Akty prawne

Ustawy i rozporządzenia

  1. Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U z 2018 r. poz. 1668) – pobierz
  2. Ustawa z dnia 3 lipca 2018 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U z 2018 r. poz. 1669 ze zmianami) – pobierz
  3. Ustawa z dnia 4 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego – pobierz
  4. Rozporządzenie MNiSW z dnia 20.09.2018 r. w sprawie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych (Dz. U z 2018 r., poz. 1818) – pobierz
  5. Rozporządzenie MNiSW z dnia 14.11.2018 r. w sprawie charakterystyk drugiego stopnia efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomach 6–8 Polskiej Ramy Kwalifikacji (Dz. U z 2018 r. poz. 2218) – pobierz
  6. Rozporządzenie MNiSW z dnia 06.03.2019 r. w sprawie danych przetwarzanych w Zintegrowanym Systemie Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce POL-on (Dz. U z 2019 r. poz. 496) – pobierz

Wewnętrzne regulacje

  1. Regulamin postępowań doktorskich i habilitacyjnych przeprowadzanych przez Akademię Sztuk Pięknych w Gdańsku – pobierz
  2. Uchwała Senatu nr 35/2019 w sprawie pobierania opłat za przeprowadzenie postępowań o nadanie stopnia doktora, doktora habilitowanego w Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku – pobierz

    Załącznik nr 1, Wykaz obowiązujących stawek wynagrodzeń dla promotorów, recenzentów oraz członków komisji habilitacyjnych – pobierz.pdf   pobierz.doc