Rekrutacja 2024

Stypendium socjalne i stypendium socjalne w zwiększonej wysokości

Rok akademicki 2023/2024

Stypendium socjalne przysługuje studentom studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, którzy znajdują się w trudnej sytuacji materialnej. Stypendium przyznaje się na wniosek studenta, gdy spełnia określone kryteria.

Stypendium socjalne w zwiększonej wysokości może otrzymać student studiów stacjonarnych znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej z tytułu zamieszkania w domu studenckim lub w obiekcie innym niż dom studencki, jeżeli codzienny dojazd z miejsca stałego zamieszkania do uczelni uniemożliwiałby lub w znacznym stopniu utrudniałby studiowanie, a także z tytułu wychowywania własnego lub przysposobionego dziecka.

 

Wniosek stypendialny należy wypełnić on-line, następnie sprawdzić, wydrukować, podpisać i wraz z odpowiednimi dokumentami złożyć w przezroczystej koszulce w Dziale Kształcenia, pok. A136

 

Wykaz dokumentów jakie należy złożyć ubiegając się o stypendium socjalne:

 1. Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o dochodach podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych lub ich braku za 2022 rok obowiązkowo dla studenta i wszystkich pełnoletnich członków rodziny (uwaga! osoby pełnoletnie, które nie wygenerowały w roku 2022 żadnego dochodu również zobligowane są do przedstawienia zaświadczenia z Urzędu Skarbowego za 2022 rok). Zaświadczenie takie powinno zawierać: kwotę dochodu brutto, kwotę podatku dochodowego od osób fizycznych oraz kwotę składki na ubezpieczenie społeczne – wzór (1)

  Elektroniczne zaświadczenia o dochodach, przychodach, niezaleganiu w podatkach można uzyskać bez wizyty w urzędzie skarbowym.
  Jak uzyskać zaświadczenie:
   - Zaloguj się do e-Urząd Skarbowy (podatki.gov.pl)
   - Wyraź zgodę na doręczenie elektroniczne.
   - Wypełnij wniosek o zaświadczenie i wyślij. Informację, że zaświadczenie jest gotowe, otrzymasz smsem lub mejlem nawet w ciągu kilku minut.
   - Zaświadczenie jest bezpłatne.
   - Odbierz zaświadczenie na swoim koncie w e-Urzędzie Skarbowym (zakładka „Dokumenty otrzymane”).

 2. W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej w formie ryczałtu lub karty podatkowej – zaświadczenie z Urzędu Skarbowego zawierające informację o formie opłacanego podatku, wysokości przychodu, stawce podatku i wysokości opłacanego podatku – składają wyłącznie członkowie rodziny rozliczający się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne – wzór (2) (dane z zaświadczenia z Urzędu Skarbowego będą podstawą do ustalenia dochodu z tego tytułu zgodnie z odpowiednim dochodem wskazanym w obwieszczeniu ministra właściwego do spraw rodziny w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski").
 3. Zaświadczenie z ZUS/zakładu pracy, KRUS – dotyczy tylko rolników przebywających na rencie, emeryturze, nie dotyczy czynnych rolników o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne w 2021 roku – zaświadczenie bądź oświadczenie wzór (3) składa student i członkowie rodziny, którzy uzyskali dochód w 2022 roku.
 4. Zaświadczenie z Ośrodka Pomocy Społecznej o sytuacji dochodowej i majątkowej studenta oraz jego rodziny – zaświadczenie obowiązkowo składa student, którego miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 600 zł. - wzór wniosku do OPS wzór (4).

Zaświadczenie z ośrodka pomocy społecznej powinno obejmować okres od roku bazowego tj. roku poprzedzającym rok akademicki, w którym student ubiega się o świadczenie do dnia wydania zaświadczenia. Zaświadczenie to musi być aktualne, aby mogło przyczyniać się do wyjaśnienia sprawy, a co za tym idzie, stanowić dowód w rozumieniu przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego.

W przypadku dostarczenia zaświadczenie z ośrodka pomocy społecznej, z którego nie wynika faktyczna sytuacja dochodowa i majątkowa studenta i jego rodziny, a jego treść ogranicza się do stwierdzenia faktu korzystania/ nie korzystania z form pomocy społecznej, uznaje się, jako niedostarczenie do wniosku o przyznanie stypendium socjalnego zaświadczenia i Komisja Stypendialna odmawia przyznania świadczenia.

