Rekrutacja 2024

Granty

Laboratorium Dźwięku w Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku

Przedmiotem projektu wyposażenia Laboratorium Dźwięku dla międzywydziałowych aktywności w zakresie komputerowych technik nagrywania i udźwiękawiania obrazów ruchomych w ASP w Gdańsku jest inwestycja skutkująca zakupem sprzętu i oprogramowania do nagrywania i edycji materiałów dźwiękowych

Digitalizacja i ewidencja spuścizny po artyście rzeźbiarzu Franciszku Duszeńce przechowywanej w Bibliotece ASP w Gdańsku.

Projekt realizowany był w Bibliotece ASP w ramach programu „Ochrona i cyfryzacja dziedzictwa kulturowego” i dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Operatorem Programu był Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zabytków. Całkowity koszt realizowanego zadania wyniósł 32 006,50 zł, w tym dotacja MKiDN w kwocie 24 000,00 zł oraz wkład własny ASP w kwocie 8 006,50 zł. Okres realizacji projektu: 04.05.2015-31.12.2015 więcej informacji