Rekrutacja 2021

Dlaczego warto studiować? Dni Otwarte 2021 Procedura przeniesienia z innej uczelni Procedura potwierdzenia efektów uczenia się

Pracownia Wzornictwa 6, Pracownia Projektowania Wieloaspektowego

Prowadzący:

prof. ASP dr hab. Marek Średniawa

Asystent:

dr Tomasz Kwiatkowski


Naszym celem jest kształtowanie twórczej i krytycznej postawy przyszłych projektantów. Dążymy do rozwijania wyobraźni i zdolności analizowania, oraz zbudowania umiejętności używania ich do rozwiązywania problemów projektowych. Realizowany program pracowni opiera się na świadomym realizowaniu procesu projektowego.

Stawiane studentom wyzwania zawarte są w zakresie kształtowania idei, programowania i realizacji badań i eksperymentów oraz definiowaniu postaci rozwiązania. Niektóre dociekania dotyczą tylko idei, niektóre tylko badań i eksperymentów, żadne nie dotyczą tylko definiowania postaci rozwiązania.

Bardziej interesuje nas w pracy droga, którą podążamy niż cel do którego zmierzamy. Najciekawsze przygody spotykamy po drodze, a cel, no cóż, cel nie zawsze musi byś osiągnięty… Czasami spektakularna katastrofa przynosi więcej doświadczeń niż kolejny sukces.

Prowadzimy zajęcia na trzech poziomach wtajemniczenia. Propedeutyką projektowania w ramach programu wiedza o projektowaniu, projektowanie ergonomiczne w ramach programów dla I i II stopnia studiów oraz projektowanie wieloaspektowe w ramach kursu dyplomowego. W pracowni wykorzystujemy, dedykowane naszym potrzebom, narzędzia do zarządzania oraz gromadzenia i wymiany informacji zawarte w internetowej wirtualnej pracowni.

Więcej informacji na stronie pracowni: 3pracownia.diz.pl

 

Studia pierwszego stopnia

Uważamy, że najistotniejsza dla projektanta wzornictwa jest umiejętność realizacji procesu projektowego, od sformułowania problemu projektowego, poprzez zdefiniowanie założeń, poszukiwanie koncepcji rozwiązania, do opracowania konkluzji projektowej i jej przedstawienia.

Kładziemy szczególny nacisk na kształcenie umiejętności pozyskiwania i analizowanie informacji w celu wykorzystania ich w realizacji procesu projektowego oraz kształcenie umiejętności przeprowadzania prostych badań i eksperymentów służących weryfikacji koncepcji rozwiązania problemu projektowego.

Zakładamy, że warunki twórczej działalności projektanta ulegają ciągłym zmianom. Sprostanie im wymaga wykształcenia mechanizmów adaptacyjnych wykorzystujących posiadaną wiedzę, wyobraźnię, intuicję i zdolność do twórczego myślenia.

 

Studia drugiego stopnia

Uważamy, że projektowanie wzornictwa jest twórczą, wieloaspektową działalnością. Twórczą, ponieważ prowadzi do opracowania koncepcji czegoś nowego, czegoś, czego dotychczas nie było. Wieloaspektową, ponieważ projektując, trzeba wziąć pod uwagę wiele różnych czynników mających wpływ zarówno na przebieg procesu projektowego, jak i na postać konkluzji projektowej.

Kładziemy szczególny nacisk na kształcenie umiejętność planowania i realizacji procesu projektowego, prowadzącego do wypracowania konkluzji projektowej, będącej rozwiązaniem samodzielnie sformułowanego, złożonego problemu projektowego z zakresu wzornictwa.

Zakładamy, że warunki twórczej działalności projektanta ulegają ciągłym zmianom. Sprostanie im wymaga wykształcenia mechanizmów adaptacyjnych wykorzystujących posiadaną wiedzę, wyobraźnię, intuicję i zdolność do twórczego myślenia.

http://katedrawzornictwa.asp.gda.pl/pracownia-projektowania-wieloaspektowego/

 

 

Galeria