Rekrutacja 2021

Dlaczego warto studiować? Dni Otwarte 2021 Procedura przeniesienia z innej uczelni Procedura potwierdzenia efektów uczenia się

Niezbędnik dyplomanta

I. Zapoznanie się z procedurą i wytycznymi dotyczącymi dyplomowania. 

Student powinien zapoznać się z formalnymi i merytorycznymi kryteriami przygotowania
i obrony pracy dyplomowej właściwymi dla danego kierunku i specjalności studiów, a także standardami kierunkowymi, opublikowanymi  na stronie internetowej Wydziału. Zapoznanie się z tymi wytycznymi jest potwierdzane poprzez złożenie oświadczenia wraz z pozostałymi dokumentami przed egzaminem dyplomowym.

Spotkanie organizacyjne dla studentów ostatnich lat studiów organizuje Wydział na początku roku akademickiego.

Szczegółowe wymagania dotyczące pracy dyplomowej określa Zarządzenie Rektora nr 20/2021

II. Zapisy na seminarium dyplomowe

Przed rozpoczęciem semestru, w którym program studiów przewiduje zajęcia w ramach seminarium, SOK Wydziału Grafiki przedstawia listę opiekunów części teoretycznej pracy dyplomowej, z której student wybiera jednego opiekuna, a także określa przedział czasowy w jakim należy dokonać wyboru promotora. Zapisu na seminarium student dokonuje bezpośrednio u prowadzącego.

III. Deklaracja dyplomowa

Przed rozpoczęciem semestru dyplomowego pracownik SOK zwróci się do studentów z prośbą 
o uzupełnienie deklaracji dyplomowej dotyczącej tematów pracy dyplomowej, tytułów i nazwisk promotora/opiekunów i innych osób zaangażowanych w pracę dyplomową, które następnie podlegają zatwierdzeniu przez Radę Programową. Każda zmiana wymaga złożenia podania do Prodziekana ds. Kierunku oraz uzyskania akceptacji Rady Programowej.

IV. Część teoretyczna

Część teoretyczna w formie pisemnej pracy dyplomowej powinna być samodzielnym opracowaniem określonego zagadnienia artystycznego, projektowego lub naukowego, prezentująca ogólną wiedzę i umiejętności studenta związane z kierunkiem studiów, poziomem i profilem kształcenia oraz umiejętności samodzielnego analizowania
i wnioskowania. Szczegółowe wymagania dotyczące części teoretycznej określają Rady Programowe dla poszczególnych kierunków studiów („standardy wydziałowe”). Wszystkie części dyplomu, w tym część teoretyczna, podlegają pisemnej ocenie recenzenta pracy dyplomowej. Opiekun części teoretycznej pracy dyplomowej ponosi pełną odpowiedzialność za jej treść merytoryczną.  


4.1. Część teoretyczna pracy dyplomowej

Zasady przygotowania części teoretycznej pracy dyplomowej w formie pisemnej określa Załącznik nr 6 do Zarządzenia Rektora nr 20/2021 oraz Standardy Wydziałowe (patrz pkt. V)

Wewnętrzna procedura obiegu pracy dyplomowej, w tym procedura antyplagiatowa  – załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 20/2021


4.2.
Część teoretyczna pracy dyplomowej w formie pisemnej powinna posiadać układ określony w Załączniku nr 6 do Zarządzenia Rektora nr 20/2021.

Dokumenty do pobrania:

 • Strona tytułowa – link studia licencjackie  link  studia magisterskie
 • Abstrakt części teoretycznej pracy dyplomowej, na który składają się m.in. streszczenie części teoretycznej pracy dyplomowej i opis pozostałych elementów dyplomu (części artystycznej). Streszczenie pracy oraz opis dyplomu należy również skopiować do zakładki Dyplom w Akademusie. Abstrakt jest umieszczony na końcu części teoretycznej  pracy dyplomowej i stanowi jej integralną część. Abstrakt pracy licencjackiej Abstrakt pracy magisterskiej 
 • Oświadczenie autora pracy – zamieszczamy na ostatniej stronie części teoretycznej pracy dyplomowej (po abstrakcie). Oświadczenie wypełniamy komputerowo. W każdym egzemplarzu pracy (3 sztuki) powinien znaleźć się oryginał oświadczenia (nie kserokopia). Wzory: Oświadczenia autora pracy – doc  Oświadcze autora pracy – pdf

4.3. Wszystkie prace drukujemy obustronnie i umieszczamy w sztywnej oprawie wraz z oryginałem oświadczenia autora pracy w każdym z trzech egzemplarzy (nie może być kserokopia).

