Rekrutacja 2022

Dlaczego warto studiować? Dni Otwarte 2022 Procedura przeniesienia z innej uczelni Procedura potwierdzenia efektów uczenia się

Jakośc kształcenia

Uchwały i zarządzenia Rektora

Zarządzenie Rektora nr 86/2019 w sprawie zmiany Zarządzenia nr 67/2019 Rektora Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku z dnia 28 października 2019 r. w sprawie Uczelnianego Systemu Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia w Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku
Zarządzenie 86/2019 – przejdź na stronę

Zarządzenie Rektora nr 87/2019 w sprawie zmiany Zarządzenia nr 68/2019 Rektora z dnia 28 października 2019 r. w sprawie monitorowania Uczelnianego Systemu Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia w Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku
Zarządzenia 87/2019 – przejdź na stronę

Zarządzenie Rektora nr 59/2021 w sprawie wprowadzenia Procedury badania opinii studentów oraz kandydatów na studia i dyplomantów Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku
 

Ustawy i rozporzadzenia

Ustawa Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce:
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20180001668/U/D20181668Lj.pdf

Rozporządzenie w sprawie studiów:
OBWIESZCZENIE MINISTRA EDUKACJI I NAUKI 1) z dnia 18 marca 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Nauki i
Szkolnictwa Wyższego w sprawie studiów
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20210000661/O/D20210661.pdf

Kierunkowe efekty uczenia się

Uchwała nr 4/2020 – pobierz

Kierunkowe efekty uczenia się 2019/2020:

Programy studiów

Karty przedmiotów – dostępne w Katalogu ECTS po zalogowaniu się do systemu Akademus

Wydziałowy Zespół ds Jakości Kształcenia

prof. ASP dr hab. Marta Branicka – Przewodnicząca
prof. ASP dr hab. Anna Wejkowska-Lipska – Prodziekan ds. Architektury Wnętrz
dr Jakub Gołębiewski – Prodziekan ds. Wzornictwa
dr Rafał Setlak – Prodziekan ds. Architektury Przestrzeni Kulturowych
prof. Maciej Świtała – Kierownik Katedry Architektury Wnętrz
prof. ASP dr hab. Piotr Mikołajczak – Kierownik Katedry Podstaw i Metodyki Projektowania Wzornictwa
dr Jacek Ryń – Kierownik Katedry Produktu
dr Marek Barański – Kierownik Katedry Architektury Przestrzeni Kulturowych
Adam Friedrich, Wzornictwo, II rok I stopnia, przedstawiciel studentów

Procedura hospitacji zajęć dydaktycznych

Procedura przeprowadzania hospitacji zajęć dydaktycznych na Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku – pobierz

Załącznik 1 – indywidualny protokół hospitacji – pobierz
Załącznik 2 – zbiorczy protokół hospitacji (przygotowywany przez Kierownika Katedry lub Kierownika Zakładu dla WZJK) – pobierz
Załącznik 3 – sprawozdanie z przeprowadzenia hospitacji dla KZDJK - pobierz
Załącznik 4 – arkusz ewaluacji hospitowanych zajęć – pobierz
Załącznik 5 – indywidualny rejestr hospitacji pracownika – pobierz