Rekrutacja 2024

Dokumenty wymagane od osób zakwalifikowanych na studia

Kandydat, w celu przyjęcia na dany kierunek studiów, po ogłoszeniu przez właściwą komisję rekrutacyjną listy kandydatów którzy zdali egzaminy i zmieścili się w limicie przyjęć, winien przesyłać lub złożyć, następujące dokumenty:

I. Na studia pierwszego stopnia i jednolite studia magisterskie:

  1. ankieta osobowa kandydata, wygenerowana i wydrukowana z panelu IRK oraz własnoręcznie podpisana;
  2. poświadczoną przez notariusza lub uczelnię (oryginał do wglądu) kopie świadectwa dojrzałości albo świadectwa dojrzałości i zaświadczenie o wynikach egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów, o których mowa w przepisach o systemie oświaty.
  3. w przypadku cudzoziemców, o których mowa w art. 324 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce – poświadczoną przez notariusza lub Akademię Sztuk Pięknych w Gdańsku kserokopię jednego z dokumentów uprawniających do studiowania bez wnoszenia opłat za kształcenie;
  4. w przypadku chęci otrzymania legitymacji studenckiej – wygenerowane z panelu IRK (system Akademus) podanie o wydanie legitymacji. Posiadanie legitymacji studenckiej nie jest konieczne, ale wskazane.

Kandydat, który w 2023 roku zdawał maturę międzynarodową lub maturę europejską i oczekuje na wystawienie dyplomu, składa zaświadczenie o wynikach matury międzynarodowej lub matury europejskiej, kwalifikujące do wydania dyplomu. Kopię dyplomu poświadczoną przez notariusza lub uczelnię (oryginał do wglądu) dyplomu należy w takim przypadku złożyć lub przesłać nie później niż 1 października 2023 roku, a w przypadku rekrutacji kończących się po tym dniu, w terminie 7 dni od daty ogłoszenia listy osób przyjętych;

II. Na studia drugiego stopnia

  1. ankieta osobowa kandydata, wygenerowana i wydrukowana z panelu IRK oraz własnoręcznie podpisana;
  2. poświadczoną przez notariusza lub Akademię Sztuk Pięknych w Gdańsku kopię dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich. Dopuszcza się także złożenie zaświadczenia o ukończeniu studiów zawierające informacje o poziomie, kierunku i profilu studiów, uzyskanym tytule zawodowym i słownie określonym wyniku ukończenia studiów. Osoba ta, w terminie 30 dni od dnia wydania jej dyplomu ukończenia studiów, przedkłada ten dyplom na Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku, pod rygorem skreślenia z listy studentów
  3. w przypadku cudzoziemców, o których mowa w  324 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce – poświadczoną przez notariusza lub Akademię Sztuk Pięknych w Gdańsku kserokopię jednego z dokumentów uprawniających do studiowania bez wnoszenia opłat za kształcenie.
  4. w przypadku chęci otrzymania legitymacji studenckiej – wygenerowanie z IRK (system Akademus) podanie o wydanie legitymacji. Posiadanie legitymacji studenckiej nie jest konieczne, ale wskazane. Osoby, które już posiadają legitymacje ze studiów I stopnia na ASP w Gdańsku nie muszą wnioskować o nową.

III. W szczególnie uzasadnionych przypadkach decyzję o przedłużeniu terminu złożenia wymaganych dokumentów podejmuje Przewodniczący właściwej Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej.

IV. Dokumenty w formie oryginałów lub poświadczone przez notariusza mogą zostać nadesłane kurierem lub pocztą (uwaga – nie liczy się data stempla pocztowego, a data wpływu dokumentów), a także dostarczone osobiście, przez osobę trzecią, Dokumenty dostarcza się do Biura Rekrutacji.

 

Dokumenty winny być przesłane lub złożone w przezroczystej koszulce.

 

Nie wymagamy upoważnienia do składania dokumentów przez osobę trzecią.