Rekrutacja 2021

Dlaczego warto studiować? Dni Otwarte 2021 Procedura przeniesienia z innej uczelni Procedura potwierdzenia efektów uczenia się

Harmonogram

Architektura Przestrzeni Kulturowych I stopnia, studia stacjonarne

01.06.2021

Termin rozpoczęcia rejestracji w IRK

23.06.2021

Godzina 15:00

Zakończenie Rejestracji w IRK

23.06.2021

 

Ostateczny termin dokonania opłaty egzaminacyjnej

 

Instrukcje i pliki do pobrania:

1. Instrukcja przygotowania wielostronicowego pliku PDF – pobierz (431 KB) pdf

2. Oświadczenie o samodzielnym wykonaniu prac zawartych w  teczce/portfolio – pobierz (13 KB) docx

3. Oświadczenie o samodzielnym wykonaniu  zadań egzaminacyjnych – pobierz (15 KB) docx

4. Instrukcja użytkowania komunikatora – pobierz (130 KB) pdf

I ETAP  – ROZMOWA KWALIFIKACYJNA I PRZEGLĄD AUTORSKICH PRAC (TECZKI)

24 – 29.06.2021

 

I. PRZESŁANIE TECZKI – WERYFIKACJA FORMALNA PRZESŁANEJ DOKUMENTACJI.

Warunkiem przystąpienia do rozmowy i przeglądu jest przesłanie przez kandydata/kandydatkę teczki wraz z wymaganymi dokumentami, potwierdzającej zdolności plastyczne i zainteresowanie kandydata/ kandydatki zagadnieniami związanymi z szeroko rozumianą sztuką, w tym architekturą, krajobrazem lub miastem.

Wymagane dokumenty i Teczkę należy przesłać w formie elektronicznej na adres: apk.1st.2021@asp.gda.pl

Termin nadsyłania teczki: od 24.06.2021 od godziny 8.00 do 29.06.2021 do godziny 20.00

(po godzinie 20.00 przesłanie plików będzie niemożliwe, prosimy nie czekać do ostatniej chwili)

Teczka wraz z dokumentami powinna zawierać:

  1. Od 5 do 15 wykonanych w dowolnej technice autorskich ilustracji, na przykład:rysunki (szkice postaci lub martwej natury, szkice perspektywiczne lub aksonometryczne itp.), fotografie (obrazy obiektów, miejsc, ludzi itp.), prace malarskie, graficzne i inne opracowania ilustracyjne.

Teczka nie musi zawierać wszystkich z wymienionych powyżej przykładów prac. Powinna  potwierdzać zdolności plastyczne i być wyrazem artystycznych lub projektowych zainteresowań kandydata/kandydatki zagadnieniami związanymi z szeroko rozumianą sztuką, w tym architekturą, krajobrazem lub miastem. Wszystkie ilustracje, składające się na teczkę, powinny być przygotowane w wersji cyfrowej w postaci jednego wielostronicowego pliku pdf ,  (instrukcja przygotowania pliku pdf do pobrania).

  1. Oświadczenie – skan lub zdjęcie własnoręcznie podpisanego oświadczenia o samodzielnym wykonaniu prac zawartych w Teczce bez naruszenia dóbr osób trzecich (plik do pobrania).
  2. Potwierdzenie dokonania opłaty egzaminacyjnej.

Nadesłanie niekompletnej teczki, brak wymaganych dokumentów dyskwalifikuje kandydata z udziału w egzaminach wstępnych.

Teczkę  z dokumentami należy wysłać w jednej wiadomości e-mail jako jeden załącznik podpisany imieniem i nazwiskiem na adres apk.1st.2021@asp.gda.pl  Załącznik nie powinien przekroczyć 25 MB

UWAGA: Dokumentacja przesłana za pomocą odnośnika do Dysku Google, WeTransfer, YouTube lub innej strony do przesyłania dużej ilości danych nie będzie podlegać ocenie.

Dokumentacja przesłana po przekroczeniu wyznaczonego terminu nadesłania nie będzie podlegać ocenie.

