Rekrutacja 2021

Dlaczego warto studiować? Dni Otwarte 2021 Procedura przeniesienia z innej uczelni Procedura potwierdzenia efektów uczenia się

Jakośc kształcenia

Uchwały i zarządzenia Rektora

 

Ustawy i rozporzadzenia

Kierunkowe efekty uczenia się

Uchwała nr 4/2020 – pobierz

Kierunkowe efekty uczenia się 2019/2020:

 

Sylabusy/karty przedmiotów

Wydziałowy Zespół ds Jakości Kształcenia

prof. ASP dr hab. Marta Branicka – Przewodnicząca
prof. ASP dr hab. Anna Wejkowska-Lipska – Prodziekan ds. Architektury Wnętrz
dr Jakub Gołębiewski – Prodziekan ds. Wzornictwa
dr Rafał Setlak – Prodziekan ds. Architektury Przestrzeni Kulturowych
prof. Maciej Świtała – Kierownik Katedry Architektury Wnętrz
prof. ASP dr hab. Piotr Mikołajczak – Kierownik Katedry Podstaw i Metodyki Projektowania Wzornictwa
dr Jacek Ryń – Kierownik Katedry Produktu
dr Marek Barański – Kierownik Katedry Architektury Przestrzeni Kulturowych
Adam Friedrich, Wzornictwo, II rok I stopnia, przedstawiciel studentów

Procedura hospitacji zajęć dydaktycznych

Procedura przeprowadzania hospitacji zajęć dydaktycznych na Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku – pobierz

Załącznik 1 – indywidualny protokół hospitacji – pobierz
Załącznik 2 – zbiorczy protokół hospitacji (przygotowywany przez Kierownika Katedry lub Kierownika Zakładu dla WZJK) – pobierz
Załącznik 3 – sprawozdanie z przeprowadzenia hospitacji dla KZDJK - pobierz
Załącznik 4 – arkusz ewaluacji hospitowanych zajęć – pobierz
Załącznik 5 – indywidualny rejestr hospitacji pracownika – pobierz