Niezbędnik dyplomanta

I. Zapoznanie się z procedurą i wytycznymi dotyczącymi dyplomowania. 

Student powinien zapoznać się z formalnymi i merytorycznymi kryteriami przygotowania i obrony pracy dyplomowej właściwymi dla danego kierunku i specjalności studiów, a także standardami wydziałowymi, opublikowanymi  na stronie internetowej Wydziału. Zapoznanie się z tymi wytycznymi jest potwierdzane poprzez złożenie oświadczenia wraz z pozostałymi dokumentami przed egzaminem dyplomowym. Spotkanie organizacyjne dla studentów ostatnich lat studiów Wydział organizuje na początku roku akademickiego.

II. Zapisy na seminarium dyplomowe

Przed rozpoczęciem semestru, w którym program studiów przewiduje zajęcia w ramach seminarium, SOK Wydziału Grafiki przedstawia listę opiekunów pracy pisemnej, z której student wybiera jednego opiekuna. Zapisu dokonuje drogą mailową lub osobiście u prowadzącego.
Ogłoszenie zapisów    – 1 października 2018 r.
Zamknięcie  zapisów    – 12 października 2018 r.
Ogłoszenie zaakceptowanych list seminaryjnych – 17.10.2018 r.

III. Deklaracja dyplomowa

Na przełomie stycznia/lutego pracownik SOK zwróci się do studentów z prośbą o uzupełnienie deklaracji dyplomowej dotyczącej tytułów pracy dyplomowej, imienia  nazwiska promotora/opiekunów oraz  innych osób zaangażowanych w pracę dyplomową, które następnie podlegają zatwierdzeniu przez Radę Wydziału. Zmiana tematu po zatwierdzeniu jest możliwa na pisemny wniosek studenta, po wyrażeniu zgody przez Radę Wydziału.

IV.  Praca pisemna

będąca częścią pracy dyplomowej, powinna być samodzielnym opracowaniem określonego zagadnienia artystycznego, projektowego lub naukowego, prezentującym ogólną wiedzę i umiejętności studenta związane z kierunkiem studiów, poziomem i profilem kształcenia oraz umiejętności samodzielnego analizowania.

Rada Wydziału może poszerzyć wymagania o elementy związane ze specyfiką nauczania na danym kierunku. Wytyczne edytorskie (Zasady przygotowania pisemnej pracy dyplomowej),

załącznik do Zarządzenia Rektora nr 27/2018 oraz  załącznik nr 5 do Zarządzenia Rektora nr 54/2017.

 

2. Praca pisemna powinna być ułożona następująco: 

a) strona tytułowa – załącznik nr 1 do Zarządzenia Rektora nr 54/2017.     

Przykład:

b) spis treści, 

c) wstęp (pisemną pracę licencjacką/magisterską rozpoczyna wstęp, zawierający ogólne wprowadzenie i uzasadnienie wyboru tematu pracy, cel i zakres pracy; prócz tego we wstępie można zawrzeć uwagi metodologiczne oraz przedstawić stan badań i omówić literaturę naukową przedmiotu),

d) rozdziały i podrozdziały, 

e) piśmiennictwo zawierające wykaz źródeł bibliograficznych, elektronicznych, a także ikonograficznych,

f) spis ilustracji wraz z podaniem  źródeł ich pochodzenia,

g) Abstrakt, na który składają się m.in. streszczenie pracy pisemnej i opis pozostałych elementów dyplomu (części artystycznej i projektowej). Streszczenie pracy oraz opis dyplomu należy również skopiować do zakładki Dyplom w Akademusie. Abstrakt jest umieszczony na końcu pracy pisemnej i stanowi jej integralną część. 

h) oświadczenie autora pracy – zamieszczamy na ostatniej stronie pracy pisemnej (po abstrakcie). 

Oświadczenie autora pracy – Załącznik nr 2 do Zarządzenia Rektora  nr 54/2017.

Przykład:     

i) do pracy pisemnej należy trwale dołączyć wersję elektroniczną całości dyplomu na 2 płytach CD umieszonych na ostatniej, wewnętrznej stronie pracy pisemnej.  

 • Płyta nr 1 zawiera pracę pisemną z wszystkimi ww. elementami z wyłączeniem oświadczeń autora pracy.
 • Płyta CD nr 2 zawiera dokumentację wszystkich pozostałych części dyplomu: prace projektowe, prace artystyczne,  portfolio (o ile dotyczy). Pliki z rozszerzeniem  jpg powinny być  w jakości odpowiedniej do druku.   
 • Płyty CD powinny być oklejone wg wskazanego wzoru. Wszystkie płyty podpisuje promotor/opiekun pracy pisemnej i student (naklejki na płyty i koperty).

