Rekrutacja 2022

Dlaczego warto studiować? Dni Otwarte 2022 Procedura przeniesienia z innej uczelni Procedura potwierdzenia efektów uczenia się

Harmonogram

Architektura Wnętrz I stopnia, studia stacjonarne

01.06.2022

Termin rozpoczęcia rejestracji w IRK

Kandydat zobowiązany jest podczas procesu rekrutacji (wysyłka zadań, teczek, rozmowa kwalifikacyjna) do korzystania z konta gmail, które zapewni poprawne funkcjonowanie.

Oficjalnym narzędziem do przeprowadzania rekrutacji zdalnej na Akademii jest platforma Google Workspace.

22.06.2022
Godzina: 15:00

Zakończenie Rejestracji w IRK

22.06.2022

Ostateczny termin dokonania opłaty

 

Instrukcje i pliki do pobrania:

1. Instrukcja przygotowania wielostronicowego pliku PDF – pobierz (431 KB) pdf 

2. Oświadczenie o samodzielnym wykonaniu prac zawartych w teczce/portfolio – pobierz (14 KB) doc

3. Oświadczenie o samodzielnym wykonaniu zadań egzaminacyjnych – pobierz (18 KB) docx

23–24.06.2022

I ETAP – EGZAMIN PRAKTYCZNY I PRZEGLĄD AUTORSKICH PRAC KANDYDATA

Egzamin ma na celu sprawdzenie predyspozycji kandydatów/kandydatek w kontekście wybranego kierunku studiów, odbędzie się w oparciu o nadesłane materiały.

W zakres egzaminu wchodzi wykonanie zadania egzaminacyjnego oraz przesłanie w formie elektronicznej, wymaganej dokumentacji zadania wraz z dodatkowymi, wybranymi przez kandydata/kandydatkę autorskimi pracami plastycznymi oraz wymaganymi dokumentami.

1. Zadanie egzaminacyjne

Temat zadania oraz szczegółowe wymagania zostaną udostępnione kandydatom/ kandydatkom na stronie internetowej www.asp.gda.pl w dziale Rekrutacja >Zadania egzaminacyjne – przejdź do strony

Publikacja tematów zadań: 23.06. 2022 godzina 10:00 (dostęp do 24.06.2022 godzina 15:00)

2. Wybrane przez kandydata/kandydatkę autorskie prace plastyczne (rysunkowe, malarskie, fotograficzne, modele, rzeźby). Kandydat/kandydatka przedstawia dokumentację wybranych przez siebie prac, które powinny przede wszystkim odnosić się do wybranego kierunku studiów i dotyczyć architektury, wnętrz, mebli, pejzażu, relacji człowieka z otoczeniem. Ilość wybranych prac przez kandydata: od 5 do 10 prac. Prace muszą być podpisane nazwiskiem i imieniem w prawym dolnym narożniku arkusza.

TERMIN I WYMAGANIA FORMALNE DLA NADSYŁANEJ DOKUMENTACJI

Termin nadsyłania dokumentacji: 24.06. 2022 do godziny 15:00

Dokumentację należy przesłać w formie elektronicznej na adres: aw.1st.2022@asp.gda.pl

 

Wymagania formalne dokumentacji:

1. Wybrane przez kandydata/kandydatkę prace plastyczne oraz dokumentację zadania egzaminacyjnego należy przygotować jako jeden wielostronicowy plik PDF (instrukcja przygotowania pliku PDF do pobrania).

Plik należy opatrzyć nazwą wg wzoru: Imię_Nazwisko_egzAW_1st.pdf    

Przykład: Jan_Kowalski_egzAW_1st.pdf

2. Do przesłanej dokumentacji należy dołączyć skan lub zdjęcie własnoręcznie podpisanego oświadczenia o samodzielnym wykonaniu prac egzaminacyjnych oraz przedstawionych prac plastycznych, bez naruszenia dóbr osób trzecich, (plik do pobrania).

3. Należy dołączyć potwierdzenie dokonania opłaty egzaminacyjnej.

Nadesłanie niekompletnej dokumentacji dyskwalifikuje kandydata/kandydatkę z udziału w egzaminach wstępnych

Teczkę z dokumentami należy wysłać w jednej wiadomości e-mail jako jeden załącznik podpisany imieniem i nazwiskiem na adres Załącznik nie powinien przekroczyć 25 MB

UWAGA: Dokumentacja przesłana za pomocą odnośnika do Dysku Google, WeTransfer, YouTube lub innej strony do przesyłania dużej ilości danych nie będzie podlegać ocenie.