4.4. Wymogiem jest przygotowanie 3 egzemplarzy części teoretycznej oraz 2 płyt CD z pracami dyplomowymi:

 1. Egzemplarz pracy do archiwum uczelni – praca składana w STS przed obroną, płyta CD dołączona przy składaniu pracy lub do 7 po obronie.
 2. Egzemplarz pracy dla Biblioteki – płyta CD musi być dołączona w momencie składania pracy w bibliotece do 7 dni po obronie, wymóg konieczny do uzyskania wpisu na karcie obiegowej,
 3. Egzemplarz do wglądu dla komisji podczas egzaminu dyplomowego – ta wersja nie musi zawierać płyty CD. Po obronie ten egzemplarz pracy zazwyczaj jest zwracany studentowi. Na Wydział nie składa się już płyty CD. Pracę dyplomową (część artystyczną i projektową) należy zarchiwizować w udostępnionym folderze – patrz punkt IX Informacje dodatkowe.

Komplet prac teoretycznych i płyt dotyczących dyplomu jest warunkiem uzyskania wpisu na karcie obiegowej i odebrania dyplomu ukończenia studiów.

Szczegóły odnośnie przygotowania płyt – patrz punkt IX. Informacje dodatkowe.

V. Praca dyplomowa – standardy kierunkowe

Rada Programowa określiła dodatkowe wymagania pracy dyplomowej:

studia stacjonarne I stopnia – standardy wydziałowe - pobierz (365 KB) pdf

studia stacjonarne II stopnia, specjalność Grafika Artystyczna oraz Grafika Projektowa  –  standardy wydziałowe – pobierz (397 KB) pdf

studia niestacjonarne I stopnia – standardy wydziałowe - pobierz (336 KB) pdf

studia niestacjonarne II stopnia – standardy wydziałowe – pobierz (338 KB) pdf

 

UWAGA: Tematy składanej pracy dyplomowej muszą być zgodne z tematami zatwierdzonymi przez Radę Programową i zapisanymi w protokole gotowości przystąpienia do egzaminu dyplomowego.

Uwaga! Studia I stopnia – Szablon prezentacji prac powstałych w trakcie trzyletniego okresu studiów.zip

VI. Dopuszczenie do dyplomu

Zgodnie z zasadami przyjętymi na Wydziale, około miesiąc przed sesją dyplomową  odbędzie się przegląd prac dyplomowych, potwierdzający gotowość studentów do przystąpienia do egzaminów dyplomowych. W skład komisji dopuszczającej do egzaminu dyplomowego wchodzą członkowie Komisji Dyplomowej. W tym czasie należy mieć przy sobie wydrukowany protokół gotowości do egzaminu dyplomowego i uzyskać wymagane podpisy.

Protokół gotowości do dyplomu – pobierz doc,  pobierz pdf

O dokładnym terminie dopuszczeń poinformuje SOK Wydziału Grafiki.

VII. Harmonogram egzaminów dyplomowych

Egzaminy dyplomowe odbywają się w terminie określonym przez Rektora. Szczegółowy harmonogram (daty, miejsca, godziny) egzaminów dyplomowych tworzy powołany przez Dziekana wydziałowy koordynator ds. dyplomów.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość złożenia podania w SOK  o przeprowadzenie obrony poza terenem uczelni (podanie o egzamin dyplomowy poza uczelnią)

