Rekrutacja 2023

Niezbędnik dyplomanta Wydziału Grafiki

I. Zapoznanie się z procedurą i wytycznymi dotyczącymi dyplomowania. 

Student powinien zapoznać się z formalnymi i merytorycznymi kryteriami przygotowania i obrony pracy dyplomowej właściwymi dla danego kierunku i specjalności studiów, a także standardami kierunkowymi, opublikowanymi  na stronie internetowej Wydziału.

 

Wymagania kierunkowe na Wydziale Grafiki:

studia stacjonarne I stopnia – standardy wydziałowe - pobierz (365 KB) pdf Portfolio I stopnia – Szablon prezentacji prac powstałych w trakcie trzyletniego okresu studiów.zip

studia stacjonarne II stopnia, specjalność Grafika Artystyczna oraz Grafika Projektowa  –  standardy wydziałowe – pobierz (397 KB) pdf

studia niestacjonarne I stopnia – standardy wydziałowe - pobierz (336 KB) pdf

studia niestacjonarne II stopnia – standardy wydziałowe – pobierz (338 KB) pdf

II. Zapisy na seminarium dyplomowe

W pierwszym tygodniu semestru, w którym program studiów przewiduje zajęcia w ramach seminarium części teoretycznej pracy dyplomowej, pracownik Sekcji Organizacji Kształcenia Wydziału przekazuje studentom informację o terminie i formie zapisów, listę opiekunów części teoretycznej oraz informację o limitach miejsc. Zapisu dokonuje się osobiście u prowadzącego.

pobierz Załącznik nr 9 do Zarządzenia 20/2021 Rektora  – zasady zapisów na seminarium części teoretycznej pracy dyplomowej.

III. Deklaracja dyplomowa

Na przełomie stycznia/lutego pracownik SOK zwróci się do studentów z prośbą o uzupełnienie deklaracji dyplomowej dotyczącej tematów pracy. Każda zmiana po zatwierdzeniu deklaracji wymaga złożenia podania do Prodziekana ds. Kierunku oraz uzyskania akceptacji Rady Programowej. Recenzentów dyplomów wyznacza Prodziekan ds. kierunku Grafika na podstawie złożonych deklaracji.

IV. Część teoretyczna

4.1. Szczegółowe wymagania dotyczące części teoretycznej określają Rady Programowe dla poszczególnych kierunków studiów oraz zarządzenie Rektora nr 20/2021 w sprawie wprowadzenia wzorów dokumentów dotyczących procesu dyplomowania na studiach I stopnia, II stopnia i jednolitych studiów magisterskich oraz zasad przygotowania części teoretycznej pracy dyplomowej w formie pisemnej.

Chcesz się dowiedzieć więcej? Zapoznaj się z zarządzeniem i jego załącznikami:  https://bip.asp.gda.pl/zarzadzenie/1258/20-2021

4.2  PAMIETAJ! Część teoretyczna pracy dyplomowej w formie pisemnej powinna być ułożona zgodnie załącznikiem nr 6 § 2 Zarządzenia Rektora nr 20/2021.

Dokumenty do pobrania:

 • strona tytułowa (załącznik nr 1e do Zarządzenia Rektora nr 20/2021)

wzór studia licencjackie wzór studia magisterskie pobierz

 • Abstrakt części teoretycznej pracy dyplomowej, na który składają się m.in. streszczenie części teoretycznej pracy dyplomowej i opis pozostałych elementów dyplomu (części artystycznej). Streszczenie pracy oraz opis dyplomu należy również skopiować do zakładki Dyplom w Akademusie. Abstrakt jest umieszczony na końcu części teoretycznej  pracy dyplomowej i stanowi jej integralną część.

Abstrakt pracy licencjackiej Abstrakt pracy magisterskiej pobierz

 • oświadczenie autora pracy – zamieszczamy na ostatniej stronie części teoretycznej pracy dyplomowej (po abstrakcie). Oświadczenie wypełniamy komputerowo. W każdym egzemplarzu pracy (3 sztuki) powinien znaleźć się oryginał oświadczenia (nie kserokopia).

Oświadczenie autora pracy pobierz

4.3. Wszystkie prace drukujemy obustronnie i umieszczamy w sztywnej oprawie wraz z oryginałem oświadczenia autora pracy w każdym z trzech egzemplarzy (nie może być kserokopia).

4.4. Należy wydrukować 3 identyczne egzemplarze części teoretycznej pracy dyplomowej w formie pisemnej i oraz przygotować 2 płyty CD zawierającą  dokumentację wszystkich części artystycznych dyplomu: prace projektowe + prace artystyczne i aneks + portfolio (o ile dotyczy). Pliki jpg w jakości odpowiedniej do druku.   