Dokumentacja przesłana po przekroczeniu wyznaczonego terminu nadesłania nie będzie podlegać ocenie.

Prosimy nie wysyłać wiadomości kilkukrotnie, przy ocenie pod uwagę będzie brana zawartość tylko pierwszej wiadomości nadesłanej przez kandydata/kandydatkę.

29.06.2022
Godzina: 15:00

OGŁOSZENIE WYNIKÓW I ETAPU godzina 15:00

Warunkiem przystąpienia do II etapu postępowania rekrutacyjnego online jest uzyskanie przez kandydata/kandydatkę wymaganego minimum punktowego dla I etapu.

Ogłoszenie listy osób, które zostały zakwalifikowane do II etapu egzaminu wstępnego.

Ogłoszenie harmonogramu rozmowy kwalifikacyjnej.

Miejsce: strona internetowa www.asp.gda.pl w dziale Rekrutacja > Wyniki

(Przesłanie na konta kandydatów/kandydatek informacji o godzinie przeprowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej do godziny 17:00.)

Osoby zakwalifikowane do rozmowy kwalifikacyjnej są zobowiązane do sprawdzenia do godziny 18:00 czy otrzymały link do rozmowy. W przypadku gdy nie otrzymały e-maila, proszone są o kontakt z aw.1st.2022@asp.gda.pl za pomocą komunikatora w IRK do godziny 18:30. Powtórna wiadomość e-mail zostanie wysłana do godziny 19:30.

30.06 – 01.07.2022

 

II ETAP – ROZMOWA KWALIFIKACYJNA

Rozmowy kwalifikacyjne będą odbywały się od godz. 9:00 wg harmonogramu.

Rozmowa kwalifikacyjna dotyczyć będzie wybranych prac plastycznych oraz zadania wykonanego przez kandydata / kandydatkę w ramach egzaminu praktycznego (I etap). Rozmowa może również dotyczyć zainteresowań kandydata / kandydatki z obszaru kultury i sztuki. W trakcie rozmowy kandydat/kandydatka powinien mieć dostęp do oryginałów przesłanych prac plastycznych oraz odpowiedzi na zadanie egzaminacyjne.

Rozmowa kwalifikacyjna przeprowadzana będzie przez Komisję w formie zdalnej poprzez aplikację Google Meet. Forma ta wymaga od kandydata/kandydatki dostępu do urządzenia umożliwiającego przeprowadzenie rozmowy audio-wizualnej oraz stabilnego łącza internetowego. W trakcie rozmowy powinno być możliwe sprawdzenie tożsamości kandydata/ kandydatki poprzez zadanie pytań w oparciu o dane osobowe wprowadzone do IRK.

Przewidywany czas rozmowy kwalifikacyjnej wynosi 20 min.

04.07.2022
godzina 15:00

OGŁOSZENIE WYNIKÓW II ETAPU  godzina 15:00

OGŁOSZENIE WYNIKÓW EGZAMINÓW

Warunkiem otrzymania pozytywnej oceny w procesie postępowania rekrutacyjnego online jest uzyskanie przez kandydata/kandydatkę wymaganego minimum punktowego z każdego etapu.

Ogłoszenie listy osób, które zdały egzamin i zmieściły się w limicie przyjęć na I rok studiów.

Miejsce: strona internetowa www.asp.gda.pl w dziale Rekrutacja > Wyniki

05 – 11.07.2022

Składanie dokumentów

Oryginalne dokumenty należy przesłać kurierem bądź pocztą na poniższy adres – liczy się data dostarczenia przesyłki na Uczelnię, a nie data stempla pocztowego.

Oryginalne dokumenty można też dostarczyć od poniedziałku do piątku w godz. 12.00 – 14.00

Adres: Wielka Zbrojownia, Targ Węglowy 6, Gdańsk 80-836

Dział Kształcenia, Biuro Rekrutacji, pok. 210

Uwaga! W przypadku dużej ilości kandydatów godzina ogłoszenia wyników może ulec zmianie. Przepraszamy za związane z tym utrudnienia

Zgodnie z Uchwałą Senatu nr 11/2022 z dnia 27.04.2022 r. limit przyjęć na pierwszy rok studiów w roku akademickim 2022/2023 wynosi 23 osoby.