Rekrutacja 2021

Dlaczego warto studiować? Dni Otwarte 2021 Procedura przeniesienia z innej uczelni Procedura potwierdzenia efektów uczenia się

Pracownia Grafiki Artystycznej – Linoryt

Prowadzący:

prof. Janusz Akermann

Asystent:

dr Aleksandra Prusinowska


Program realizowany w pracowni Linorytu skierowany jest do wszystkich grup studenckich ASP w Gdańsku. Różnice programowe zarówno w realizowanych tematach jak i celach, które sobie stawiamy wynikają z świadomości warsztatowej i intelektualnej sutdentów. Celem przedmiotu to: Pobudzanie szeroko rozumianego rozwoju osobowości artystycznej studenta, jego świadomości i kreatywności. Uczestniczenie, pracowni – linorytu, w kształtowaniu wizerunku absolwenta, jego dokonań w toku całych studiów. Nauka warsztatu. Zainteresowanie nowymi koncepcjami w technice druku wypukłego, poznanie nowych materiałów, narzędzi i metod druku. Zajęcia prowadzone są w formie wykładów/korekt oraz ćwiczeń warsztatowych. Studenci wybierając pracownię Linorytu maję możliwość realizacji swojej pracy dyplomowej na zasadzie dyplomu głównego lub aneksu.

Program, cele pracowni:

Program realizowany w pracowni Linorytu skierowany jest do wszystkich wymienionych grup studenckich. Różnice programowe zarówno w realizowanych tematach jak i celach, które sobie stawiamy wynikają z świadomości warsztatowej i intelektualnej studentów. Program kierowany jest indywidualnie do każdego studenta.

Celem przedmiotu to:

Pobudzanie szeroko rozumianego rozwoju osobowości artystycznej studenta, jego świadomości i kreatywności. Uczestniczenie, pracowni – linorytu- w kształtowaniu wizerunku absolwenta, jego dokonań w toku całych studiów. Nauka warsztatu. Tworzenie podstaw dla samodzielnej działalności artystycznej, biorącej pełną odpowiedzialność za kształtowanie i szukanie nowych wartości. Zainteresowanie nowymi koncepcjami w technice druku wypukłego, poznanie nowych materiałów, narzędzi i metod druku.

Zajęcia prowadzone są w formie wykładów oraz ćwiczeń.

Metody nauczania dzielimy na dwie grupy. Pierwszą grupę stanowią zajęcia wprowadzające tzn. wykłady/porównania/korekty. Na bazie katalogów, grafik, omawiane są historyczne i współczesne dokonania w grafice polskiej w szczególności w technice linorytu.

Drugą grupę stanowią zajęcia warsztatowe, ćwiczenia. W tej grupie wyróżniamy: poznawanie procesu projektowego oraz praca warsztatowa. Praca projektowa opiera się na praktycznych ćwiczeniach w wykorzystaniu narzędzi plastycznych do interpretacji zjawisk i procesów pomocnych w procesie przygotowawczym. Praca warsztatowa opiera się głównie na poznaniu i doskonalenie warsztatu (przygotowanie matrycy, odbijanie za pomocą prasy lub odbijanie ręczne.

Ocena pracy studenta jest wypadkową jego ogólnej postawy, obecności i aktywności w trakcie zajęć, a przede wszystkim kreatywności, pracowitości oraz zainteresowaniem przedmiotem studiów. Istotnym elementem jest samodzielność podejmowania decyzji artystycznych.

Praktyczne metody oceny pracy studenta: – w czasie trwania kursu semestralnego są przeprowadzane przeglądy miesięczne, – podczas bieżących zajęć dokonywana jest korekta permanentna, co ma charakter oceniania ciągłego, – sprawdzana jest obecność na zajęciach, – kontrolowana jest terminowość realizowanych zadań oraz ich zgodność z przedstawionymi założeniami, – na zakończenie semestru jest przegląd końcowy z oceną, który jest prezentacją prac w obecności całej grupy studenckiej uczestniczącej w/w zajęciach oraz zaproszonych gości.

Kierownik Pracowni Linorytu
Prof. Janusz Akermann

Galeria