Stypendium socjalne może zostać przyznane studentowi w przypadku, jeżeli jego miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 600 zł. i nie dołączy do wniosku o przyznanie stypendium socjalnego zaświadczenia z Ośrodka Pomocy Społecznej o sytuacji dochodowej i majątkowej studenta oraz jego rodziny, jeżeli przyczyny niedołączenia do wniosku o przyznanie stypendium socjalnego zaświadczenia z Ośrodka Pomocy Społecznej o sytuacji dochodowej i majątkowej studenta i rodziny studenta były uzasadnione (wyjaśnienie ewentualnego braku zaświadczenia oraz przyczyny odmowy jego wydania muszą zaistnieć w formie PISEMNEJ) oraz student udokumentował źródła utrzymania rodziny  wzór (5)

5. Zaświadczenie z Urzędu Gminy/Urzędu Miasta, nakaz płatniczy o powierzchni gospodarstwa rolnego w ha fizycznych i przeliczeniowych w roku 2021 – składają członkowie rodziny, w których posiadaniu znajduje się gospodarstwo – wzór (6)

6. Umowę dzierżawy, w przypadku oddania części lub całości znajdującego się w posiadaniu rodziny gospodarstwa rolnego w dzierżawę, na podstawie umowy zawartej stosownie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników albo oddania gospodarstwa rolnego w dzierżawę w związku z pobieraniem renty określonej w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej.

7. Oświadczenie o dochodach niepodlegających opodatkowaniu za 2022 rok – obowiązkowo dla studenta i wszystkich pełnoletnich członków rodzinywzór (7)

8. Jeśli student otrzymuje alimenty – wówczas przedkłada aktualny wyrok sądowy o wysokości przyznanych alimentów, przekazy, przelewy pieniężne dokumentujące faktyczną wysokość otrzymanych alimentów (dot. również rodzeństwa). W sytuacji gdy alimenty płacone są w niższej kwocie aniżeli zasądzone w wyroku należy przedłożyć zaświadczenie od komornika o całkowitej lub częściowej bezskuteczności egzekucji alimentów, a także o wysokości wyegzekwowanych alimentów bądź zaświadczenie z Ośrodka Pomocy Społecznej o wysokości wypłaconych świadczeń bądź decyzje z której wynika przyznana wysokość świadczeń z Funduszu alimentacyjnego w roku 2022 (kopia decyzji o przyznaniu świadczenia i jego wysokości – oryginał do wglądu) wzór (8)

9. Zaświadczenia o uczęszczaniu rodzeństwa do szkół (aktualne tj. z miesiąca września dla uczniów szkół i z października dla studentów szkół wyższych) – wzór (9)

Do składu rodziny wliczane są dzieci uczące się do 26 roku życia, a jeżeli 26 rok życia przypada w ostatnim roku studiów, do ich ukończenia, oraz dzieci niepełnosprawne bez względu na wiek.

 1. Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, w przypadku gdy w rodzinie wychowuje się dziecko niepełnosprawne bez względu na wiek (do wglądu).
 2. W przypadku rodzeństwa, które nie uczęszcza do szkół – ksero aktu urodzenia (oryginał do wglądu).
 3. Odpis zupełny aktu urodzenia dziecka, w przypadku, gdy ojciec jest nieznany.
 4. W przypadku zgonu rodzica (lub rodziców)/najbliższego członka rodziny studenta – ksero aktu zgonu (oryginał do wglądu).
 5. Inne, które są niezbędne do udokumentowania stanu faktycznego.

Skład rodziny studenta

We wniosku do składu rodziny studenta uwzględnia się osoby wymienione w art. 88 ust. 1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, który stanowi, że przy ustalaniu wysokości dochodu uprawniającego do ubiegania się o świadczenia socjalne, uwzględnia się dochody osiągane przez:

 1. studenta,
 2. małżonka studenta,
 3. rodziców, opiekunów prawnych lub faktycznych studenta,
 4. będące na ich utrzymaniu dzieci niepełnoletnie, dzieci pobierające naukę do 26 roku życia, a jeżeli 26 rok życia przypada w ostatnim roku studiów, do ich ukończenia, oraz dzieci niepełnosprawne bez względu na wiek.