VIII. Terminy składania dokumentów 

8.1. Student, po uzyskaniu akceptacji przez opiekuna części teoretycznej pracy dyplomowej w formie pisemnej, w terminie: do 21 maja 2021 r. (lub 1 września 2021 r. – w przypadku sesji dyplomowej w II terminie) zobowiązany jest:

a) uzupełnić dane w Panelu Studenta w zakładce DYPLOM (praca/aneks) odnośnie dyplomu:

 • tytuły części pracy dyplomowej w języku polskim i angielskim;
 • imię i nazwisko kierującego pracą dyplomową (promotora);
 • imię i nazwisko recenzenta – tylko przy temacie części teoretycznej pracy dyplomowej;
 • imię i nazwisko opiekuna pracy części teoretycznej pracy dyplomowej;
 • imię i nazwisko opiekuna aneksu lub drugiej części dyplomu (artystycznej/projektowej).

b) uzupełnić pole „Praca opis” streszczeniem wszystkich części pracy dyplomowej;

c) zaznaczyć wymaganą Klauzulę ze zgodą na poddanie części pisemnej pracy procedurze antyplagiatowej oraz umieszczeniu jej w ORPD;

d) wgrać do Panelu Studenta plik z częścią teoretyczną pracy dyplomowej (format .txt, .doc, .docx, .odt, .rtf lub .pdf – nie skan [!]), przygotowaną zgodnie z wytycznymi edytorskimi –i wytycznymi wydziałowymi (ostateczna wersja pracy uzgodniona z opiekunem).
Uwaga! Plik z pracą nie powinien zawierać oświadczeń autora pracy! Po kontroli antyplagiatowej nie można do pracy niczego dodać ani wykasować, numeracja stron musi się zgadzać, tekst nie może zostać przesunięty. Abstrakt również musi się znaleźć w tym pliku.

e) Złożyć w STS 1 egzemplarz wydrukowanej i oprawioną pracy dyplomowej wraz z załączonymi i podpisanymi oświadczeniami autora pracy celem potwierdzenia przez pracownika zgodności z zasadami przygotowania części teoretycznej pracy obowiązującymi na ASP w Gdańsku (załącznik nr 6 do zarządzenia Rektora 20/2021).

f) Po uzyskaniu potwierdzenia od pracownika STS zgodności pracy z ww. zasadami, praca zostanie przekazana do kontroli opiekuna części teoretycznej pracy dyplomowej. Pracownik STS dokonuje tego poprzez zaznaczenie odpowiedniego statusu w systemie „Praca gotowa do zatwierdzenia”.
Po ustawieniu statusu pracy system automatycznie wysyła wiadomość (mail) do opiekuna, który zatwierdza ją do kontroli antyplagiatowej.

Na tym etapie można pobrać kartę obiegową i zacząć zbierać podpisy (karta obiegowa (472 KB) pdf)

8.2. Student otrzymuje automatyczne wiadomości (mail) z systemu o:

- zatwierdzeniu pracy przez promotora i wystawieniu oceny o pracy,

- poprawnym/niepoprawnym formacie pliku wgranego do systemu Akademus,

- weryfikacji pracy przez system kontroli antyplagiatowej,

- uzupełnieniu przez recenzenta oceny pracy dyplomowej.

 

Kiedy praca zostanie zaakceptowana przez promotora i pomyślnie przejdzie procedurę antyplagiatową, zostaną wystawione opinie i recenzje, student będzie mógł zapoznać się z ich treścią w systemie Akademus.

8.4 Gdy status pracy zmieni się na „Praca gotowa do obrony” student:

 • pobiera plik z częścią teoretyczną pracy dyplomowej z systemu i drukuje go w 2 jednakowych egzemplarzach wraz z załączonymi oświadczeniami w formacie zgodnym z wytycznymi – są to egzemplarze dla Biblioteki i dla Komisji Dyplomowej;
 • do wydrukowanych prac trzeba będzie dołączyć płytę CD podpisaną przez promotora – patrz niżej: punkt Informacje dodatkowe.
 • składa w STS dodatkowe dokumenty – patrz punkt niżej.

