Rekrutacja 2022

Dlaczego warto studiować? Dni Otwarte 2022 Procedura przeniesienia z innej uczelni Procedura potwierdzenia efektów uczenia się

Ocena roczna

 • Ocena odbywa się przed Komisją ustaloną przez Radę Szkoły Doktorskiej. W skład Komisji wchodzi min. 3 osoby.
 • Ocena roczna Komisji obejmuje :
  1) otwartą prezentację z realizacji Indywidualnego Planu Badawczego;
  (15 minutowa prezentacja Doktorantki/Doktoranta)
  2) dyskusję
  3) obrady Komisji.
 • Komisja dokonuje oceny przedstawionego przez Doktorantkę/Doktoranta materiału
  zgodnie z następującymi kryteriami oraz w zakresie przedstawionej poniżej punktacji:
  a) jakość prac nad realizacją zatwierdzonego planu badawczego – stopień
  określenia struktury i formy zaplanowanej rozprawy
  zakres punktów 0 – 20
  b) stopień zaawansowania i metodologia realizowanych badań – jakość
  omówienia drogi prowadzącej do wykazania słuszności postawionych
  tez lub przyjętych hipotez
  zakres punktów 0 -30
  c) merytoryczny poziom przedstawionego materiału – zawartość odniesień
  do istniejącego dorobku dyscypliny i literatury wykorzystywanej
  w rozprawie
  zakres punktów 0 -30
  d) jakość i spójność efektów realizowanych badań z przyjętymi
  założeniami oraz równolegle prowadzonymi indywidualnymi
  działaniami twórczymi.
  zakres punktów 0 -20
 • Ocena końcowa odzwierciedla sumaryczną ilość punktów (uzyskanych w ramach
  poszczególnych kryteriów)mieszczących się we wskazanej skali ocen:
  5.0/bardzo dobry 100 – 90,5 pkt.
  4.5/dobry plus 90 – 80,5 pkt.
  4.0/dobry 80 – 70,5 pkt.
  3.5/dostateczny plus 70 – 60,5 pkt.
  3.0/dostateczny 60 – 50,5 pkt.
  2.0/niedostateczny do 50 pkt.
 • Wynik oceny jest jawny.
 • Ocena roczna jest obowiązkowa.
 • Ocena roczna jest przeprowadzana po pierwszym, drugim i trzecim roku kształcenia.

Poniżej publikujemy wyniki oceny rocznej przeprowadzonej w Szkole Doktorskiej Akademii
Sztuk Pięknych w Gdańsku  w dniu 20 września  2021 r. 

 

LISTA RANKINGOWA

OCENY ROCZNEJ DOKTORANTÓW SZKOŁY DOKTORSKIEJ AKADEMII
SZTUK PIĘKNYCH W GDAŃSKU ROK AKADEMICKI 2020-2021

Lp.

Imię i nazwisko doktorantki/doktoranta

Ilość zdobytych punktów na ocenie rocznej

Ocena

ROK I

1.

Tymon Maćkowiak

92.65

5.0 (bdb) pozytywna

2.

Marek Zygmunt

82.99

4.5 (db plus) pozytywna

3.

Marcin Kaliński

80.31

4.0 (db) pozytywna

4.

Kamila Czosnyk

63.33

3.5 (dst. plus)pozytywna

5.

Joanna Rzepka-Dziedzic

56.99

3.0 (dst.)pozytywna

6.

Aneta Lehmann

51.32

3.0 (dst.)pozytywna

    

ROK II

1.

Agata Read

96

5.0 (bdb.) pozytywna

2.

Wojciech Radtke

93.32

5.0 (bdb.) pozytywna

3.

Krzysztof Nowicki

77.33

4.0 (db.) pozytywna

4.

Kacper Ludwiczak

52.87

3.0 (dst.) pozytywna

    

Gdańsk dnia 20 września 2021 r.