Rekrutacja 2024

Ubezpieczenie zdrowotne

Ubezpieczenie zdrowotne studentów w Narodowym Funduszu Zdrowia


Studenci często nie zdają sobie sprawy z faktu, że nie są ubezpieczeni w NFZ, dlatego w przypadku nagłego wypadku lub choroby, studenci mogą być obciążeni niewyobrażalnie wysoką kwotą za leczenie.

Aby korzystać z ubezpieczenia w Narodowym Funduszu Zdrowia, trzeba być poprawnie do niego zgłoszonym i utrzymywać ten status w przyszłości. Należy więc bezpłatnie sprawdzić swój status ubezpieczenia udając się osobiście z dowodem osobistym do oddziału NFZ i wyjaśnić ewentualne niezgodności.

Po zgłoszeniu do ubezpieczenia zdrowotnego w Narodowym Funduszu Zdrowia studenci mają prawo do korzystania bezpłatnie ze świadczeń opieki medycznej w placówkach podstawowej opieki zdrowotnej (POZ), które zawarły umowę z NFZ na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

Nabycie praw do ubezpieczenia zdrowotnego w NFZ przez studenta/doktoranta będącego obywatelem RP

Studenci/doktoranci polscy są zgłaszani do ubezpieczania zdrowotnego w NFZ:

 • przez swoich rodziców do ukończenia 26-tego roku życia (jeżeli w szczególności nie pracują w formie umowy o pracę / zlecenia, nie prowadzą działalności gospodarczej lub nie są zarejestrowani w Urzędzie Pracy jako osoby bezrobotne),
 • przez pracodawcę (jeżeli są zatrudnieni na umowę o pracę),
 • przez zleceniodawcę (jeżeli wykonują zlecenie w ramach działalności osobistej),
 • przez siebie samych (jeżeli prowadzą działalność gospodarczą),
 • przez pracującego lub prowadzącego działalność gospodarczą współmałżonka,
 • przez Uczelnię, jeżeli: ukończyli 26 lat i nie podlegają ubezpieczeniu z innego tytułu (również dla osób przed 26-tym rokiem życia, jeśli nie mogą być zgłoszeni do ubezpieczenia przez rodziców, np. rodzice nie żyją).


Zdarza się, że student był zgłoszony przez rodzica, potem podjął na krótko pracę, np. w czasie wakacji na umowę o pracę, więc automatycznie został wyrejestrowany z ubezpieczenia zdrowotnego z tytułu ubezpieczenia przez rodzica. Kończy pracę, wraca na uczelnię i okazuje się, że jest nieubezpieczony. Wtedy musi zostać ponownie zgłoszony do ubezpieczenia. Prawo do ubezpieczenia wygaśnie studentowi również w przypadku, gdy rodzice, którzy zgłosili go do ubezpieczenia, zmienią pracę i nie zgłoszą studenta u nowego pracodawcy.
Zgodnie z przepisami, rodzic (lub inny prawny opiekun) powinien wówczas zgłosić studenta do ubezpieczenia ponownie za pośrednictwem swojego pracodawcy (lub urzędu pracy, jeżeli jest bezrobotnym).

Jeśli student nie ma prawnego opiekuna lub po prostu ukończył 26 lat i nie ma innego tytułu do ubezpieczenia w NFZ, obowiązek ten powinna spełnić jego uczelnia na pisemny wniosek studenta.
Student nie ponosi żadnych kosztów ubezpieczenia zdrowotnego po złożeniu w Uczelni wniosku o objęcie ubezpieczeniem zdrowotnym w Narodowym Funduszu Zdrowia. Uczelnia zgłasza do NFZ wnioskującego studenta i co miesiąc opłaca za studenta składkę.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1373 z późn. zm.) szkoła wyższa lub jednostka organizacyjna prowadząca studia doktoranckie, na wniosek studenta/doktoranta, zobowiązana jest zgłosić do ubezpieczenia zdrowotnego i opłacać składki:

 • studentów oraz uczestników studiów doktoranckich, w przypadku gdy zainteresowani przedstawią stosowne oświadczenie o niepodleganiu obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu,
 • studentów oraz uczestników studiów doktoranckich, którzy studiują lub podejmą studia w Polsce i są uznani za osoby pochodzenia polskiego w rozumieniu przepisów o repatriacji lub posiadają ważną Kartę Polaka oraz nie podlegają obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu.

Student/doktorant zgłoszony do ubezpieczenia zdrowotnego przez Uczelnię jest zobowiązany poinformować o:

 • powstaniu innego tytułu do obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego wynikającego np. ze stosunku pracy,
 • zmianie danych zawartych we wniosku,
 • zmianie statusu studenta/doktoranta.