8.5. Przed egzaminami dyplomowymi w terminie do 26 maja 2021 r. (lub 6 września 2021 r. – w przypadku sesji dyplomowej w II terminie) Student składa w STS – pok. 101 dodatkowe dokumenty:

 • protokół gotowości przystąpienia do egzaminu dyplomowego podpisany przez promotora dyplomu, opiekunów (Protokół gotowości)
 • formularz dotyczący udziału w badaniu losów zawodowych absolwentów (formularz badania),
 • oświadczenie o odebraniu wszystkich prac wykonanych podczas studiów (oświadczenie o odebraniu prac),
 • oświadczenie o zapoznaniu się z formalnymi i merytorycznymi kryteriami przygotowania i obrony pracy dyplomowej oraz procedurą dyplomowania 
  na Wydziale (oświadczenie o zapoznaniu się z procedurą)
 • (nieobowiązkowe) Informacje o nagrodach: W suplemencie do dyplomu mogą zostać umieszczone informacje dot. otrzymanych nagród, odbytych praktyk lub innych osiągnięć. Zgodę na wpisanie w/w informacji do suplementu wydaje Dziekan Wydziału. W tym celu należy się zgłosić do SOK ze spisem osiągnięć w porządku chronologicznym oraz kserokopiami dokumentów potwierdzających dane osiągnięcie (oryginały do wglądu). Po uzyskaniu akceptacji Dziekana należy przesłać spis osiągnięć (porządek chronologiczny) na adres mailowy: sts.grafiki@asp.gda.pl (informacja o nagrodach)

8.6. Student jest zobowiązany do wniesienia opłaty za wersję dyplomu w języku polskim
(60,00 zł). – nie dotyczy studentów, którzy rozpoczęli studia od roku akademickiego 2019/2020.
 Numer indywidualnego konta do wykonania przelewu należy sprawdzić
w Akademusie w zakładce Opłaty w terminie minimum 7 dni przed egzaminem dyplomowym.

8.7. Dyplom w języku angielskim jest nieobowiązkowy i wymaga wniesienia dodatkowej opłaty w wysokości 40 zł. Aby go uzyskać należy:

 • W STS – pok. 101 złożyć wraz z resztą wymaganych dokumentów wniosek o wydanie dyplomu w języku angielskim (wniosek)
 • Wykonać przelew na indywidualny nr konta, który należy sprawdzić w Akademusie
  w zakładce Opłaty. Opłata jest naliczana po złożeniu wniosku.

IX. Informacje dodatkowe

 • Student jest odpowiedzialny za dostarczenie wszystkich niezbędnych danych recenzentowi swojej pracy dyplomowej.
 • Do 7 dni po egzaminie dyplomowym należy nagrać dwie płyty CD, na której musi być pełna dokumentacja części artystycznej / projektowej dyplomu (wszystkie części realizacji dyplomowych, w tym pliki multimedialne, aneksy, portfolio licencjackie itd.). Pliki z rozszerzeniem .jpg powinny zostać nagrane w jakości odpowiedniej do druku. Część pisemna pracy dyplomowej nie musi być umieszczana na płycie, gdyż jej zapis cyfrowy wgrywa się do systemu Akademus.

UWAGA! Wszystkie płyty CD powinny być oklejone wg wskazanego wzoru. Wszystkie płyty podpisuje promotor i student (naklejki na płyty i koperty).

 • Należy upewnić się, że praca dyplomowa została wgrana do cyfrowego archiwum Wydziału Grafiki (udostępniony folder) zgodnie z wymaganiami. Jest to konieczne do uzyskania wpisu na karcie obiegowej od SOK.
  Wymagani dotyczące archiwizacji: pobierz
 • Do 7 dni po obronie należy złożyć:

- w Bibliotece – 1 egzemplarz wydrukowanej oprawionej pracy pisemnej wraz płytą CD. Płyta powinna być trwale dołączona do ostatniej, wewnętrznej strony pracy.

- w STS – płytę CD i kartę obiegową.

 

Dostarczenie dokumentów wymienionych powyżej jest warunkiem odebrania dyplomu ukończenia studiów.

Dyplomy będą do odbioru w STS pok. 101 po upływie miesiąca od daty egzaminu dyplomowego.