Jest to katalog wyczerpujący, w związku z powyższym uczelnia, nawet w wyjątkowych przypadkach, nie może uwzględnić innych osób przy badaniu sytuacji materialnej studenta, nawet, jeżeli z nimi zamieszkuje np. babci lub dziadka studenta, dalszych krewnych, konkubenta matki, rodziców małżonka studenta, ojca dziecka studentki, z którym pozostaje ona wyłącznie w związku faktycznym, małżonków rodzica studenta.
Student, który nie prowadzi wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców, opiekunów prawnych lub faktycznych może ubiegać się o stypendium socjalne bez wykazywania dochodów osiąganych przez te osoby oraz będące na ich utrzymaniu dzieci niepełnoletnie, dzieci pobierające naukę do 26 roku życia, a jeżeli 26 rok życia przypada w ostatnim roku studiów, do ich ukończenia, oraz dzieci niepełnosprawne bez względu na wiek, jeżeli złoży oświadczenie w wniosku, że nie prowadzi wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców, opiekunów prawnych lub faktycznych i spełnia jeden z następujących warunków:

 1. ukończył 26 rok życia,
 2. pozostaje w związku małżeńskim,
 3. ma na utrzymaniu dzieci niepełnoletnie, dzieci pobierające naukę do 26 roku życia,
  a jeżeli 26 rok życia przypada w ostatnim roku studiów, do ich ukończenia, oraz dzieci niepełnosprawne bez względu na wiek,
 4. osiągnął pełnoletność, przebywając w pieczy zastępczej,
 5. posiada stałe źródło dochodów i jego przeciętny miesięczny dochód w poprzednim roku podatkowym oraz w roku bieżącym w miesiącach poprzedzających miesiąc złożenia oświadczenia jest wyższy lub równy 1,15 sumy kwot określonych w art. 5 ust. 1 i art. 6 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.

W przypadku, gdy miesięczny dochód studenta/doktoranta jest niższy lub równy 600 zł student/doktorant ma obowiązek dostarczyć zaświadczenie z MOPS/GOPS/MOPR o swojej sytuacji dochodowej i majątkowej. Reszta dokumentów jest identyczna jak studentów/doktorantów rozliczających się z rodziną.

Dochody rodziców studenta/doktoranta, których uwzględnia się przy ubieganiu się studenta/doktoranta o stypendium socjalne

Zgodnie z art. 88 ust.1 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2023 poz. 742 z późn. zm.) przy ustalaniu wysokości dochodu uprawniającego studenta/doktoranta do ubiegania się o stypendium socjalne i socjalne w zwiększonej wysokości uwzględnia się dochody osiągane przez:

 1. Studenta/doktoranta;
 2. małżonka studenta/doktoranta, a także będące na utrzymaniu studenta/doktoranta lub jego małżonka dzieci niepełnoletnie, dzieci pobierające naukę do 26. roku życia, a jeżeli 26. rok życia przypada w ostatnim roku studiów, do ich ukończenia, oraz dzieci niepełnosprawne bez względu na wiek;
 3. rodziców, opiekunów prawnych lub faktycznych studenta/doktoranta i będące na ich utrzymaniu dzieci niepełnoletnie, dzieci pobierające naukę do 26. roku życia, a jeżeli 26. rok życia przypada w ostatnim roku studiów, do ich ukończenia, oraz dzieci niepełnosprawne bez względu na wiek.

W związku z powyższym student/doktorant ubiegający się o stypendium socjalne wypełniając oświadczenie o dochodach powinien uwzględnić dochody obojga rodziców.

W przypadku, gdy jeden z rodziców płaci na rzecz studenta/doktoranta ASP w Gdańsku alimenty, zasądzone tylko i wyłącznie wyrokiem sądu, bądź też wynikające z ugody sądowej lub zatwierdzonej przez sąd ugody zawartej przed mediatorem, należy zamiast dochodów tego rodzica doliczyć kwotę zasądzonych alimentów.

Nie mogą być uwzględniane alimenty płacone dobrowolnie, np. na podstawie ugody zawartej przed notariuszem.

Nie mogą być również uwzględniane alimenty, których wysokość wynika jedynie z przedstawionych przelewów pieniężnych. W takich przypadkach należy dostarczyć zaświadczenie o dochodach rodzica, który jej płaci.

