Rekrutacja 2021

Dlaczego warto studiować? Dni Otwarte 2021 Procedura przeniesienia z innej uczelni Procedura potwierdzenia efektów uczenia się

Cudzoziemcy oraz świadectwa i dyplomy zagraniczne

Poradnik dla cudzoziemca - pobierz (10,4 MB) pdf

Wysokość opłat wnoszonych przez cudzoziemców podejmujących studia w Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku na zasadach odpłatności – przejdź na stronę

Osoby:

 1. nie posiadające obywatelstwa polskiego
 2. oraz osoby posiadające dokumenty wydane za granicą uprawniające do wstępu na studia maja obowiązek skontaktować się z Biurem Rekrutacji biuro.rekrutacji@asp.gda.pl

 oraz dostarczyć komplet dokumentów przed przystąpieniem do egzaminów wstępnych celem dokładnej ich weryfikacji i potwierdzenia ścieżki rekrutacji.

Cudzoziemcem, w rozumieniu przepisów prawa polskiego, jest każda osoba nie posiadająca polskiego obywatelstwa. Osoby, które posiadają jednocześnie polski paszport (obywatelstwo) oraz paszport innego państwa lub kilku innych krajów, są z mocy prawa traktowane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jak obywatele polscy. Cudzoziemcy mogą podejmować i odbywać studia, kształcenie w szkołach doktorskich, studia podyplomowe, kształcenie specjalistyczne i inne formy kształcenia oraz uczestniczyć w prowadzeniu działalności naukowej lub w prowadzeniu kształcenia, na podstawie:

 • umów międzynarodowych, na zasadach określonych w tych umowach;
 • umów zawieranych z podmiotami zagranicznymi przez uczelnie, na zasadach określonych w tych umowach;
 • decyzji ministra;
 • decyzji dyrektora NAWA w odniesieniu do jej stypendystów;
 • decyzji dyrektora Narodowego Centrum Nauki (NCN) o przyznaniu środków finansowych na realizację badań podstawowych w formie projektu badawczego, stażu lub stypendium, zakwalifikowanych do finansowania w drodze konkursu;
 • decyzji administracyjnej rektora, dyrektora instytutu PAN, dyrektora instytutu badawczego lub dyrektora instytutu międzynarodowego.

Minister może również przyznać cudzoziemcowi stypendium, finansowanie lub dofinansowanie do kosztów opłat za usługi edukacyjne oraz ryczałt na koszty podróży, utrzymania i zakwaterowania. Środki finansowe są wypłacane za pośrednictwem NAWA.

Osoby, spełniające jedno z poniższych kryteriów, mogą brać udział w rekrutacji poprzez system Internetowej Rejestracji Kandydatów w terminach i na zasadach obowiązujących obywateli polskich. ASP w Gdańsku nie będzie pobierać opłat za kształcenie na studiach stacjonarnych w języku polskim:

 • obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej i członkowie ich rodzin*, mieszkający na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej;
 • cudzoziemcy, którym udzielono zezwolenia na pobyt stały;
 • cudzoziemcy, którym udzielono zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej;
 • cudzoziemcy, którym na terytorium RP udzielono zezwolenia na pobyt czasowy, w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust.1 lub art. 186 ust. 1 pkt 3 lub 4 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz.U. z 2017 roku poz. 2206 i 2282 oraz z 2018 r. poz. 107, 138 i 771);
 • cudzoziemcy posiadający status uchodźcy nadany w RP;
 • cudzoziemcy korzystający z ochrony czasowej na terytorium RP
 • cudzoziemcy, którym udzielono ochrony uzupełniającej na terytorium RP;
 • cudzoziemcy posiadacze certyfikatu poświadczającego znajomość języka polskiego jako obcego, wydanego przez Państwową Komisję do spraw Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego, co najmniej na poziomie biegłości językowej C1.
 • posiadacze ważnej Karty Polaka lub osoby, którym wydano decyzję w sprawie stwierdzenia polskiego pochodzenia;
 • cudzoziemcy będący małżonkiem, wstępnym lub zstępnym obywatela Rzeczypospolitej Polskiej, mieszkający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

* Za członka rodziny uznaje się cudzoziemca będącego lub niebędącego obywatelem UE:

 • małżonka obywatela UE,
 • bezpośredniego zstępnego obywatela UE lub jego małżonka, w wieku do 21 lat lub pozostającego na utrzymaniu obywatela UE lub jego małżonka,
 • bezpośredniego wstępnego obywatela UE lub jego małżonka, pozostającego na utrzymaniu obywatela UE lub jego małżonka.