Płyty CD powinny być oklejone wg wskazanego wzoru (patrz punkt VIII). Wszystkie płyty podpisuje promotor!

Istnieje możliwość dodania płyty CD po obronie.

V. Dopuszczenie do dyplomu

Zgodnie z zasadami przyjętymi na Wydziale, co najmniej miesiąc przed sesją dyplomową  odbędzie się przegląd prac dyplomowych potwierdzający gotowość studentów do przystąpienia do egzaminów dyplomowych. W tym czasie należy mieć przy sobie wydrukowany protokół gotowości do egzaminu dyplomowego (protokół gotowości pobierz) i uzyskać wymagane podpisy od promotorów. O dokładnym terminie dopuszczeń poinformuje SOK Wydziału Grafiki.

VI. Harmonogram egzaminów dyplomowych

Egzaminy dyplomowe odbywają się w terminie określonym przez Rektora. W szczególnie uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość złożenia podania w SOK  o przeprowadzenie obrony poza terenem uczelni (podanie o obronę poza uczelnią pobierz). Szczegółowy harmonogram (daty i miejsca egzaminów) układa koordynator ds. dyplomów, którego powołuje Dziekan Wydziału Grafiki.

VII. Terminy składania dokumentów 

Student po uzyskaniu akceptacji przez opiekuna części teoretycznej pracy dyplomowej w formie pisemnej, w terminie:

 • studia niestacjonarne II st.: do 14 lutego 2022 (lub 14 marca 2022 r. – w przypadku sesji dyplomowej w II terminie),
 • studia stacjonarne: 23 maja 2022 r.dla I terminu / 12 września 2022 r. dla II terminu,

zobowiązany jest uzupełnić dane w Akademusie oraz złożyć w STS pracę teoretyczną wraz z wymaganymi dokumentami.

7.1 Uzupełnianie danych w Akademusie (przed złożeniem pracy w STS)

W Akademusie (panel Studenta) w zakładce DYPLOM (praca/aneks) należy uzupełnić informacje odnośnie pracy dyplomowej:

 • wpisać tytuły części pracy dyplomowej w języku polskim i angielskim;
 • imię i nazwisko kierującego pracą dyplomową (promotora);
 • imię i nazwisko recenzenta – tylko przy temacie części teoretycznej pracy dyplomowej;
 • imię i nazwisko opiekuna pracy części teoretycznej pracy dyplomowej;
 • imię i nazwisko opiekuna aneksu (jeżeli występuje),
 • uzupełnić pole „Praca opis” streszczeniem wszystkich części pracy dyplomowej;

W zakładce Dyplom należy też zaznaczyć wymaganą klauzulę ze zgodą na poddanie części pisemnej pracy procedurze antyplagiatowej oraz umieszczeniu jej w ORPD.

Należy wgrać plik z częścią teoretyczną pracy dyplomowej (format .txt, .doc, .docx, .odt, .rtf lub .pdf – nie skan [!]), (z zaznaczeniem, że to właśnie ta praca ma zostać poddana kontroli zapobiegającej plagiatowi oraz że ma być zamieszczona w ORPD),

Uwaga! Plik z pracą nie powinien zawierać oświadczeń autora pracy. Po kontroli antyplagiatowej nie można do pracy niczego dodać ani wykasować, numeracja stron musi się zgadzać, tekst nie może zostać przesunięty. Abstrakt również musi się znaleźć w tym pliku.

7.2 Dokumenty wymagane przy składaniu pracy teoretycznej w STS

 • 1 egzemplarz wydrukowanej i oprawionej pracy dyplomowej wraz z załączonymi i podpisanymi oświadczeniami autora pracy celem potwierdzenia przez pracownika zgodności z zasadami przygotowania części teoretycznej pracy obowiązującymi na ASP w Gdańsku
 • formularz dotyczący udziału w badaniu losów zawodowych absolwentów (formularz badania)
 • oświadczenie o zapoznaniu się z formalnymi i merytorycznymi kryteriami przygotowania i obrony pracy dyplomowej oraz procedurą dyplomowania 
  na Wydziale oraz o odebraniu wszystkich prac wykonanych podczas studiów (oświadczenie o zapoznaniu się z procedurą)
 • (nieobowiązkowe) Informacje o nagrodach: W suplemencie do dyplomu mogą zostać umieszczone informacje dot. otrzymanych nagród, odbytych praktyk lub innych osiągnięć. Zgodę na wpisanie w/w informacji do suplementu wydaje Dziekan Wydziału. W tym celu należy się zgłosić do SOK ze spisem osiągnięć w porządku chronologicznym oraz kserokopiami dokumentów potwierdzających dane osiągnięcie (oryginały do wglądu). Po uzyskaniu akceptacji Dziekana należy przesłać spis osiągnięć (porządek chronologiczny) na adres mailowy: sts.grafiki@asp.gda.pl (informacja o nagrodach pobierz)

Studencie, na tym etapie pobierz kartę obiegową i zacznij kompletować na niej wpisy (karta obiegowa (473 KB) pobierz).

