Rekrutacja 2024

Ocena roczna

 • Ocena odbywa się przed Komisją ustaloną przez Radę Szkoły Doktorskiej. W skład Komisji wchodzi min. 3 osoby.
 • Ocena roczna Komisji obejmuje :
  1) otwartą prezentację z realizacji Indywidualnego Planu Badawczego;
  (15 minutowa prezentacja Doktorantki/Doktoranta)
  2) dyskusję
  3) obrady Komisji.
 • Komisja dokonuje oceny przedstawionego przez Doktorantkę/Doktoranta materiału
  zgodnie z następującymi kryteriami oraz w zakresie przedstawionej poniżej punktacji:
  a) jakość prac nad realizacją zatwierdzonego planu badawczego – stopień
  określenia struktury i formy zaplanowanej rozprawy
  zakres punktów 0 – 20
  b) stopień zaawansowania i metodologia realizowanych badań – jakość
  omówienia drogi prowadzącej do wykazania słuszności postawionych
  tez lub przyjętych hipotez
  zakres punktów 0 -30
  c) merytoryczny poziom przedstawionego materiału – zawartość odniesień
  do istniejącego dorobku dyscypliny i literatury wykorzystywanej
  w rozprawie
  zakres punktów 0 -30
  d) jakość i spójność efektów realizowanych badań z przyjętymi
  założeniami oraz równolegle prowadzonymi indywidualnymi
  działaniami twórczymi.
  zakres punktów 0 -20
 • Ocena końcowa odzwierciedla sumaryczną ilość punktów (uzyskanych w ramach
  poszczególnych kryteriów)mieszczących się we wskazanej skali ocen:
  5.0/bardzo dobry 100 – 90,5 pkt.
  4.5/dobry plus 90 – 80,5 pkt.
  4.0/dobry 80 – 70,5 pkt.
  3.5/dostateczny plus 70 – 60,5 pkt.
  3.0/dostateczny 60 – 50,5 pkt.
  2.0/niedostateczny do 50 pkt.
 • Wynik oceny jest jawny.
 • Ocena roczna jest obowiązkowa.
 • Ocena roczna jest przeprowadzana po pierwszym, drugim i trzecim roku kształcenia.

Poniżej publikujemy wyniki oceny rocznej przeprowadzonej w Szkole Doktorskiej Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku  w dniu 21 i 23 września  2022 r. 

 

Lista rankingowa rocznej oceny doktorantów Szkoły Doktorskiej 2022-2023 – pobierz (231 KB) pdf
Lista rankingowa rocznej oceny doktorantów Szkoły Doktorskiej 2021-2022 – pobierz (232 KB) pdf
Lista rankingowa rocznej oceny doktorantów Szkoły Doktorskiej 2020-2021 – pobierz (211 KB) pdf