Cudzoziemiec może być również zwolniony z opłat za powtarzanie określonych zajęć na studiach stacjonarnych z powodu niezadowalających wyników w nauce, kształcenie na studiach w języku obcym oraz kształcenie na studiach podyplomowych, kształcenie specjalistyczne lub kształcenie w innych formach na zasadach określonych w umowie między uczelniami albo umowie międzynarodowej, decyzji administracyjnej rektora, dyrektora instytutu Polskiej Akademii Nauk (PAN) lub dyrektora instytutu badawczego, decyzji ministra lub decyzji dyrektora NAWA w odniesieniu do jej stypendystów.

Wysokość opłat wnoszonych przez cudzoziemców podejmujących studia w Akademii Sztuk Pięknych
w Gdańsku na zasadach odpłatności – tabela opłat – przejdź na stronę

Jeśli chodzi o dostęp do pomocy materialnej z budżetu  państwa, o stypendium socjalne oraz o kredyt studencki mogą się ubiegać cudzoziemcy, którzy:

 • posiadają zezwolenie na pobyt stały lub są rezydentami długoterminowi UE,
 • posiadają zezwolenie na pobyt czasowy w związku z okolicznościami, o których mowa  w art. 159 ust. 1 lub art. 186 ust. 1 pkt 3 lub 4 ustawy o cudzoziemcach,
 • posiadają status uchodźcy nadany w RP lub korzystają z ochrony czasowej albo ochrony uzupełniającej na terytorium RP,
 • posiadają certyfikat poświadczający znajomość języka polskiego jako obcego co najmniej na poziomie  biegłości językowej C1,
 • posiadają Kartę Polaka lub decyzję w sprawie stwierdzenia polskiego pochodzenia, są małżonkiem, wstępnym lub zstępnym obywatela RP, mieszkającym na terytorium RP.

Wszyscy cudzoziemcy podejmujący i odbywający w Polsce studia oraz kształcenie w szkołach doktorskich, na studiach podyplomowych oraz uczestniczący w kształceniu specjalistycznym oraz innych formach kształcenia są uprawnieni do ubiegania się o pozostałe rodzaje świadczeń pomocy materialnej, tj.: stypendium rektora, stypendium dla osób niepełnosprawnych, zapomogę, stypendium finansowane przez jednostkę samorządu terytorialnego, stypendium za wyniki w nauce lub w sporcie finansowane przez osobę fizyczną lub osobę prawną niebędącą państwową lub samorządową osobą prawną oraz stypendium ministra.  

Dokumenty wymagane od kandydata na studia

Studia pierwszego stopnia i jednolite studia magisterskie

 1. własnoręcznie podpisany formularz podania o przyjęcie na studia, wygenerowany i wydrukowany z systemu IRK;
 2. oryginał lub kserokopia poświadczona przez ASP w Gdańsku lub notariusza świadectwa dojrzałości/świadectwa uprawniającego do podjęcia akademickich studiów wyższych wraz z poświadczeniem w formie legalizacji **  lub apostille *** .
 3. Kandydat, który w 2019 r. zdawał maturę międzynarodową lub maturę europejską i oczekuje na wystawienie dyplomu, składa zaświadczenie o wynikach matury międzynarodowej lub matury europejskiej kwalifikujące do wydania dyplomu. Kopię dyplomu (oryginał do wglądu) należy w takim przypadku złożyć w Biurze rekrutacji nie później niż 1 października 2019 r.,
 4. tłumaczenie przez tłumacza przysięgłego na język polski świadectwa;
 5. nostryfikacja świadectwa ****  dokonana przez kuratorium oświaty;
 6. w przypadku obywateli krajów nienależących do Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – poświadczona przez ASP w Gdańsku lub notariusza kopia jednego z dokumentów wymienionych poniżej:
 • Karty Polaka;
 • karty pobytu (wraz z decyzją zawierającą podstawę prawną przyznania dokumentu, jeżeli nie potwierdza on uzyskania zezwolenia na pobyt stały),
 • decyzji w sprawie polskiego pochodzenia,
 • dokumentu potwierdzającego rodzaj i stopień pokrewieństwa z obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej (małżonek/wstępny/zstępny) – pod warunkiem zamieszkiwania na terytorium Polski,
 • certyfikatu poświadczającego znajomość języka polskiego jako obcego, wydanego przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego Jako Obcego – co najmniej na poziomie C1;

Osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, ubiegające się o przyjęcie na studia prowadzone w języku polskim, mają dodatkowo obowiązek dostarczenia do Biura rekrutacji wraz z pozostałymi dokumentami dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego.