Prosimy nie wysyłać wiadomości kilkukrotnie, przy ocenie pod uwagę będzie brana  zawartość tylko pierwszej  wiadomości nadesłanej przez kandydata/kandydatkę.  

02.07.2021

Godzina 15:00

OGŁOSZENIE LISTY OSÓB SPEŁNIAJĄCYCH WYMOGI FORMALNE, ZAKWALFIKOWANYCH DO ROZMOWY KWALIFIKACYJNEJ I PRZEGLĄDU TECZKI: godzina 15:00

Ogłoszenie harmonogramu rozmowy kwalifikacyjnej

Miejsce: strona internetowa  www.asp.gda.pl w dziale Rekrutacja > Wyniki 

(Przesłanie na konta email kandydatów/kandydatek podane podczas rejestracji, informacji o godzinie przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej do godziny 17:00)

Osoby zakwalifikowane do rozmowy kwalifikacyjnej są zobowiązane do sprawdzenia do godziny 18:00  czy otrzymały link do rozmowy. W przypadku gdy nie otrzymały e-maila, proszone są o kontakt z apk.1st.2021@asp.gda.pl za pomocą komunikatora w IRK do godziny  18:30. Powtórna wiadomość e-mail zostanie wysłana do godziny 19:30.

06 – 07.07.2021

 

II. ROZMOWA KWALIFIKACYJNA I PRZEGLĄD TECZKI

Rozmowy kwalifikacyjne będą odbywały się od godz. 9:00 wg ustalonego harmonogramu.

Rozmowa kwalifikacyjna przeprowadzana zostanie  na bazie autorskich prac kandydata/kandydatki zawartych w teczce. Ocenie podlega zarówno teczka jak i rozmowa kwalifikacyjna.

Celem rozmowy i przeglądu jest sprawdzenie predyspozycji kandydata/kandydatki do podjęcia studiów artystycznych w dziedzinie sztuki w zakresie sztuk projektowych związanych z kształtowaniem przestrzeni kulturowych, w tym przestrzeni miejskich.

Rozmowa kwalifikacyjna przeprowadzana będzie przez Komisję w formie zdalnej poprzez aplikację Google Meet. Forma ta wymaga od kandydata/kandydatki dostępu do urządzenia umożliwiającego przeprowadzenie rozmowy audio-wizualnej oraz  stabilnego łącza internetowego. W trakcie rozmowy powinno być możliwe sprawdzenie tożsamości kandydata/kandydatki poprzez zadanie pytań w oparciu o dane osobowe wprowadzone do IRK. Przewidywany czas rozmowy kwalifikacyjnej wynosi ok. 20 minut.

08.07.2021

Godzina 15:00

 

OGŁOSZENIE WYNIKÓW I ETAPU   godzina 15:00

OGŁOSZENIE WYNIKÓW EGZAMIÓW

Warunkiem otrzymania pozytywnej oceny w procesie postępowania rekrutacyjnego online jest uzyskanie przez kandydata/kandydatkę wymaganego minimum punktowego z każdego elementu egzaminu.

Ogłoszenie listy osób, które zdały egzamin i zmieściły się w limicie przyjęć na I rok studiów.

Miejsce: strona internetowa www.asp.gda.pl w dziale Rekrutacja > Wyniki

09 – 15.07.2021

Składanie dokumentów

Oryginalne dokumenty należy przesłać kurierem bądź pocztą na poniższy adres – liczy się data dostarczenia przesyłki na Uczelnię, a nie data stempla pocztowego.

Oryginalne dokumenty można też dostarczyć  od poniedziałku do piątku w godz. 12.00 – 14.00

Adres: Wielka Zbrojownia, Targ Węglowy 6, Gdańsk 80-836

Dział Kształcenia, Biuro Rekrutacji, pok. 210

Uwaga! W przypadku dużej ilości kandydatów godzina ogłoszenia wyników może ulec zmianie. Przepraszamy za związane z tym utrudnienia.

Na podstawie Uchwały nr 8/2021 Senatu Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku z dnia 28 kwietnia 2021 r. limit przyjęć na pierwszy rok studiów w roku akademickim 2021/2022 wynosi 12 osób.