Rekrutacja 2024

Opłaty

Opłaty za postępowanie związane z przyjęciem na studia

Osoby ubiegające się o przyjęcie na studia w Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku wnoszą opłatę za postępowanie rekrutacyjne określaną odpowiednim Zarządzeniem Rektora ASP w Gdańsku.

Wysokość opłat związanych z przyjęciem na studia w roku akademickim 2024/2025

STUDIA STACJONARNE

Jednolite Studia Magisterskie

150 zł

Studia I Stopnia

150 zł

Studia II Stopnia

150 zł

STUDIA NIESTACJONARNE

Studia I Stopnia

85 zł

Studia II Stopnia

85 zł

Opłatę wnosi się za dany kierunek oraz poziom studiów.

Opłaty należy dokonywać na indywidualny numer konta wygenerowany w Panelu Kandydata w  IRK, po zapisie na wybrany kierunek

 

Nieodnotowanie opłaty rekrutacyjnej

Przelewy internetowe księgowane są zazwyczaj po 1 lub 2 dniach po dokonaniu płatności, przelewy zlecane na Poczcie Polskiej księgowane są po około 4 dniach.

W IRK przelewy księgowane są raz dziennie, dlatego aktualizacja stanu opłaty w panelu Kandydata może pojawić się do 2 dni roboczych po dacie zlecenia przelewu.

Jeśli opłata została dokonana właściwie, ale IRK jej nie odnotował, to ostatniego dnia rejestracji na studia na kierunku należy przesłać skan lub zdjęcie dowodu wpłaty na adres e-mail Biura Rekrutacji właściwego kierunku:

Architektura Wnętrz, Architektura Przestrzeni Kulturowych
sok.aiw@asp.gda.pl

Nie przesyłanie skanu, w takiej sytuacji, skutkować będzie niedopuszczeniem do egzaminu wstępnego.

Zwrot opłaty rekrutacyjnej

Możliwość zwrotu dokonanej opłaty przysługuje w przypadku:

  • rezygnacji z przystąpienia do egzaminów wstępnych, minimum na 1 dzień roboczy przed rozpoczęciem I etapu egzaminu wstępnego:

Formularz rezygnacji z przystąpienia do egzaminu wstępnegopobierz (139 KB) docx

  • nadpłaty lub nieuruchomienia kierunku przez ASP w Gdańsku.

 

Podanie o zwrot, z podpisem osoby zainteresowanej, należy wysłać jako skan lub zdjęcie na adres e-mail Biura Rekrutacji właściwego kierunku:

Architektura Wnętrz, Architektura Przestrzeni Kulturowych
sok.aiw@asp.gda.pl

Opłata za legitymację studencką

Opłata za wydanie elektronicznej legitymacji studenckiej w wysokości 22,00 zł

Osoby zakwalifikowane do przyjęcia na studia w panelu IRK będą miały możliwość wygenerowania wniosku o wydanie legitymacji studenckiej oraz wygenerowanie indywidualnego numeru konta bankowego do opłaty za legitymację studencką.  


UWAGA: numer konta generowany w IRK do dokonania opłaty za wydanie legitymacji studenckiej jest inny niż numer konta do dokonania opłaty za postępowanie rekrutacyjne.

 

Podstawa prawna:

§ 36. Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie studiów (Dz.U. 2023 poz. 2787 z poźn. zmianami),