Rekrutacja 2024

Procedura dyplomowania

Procedura Dyplomowania
Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku

W związku ze specyfiką naszej uczelni, każdy Wydział w odmienny sposób przeprowadza egzamin dyplomowy. Szczegółowe wytyczne znajdziecie Państwo na poszczególnych wydziałach:

Szczegółowe wytyczne sporządzono w zgodności z: 

  1. Regulaminem Studiów uchwalonym Uchwałą Senatu Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku nr 14/2019 z dnia 25 kwietnia 2019 r. z późn. zm. (opracowany na podstawie art. 75 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j.: Dz. U. z 2018 r., poz. 1668 z póź. zm.) oraz § 97 Statutu Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku przyjętego Uchwałą Senatu Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku nr 27/2019 z dnia 26 czerwca 2019 r. z późn. zm.) – przejdź na stronę
  2. Zarządzeniem Rektora nr 85/2019 z dnia 11 grudnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia wzorów dokumentów dotyczących procesu dyplomowania na studiach I stopnia, II stopnia i jednolitych studiów magisterskich oraz zasad przygotowania części teoretycznej pracy dyplomowej w formie pisemnejprzejdź na stronę

Słownik pojęć:

STS – Sekcja Toku Studiów, jednostka odpowiedzialna za bieżącą obsługę administracyjną studentów  pok. 101 budynek Wielkiej Zbrojowni.

SOK – Sekcja Organizacji Kształcenia, jednostka organizacyjna odpowiedzialna za obsługę właściwych Wydziałów.

Rada programowa kierunku studiów – zespół doradczy Prodziekana ds. kierunku studiów.

 

Promotor – pracę dyplomową student przygotowuje pod kierunkiem promotora, którym może być:

1) w przypadku pracy licencjackiej ‒ profesor, doktor habilitowany, doktor,

2) w przypadku pracy magisterskiej ‒ osoba posiadająca stopień przynajmniej doktora.

 

Recenzent – recenzentem pracy licencjackiej może być pracownik dydaktyczny lub badawczo-dydaktyczny posiadający tytuł profesora, stopień doktora habilitowanego, doktora lub tytuł zawodowy magistra.

 

Recenzentrecenzentem pracy magisterskiej może być pracownik dydaktyczny lub badawczo-dydaktyczny posiadający tytuł profesora, stopień doktora habilitowanego, doktora. Wyjątkowo w uzasadnianym przypadku Rada programowa kierunku może upoważnić do recenzji pracy magisterskiej osobę posiadającą tytuł zawodowy magistra.

 

Praca dyplomowa – praca licencjacka lub praca magisterska; praca dyplomowa jest samodzielnym opracowaniem określonego zagadnienia naukowego, artystycznego, lub praktycznego albo dokonaniem technicznym lub artystycznym, prezentującym ogólną wiedzę i umiejętności studenta związane ze studiami na danym kierunkiem, poziomie i profilu oraz umiejętności samodzielnego analizowania i wnioskowania. Praca dyplomowa musi zostać wykonana samodzielnie, spełniać formalne i merytoryczne kryteria właściwe dla danego kierunku i specjalności studiów, określone przez właściwą Radę programową kierunku.

W skład pracy dyplomowej wchodzą następujące części:

1) część artystyczna – praca artystyczna lub projektowa, której forma zależy od postanowień właściwej Rady programowej kierunku,

2) część teoretyczna w formie pisemnej związana z kierunkiem studiów, której forma zależy od postanowień właściwej Rady programowej kierunku

 

Część teoretyczna pracy dyplomowej poddawana jest przed egzaminem dyplomowym procedurze antyplagiatowej z wykorzystaniem Jednolitego Systemu Antyplagiatowego.

Część teoretyczna składana w formie papierowej  musi być tożsama z plikiem wgranym do Systemu Akademus.

Cześć artystyczna pracy dyplomowej powinna być udokumentowana w formie elektronicznej i zawierać pisemno-fotograficzny zapis artystycznej/projektowej części dyplomu zgodnie z postanowieniami właściwej Rady programowej kierunku, i procedury dyplomowania na danym wydziale.