Dokument taki stanowią:

 1. zaświadczenie o ukończeniu rocznego kursu przygotowawczego do podjęcia nauki w języku polskim w jednostkach wyznaczonych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego;
 2. certyfikat znajomości języka polskiego wydany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego;
 3. Zaświadczenie wydane przez Wydziałowa Komisje Rekrutacyjną potwierdzające znajomość języka polskiego.

Studia drugiego stopnia

 1. własnoręcznie podpisany formularz podania o przyjęcie na studia, wygenerowany i wydrukowany z systemu IRK;
 2. oryginał lub poświadczona przez ASP w Gdańsku lub notariusza kopia dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich. Dyplom musi być opatrzony poświadczeniem w formie legalizacji** lub apostille***;
 3. nostryfikacja dyplomu (nostryfikacji nie wymagają dyplomy uznane na podstawie umów międzynarodowych oraz dyplomy uznawane na podstawie art.326 ust.1 i 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z dnia 30 sierpnia 2018 r. poz. 1668);
 4. tłumaczenie przez tłumacza przysięgłego na język polski dyplomu ukończenia studiów wyższych
 5. w przypadku obywateli krajów nienależących do Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – poświadczona przez Akademię Sztuk Pięknych w Gdańsku lub notariusza kopia jednego z dokumentów wymienionych poniżej:
  1. Karty Polaka;
  2. karty pobytu (wraz z decyzją zawierającą podstawę prawną przyznania dokumentu, jeżeli nie potwierdza on uzyskania zezwolenia na pobyt stały);
  3. decyzji w sprawie polskiego pochodzenia;
  4. dokumentu potwierdzającego rodzaj i stopień pokrewieństwa z obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej (małżonek/wstępny/zstępny) – pod warunkiem zamieszkiwania na terytorium Polski;
  5. certyfikatu poświadczającego znajomość języka polskiego jako obcego, wydanego przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego Jako Obcego – co najmniej na poziomie C1.

Osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, ubiegające się o przyjęcie na studia prowadzone w języku polskim, mają dodatkowo obowiązek dostarczenia do Biura Rekrutacji wraz z pozostałymi dokumentami dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego.

Dokument taki stanowią:

 1. zaświadczenie o ukończeniu rocznego kursu przygotowawczego do podjęcia nauki w języku polskim w jednostkach wyznaczonych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego;
 2. certyfikat znajomości języka polskiego wydany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego;
 3. Zaświadczenie wydane przez Wydziałowa Komisje Rekrutacyjną potwierdzające znajomość języka polskiego.

Legalizacja, apostille i nostryfikacja

**Legalizacja to potwierdzenie autentyczności dokumentu (np. świadectwa lub dyplomu) wydanego w innym państwie. Legalizacja jest wymagana w stosunku do dokumentów pochodzących z krajów, które nie przyjęły konwencji znoszącej wymóg legalizacji i w związku z tym wydanie do nich apostille nie jest możliwe. Legalizacji dokumentów dokonuje zwykle polski konsul w kraju, gdzie wydano dokument. Lista polskich placówek dyplomatycznych dostępna jest na stronie: Ministerstwa Spraw Zagranicznych

***Apostille jest poświadczeniem, na podstawie którego dokumenty urzędowe (m.in. świadectwa i dyplomy) wydane na terytorium jednego państwa są uznawane za legalne na terytorium innego państwa. Dotyczy państw, które przyjęły konwencję znoszącą wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych, sporządzoną w Hadze 5 października 1961 roku. Apostille uzyskuje się w kraju, który wydał dokument. Lista państw objętych konwencją i instytucji wydających apostille znajduje się na stronie Konwencji Haskiej.

Każde świadectwo maturalne i dyplom ukończenia studiów uzyskane poza granicami Polski muszą być opatrzone apostille lub zalegalizowane w kraju ich wydania. Z powyższego wymogu zwolnione są dyplom matury międzynarodowej (International Baccalaureate) i świadectwo matury europejskiej (European Baccalaureate).