 

W przypadku cudzoziemców pochodzących z krajów, gdzie obowiązek alimentacyjny rodziców wygasa z chwilą ukończenia przez dziecko 18 roku życia (np. Białoruś, Mołdawia) lub 23 roku życia (np. Ukraina), należy dostarczyć zaświadczenie o dochodach tego rodzica, który nie płaci już alimentów.

 

Dochody danego rodzica/rodziców nie są uwzględniane tylko i wyłącznie w niżej wymienionych przypadkach:

 • rodzic nie żyje (należy przedłożyć akt zgonu);
 • rodzic zaginął (należy przedłożyć zaświadczenie z Policji);
 • rodzic jest nieznany (należy przedłożyć odpis zupełny aktu urodzenia);
 • rodzic ma orzeczone alimenty względem studenta (do dochodu wlicza się wówczas alimenty);
 • rodzic, z którym student mieszka został przez sąd zobowiązany do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka i nie zobowiązał drugiego z rodziców do świadczenia alimentacyjnego na rzecz tego dziecka.

Dochód utracony

Utrata dochodu może być spowodowana:

 1. uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego,
 2. utratą zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych,
 3. utratą zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,
 4. utratą zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, a także emerytury lub renty, renty rodzinnej, renty socjalnej lub rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego,
 5. wyrejestrowaniem pozarolniczej działalności gospodarczej lub zawieszeniem jej wykonywania w rozumieniu art. 16 b ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników lub art. 36aa ust. 1,
 6. utratą zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,
 7. utratą zasądzonych świadczeń alimentacyjnych w związku ze śmiercią osoby zobowiązanej do tych świadczeń lub utratą świadczeń pieniężnych wypłacanych w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów w związku ze śmiercią osoby zobowiązanej do świadczeń alimentacyjnych,
 8. utratą świadczenia rodzicielskiego,
 9. utratą zasiłku macierzyńskiego, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników,
 10. utratą stypendium doktoranckiego określonego w art. 209 ust. 1 i 7 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

W przypadku utraty dochodu do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające utratę dochodu, np.: świadectwo pracy lub decyzję w sprawie utraty prawa do renty lub zasiłku dla bezrobotnych lub decyzję o wykreśleniu z ewidencji działalności gospodarczej, bądź inny dokument potwierdzający datę oraz wysokość utraconego dochodu, zaświadczenie z właściwego Powiatowego Urzędu Pracy o pozostawaniu w rejestrze osób bezrobotnych bądź inny dokument potwierdzający fakt nie uzyskiwania dochodu oraz dołączyć oświadczenie o dochodzie utraconym wzór (10).

Dochód uzyskany

Uzyskanie dochodu może być spowodowane:

 1. zakończeniem urlopu wychowawczego,
 2. uzyskaniem zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych,
 3. uzyskaniem zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,
 4. uzyskaniem zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, a także emerytury lub renty, renty rodzinnej, renty socjalnej lub rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego, o którym mowa w ustawie z dnia 31 stycznia 2019 r. o rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym,
 5. rozpoczęciem pozarolniczej działalności gospodarczej lub wznowieniem jej wykonywania po okresie zawieszenia w rozumieniu art. 16b ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników lub art. 36aa ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych,
 6. uzyskaniem zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,
 7. uzyskaniem świadczenia rodzicielskiego,
 8. uzyskaniem zasiłku macierzyńskiego, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników,
 9. uzyskaniem stypendium doktoranckiego określonego w art. 209 ust. 1 i 7 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

W przypadku uzyskania dochodu do wniosku należy dołączyć dokument potwierdzający uzyskanie dochodu przez członka rodziny, (np. umowa o pracę, decyzja ZUS o przyznaniu renty lub emerytury) oraz wysokość uzyskanego dochodu netto z drugiego miesiąca, np.: zaświadczenie z zakładu pracy, w przypadku prowadzenia działalności pozarolniczej opodatkowanej na zasadach określonych w przepisach o zryczałtowanym podatku dochodowym – oświadczenie o wysokości uzyskanego dochodu za drugi miesiąc od rozpoczęcia tej działalności – oświadczenie wymagane jest od osób w rodzinie studenta, które rozpoczęły działalność gospodarczą w formie ryczałtu ewidencjonowanego lub karty podatkowej po roku bazowym (tj. roku poprzedzającym rok akademicki, w którym student ubiega się o świadczenie) oraz dołączyć oświadczenie o dochodzie uzyskanym  wzór (10).