3. Wszystkie prace drukujemy obustronnie i umieszczamy w sztywnej oprawie.

4. Należy wydrukować 3 identyczne egzemplarze pracy pisemnej i dołączyć do każdej z nich 2 płyty CD. Istnieje możliwość dodania płyt nr 2 po obronie (patrz pkt.X). Komplet płyt jest warunkiem uzyskania wpisu na karcie obiegowej i odebrania dyplomu licencjata / magistra sztuki. 
 

V. Praca Dyplomowa – Standardy wydziałowe

1. Rada Wydziału  określiła dodatkowe wymagania dla poszczególnych kierunków studiów:

UWAGA: Tematy składanej pracy dyplomowej muszą być zgodne z tematami zatwierdzonymi przez Radę Wydziału i zapisanymi w protokole gotowości przystąpienia do egzaminu dyplomowego. W wyjątkowej sytuacji dopuszcza się zmianę opiekuna pisemnej pracy dyplomowej – nie później jednak niż 3 miesiące przed egzaminem dyplomowym.

Uwaga! Studia I stopnia – Szablon prezentacji prac powstałych w trakcie trzyletniego okresu studiów. 

VI. Dopuszczenie do dyplomu

Zgodnie z zasadami przyjętymi na Wydziale, ok. trzy-cztery tygodnie przed  sesją dyplomową  może zostać przeprowadzone tzw. dopuszczenie, połączone z prezentacją prac. Należy mieć przy sobie protokół gotowości do egzaminu dyplomowego (protokół gotowości) i uzyskać wymagane podpisy. O dokładnym terminie dopuszczeń poinformuje SOK/ PROMOTOR DYPLOMU.

Przykład:     

VII. Harmonogram egzaminów dyplomowych

Egzaminy dyplomowe odbywają się w terminie określonym przez Rektora w Kalendarzu roku akademickiego. Szczegółowe zapisy na godziny odbywają się zgodnie z praktyką przyjętą na Wydziale, o czym poinformuje pracownik SOK. W szczególnie uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość złożenia podania w SOK  o przeprowadzenie obrony poza terenem uczelni (podanie o egzamin dyplomowy poza uczelnią). Szczegółowe terminy egzaminów dyplomowych (harmonogramy z podziałem na dni i godziny obron) będą ustalane i podane do wiadomości przez wydziałowych koordynatorów ds. obron dyplomowych. 

VIII. Terminy składania dokumentów

1. Zgodnie z wytycznymi Zakładu Nauk Humanistycznych, należy złożyć do zatwierdzenia pisemną pracę dyplomową bezpośrednio do opiekuna pracy pisemnej.: 

 • prace licencjackie i magisterskie do 26 kwietnia 2019 r.

Dla egzaminów dyplomowych przeprowadzanych w miesiącu  wrześniu 2019 r. prace licencjackie/magisterskie należy złożyć do 9 września 2019 r.

2. Po uzyskaniu akceptacji przez promotora/opiekuna pracy pisemnej w wyznaczonym terminie:

 • do 27 maja 2019 r. (dotyczy  pisemnej pracy licencjackiej/magisterskiej),

Dla egzaminów dyplomowych przeprowadzanych w miesiącu wrześniu 2019 r.

 • do 18 września 2019 r. (dotyczy pisemnej pracy licencjackiej/magisterskiej),

 

Student zobowiązany jest : 

a) uzupełnić dane w Panelu Studenta w zakładce DYPLOM odnośnie dyplomu: podać nazwiska dydaktyków zaangażowanych w pracę dyplomową; wpisać tytuły części pracy dyplomowej; uzupełnić opis dyplomu (streszczenie pracy pisemnej oraz opis pozostałych części pracy dyplomowej – skopiowane z abstraktu w pracy pisemnej) Instrukcja uzupełniania zakładki dyplom w systemie Akademus.

b) wgrać do Panelu Studenta plik z pisemną częścią pracy dyplomowej, sformatowaną według wyznaczonych parametrów (doc. odt. rtf, PDF – nie skan), 

c) złożyć u operatora ISA obsługującego system antyplagiatowy w Bibliotece Uczelni następujące dokumenty, zgodnie z wytycznymi zamieszczonymi w procedurze dyplomowania:

 • 1 egzemplarz wydrukowanej oprawionej pracy pisemnej wraz z jej elektronicznym zapisem na płycie CD nr 1. Praca, płyta i koperta, do której należy włożyć płytę CD nr 1 winny być podpisane imieniem i nazwiskiem przez promotora/opiekuna pracy pisemnej oraz Studenta. Dokumenty dostarczone bez podpisu nie będą podlegały weryfikacji. 
 • Pisemną zgodę na poddanie pracy procedurze antyplagiatowej wg. określonego wzoru zał. nr 1 Zgoda dyplomanta na poddanie pracy procedurze antyplagiatowej. Zgoda na poddanie pracy procedurze antyplagiatowej nie jest dołączona trwale do środka  pisemnej pracy dyplomowej.