 

7.3 Procedura antyplagiatowa:

Po uzyskaniu potwierdzenia od pracownika STS zgodności pracy z ww. zasadami, praca zostanie przekazana do kontroli opiekuna części teoretycznej pracy dyplomowej. Pracownik STS dokonuje tego poprzez zaznaczenie odpowiedniego statusu w systemie „Praca gotowa do zatwierdzenia”. Po ustawieniu statusu pracy system automatycznie wysyła wiadomość (mail) do opiekuna pracy pisemnej. Student otrzymuje automatyczne wiadomości (mail) z systemu o wszystkich etapach przetwarzania części teoretycznej pracy dyplomowej w systemie antyplagiatowym.

Przed egzaminem dyplomowym status pracy powinien zmienić się na „Praca gotowa do obrony”. W tym momencie można już oddać egzemplarz pracy teoretycznej do Biblioteki.

7.4. Dokumenty wymagane na 7 przed obroną:

Przed egzaminami dyplomowymi w terminie nieprzekraczalnym 7 dni przed egzaminem dyplomowym student zobowiązany jest do:

 • złożenia protokołu gotowości przystąpienia do egzaminu dyplomowego podpisanego przez promotora dyplomu, opiekunów (protokół gotowości pobierz),
 • do wniesienia opłaty za wersję dyplomu w języku polskim (60,00 zł). – nie dotyczy studentów, którzy podjęli studia w roku akademickim 2019/2020 i później. Numer indywidualnego konta do wykonania przelewu należy sprawdzić w Akademusie w zakładce Opłaty w terminie minimum 7 dni przed egzaminem dyplomowym.

Dyplom w języku angielskim

Dyplom w języku angielskim jest nieobowiązkowy i wymaga wniesienia dodatkowej opłaty w wysokości 40 zł. Aby go uzyskać należy:

 • W STS – pok. 101 złożyć wraz z resztą wymaganych dokumentów wniosek o wydanie dyplomu w języku angielskim (wniosek pobierz)
 • Wykonać przelew na indywidualny nr konta, który należy sprawdzić w Akademusie w zakładce Opłaty. Opłata jest widoczna w systemie po złożeniu wniosku.

7.5 Dokumenty wymagane przed wydaniem dyplomu:

Karta obiegowa potwierdza wywiązanie się z zobowiązań studenta wobec administracji uczelni. Wymagane jest zebranie podpisów w różnych działach. Kartę można złożyć w STS przed obroną lub do 7 dni po obronie. Wzór pliku do pobrania w punkcie 7.2

VIII. Informacje dodatkowe

8.1 Student odpowiedzialny jest za dostarczenie materiałów dotyczących pracy dyplomowej recenzentowi. Należy pamiętać, że recenzent odnosi się do wszystkich części pracy dyplomowej (artystycznej/projektowej/teoretycznej).

8.2 Dla studenta Wydziału Grafiki obowiązkowe jest przygotowanie 3 egzemplarzy części teoretycznej oraz 2 płyt CD z pracami dyplomowymi:

 • Egzemplarz pracy do archiwum uczelni – praca składana w STS przed obroną, płyta CD dołączona przy składaniu pracy lub do 7 dni po obronie.
 • Egzemplarz pracy dla Biblioteki – praca i płyta CD mogą być złożone przed obroną lub do 7 dni po obronie.
 • Egzemplarz do wglądu dla komisji podczas egzaminu dyplomowego – ta wersja nie musi zawierać płyty CD. Student przynosi wydrukowany egzemplarz na swój egzamin. Po obronie egzemplarz pracy zazwyczaj jest zwracany studentowi. Do SOK Wydziału Grafiki nie składa się już płyty CD.

Pracę dyplomową (część artystyczną i projektową) należy zarchiwizować na dysku Google („archiwum cyfrowe Wydziału Grafiki”) poprzez formularz udostępniany przez SOK. Jest to konieczne do uzyskania wpisu na karcie obiegowej od SOK.

Wymagania dotyczące archiwizacji: pobierz

8.3 Płyty CD muszą posiadać naklejki i podpisy promotora według wskazanego wzoru. (naklejki na płyty i koperty)

8.4 Karta obiegowa składana w STS musi mieć już uzupełnione wszystkie wymienione w niej podpisy.

 

Dostarczenie dokumentów wymienionych powyżej jest warunkiem odebrania dyplomu ukończenia studiów.

Dyplomy będą do odbioru w pokoju 101 (STS – Wielka Zbrojownia) po upływie miesiąca od daty egzaminu dyplomowego.