Rekrutacja 2024

Harmonogram

Architektura Wnętrz I stopnia, studia stacjonarne

Informacje wstępne

Postępowanie rekrutacyjne na stacjonarne studia I stopnia na kierunku Architektura Wnętrz zostanie przeprowadzone w trybie online.

Oficjalnym narzędziem do przeprowadzenia rekrutacji online w Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku jest platforma Google Workspace.

Kandydat zobowiązany jest podczas rekrutacji online (wysyłka dokumentacji, zadań egzaminacyjnych, rozmowa kwalifikacyjna itp.) do korzystania z konta gmail, które zapewnia poprawne funkcjonowanie wykorzystywanych narzędzi.

01.06.2023

Termin rozpoczęcia rejestracji w IRK

21.06.2023

Godzina: 15:00

Termin zakończenia rejestracji w IRK

21.06.2023

Ostateczny termin dokonania opłaty rekrutacyjnej

 

Instrukcje i pliki do pobrania:

1. Instrukcja przygotowania wielostronicowego pliku PDF – pobierz (431 KB) pdf

2. Oświadczenie o samodzielnym wykonaniu prac zawartych w teczce/portfolio – pobierz (13 KB) doc

3. Oświadczenie o samodzielnym wykonaniu zadań egzaminacyjnych – pobierz (16 KB) docx

22–23.06.2023

I ETAP – EGZAMIN PRAKTYCZNY I PRZEGLĄD AUTORSKICH PRAC KANDYDATA

Egzamin ma na celu sprawdzenie predyspozycji kandydatów/kandydatek do podjęcia studiów I stopnia w dziedzinie sztuki w zakresie architektury wnętrz.

W zakres egzaminu wchodzi wykonanie zadania egzaminacyjnego oraz przesłanie w formie elektronicznej, wymaganej Dokumentacji zadania egzaminacyjnego wraz z dodatkowymi, wybranymi przez kandydata/kandydatkę autorskimi pracami plastycznymi oraz wymaganymi dokumentami. Ocenie punktowej podlegają wszystkie elementy egzaminu.

1. Zadanie egzaminacyjne

Temat zadania oraz szczegółowe wymagania zostaną udostępnione kandydatom/ kandydatkom na stronie internetowej www.asp.gda.pl w dziale Rekrutacja  >Architektura Wnętrz >Zadania egzaminacyjne

Publikacja tematów zadań: 22.06.2023 godzina 10:00 (dostęp do 23.06.2023 godzina 15:00)

2. Wybrane przez kandydata/kandydatkę autorskie prace plastyczne (rysunkowe, malarskie, fotograficzne, modele, rzeźby). Kandydat/kandydatka przedstawia Dokumentację wybranych przez siebie prac, które powinny przede wszystkim odnosić się do wybranego kierunku studiów i dotyczyć architektury, wnętrz, mebli, pejzażu, relacji człowieka z otoczeniem. Ilość wybranych prac: od 5 do 10 prac. Prace muszą być podpisane nazwiskiem i imieniem w prawym dolnym narożniku arkusza.

TERMIN I WYMAGANIA FORMALNE DLA NADSYŁANEJ DOKUMENTACJI

Termin nadesłania dokumentacji: do 23.06.2023 do godziny 15:00 

Dokumentację należy przesłać na adres mailowy: aw.1st.2023@asp.gda.pl

Dokumentację  należy wysłać w jednej wiadomości e-mail jako jeden załącznik podpisany imieniem i nazwiskiem.

Wielkość załącznika z Dokumentacją nie może przekroczyć 25 MB.

Dokumentacja podlega weryfikacji formalnej. Nadesłanie niekompletnej lub/i niewłaściwie przygotowanej  Dokumentacji dyskwalifikuje kandydata/kandydatkę z udziału w egzaminach wstępnych. Dokumentacja przesłana po przekroczeniu wyznaczonego terminu nie będzie podlegać ocenie, prosimy nie czekać do ostatniej chwili z uwagi na możliwy długi czas przesyłania plików drogą internetową. 

Dokumentacja powinna zawierać:

1. Reprodukcje autorskich prac plastycznych wybranych przez kandydata/kandydatkę oraz dokumentację zadania egzaminacyjnego należy przygotować jako jeden wielostronicowy plik PDF (instrukcja przygotowania pliku PDF do pobrania wyżej).

Plik należy opatrzyć nazwą wg wzoru: Imię_Nazwisko_egzAW_1st.pdf    

Przykład: Jan_Kowalski_egzAW_1st.pdf

2. Oświadczenie – skan lub zdjęcie własnoręcznie podpisanego oświadczenia o samodzielnym wykonaniu prac egzaminacyjnych oraz przedstawionych prac plastycznych, bez naruszenia dóbr osób trzecich, (plik do pobrania).

3. Potwierdzenie dokonania opłaty rekrutacyjnej.

UWAGA: Dokumentacja zawierająca linki lub odnośniki  do Dysku Google, WeTransfer, YouTube lub innej strony do przesyłania dużej ilości danych nie będzie podlegać ocenie.

