Rekrutacja 2022

Dlaczego warto studiować? Dni Otwarte 2022 Procedura przeniesienia z innej uczelni Procedura potwierdzenia efektów uczenia się

Katedra Wzornictwa

Kierownik katedry: prof. ASP dr hab. Marek Średniawa

 

Katedra Wzornictwa działa nieprzerwanie od roku akademickiego 1964/1965. Została założona przez prof. Adama Haupta jako Katedra Projektowania Architektury Okrętów i Form Przemysłowych. Obecnie realizowany program jest kontynuacją i rozwinięciem pierwotnych założeń dotyczących kształcenia, w zakresie wiedzy i metodyki, umożliwiającego samodzielny rozwój i adaptację do zmieniających się warunków.

Projektowanie wzornictwa to działalność twórcza polegająca na opracowywaniu pożądanych – z punktu widzenia wszechstronnie rozumianych potrzeb człowieka – cech obiektów, przestrzeni, procesów i ich systemów. Wzornictwo koncentruje się (nie wyłącznie) na cechach semantycznych, formalnych i użytkowych.
Gwałtowność i skala zmian technologicznych, gospodarczych, społecznych i kulturowych zmusza do definiowania modelu kształcenia, przygotowującego przyszłych projektantów do realizacji nieznanych dzisiaj i nieprzewidywalnych wyzwań. Podstawowymi elementami takiego modelu są: wiedza o człowieku, jako adresacie projektowanych rozwiązań oraz wiedza o procesach twórczych i poznawczych, stanowiących istotę projektowania.
Programem Katedry Wzornictwa jest budowanie i przekazywanie zasobów wiedzy umożliwiającej oraz wspomagającej skuteczne i odpowiedzialne projektowanie. Skuteczne, rozumiane jako przynoszące optymalne rezultaty w określonym czasie. Odpowiedzialne, rozumiane jako projektowanie świadome i efektywne.
Projektowanie wzornictwa, to zawód przyszłości. Realizowany w Katedrze Wzornictwa program buduje podstawy formacji zawodowej kadr dla przemysłów kreatywnych funkcjonujących na styku kultury i technologii. Równocześnie umiejętność definiowania problemów i zarządzania procesem ich rozwiązywania (myślenie projektowe) umożliwia absolwentom pełnienie kluczowych funkcji w zespołach twórczych w zakresie różnych dyscyplin.

 

Pracownia Wzornictwa 1, Pracownia Projektowania Produktu Przemysłowego
Prowadzący: prof. Marek Adamczewski
Asystent: prof. ASP dr hab. Bogumiła Jóźwicka

Podstawy Architektury Okrętów, Projektowanie Architektury Okrętów
Prowadzący: dr Paweł Gełesz
Asystent: mgr Krzysztof Bochra

Pracownia Wzornictwa 4, Pracownia Projektowania Mebla Seryjnego
Prowadzący: prof. ASP dr hab. Marek Jóźwicki
Asystent: dr Anna Wachowicz

Pracownia Wzornictwa 6, Pracownia Projektowania Ergonomicznego
Prowadzący: prof. ASP dr hab. Marek Średniawa
Asystent: dr Tomasz Kwiatkowski

Podstawy Procesu Wdrożeniowego
Prowadzący: prof. Marek Adamczewski