****Nostryfikacja to procedura uznawania dyplomu ukończenia studiów wyższych zdobytego na uczelni w innym kraju.

Nostryfikacji nie wymagają:

 • Świadectwa uzyskane w systemach oświaty państw Unii Europejskiej, Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu – Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD), tj. świadectwa lub dyplomy ukończenia szkół średnich, świadectwa lub dyplomy maturalne lub inne dokumenty, które uprawniają do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe w państwie, w którego systemie edukacji zostały wydane oraz zostały wydane przez szkołę lub instytucję edukacyjną uznaną przez państwo, na którego terytorium lub w którego systemie edukacji szkoła lub instytucja ta działa. Dotyczy to świadectw maturalnych uzyskanych w następujących państwach: Australia, Austria, Belgia, Bułgaria, Chile, Chorwacja, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Irlandia, Islandia, Izrael, Japonia, Kanada, Korea, Lichtenstein, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Meksyk, Niderlandy, Niemcy, Norwegia, Nowa Zelandia, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwajcaria, Szwecja, Turcja, USA, Węgry, Wielka Brytania, Włochy.
 • Dyplomy IB (International Baccalaureate), wydane przez organizację International Baccalaureate Organization w Genewie.
 • Dyplomy EB (European Baccalaureate) wydane przez Szkoły Europejskie, zgodnie z Konwencją o Statucie Szkół Europejskich, sporządzoną w Luksemburgu dnia 21 czerwca 1994 r. (Dz. U. z 2005 r. Nr 3, poz. 10).
 • Dokumenty objęte umowami międzynarodowymi.

Tłumaczenie

Oprócz uzyskania apostille lub legalizacji, każdy dokument wydany w języku innym niż polski musi zostać przetłumaczony na język polski. Tłumaczenie musi być poświadczone przez tłumacza przysięgłego (wpisanego na listę tłumaczy przysięgłych prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości) lub polskiego konsula.

Jakie rodzaje świadczeń pomocy materialnej przysługują cudzoziemcom w związku z wejściem w życie Konstytucji dla Nauki?


O dostęp do pomocy materialnej z budżetu państwa, tj. o stypendium socjalne oraz o kredyt studencki, mogą ubiegać się studenci cudzoziemcy, którzy:

 1. posiadają zezwolenie na pobyt stały lub są rezydentami długoterminowi UE,
 2. posiadają zezwolenie na pobyt czasowy w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 159 ust. 1 lub art. 186 ust. 1 pkt 3 lub 4 ustawy o cudzoziemcach,
 3. posiadają status uchodźcy nadany w RP lub korzystają z ochrony czasowej albo ochrony uzupełniającej na terytorium RP,
 4. posiadają certyfikat poświadczający znajomość języka polskiego jako obcego
  co najmniej na poziomie biegłości językowej C1,
 5. posiadają Kartę Polaka lub decyzję w sprawie stwierdzenia polskiego pochodzenia,
 6. są małżonkiem, wstępnym lub zstępnym obywatela RP, mieszkającym na terytorium RP.

 

Natomiast wszyscy studenci cudzoziemcy, którzy podejmą kształcenie w roku akademickim 2020-2021, są uprawnieni do ubiegania się o pozostałe świadczenia pomocy materialnej, tj. o:

 1. stypendium rektora,
 2. stypendium dla osób niepełnosprawnych,
 3. zapomogę,
 4. stypendium finansowane przez jednostkę samorządu terytorialnego,
 5. stypendium za wyniki w nauce lub w sporcie finansowane przez osobę fizyczną lub osobę prawną niebędącą państwową lub samorządową osobą prawną,
 6. stypendium ministra.

 

Świadczenia, o których mowa powyżej, przysługują na studiach pierwszego stopnia, studiach drugiego stopnia, jednolitych studiach magisterskich, jednak nie dłużej niż przez okres 6 lat, oraz studiach trzeciego stopnia. Okres 6 lat, określa łączny okres (nieprzekraczający 6 lat kalendarzowych, tj. 72 miesięcy), w którym studentowi przysługuje możliwość ubiegania się o świadczenia dla studentów w ramach studiów (w tym także podczas urlopu od zajęć) – niezależnie od ich rodzaju i długości trwania. 6-letni okres przysługiwania świadczeń rozpoczyna się w momencie podjęcia studiów i nabycia praw studenta po raz pierwszy (na pierwszym kierunku studiów), co następuje z chwilą złożenia ślubowania.

Do 6 letniego okresu przysługiwania świadczeń wliczane są także okresy studiowania sprzed wejścia w życie Ustawy, studia na zagranicznej uczelni oraz tytuły zawodowe uzyskane zagranicą.

 

Podstawa prawna: art. 324 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2020r. poz. 85)