Rekrutacja 2024

Czytelnicy

Na dobry początek

Prawo do korzystania ze zbiorów Biblioteki nabywa się z chwilą zarejestrowania u pracownika Biblioteki po okazaniu legitymacji studenckiej lub dokumentu tożsamości ze zdjęciem oraz po zapoznaniu się z Regulaminem i podpisaniu oświadczenia – deklaracji Czytelnika stanowiącego załącznik do Regulaminu Biblioteki.

Korzystanie ze zbiorów Biblioteki jest bezpłatne z zastrzeżeniem poniżej:
Biblioteka pobiera opłaty za niezwrócenie w terminie wypożyczonych materiałów bibliotecznych. Wysokość opłaty ustala Rektor ASP w formie zarządzenia.

Pierwszeństwo w dostępie do księgozbioru przysługuje pracownikom ASP, studentom i doktorantom ASP, słuchaczom studiów podyplomowych, studentom uczestniczącym w międzynarodowych programach wymiany i współpracy programu LLP/ERASMUS, pracownikom naukowym związanym umową cywilnoprawną z ASP.

Zapisy

Przy rejestracji osoba, która zamierza korzystać ze zbiorów Biblioteki, zobowiązana jest podać swoje imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz serię i numer dokumentu tożsamości oraz okazać legitymację studencką, dowód osobisty lub inny dokument tożsamości ze zdjęciem, w celu weryfikacji prawdziwości podanych danych.

Udostępnianie zbiorów

Czytelnia Biblioteki ASP jest ogólnodostępna dla każdego zainteresowanego jej zbiorami.

Szczegółowe zasady udostępnia zbiorów oraz zasady korzystania z czytelni i wypożyczalni znajdują się w Regulaminie Biblioteki.

 

Odpowiedzialność Czytelnika

Czytelnicy ponoszą odpowiedzialność materialną za ewentualne uszkodzenie powierzonych im materiałów bibliotecznych.

Po otrzymaniu zamówionych materiałów bibliotecznych Czytelnik powinien niezwłocznie sprawdzić, czy nie zawierają one uszkodzeń (podkreśleń, plam, brakujących, względnie luźnych kart itp.), a w przypadku ich stwierdzenia, zgłosić ten fakt pracownikowi Biblioteki.

Wykorzystanie materiałów bibliotecznych w zakresie przekraczającym granice dozwolonego użytku w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych możliwe jest wyłącznie po zawarciu stosownej umowy z podmiotem uprawnionym z tytułu autorskich praw majątkowych.

Biblioteka nie pobiera opłat z tytułu udzielania licencji za korzystanie z udostępnionych kopii cyfrowych wykonanych ze zbiorów własnych.

Biblioteka nie udziela zezwoleń na publikację udostępnionych kopii cyfrowych oraz nie odpowiada za sposoby dalszego wykorzystania reprodukowanych materiałów.

Udostępnienie kopii cyfrowych wiąże się z zobowiązaniem Czytelników udostępnionych materiałów względem Biblioteki w zakresie zamieszczania stosownej informacji o miejscu pozyskania kopii cyfrowych.

Prace dyplomowe

Prace dyplomowe licencjackie i magisterskie oraz prace doktorskie i habilitacyjne udostępnia się wyłącznie w czytelni po wypełnieniu formatki wklejonej w oprawę pracy. Bezwarunkowo należy podać imię, nazwisko, datę oraz cel wykorzystania pracy.

Urgent help

Wypożyczenia krótkoterminowe są odpowiedzią Biblioteki skierowaną do Czytelników związanych z Akademią Sztuk Pięknych znajdujących się w sytuacjach awaryjnych. Dotyczą materiałów bibliotecznych z założenia nieudostępnianych na zewnątrz i pozostających wyłącznie dostępnymi w czytelni.

Każdorazowo zgodę oraz warunki wypożyczenia krótkoterminowego ustala Kierownik Biblioteki, przy czym przyjmuje się, że wypożyczyć można maksymalnie dwa tytuły w ostatniej godzinie pracy Biblioteki danego dnia, a zwrot materiałów następuje następnego dnia roboczego, nie później niż do godz. 10:00.

Zamów książkę do zbiorów

Wszystkich Czytelników zapraszamy do zgłaszania propozycji uzupełniania kolekcji o niedostępne w zbiorach tytuły.

Na Państwa zgłoszenia czekamy pod adresem: biblioteka@asp.gda.pl