Rekrutacja 2023

Akty prawne

 • Zarządzenie nr 16/2020 Rektora z dnia 18 lutego 2020 w sprawie wprowadzenia Regulaminu świadczeń dla studentów Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku w roku akademickim 2020/2021 – przejdź do strony
 • Zarządzenie nr 53/2019  Rektora z dnia 27 września 2019 w sprawie wprowadzenia Regulaminu świadczeń dla studentów Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku w roku akademickim 2019/2020 – przejdź do strony
 • ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz.85 ze zm.) 
 • ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz. U. z2020r. poz. 111 ze zm.);
 • rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o przyznanie świadczeń rodzinnych oraz zakresu informacji, jakie mają być zawarte we wniosku, zaświadczeniach i oświadczeniach o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych (Dz. U. z 2017 r. poz.1466 ze zm.);
 • ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1507 ze zm.);
 • ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1481 ze zm.);
 • ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 ze zm.);
 • rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 21 listopada 2019 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów dla
 • uczniów publicznych szkół i placówek artystycznych (t.j. Dz.U. 2019 poz. 2328 ze zm. )
 • ustawa z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1256 zezm.);
 • ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1468 ze zm.);
 • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 2096 ze zm.);
 • ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1172 ze zm.);
 • ustawa z dnia 12 grudnia 2013r. o cudzoziemcach (t.j. Dz.U. z 2020r. poz. 35ze zm.);
 • ustawa z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1480 ze zm.);
 • ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1387 ze. zm.);
 • ustawa z dnia 31 stycznia 2019 r. o rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym (t.j. Dz.U. 2019 r., poz. 303 ze zm.);
 • ustawa z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz.299 ze zm.);
 • ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (t.j. Dz.U.z 2019 r. poz.300, ze.zm.).