Prosimy nie przesyłać dokumentacji kilkukrotnie, przy ocenie pod uwagę będzie brana zawartość tylko pierwszego maila nadesłanego przez kandydata/kandydatkę. 

28.06.2023

Godzina: 13:00

OGŁOSZENIE WYNIKÓW I ETAPU godzina 13:00

Warunkiem przystąpienia do II etapu postępowania rekrutacyjnego jest uzyskanie przez kandydata/kandydatkę wymaganego minimum punktowego dla I etapu.

Ogłoszenie listy osób, które zostały zakwalifikowane do II etapu egzaminu wstępnego.

Ogłoszenie harmonogramu rozmowy kwalifikacyjnej.

Miejsce: strona internetowa www.asp.gda.pl w dziale Rekrutacja > Wyniki

Przesłanie na konta kandydatów/kandydatek informacji o godzinie przeprowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej do godziny 15:00.

Osoby zakwalifikowane do rozmowy kwalifikacyjnej są zobowiązane do sprawdzenia do godziny 16:00 czy otrzymały link do rozmowy (także w folderze SPAM). W przypadku gdy nie otrzymały e-maila, proszone są o kontakt poprzez wiadomość e-mail na adres aw.1st.2023@asp.gda.pl godziny 16:30. Powtórna wiadomość e-mail zostanie wysłana do godziny 17:30.

29.06.2023 Godzina 8:00

EGZAMIN Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA CUDZOZIEMCÓW

Kandydat/kandydatka powinna posługiwać się językiem polskim w stopniu zaawansowanym.  Cudzoziemcy, którzy nie mogą przedstawić dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego zobowiązani są do przystąpienia do egzaminu.

Egzamin z języka polskiego odbędzie się  29.06.2023 od godz. 8:00 do 10:00

Egzamin przeprowadzony będzie w formie online poprzez aplikację Google Meet. Forma ta wymaga od kandydata/kandydatki dostępu do urządzenia umożliwiającego przeprowadzenie rozmowy audio-wizualnej oraz stabilnego łącza internetowego. W trakcie rozmowy powinno być możliwe sprawdzenie tożsamości kandydata/kandydatki poprzez zadanie pytań w oparciu o dane osobowe wprowadzone do IRK.

Informacje o godzinie egzaminu kandydaci/kandydatki, których będzie on dotyczył otrzymają drogą mailową.

Przewidywany czas rozmowy wynosi ok. 10 minut.

29-30.06.2023

 

II ETAP – ROZMOWA KWALIFIKACYJNA

Rozmowy kwalifikacyjne będą odbywały się od godz. 10:00 wg harmonogramu.

Rozmowa kwalifikacyjna dotyczyć będzie wybranych prac plastycznych oraz zadania wykonanego przez kandydata/kandydatkę w ramach egzaminu praktycznego (I etap). Rozmowa może również dotyczyć zainteresowań kandydata/kandydatki z obszaru kultury i sztuki. W trakcie rozmowy kandydat/kandydatka powinien mieć dostęp do oryginałów przesłanych prac plastycznych oraz realizacji  zadań egzaminacyjnych. Przewidywany czas rozmowy kwalifikacyjnej wynosi 20 min.

Rozmowa kwalifikacyjna przeprowadzona będzie przez Komisję w formie online poprzez aplikację Google Meet. Forma ta wymaga od kandydata/kandydatki dostępu do urządzenia umożliwiającego przeprowadzenie rozmowy audio-wizualnej oraz stabilnego łącza internetowego. W trakcie rozmowy powinno być możliwe sprawdzenie tożsamości kandydata/ kandydatki poprzez zadanie pytań w oparciu o dane osobowe wprowadzone do IRK.

03.07.2023

Godzina 13:00

OGŁOSZENIE WYNIKÓW II ETAPU  godzina 13:00

OGŁOSZENIE WYNIKÓW EGZAMINÓW

Warunkiem otrzymania pozytywnej oceny w procesie postępowania rekrutacyjnego jest uzyskanie przez kandydata/kandydatkę wymaganego minimum punktowego z każdego etapu.

Ogłoszenie listy osób, które zdały egzamin i zmieściły się w limicie przyjęć na I rok studiów.

Miejsce: strona internetowa www.asp.gda.pl w dziale Rekrutacja > Wyniki

05–11.07. 2023

Składanie dokumentów

Oryginalne dokumenty należy przesłać kurierem bądź pocztą na poniższy adres – liczy się data dostarczenia przesyłki na Uczelnię, a nie data stempla pocztowego.

Oryginalne dokumenty można też dostarczyć w wyznaczonym terminie (z wyjątkiem soboty i niedzieli) do siedziby Uczelni w godz. 12.00 – 14.00

Adres: Akademia Sztuk Pięknych, Targ Węglowy 6, Gdańsk 80-836

Dział Kształcenia, Biuro Rekrutacji, pok. 109

Uwaga! W przypadku dużej liczby kandydatów godzina ogłoszenia poszczególnych wyników może ulec zmianie. Przepraszamy za związane z tym utrudnienia.