografie itp. Maksymalna ilość: 10 prac. Nie jest to obowiązkowe.
 4. List motywacyjny – Kandydat jest zobowiązany do napisania i załączenia podpisanego listu motywacyjnego adresowanego do Dziekana Wydziału Malarstwa, w którym w kilku zdaniach umotywuje swoją wolę studiowania na Kierunku Malarstwo.
 5. Oświadczenie – skan lub zdjęcie własnoręcznie podpisanego oświadczenia o samodzielnym wykonaniu prac zawartych w portfolio bez naruszenia dóbr osób trzecich (plik do pobrania).
 6. Potwierdzenie dokonania opłaty egzaminacyjnej. 

Wymagania formalne :

 1. Wszystkie prace rysunkowe i malarskie powinny być czytelnie podpisane imieniem i nazwiskiem – trwale piszącym narzędziem.
 2. Dokumentację fotograficzną prac należy wykonać przy bardzo dobrym oświetleniu (najlepiej dziennym), kadr poszczególnych fotografii powinien obejmować tylko pracę lub pracę na neutralnym tle. Każda fotografia powinna być wykonana frontalnie, bez skosów i zniekształceń oraz zapisana w rozmiarze: dłuższy bok min. 2000 – 3500 piks.
 3. Portfolio / Prezentacja prac malarskich, rysunkowych oraz dodatkowych realizacji artystycznych (np. prac fotograficznych) powinna być przygotowana jako jeden wielostronicowy plik PDF. (instrukcja przygotowania pliku pdf do pobrania).
 4. Wymogi formalne dotyczące plików video:
  - fragment video max. 30 sek. w postaci skrótu lub trailera. W przypadku gdy oryginał przekracza wymagany czas, sugerujemy zapis w standardowych formatach video (np. .mp4). Można załączyć max. 3 pliki video.
 5. Każda praca zamieszczona w portfolio powinna być opisana wg poniższego schematu:
  - nazwisko i imię
  - liczba porządkowa
  - tytuł pracy
  - rok powstania
  - wymiary oryginału w cm
  - technika wykonania
  - (np.Kowalski_Jan_01_Martwa_natura_2021_100x70 cm_akryl_na_plotnie)
 6. Kandydat/kandydatka jest zobowiązany do załączenia listy z opisem prac: dokument PDF opisany nazwiskiem i imieniem. Lista powinna zawierać numerację zgodną z tą zawartą w opisach pojedynczych prac, wg wzoru: liczba porządkowa, rok powstania, wymiary (wysokość x szerokość), technika wykonania, tytuł; (np. 01. Martwa natura, 2021, 100x70 cm, akryl na płótnie)

Komplet, portfolio z dokumentami należy wysłać w jednej wiadomości e-mail jako jeden załącznik na adres: malarstwo.jednolite.2021@asp.gda.pl

Załącznik z portfolio wraz z dodatkowymi plikami multimedialnymi (video) oraz dokumentami nie powinien przekroczyć 25 MB

Nadesłanie niekompletnego portfolio, brak wymaganych dokumentów dyskwalifikuje kandydata/kandydatkę z udziału w egzaminach wstępnych.

UWAGA: Dokumentacja przesłana za pomocą odnośnika do Dysku Google, WeTransfer, YouTube lub innej strony do przesyłania dużej ilości danych nie będzie podlegać ocenie.

Dokumentacja przesłana po przekroczeniu wyznaczonego terminu nadesłania nie będzie podlegać ocenie.

Prosimy nie wysyłać wiadomości kilkukrotnie, przy ocenie pod uwagę będzie brana  zawartość tylko pierwszej  wiadomości  nadesłanej przez kandydata/kandydatkę.  

28.06. – 01.07.2021

I ETAP  -  PRZEGLĄD I OCENA PORTFOLIO

 Przegląd oraz ocena prac zawartych w portfolio ma charakter konkursowy  i przeprowadzany jest z zastosowaniem systemu punktowego.

