Rekrutacja 2024

Czytelnia

Czytelnia służy do samodzielnej pracy z materiałami bibliotecznymi zgromadzonymi w księgozbiorze podręcznym w tzw. wolnym dostępie oraz ze zbiorami udostępnionymi przez pracownika Biblioteki z magazynu.

Księgozbiór na półkach ułożony jest działami, wg systemu UKD (Uniwersalnej Klasyfikacji Dziesiętnej), czasopisma ułożone są alfabetycznie wg nazw tytułów.

Materiały biblioteczne z magazynu, w tym prace dyplomowe, otrzymuje się na podstawie zamówienia za pośrednictwem pracownika Biblioteki.

Materiały otrzymane do czytelni należy po wykorzystaniu zwrócić pracownikowi Biblioteki, pobrane samodzielne z regałów w wolnym dostępie należy odłożyć na specjalne wózki bez samodzielnego odkładania na półki.

Czytelnicy proszeni są o:

  1. pozostawienie okryć wierzchnich, teczek, toreb i plecaków, parasoli w szatni lub we wskazanym przez pracownika Biblioteki miejscu;
  2. wpisanie się czytelnie do księgi odwiedzin (księgi czytelników);
  3. zgłoszenie pracownikowi Biblioteki wnoszonych materiałów oraz okazania ich przy wychodzeniu z czytelni;
  4. składanie zamówienia najpóźniej godzinę przed zamknięciem czytelni i wypożyczalni;
  5. zwrócenie zbiorów w stanie nieuszkodzonym, a w przypadku zauważenia braków lub uszkodzeń zgłoszenia tego faktu pracownikowi Biblioteki;
  6. zachowanie ciszy;
  7. stosowanie się do poleceń pracownika Biblioteki.

W czytelni nie wolno spożywać posiłków i napojów, palić wyrobów tytoniowych, papierosów elektronicznych, prowadzić rozmów z telefonów komórkowych.