Pracownia Projektowania i Organizacji Przestrzeni

Prowadzący:

prof. ASP dr hab. Robert Kaja

Instruktor:

mgr Przemysław Trześniak


Prowadzący Technologię Projektowania i Organizacji Przestrzeni:

prof. ASP dr hab. Marek Targoński


Pracownia PiOP realizuje program zajęć opartych o zagadnienia styku rzeźby z architekturą, lub szerzej z otoczeniem – przestrzenią publiczną. Tematy zadań ukierunkowane są na przyswojenie przez studenta niezbędnych wiadomości i umiejętności z zakresu: czytania planów i podkładów geodezyjnych, obserwacji i analizy pod kontem stosunków przestrzennych zastanej sytuacji w terenie, konstruowania idei i problemów formalnych w oparciu o kontekst kulturowy, historyczny, społeczny, wybranego miejsca. W toku zajęć student opanowuje umiejętności techniczne z zakresu: budowy modelu i makiety w skali, realizacji wizualizacji projektu w kontekście rzeczywistej sytuacji, oraz przejrzystego, całościowego opisu zarówno idei projektu, jak i elementów technicznych dotyczących realizacji.

Ważną rolę w procesie dydaktycznym odgrywa formuła pracowni otwartej, gdzie udział zaproszonych gości (uznanych artystów – pedagogów, architektów) prowokuje do otwartej wymiany poglądów i kształtowania postaw wobec istotnych problemów kultury.