Rekrutacja 2021

Dlaczego warto studiować? Dni Otwarte 2021 Procedura przeniesienia z innej uczelni Procedura potwierdzenia efektów uczenia się

Laureaci i Finaliści Olimpiady Artystycznej stopnia centralnego

Laureaci Olimpiady Artystycznej
stopnia centralnego

 

Uchwała nr 12/2020 Senatu Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku z dnia 27 lutego 2020 roku w sprawie szczegółowych zasad przyjmowania na studia w Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku laureatów i finalistów Olimpiady Artystycznej stopnia centralnego – III etapu Ogólnopolskiego Przeglądu Plastycznego (OPP), w latach akademickich: 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024


Na podstawie art. 70 ust. 6 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 roku, poz. 85 z póź. zm.) w zw. z Rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 21 listopada 2019 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów dla uczniów publicznych szkół i placówek artystycznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 roku, poz. 2328 z póź. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1

1. Laureaci oraz finaliści Olimpiady Artystycznej stopnia centralnego, III etapu Ogólnopolskiego Przeglądu Plastycznego organizowanych przez Komitet Główny Olimpiady, działający na podstawie delegacji Ministerstwa Edukacji Narodowej, będą zwolnieni z egzaminu wstępnego obowiązującego kandydatów na studia pierwszego stopnia i jednolite magisterskie w ASP w Gdańsku uzyskując automatycznie maksymalną liczbę punktów możliwą do zdobycia w postępowaniu rekrutacyjnym na wybranym kierunku artystycznym.
2. Podstawą uzyskania uprawnień wymienionych w ust. 1 niniejszego paragrafu jest dokument wydany przez organizatora OPP tj. Komitet Główny Olimpiady Artystycznej, potwierdzający zajęte przez danego kandydata na studia miejsce w przeglądzie.
3. Z uprawnienia określonego w ust. 1 niniejszego paragrafu laureaci i finaliści OPP skorzystać mogą jednokrotnie w roku uzyskania świadectwa dojrzałości.

§ 2

1. Kandydaci, o których mowa w §1 ust. 1 przyjmowani są na dany kierunek studiów w ramach obowiązujących w Uczelni limitów przyjęć uchwalonych na dany rok akademicki.
2. ASP zapewnia wybranym finalistom wskazanym przez Komisję III etapu OPP, łącznie trzy miejsca na prowadzonych przez ASP studiach stacjonarnych na kierunku: Malarstwo, Grafika, Rzeźba.
3. W przypadku, gdy liczba finalistów wskazanych przez Komisję OPP ubiegających się o przyjęcie na studia będzie wyższa niż liczba miejsc, o których mowa w ust. 2, o przyjęciu na studia decydować będzie pozycja osoby, na liście rankingowej OPP.
4. Kandydaci, ubiegający się o przyjęcie na studia, zobowiązani są do zarejestrowania się w Systemie Internetowej Rejestracji Kandydata (IRK), dostępnym na stronie internetowej ASP w Gdańsku pod adresem: www.asp.gda.pl oraz dokonania wszystkich czynności, które umożliwią nadanie statusu kandydata na studia oraz wyboru kierunku studiów w terminie określonym przez ASP, zgodnie z obowiązującą w danym roku uchwałą Senatu w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia w Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku.
5. Kandydaci zobowiązani są do złożenia wymaganych dokumentów rekrutacyjnych wskazanych w obowiązującej w danym roku uchwale Senatu w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia w Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku.

§ 3

1. Kandydaci o których mowa w §1 ust. 1 niniejszego dokumentu są zwolnieni z opłaty za postępowanie związane z przyjęciem na studia.

§ 4

1. Uchwała określa zasady przyjmowania na studia w Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku laureatów olimpiad stopnia centralnego w latach akademickich: 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024.
2. Z dniem 27.02.2020 r. traci moc uchwała nr 63/2019 Senatu Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku z dnia 18.12.2019 r. w sprawie zasad przyjmowania na studia w Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku laureatów olimpiad stopnia centralnego w latach akademickich: 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023.

 

Uchwała Senatu nr 12/2020 – przejdź do strony