Przepisów o utracie i uzyskaniu dochodu nie stosuje się do dochodu z tytułu zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej i dochodu z tytułu wyrejestrowania lub rozpoczęcia pozarolniczej działalności gospodarczej, jeżeli student lub członek rodziny, utracili dochód z tych tytułów i w okresie 3 miesięcy, licząc od dnia utraty dochodu, uzyskali dochód u tego samego pracodawcy lub zleceniodawcy, lub zamawiającego dzieło lub ponownie rozpoczęli pozarolniczą działalność gospodarczą.

Do dochodu rodziny nie wlicza się:

 • świadczeń rodzinnych, tj.: zasiłków rodzinnych, dodatków do zasiłków rodzinnych, świadczeń opiekuńczych, w tym zasiłków pielęgnacyjnych i świadczeń pielęgnacyjnych, świadczeń wychowawczych 500+,
 • świadczeń z pomocy społecznej: tj.: zasiłków stałych, okresowych, celowych itd.
 • świadczeń, o których mowa w art. 86 ust. 1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (stypendium socjalne, stypendium dla osób niepełnosprawnych, zapomoga, stypendium rektora, stypendium finansowane przez jednostkę samorządu terytorialnego, stypendium za wyniki w nauce lub w sporcie finansowane przez osobę fizyczną lub osobę prawną niebędącą państwową ani samorządową osobą prawną), art. 359 ust. 1 (stypendium ministra może otrzymać student wykazujący się znaczącymi osiągnięciami naukowymi lub artystycznymi związanymi ze studiami, lub znaczącymi osiągnięciami sportowymi) i art. 420 ust. 1 (uczelnia może utworzyć ze środków innych niż określone w art. 365 własny fundusz na stypendia za wyniki w nauce dla studentów oraz stypendia naukowe dla pracowników i doktorantów),
 • stypendiów otrzymywanych przez uczniów, studentów i doktorantów w ramach:
 1. funduszy strukturalnych Unii Europejskiej,
 2. niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA),
 3. umów międzynarodowych lub programów wykonawczych, sporządzanych do tych umów, albo międzynarodowych programów stypendialnych.

Spis załączników:

 1. Wzór zaświadczenia z Urzędu Skarbowego o dochodzie członka rodziny podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, 30b, 30c i 30e ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych osiągniętym w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy – pobierz (577 KB) pdf
 1. Zaświadczenie członka rodziny rozliczającego się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiągniętych przez osoby fizyczne o dochodzie osiągniętym w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy – pobierz (537 KB) pdf
 2. Zaświadczenie o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy oraz okresie otrzymywania – pobierz (534 KB) pdf
 3. Wzór wniosku do Ośrodka Pomocy Społecznej – pobierz (547 KB) pdf
 4. Oświadczenie o źródle utrzymania rodziny – pobierz (577 KB) pdf
 1. Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego członka rodziny o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy – pobierz (459 KB) pdf
 2. Oświadczenie członka rodziny o dochodzie niepodlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, osiągniętym w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy – pobierz (599 KB) pdf
 3. Oświadczenie o aktualności wyroku alimentacyjnego – pobierz (542 KB) pdf
 4. Zaświadczenie o uczęszczaniu rodzeństwa do szkoły / szkoły wyższej – pobierz (535 KB) pdf
 5. Wniosek o ponowne przeliczenie dochodu. Dochód utracony/dochód uzyskany – pobierz (669 KB) pdf
 6. Klauzula informacyjna RODOpobierz (463 KB) pdf
 7. Oświadczenie o studiowaniu – pobierz (548 KB) pdf

Oświadczenia powinny zawierać klauzulę: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia".

