Rekrutacja 2022

Dlaczego warto studiować? Dni Otwarte 2022 Procedura przeniesienia z innej uczelni Procedura potwierdzenia efektów uczenia się

Akty prawne

 • Zarządzenie nr 23/2021 Rektora z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu świadczeń dla studentów Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku w roku akademickim 2021/2022 –  przejdź do strony
 • ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz.85 ze zm.) – przejdź do strony
 • ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz.U. 2021 poz. 478);
 • rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o przyznanie świadczenia wychowawczego oraz zakresu informacji, jakie mają być zawarte we wniosku, zaświadczeniach i oświadczeniach niezbędnych do ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego (tj. Dz.U. 2019 poz. 1177 ze zm.);
 • ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. 2020 poz. 1876);
 • ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. 2020 poz. 1327);
 • ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz.U. 2020 poz. 910);
 • rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 22 września 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów dla uczniów publicznych szkół i placówek artystycznych (t.j. Dz.U. 2020 poz. 1642 ze zm.)
 • uczniów publicznych szkół i placówek artystycznych (t.j. Dz.U. 2019 poz. 2328 ze zm. )
 • ustawa z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (t.j. Dz.U. 2020 poz. 333);
 • ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (t.j. Dz.U. 2020 poz. 1133);
 • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. 2020 poz. 256);
 • ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz.U. 2021 poz. 573);
 • ustawa z dnia 12 grudnia 2013r. o cudzoziemcach (t.j. Dz.U. z 2020r. poz. 35ze zm.);
 • ustawa z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1480 ze zm.);
 • ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. 2020 poz. 1426);
 • ustawa z dnia 31 stycznia 2019 r. o rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym (Dz.U. 2021 poz. 419);
 • ustawa z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (t.j. Dz.U. 2021 poz. 266);
 • ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (t.j. Dz.U. 2021 poz. 423).