Rekrutacja 2022

Dlaczego warto studiować? Dni Otwarte 2022 Procedura przeniesienia z innej uczelni Procedura potwierdzenia efektów uczenia się

Harmonogram

Architektura Wnętrz II stopnia, studia stacjonarne

01.06.2022

Termin rozpoczęcia rejestracji w IRK

Kandydat zobowiązany jest podczas procesu rekrutacji (wysyłka zadań, teczek, rozmowa kwalifikacyjna) do korzystania z konta gmail, które zapewni poprawne funkcjonowanie. 

Oficjalnym narzędziem do przeprowadzania rekrutacji zdalnej na Akademii jest platforma Google Workspace.

27.06.2022

Godzina 15:00

Zakończenie Rejestracji w IRK

27.06.2022

Ostateczny termin dokonania opłaty egzaminacyjnej

 

Instrukcje i pliki do pobrania:

1. Instrukcja przygotowania wielostronicowego pliku PDF – pobierz (431 KB) pdf 

2. Oświadczenie o samodzielnym wykonaniu prac zawartych w teczce/portfolio – pobierz (14 KB) doc

I ETAP – ROZMOWA KWALIFIKACYJNA I PRZEGLĄD PORTFOLIO

28 – 30.06.2022

I. PRZESŁANIE PORTFOLIO – WERYFIKACJA FORMALNA NADESŁANEJ DOKUMENTACJI

Obowiązkiem kandydata/kandydatki jest przesłanie portfolio wraz z wymaganymi dokumentami w formie elektronicznej na adres: aw.2st.2022@asp.gda.pl

Termin nadsyłania:

Od 28.06.2022 od godziny 8.00 do 30.06.2022 do godziny 20.00

(po godzinie 20.00 przesłanie plików będzie niemożliwe, prosimy nie czekać do ostatniej chwili)

Wymagana dokumentacja powinna zawierać:

1. Portfolio – dokumentację dokonań projektowo-artystycznych w uprawianej dyscyplinie z okresu poprzedzającego starania o przyjęcie na studia II stopnia.

Wszystkie dokumenty składające się na portfolio powinny być przygotowane w wersji cyfrowej w postaci wielostronicowego pliku PDF ,(instrukcja przygotowania pliku PDF do pobrania).

2. Skan lub zdjęcie własnoręcznie podpisanego oświadczenia o samodzielnym wykonaniu prac zawartych w portfolio bez naruszenia dóbr osób trzecich, (plik do pobrania).

3. Poświadczenie dokonania opłaty egzaminacyjnej.

Wymagane portfolio i dokumenty należy wysłać w jednej wiadomości     e-mail jako jeden załącznik opisany imieniem i nazwiskiem na adres: aw.2st.2022@asp.gda.pl

Maksymalna, łączna wielkość załącznika to 25 MB.

Nadesłanie niekompletnej dokumentacji dyskwalifikuje kandydata z udziału w egzaminach wstępnych.

UWAGA: Dokumentacja przesłana za pomocą odnośnika do Dysku Google, WeTransfer, YouTube lub innej strony do przesyłania dużej ilości danych nie będzie podlegać ocenie.

Dokumentacja przesłana po przekroczeniu wyznaczonego terminu nadesłania nie będzie podlegać ocenie.

Prosimy nie wysyłać wiadomości kilkukrotnie, przy ocenie pod uwagę będzie brana zawartość tylko pierwszej wiadomości nadesłanej przez kandydata/kandydatkę. 

04.07.2022

Godzina 15:00

OGŁOSZENIE LISTY OSÓB SPEŁNIAJĄCYCH WYMOGI FORMALNE, ZAKWALIFIKOWANYCH DO ROZMOWY KWALIFIKACYJNEJ – godzina 15:00

Ogłoszenie harmonogramu rozmowy kwalifikacyjnej

Miejsce: strona internetowa www.asp.gda.pl w dziale Rekrutacja > Wyniki

(Przesłanie na konta e-mail kandydatów/kandydatek podanych podczas rejestracji informacji o godzinie przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej, do godziny 17:00.)

Osoby zakwalifikowane do rozmowy kwalifikacyjnej są zobowiązane do sprawdzenia do godziny 18:00 czy otrzymały link do rozmowy. W przypadku gdy nie otrzymały e-maila, proszone są o kontakt z aw.2st.2022@asp.gda.pl za pomocą komunikatora w IRK do godziny 18:30. Powtórna wiadomość e-mail zostanie wysłana do godziny 19:30.

05 – 06.07.2022

II. ROZMOWA KWALIFIKACYJNA, OCENA PORTFOLIO

Rozmowy kwalifikacyjne będą odbywały się od godz. 9:00 wg ustalonego harmonogramu.

Rozmowa kwalifikacyjna dotyczyć będzie dokonań projektowo-artystycznych kandydata/kandydatki przesłanych w portfolio. Planów i celów związanych z podjęciem studiów II stopnia na kierunku Architektura Wnętrz oraz zainteresowań z zakresu kultury i sztuki.

Ocenie podlega osobno rozmowa kwalifikacyjna i portfolio.

Rozmowa zostanie przeprowadzona w formie zdalnej poprzez aplikację Google Meet. Forma ta wymaga od kandydata/kandydatki dostępu do urządzenia umożliwiającego przeprowadzenie rozmowy audio-wizualnej oraz stabilnego łącza internetowego. W trakcie rozmowy powinno być możliwe sprawdzenie tożsamości kandydata/kandydatki poprzez zdanie pytań w oparciu o dane osobowe wprowadzone do IRK.

Przewidywany czas rozmowy kwalifikacyjnej wynosi ok. 20 minut.

07.07.2022

Godzina 15:00

OGŁOSZENIE WYNIKÓW II ETAPU godzina 15:00

OGŁOSZENIE WYNIKÓW EGZAMINÓW

Warunkiem otrzymania pozytywnej oceny w procesie postępowania rekrutacyjnego online jest uzyskanie przez kandydata/kandydatkę wymaganego minimum punktowego z każdego elementu egzaminu.

Ogłoszenie listy osób, które zdały egzamin i zmieściły się w limicie przyjęć na I rok studiów.

Miejsce: strona internetowa www.asp.gda.pl w dziale Rekrutacja > Wyniki

08 – 14.07.2022

Składanie dokumentów

Oryginalne dokumenty należy przesłać kurierem bądź pocztą na poniższy adres – liczy się data dostarczenia przesyłki na Uczelnię, a nie data stempla pocztowego.

Oryginalne dokumenty można też dostarczyć od poniedziałku do piątku w godz. 12.00 – 14.00

Adres: Wielka Zbrojownia, Targ Węglowy 6, Gdańsk 80-836

Dział Kształcenia, Biuro Rekrutacji, pok. 210

 
Uwaga! W przypadku dużej ilości kandydatów godzina ogłoszenia wyników może ulec zmianie. Przepraszamy za związane z tym utrudnienia.

Zgodnie z Uchwałą Senatu nr 11/2022 z dnia 27.04.2022 r. limit przyjęć na pierwszy rok studiów w roku akademickim 2022/2023 wynosi 18 osób.