Zapomoga

Zapomoga – 2019/2020

Uwaga: We wrześniu 2019 r. ukaże się nowy Regulamin Świadczeń dla Studentów.
Wniosek o zapomogę należy wypełnić on-line, następnie sprawdzić, wydrukować, podpisać i wraz z odpowiednimi dokumentami złożyć w Dziale Nauki, pok. 101.

W dniach 14 – 22 października 2019 r. w godzinach:
poniedziałek 10:00 – 14:00
wtorek 12:00 – 14:00
środa – nieczynne
czwartek 10:00 – 14:00
piątek 12:00 – 14:00

Zapomoga – 2018/2019

Zapomogę może otrzymać student, który z przyczyn losowych znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej.

Przez przejściowo trudną sytuację należy rozumieć w szczególności:

  1. nieszczęśliwy wypadek studenta, śmierć bliskiego członka rodziny, współmałżonka, dziecka, matki, ojca, rodzeństwa,
  2. poważną chorobę studenta lub chorobę bliskiego członka rodziny, współmałżonka lub dziecka, wymagającą dłuższego leczenia, urodzenie dziecka,
  3. straty poniesione na skutek pożaru lub innej klęski żywiołowej.

Wniosek stypendialny należy wypełnić on-line, następnie sprawdzić, wydrukować, podpisać i wraz z odpowiednimi dokumentami (zaświadczenie lub oświadczenie studenta, które ma wykazać, że w skutek zdarzenia losowego przejściowo pogorszyła się jego sytuacja materialna), złożyć w Dziale Nauki.

Wnioski o zapomogę można składać w godzinach:

poniedziałek 10:00-14:00
wtorek 12:00-14:00
środa – nieczynne
czwartek 10:00-14:00
piątek 12:00-14:00

Wniosek o przyznanie zapomogi należy złożyć w terminie 3 miesięcy od daty wystąpienia zdarzenia, które jest podstawą do uzyskania zapomogi.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach dopuszcza się złożenie wniosku z pominięciem wskazanego terminu.