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce Dz.U. 2023 poz. 742 z późn. zm.) informujemy, że począwszy od roku akademickiego 2019/2020 USTAWA wprowadza, w zakresie pomocy materialnej między innymi następujące zmiany w stosunku do regulacji dotychczasowych:

Art. 88 ust. 4
Rektor albo komisja stypendialna lub odwoławcza komisja stypendialna odmawia przyznania stypendium socjalnego studentowi, którego miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty określonej w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (obecnie jest to kwota 600 zł), jeżeli nie dołączy do wniosku o przyznanie stypendium socjalnego zaświadczenia z ośrodka pomocy społecznej o sytuacji dochodowej i majątkowej swojej i rodziny.
Należy zwrócić uwagę na treść ewentualnego zaświadczenia z ośrodka pomocy społecznej (GOPS, MOPS). Zaświadczenie ma dotyczyć sytuacji dochodowej i majątkowej studenta i rodziny studenta. Tym samym informacja z GOPS/MOPS zawierająca tylko stwierdzenie, że student/rodzina studenta korzysta lub nie korzysta z pomocy GOPS/MOPS nie jest informacją wystarczającą.

Złożenie ww. zaświadczenia dot. również osób, które na dzień składania wniosku utraciły dochody z roku bazowego (2022) w wyniku czego ich obecny dochód nie przewyższa kwoty 600 zł. Studenci, których miesięczny dochód rodziny nie przekracza kwoty 600 zł zobowiązani są dołączyć do wniosku o stypendium socjalne zeskanowane dokumenty potwierdzające uzyskiwanie zasiłków i dodatkowych świadczeń p. 500+, świadczenia rodzinne itp. (aktualne na dzień składania wniosku o stypendium). Obcokrajowcy ubiegający się o stypendium socjalne zobowiązani są do dostarczenia analogicznego zaświadczenia lub decyzji od organu administracji swojego państwa stanowiącego odpowiednik polskich ośrodków pomocy społecznej. Taka decyzja lub zaświadczenie powinno być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego.

Art. 88 ust. 5.
Rektor może przyznać studentowi stypendium socjalne w przypadku, o którym mowa w ust. 4, jeżeli przyczyny niedołączenia do wniosku o przyznanie stypendium socjalnego zaświadczenia z ośrodka pomocy społecznej o sytuacji dochodowej i majątkowej studenta i rodziny studenta były uzasadnione oraz student udokumentował źródła utrzymania rodziny

Art. 93 ust. 2. pkt 1)
Świadczenia, o których mowa w art. 86 ust. 1 pkt 1–4 i art. 359 ust. 1 (tj.: stypendium socjalne; stypendium dla osób niepełnosprawnych; zapomoga; stypendium rektora i stypendium ministra) przysługują na studiach pierwszego stopnia, studiach drugiego stopnia i jednolitych studiach magisterskich, jednak nie dłużej niż przez okres 12 semestrów;

Okres 12 semestrów określa łączny okres, w którym studentowi przysługuje możliwość ubiegania się o świadczenia dla studentów w ramach studiów – niezależnie od ich rodzaju i długości trwania. Okres 12 semestrów przysługiwania świadczeń rozpoczyna się w momencie podjęcia studiów i nabycia praw studenta po raz pierwszy (na pierwszym kierunku studiów), co następuje z chwilą złożenia ślubowania.
W ramach tego okresu świadczenia przysługują na studiach:
- pierwszego stopnia – nie dłużej niż przez 9 semestrów;
- drugiego stopnia – nie dłużej niż przez 7 semestrów;
- jednolitych magisterskich – nie dłużej niż przez 12 semestrów.

Termin ten biegnie również wówczas, gdy osoba znajduje się na urlopie od zajęć, ale pozostaje na studiach. W przypadku przerwania studiów i ponownego ich podjęcia, liczenie wskazanego okresu jest kontynuowane, a nie rozpoczyna się od nowa. Pozwoli to przeciwdziałać zjawisku wielokrotnego rekrutowania się na pierwszy rok studiów pierwszego stopnia tylko w celu uzyskania świadczeń pomocy materialnej.

Kolejno, uczelniane świadczenia pomocy materialnej oraz stypendium Ministra za znaczące osiągnięcia nie przysługują studentowi posiadającemu tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera albo równorzędny – niezależnie, kiedy został on uzyskany i na jakim kierunku. Prawa do tych świadczeń pozbawiona jest także osoba posiadająca tytuł zawodowy licencjata, inżyniera albo równorzędny, jeżeli ponownie podejmuje studia pierwszego stopnia. Wskazane obostrzenia dotyczą także tytułów zawodowych uzyskanych za granicą.” [Przewodnik po systemie szkolnictwa wyższego i nauki Warszawa 2019 Część I]

 

Świadczenia dla studentów w roku akademickim 2023/2024 – opracowanie MEiN – przejdź na stronę