Rekrutacja 2021

Dlaczego warto studiować? Dni Otwarte 2021 Procedura przeniesienia z innej uczelni Procedura potwierdzenia efektów uczenia się

Wysokość stawek i progów

Wysokość świadczeń pomocy materialnej dla studentów w czerwcu 2021 roku (jednorazowo)

W dniu 27 maja 2021 r. Prorektor ds. Kształcenia, Studenckich i Doktoranckich działając w porozumieniu z Uczelnianą Radą Samorządu Studenckiego ASP w Gdańsku ustalił wysokość stawek stypendiów w czerwcu 2021 r.
Stypendium socjalne lub stypendium socjalne w zwiększonej wysokości przysługuje studentowi, który złożył kompletny wniosek o przyznanie stypendium i którego dochód netto w rodzinie na jedną osobę nie przekracza 1051,70 zł.

Stypendium socjalne

Stypendium socjalne przyznawane jest w wysokości:

 

Progi dochodu

Miesięczna kwota stypendium

I

0,00–400,00 zł

1110,00 zł

II

400,01–700,00 zł

975,00 zł

III

700,01–1051,70 zł

825,00 zł

Kwota zwiększenia stypendium socjalnego z tytułu zamieszkania w domu studenckim lub obiekcie innym niż dom studencki, a także z tytułu wychowywania własnego lub przysposobionego dziecka w czerwcu 2021 r. wynosi 165,00 zł.

Stypendium dla studentów z orzeczeniem o niepełnosprawności

 

Stopień niepełnosprawności

Miesięczna kwota stypendium

I

lekki

750,00 zł

II

umiarkowany

1050,00 zł

III

znaczny

1200,00 zł

Wysokość zapomogi uzależniona jest od sytuacji życiowej studenta i od ilości środków funduszu pomocy materialnej dla studentów.
Wysokość jednorazowej zapomogi nie może przekroczyć kwoty 2 000,00 zł.
Wysokość Stypendium Rektora ustala się w kwocie 1125,00 zł w czerwcu 2021 r.

Wysokość świadczeń pomocy materialnej dla studentów na rok akademicki 2020/2021

W dniu 15 listopada 2020 r. Prorektor ds. Kształcenia, Studenckich i Doktoranckich działając w porozumieniu z Uczelnianą Radą Samorządu Studenckiego ASP w Gdańsku ustalił wysokość stawek stypendiów oraz progi dochodu uprawniającego do ubiegania się o stypendium socjalne na rok akademicki 2020/2021.
Stypendium socjalne lub stypendium socjalne w zwiększonej wysokości przysługuje studentowi, który złożył kompletny wniosek o przyznanie stypendium i którego dochód netto w rodzinie na jedną osobę nie przekracza 1051,70 zł.

Stypendium socjalne

Stypendium socjalne przyznawane jest w wysokości:

 Progi dochoduMiesięczna kwota stypendium
I0,00–400,00 zł740,00 zł
II400,01–700,00 zł650,00 zł
III700,01–1051,70 zł550,00 zł

Kwota zwiększenia stypendium socjalnego z tytułu zamieszkania w domu studenckim lub obiekcie innym niż dom studencki, a także z tytułu wychowywania własnego lub przysposobionego dziecka wynosi 110,00 zł.

Stypendium dla studentów z orzeczeniem o niepełnosprawności:

 Stopień niepełnosprawnościMiesięczna kwota stypendium
Ilekki500,00 zł
IIumiarkowany700,00 zł
IIIznaczny800,00 zł

Wysokość zapomogi uzależniona jest od sytuacji życiowej studenta i od ilości środków funduszu pomocy materialnej dla studentów.
Wysokość jednorazowej zapomogi nie może przekroczyć kwoty 2 000,00 zł.
Wysokość Stypendium Rektora ustala się w kwocie 750,00 zł.