Utrata prawa do ubezpieczenia zdrowotnego w NFZ przez studenta/doktoranta opłacanego przez Uczelnię

Obowiązek ubezpieczenia zdrowotnego studenta/doktoranta powstaje z dniem immatrykulacji lub przyjęcia na studia doktoranckie i złożenia oświadczenia o niepodleganiu obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu, a wygasa z dniem ukończenia studiów lub studiów doktoranckich albo skreślenia z listy studentów lub skreślenia z listy uczestników studiów doktoranckich. Student/doktorant musi zgłosić członków rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego pod warunkiem nieposiadania przez nich innego tytułu do ubezpieczenia zdrowotnego.

Za datę ukończenia studiów uważa się datę złożenia egzaminu dyplomowego, a w przypadku studiów doktoranckich – nadanie stopnia doktora, również w przypadku, gdy termin obrony został za zgodą Dziekana przedłużony do dnia późniejszego niż 30 września.

W przypadku studenta/doktoranta, który zaliczył ostatni rok studiów i nie złożył egzaminu dyplomowego (nie uzyskał stopnia doktora) w terminie, obowiązek ubezpieczenia zdrowotnego wygasa z dniem 30 września. Nie dotyczy to sytuacji, w której za zgodą dziekana zostanie przedłużony termin obrony.
Prawo do świadczeń opieki zdrowotnej członków rodziny zgłoszonych przez studenta/doktoranta do ubezpieczenia zdrowotnego ustaje po upływie 30 dni od wygaśnięcia obowiązku ubezpieczenia zdrowotnego studenta/doktoranta.

Prawo do świadczeń opieki zdrowotnej studenta/doktoranta wygasa po upływie 4 miesięcy od zakończenia studiów lub studiów doktoranckich albo skreślenia z listy studentów lub uczestników studiów doktoranckich.

Obcokrajowcy

Student/doktorant, który jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej oraz Islandii, Norwegii, Szwajcarii i Lichtensteinu (państw członkowskich EFTA) ma prawo do świadczeń opieki zdrowotnej, które z powodów medycznych stają się niezbędne w czasie pobytu w innym państwie członkowskim niż państwo ubezpieczenia/zamieszkania, z uwzględnieniem charakteru tych świadczeń oraz przewidywanego czasu pobytu na terytorium Polski, na zasadach obowiązujących ubezpieczonego polskiego. Student/doktorant zobowiązany jest do okazania ważnego formularza Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) lub Certyfikatu Zastępczego EKUZ. Posiadaczowi EKUZ (lub ww. certyfikatu) przysługuje także prawo do gwarantowanych świadczeń zdrowotnych z zakresu leczenia stomatologicznego, zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne oraz środki pomocnicze, a także do otrzymania leków refundowanych na takich samych zasadach, jakie stosuje się wobec osób ubezpieczonych w Polsce, jeżeli zostaną one uznane przez lekarza za niezbędne w okresie pobytu pacjenta na terytorium Polski. W przypadku nie posiadania EKUZ lub certyfikatu świadczeniodawca może obciążyć pacjenta kosztami leczenia, wystawiając rachunek.

Student/doktorant uznany za pochodzenia polskiego w świetle ustawy o repatriacji (przedstawi Uczelni zaświadczenie wydane przez polskiego konsula w kraju zamieszkania) i nie jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej oraz Islandii, Norwegii, Szwajcarii i Lichtensteinu (państw członkowskich EFTA) może indywidualnie zawrzeć dobrowolną umowę z NFZ i w ciągu 7 dni zgłosić ten fakt do Dziekanatu, wtedy składki opłaca Uczelnia.

Studenci/doktoranci – obywatele Albanii, Bośni i Hercegowiny, Czarnogóry, Federacji Rosyjskiej oraz Serbii, tj. państw, z którymi Polska jest związana odpowiednimi umowami/porozumieniami dwustronnymi o zabezpieczeniu społecznym lub współpracy w obszarze ochrony zdrowia, którzy przebywają w Polsce legalnie (tj. w szczególności na podstawie ważnych wiz) mogą korzystać z niezbędnych świadczeń opieki zdrowotnej w przypadku nagłego zachorowania lub wypadku. Koszty takich świadczeń pokrywane są przez Ministerstwo Zdrowia.

Student/doktorant, który nie ma pochodzenia polskiego i nie jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej oraz Islandii, Norwegii, Szwajcarii i Lichtensteinu (państw członkowskich EFTA) ani pozostałych wskazanych powyżej państw może indywidualnie zawierać dobrowolne umowy z NFZ na korzystanie ze świadczeń zdrowotnych i samodzielnie opłacać składki (około 50 zł miesięcznie). Do zawarcia takiej umowy konieczne jest zaświadczenie z uczelni o statusie studenta. Po wybraniu lekarza POZ ma takie same prawa jak student polski.

Student/doktorant cudzoziemiec może również zawierać umowy na ubezpieczenie zdrowotne z dowolnie wybranym towarzystwem ubezpieczeniowym, dysponującym w ofercie takim ubezpieczeniem i samodzielnie opłacać składki.

 

Wniosek o objęcie ubezpieczeniem zdrowotnym w NFZ – pobierz (278 KB) pdf

Rezygnacja z ubezpieczenia zdrowotnego w NFZ – pobierz (130 KB) pdf