Rekrutacja 2024

Zapomoga

Rok akademicki 2023/2024

Zapomogę może otrzymać student, który znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej.

Zapomoga może zostać przyznana studentowi nie częściej niż 2 razy w roku akademickim.

 
Wniosek stypendialny należy wypełnić (online), następnie sprawdzić, wydrukować, podpisać i wraz z odpowiednimi dokumentami, złożyć w Dziale Kształcenia, pok. A136.

 

Wniosek o przyznanie zapomogi należy złożyć w terminie do 3 miesięcy od daty wystąpienia zdarzenia będącego podstawą do uzyskania zapomogi. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dopuszcza się złożenie wniosku z pominięciem wskazanego terminu.

Do wniosku należy dołożyć:

Klauzulę informacyjną RODO – pobierz (463 KB) pdf

Oświadczenie studenta – pobierz (548 KB) pdf

Szczegóły dotyczące przyznawania zapomogi zawarte są w Regulaminie świadczeń dla studentów (§ 13).

 

Świadczenia dla studentów w roku akademickim 2023/2024 – opracowanie MEiN – przejdź na stronę