Rekrutacja 2021

Dlaczego warto studiować? Dni Otwarte 2021 Procedura przeniesienia z innej uczelni Procedura potwierdzenia efektów uczenia się

Wysokość stawek i progów

Wysokość stawek stypendiów oraz progów dochodu uprawniającego do ubiegania się o stypendium na rok akademicki 2019/2020.

W dniu 12 listopada 2019 r. Prorektor ds. Kształcenia, Studenckich i Doktoranckich działając w porozumieniu z Radą Samorządu Doktorantów ASP w Gdańsku ustaliła wysokość stawek stypendiów oraz progi dochodu uprawniającego do ubiegania się o stypendium socjalne na rok akademicki 2019/2020.
Stypendium socjalne lub stypendium socjalne w zwiększonej wysokości przysługuje doktorantowi, który złożył kompletny wniosek o przyznanie stypendium i którego dochód netto w rodzinie na jedną osobę nie przekracza 1051,70 zł.

 

Stypendium socjalne

Stypendium socjalne przyznawane jest w wysokości:

 

Progi dochodu

   Miesięczna kwota stypendium

I

0,00–700,00 zł

   300,00 zł

II

700,01–1051,70 zł

   200,00 zł

Kwota zwiększenia stypendium socjalnego z tytułu zamieszkania w domu studenckim lub obiekcie innym niż dom studencki wynosi 90,00 zł.

 

Stypendium dla osób niepełnosprawnych:

 

Stopień niepełnosprawności

Miesięczna kwota stypendium

I

lekki

200,00 zł

II

umiarkowany

250,00 zł

III

znaczny

300,00 zł

Wysokość zapomogi uzależniona jest od sytuacji życiowej doktoranta i od ilości środków funduszu pomocy materialnej dla doktorantów.
Wysokość jednorazowej zapomogi nie może przekroczyć kwoty 1 000,00 zł.
Wysokość Stypendium Rektora dla doktorantów ustala się w kwocie 250,00 zł.