Rekrutacja 2021

Dlaczego warto studiować? Dni Otwarte 2021 Procedura przeniesienia z innej uczelni Procedura potwierdzenia efektów uczenia się

1. Pracownia Rzeźby

Prowadzący:

prof. Mariusz Białecki

Asystent:

dr Mariusz Burdek


Przedmiot, jakim jest rzeźba, powinien przygotowywać studenta do świadomego podejmowania inicjatyw twórczych oraz ich realizacji środkami charakterystycznymi dla tego kierunku studiów. Powinien łączyć świadomość artysty i humanisty na poziomie, który gwarantuje nieustanny rozwój twórczy oraz intelektualny. Jego świadomość winna być wystarczająca dla uzasadnienia twórczych motywacji, a jednocześnie otwarta na odmienne widzenie świata.

Program Pracowni Rzeźby

Kształcenie kierunkowe
Rodzaj zajęć: pracowniane
Status zajęć: obowiązkowe (pracownia do wyboru)

Warunkiem przystąpienia do udziału w zajęciach pracowni jest pozytywnie zaliczony program zajęć Pracowni Podstaw Rzeźby.

Opis

Pracownia ma charakter otwarty, wielowymiarowy, wielokierunkowy, łączy różne przestrzenie sztuki. Priorytetem kształcenia w pracowni rzeźby jest zindywidualizowane podejście do studenta z naciskiem na kreację, transformację formy, która nie opiera się jedynie na mimetycznym doświadczeniu studenta ale przede wszystkim na twórczym interpretowaniu, przesuwaniu granic i przekraczaniu konwencji, po to by student aktywnie mógł włączyć się we współczesną ikonosferę. Istotne jest uposażenie studenta w profesjonalne, klasyczne i współczesne środki wyrazu, które umożliwią mu eksplorowanie własnego potencjału, który w sposób świadomy wykorzysta w samodzielnej pracy.

Metody nauczania/kształcenia, formy zajęć

Zajęcia mają charakter otwarty oprócz pracowni rodzimej zakłada się współpracę z pracowniami warsztatowymi. Program pracowni zakłada zapraszanie pedagogów z innych dziedzin artystycznych w celu poszerzenia wiedzy na zadane problemy. Każde zadanie poprzedzone jest analizą przykładów rzeźb zjawisk dotykających danego tematu. Dyskusje zbiorowe przechodzą w korety indywidualne które są zasadniczą formą kształcenia w pracowni. Poza pracownią ważna jest możliwość pracy ze studentami na plenerach, gdzie wprowadzane są nowe zadania i problemy rzeźbiarskie. Plenery są kontynuacją i rozszerzeniem programu pracowni. Jest to przede wszystkim zderzenie się z nieograniczoną przestrzenią i bogactwem materiałów.

Metody oceny

Zaliczenia odbywają się na zakończenie każdego semestru. W wyjątkowych sytuacjach stosuje się terminy dodatkowe. Warunkiem zaliczenia jest satysfakcjonująca odpowiedź na wszystkie tematy realizowane w pracowni w danym semestrze. Brany pod uwagę jest rozwój umiejętności wyrażania określonej treści środkami plastycznymi szeroko pojęta kreacja. Frekwencja ze względu na formę zajęć jest istotnym czynnikiem składowym oceny i warunkiem zaliczenia przedmiotu.

Bibliografia

Bibliografia obejmuje zakres programu przedmiotu Historia Sztuki, a także szeroko pojętej kultury. Wymagana jest znajomość wydawnictw dokumentujących bieżące wydarzenia artystyczne, a w szczególności w dziedzinie rzeźby.

Galeria