02.07.2021

Godzina 15:00

OGŁOSZENIE WYNIKÓW I ETAPU godzina 15:00

Warunkiem przystąpienia do II etapu postępowania rekrutacyjnego online jest uzyskanie przez kandydata/kandydatkę wymaganego minimum punktowego dla I etapu.

Ogłoszenie listy osób, które zostały zakwalifikowane do II etapu egzaminu wstępnego.

Ogłoszenie harmonogramu rozmowy kwalifikacyjnej.

Miejsce: strona internetowa  www.asp.gda.pl w dziale Rekrutacja > Wyniki

(Przesłanie na konta kandydatów/kandydatek informacji o godzinie przeprowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej do godziny 17:00.)

Osoby zakwalifikowane do rozmowy kwalifikacyjnej są zobowiązane do sprawdzenia do godziny 18:00  czy otrzymały link do rozmowy. W przypadku gdy nie otrzymały e-maila, proszone są o kontakt z malarstwo.jednolite.2021@asp.gda.pl za pomocą komunikatora w IRK do godziny  18:30. Powtórna wiadomość e-mail zostanie wysłana do godziny 19:30.

06 - 08.07.2021

 

II ETAP – Rozmowa Kwalifikacyjna

Rozmowy kwalifikacyjne będą odbywały się od godz. 9:00 wg harmonogramu.

Rozmowa kwalifikacyjna będzie dotyczyć prac kandydata/kandydatki przesłanych w portfolio drogą elektroniczną. Będzie miała  na celu zapoznanie się z sylwetką kandydata/kandydatki, z jego/jej predyspozycjami i doświadczeniem artystycznym oraz zainteresowaniami z zakresu problematyki wybranego kierunku oraz szeroko pojętej kultury i sztuki.

Rozmowa kwalifikacyjna przeprowadzana będzie przez Komisję w formie zdalnej poprzez aplikację Google Meet. Forma ta wymaga od kandydata/kandydatki dostępu do urządzenia umożliwiającego przeprowadzenie rozmowy audio-wizualnej oraz  stabilnego łącza internetowego. W trakcie rozmowy powinno być możliwe sprawdzenie tożsamości kandydata/kandydatki poprzez zdanie pytań w oparciu o dane osobowe  wprowadzone do IRK.

Przewidywany czas rozmowy kwalifikacyjnej wynosi ok. 20 minut.

09.07.2021

Godzina 15:00

 

OGŁOSZENIE WYNIKÓW II ETAPU   godzina 15:00

OGŁOSZENIE WYNIKÓW EGZAMIÓW

Warunkiem otrzymania pozytywnej oceny w procesie postępowania rekrutacyjnego online jest uzyskanie przez kandydata/kandydatkę wymaganego minimum punktowego z każdego etapu.

Ogłoszenie listy osób które zdały egzamin i zmieściły się w limicie przyjęć na I rok studiów.

Miejsce: strona internetowa www.asp.gda.pl w dziale Rekrutacja > Wyniki

10 – 16.07.2021

Składanie dokumentów

Oryginalne dokumenty należy przesłać kurierem bądź pocztą na poniższy adres – liczy się data dostarczenia przesyłki na Uczelnię, a nie data stempla pocztowego.

Oryginalne dokumenty można też dostarczyć od poniedziałku do piątku w godz. 12.00 – 14.00

Adres: Wielka Zbrojownia, Targ Węglowy 6, Gdańsk 80-836

Dział Kształcenia, Biuro Rekrutacji, pok. 210

Uwaga! W przypadku dużej ilości kandydatów godzina ogłoszenia wyników może ulec zmianie. Przepraszamy za związane z tym utrudnienia.

Na podstawie Uchwały nr 8/2021 Senatu Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku z dnia 28 kwietnia 2021 r. limit przyjęć na pierwszy rok studiów w roku akademickim 2021/2022 wynosi 28 osób.