Stypendium socjalne i stypendium socjalne w zwiększonej wysokości

Stypendium socjalne i stypendium socjalne w zwiększonej wysokości 2019/2020

Uwaga: We wrześniu 2019 r. ukaże się nowy Regulamin Świadczeń dla Studentów.
Wniosek stypendialny należy wypełnić on-line, następnie sprawdzić, wydrukować, podpisać i wraz z odpowiednimi dokumentami złożyć w Dziale Nauki, pok. 101.

W dniach 14 – 22 października 2019 r. w godzinach:
poniedziałek 10:00 – 14:00
wtorek 12:00 – 14:00
środa – nieczynne
czwartek 10:00 – 14:00
piątek 12:00 – 14:00

Stypendium socjalne i stypendium socjalne w zwiększonej wysokości 2018/2019

Stypendium socjalne przysługuje studentom studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, którzy znajdują się w trudnej sytuacji materialnej. Stypendium przyznaje się na wniosek studenta, gdy spełnia określone kryteria.

Stypendium socjalne w zwiększonej wysokości może otrzymać student studiów stacjonarnych znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej z tytułu zamieszkania w domu studenckim lub w obiekcie innym niż dom studencki, jeżeli codzienny dojazd z miejsca stałego zamieszkania do uczelni uniemożliwiałby lub w znacznym stopniu utrudniałby studiowanie. Student może również otrzymywać stypendium socjalne w zwiększonej wysokości również z tytułu zamieszkania z niepracującym małżonkiem lub dzieckiem studenta w domu studenckim lub w obiekcie innym niż dom studencki.

Wniosek stypendialny należy wypełnić on-line, następnie sprawdzić, wydrukować, podpisać i wraz z odpowiednimi dokumentami złożyć w Dziale Nauki, pok 101.

Wnioski można składać w godzinach:

poniedziałek 10:00 – 14:00
wtorek 12:00 – 14:00
środa – nieczynne
czwartek 10:00 – 14:00
piątek 12:00 – 14:00

Dokumenty niezbędne do wypełnienia wniosku

Najważniejsze informacje dotyczące dokumentów wymaganych do złożenia wniosku o stypendium socjalne znajdują się w § 5 i 6 Regulaminu ustalania i przyznawania pomocy materialnej dla studentów.

  • Wniosek o ponowne przeliczenie dochodu w związku z uzyskaniem lub utratą dochodu – pobierz
  • Wzór zaświadczenia z Urzędu Skarbowego o dochodzie członka rodziny podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, 30b, 30c i 30e ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych osiągniętym w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy – pobierz
  • Oświadczenie członka rodziny rozliczającego się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiągniętych przez osoby fizyczne o dochodzie osiągniętym w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy – pobierz
  • Oświadczenie członka rodziny o dochodzie niepodlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, osiągniętym w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy – pobierz
  • Oświadczenie członka rodziny o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy – pobierz
  • Oświadczenie o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy – pobierz
  • Oświadczenie o aktualności wyroku alimentacyjnego – pobierz
  • Oświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły – pobierz
  • Oświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły wyższej – pobierz
  • Klauzula informacyjna RODO – pobierz