UWAGA: Wersja elektroniczna pracy pisemnej, wgrywana do Panelu Studenta i umieszczana   na płycie CD nr 1, nie powinna zawierać oświadczeń autora pracy. Wersja papierowa pracy  pisemnej powinna zostać wydrukowana wraz z oświadczeniami.

UWAGA: Student odpowiedzialny jest za dostarczenie wszystkich niezbędnych danych recenzentowi swojej pracy.

Studencie, na tym etapie pobierz kartę obiegową i zacznij kompletować na niej wpisy (karta obiegowa).

3. Po pozytywnie przeprowadzonej kontroli antyplagiatowej pisemnej pracy dyplomowej Operator ISA przekazuje 1 egzemplarz pisemnej pracy dyplomowej wraz z płytą CD nr 1 do STS-u pok. 101.

4. Przed egzaminami dyplomowymi w terminach:

 • do 27 maja 2019 r. (egzamin dyplomowy licencjacki/magisterski),

Dla egzaminów dyplomowych przeprowadzanych w miesiącu wrześniu 2019 r.

 • do 18 września 2019 r. (egzamin dyplomowy licencjacki/magisterski),

 
Student ma obowiązek złożyć w STS – pok. 101 następujące dokumenty:

a) protokół gotowości przystąpienia do egzaminu dyplomowego podpisany przez promotora dyplomu, opiekunów (załączniki dostępne w pkt "VI. DOPUSZCZENIE DO DYPLOMU")

b) formularz dotyczący udziału w badaniu losów zawodowych absolwentów (formularz badania),

c) oświadczenie o odebraniu wszystkich prac wykonanych podczas studiów (oświadczenie o odebraniu prac),

d) oświadczenie o zapoznaniu się z formalnymi i merytorycznymi kryteriami przygotowania i obrony pracy dyplomowej oraz procedurą dyplomowania na Wydziale (oświadczenie o zapoznaniu się z procedurą),

e) 4 jednakowe  aktualne  fotografie o wym. 4,5 x 6,5 cm (dodatkowo 2 jednakowe aktualne fotografie o wym. 4,5 x 6,5 cm ewentualnie do wersji angielskiej), powinny być wykonane na białym lub innym jasnym – jednolitym tle. Fotografie mogą być wykonane techniką czarno – białą lub kolorową oraz mają przedstawiać osobę w stroju eleganckim, bez nakrycia głowy oraz okularów z ciemnymi szkłami,

f) (nieobowiązkowe) Informacje o nagrodach: W suplemencie do dyplomu mogą zostać umieszczone informacje dot. otrzymanych nagród, odbytych praktyk lub innych osiągnięć. Zgodę na wpisanie w/w informacji do suplementu wydaje Dziekan Wydziału. W tym celu należy się zgłosić do SOK ze spisem osiągnięć w porządku chronologicznym oraz kserokopiami dokumentów potwierdzających dane osiągnięcie (oryginały do wglądu). Po uzyskaniu akceptacji Dziekana należy przesłać spis osiągnięć (porządek chronologiczny) na adres mailowy: sts.grafiki@asp.gda.pl (informacja o nagrodach).

5.    Student jest zobowiązany do wniesienia opłaty za wersję dyplomu w j. polskim (60,00 zł). Numer indywidualnego konta do wykonania przelewu należy sprawdzić w Akademusie w zakładce Opłaty w terminach:

 • do 27 maja 2019 r. (licencjat/magisterka)

Dla egzaminów dyplomowych przeprowadzanych w miesiącu wrześniu 2019 r.

 • do 18 września 2019 r. (licencjat/magisterka)

6.    Dyplom w j. angielskim jest nieobowiązkowy i wymaga wniesienia dodatkowej opłaty w wysokości 40 zł. Aby go uzyskać należy:

 • W STS – pok. 101 złożyć wraz z resztą wymaganych dokumentów wniosek o wydanie dyplomu w języku angielskim (wniosek)
 • Wykonać przelew na indywidualny nr konta, który należy sprawdzić w Akademusie w zakładce Opłaty.  Opłata jest naliczana po złożeniu wniosku.

UWAGA: Na egzaminie dyplomowym student jest zobowiązany udostępnić do wglądu komisji wydrukowaną pracę pisemną.

IX. Harmonogram dyplomów

Egzaminy dyplomowe odbywają się w czasie sesji dyplomowej określonej  w Kalendarzu Roku Akademickiego.

X. Informacje dodatkowe

Do 7 dni po egzaminie dyplomowym należy:

 • Nagrać trzy płyty CD nr 2, na której musi być pełna dokumentacja dyplomu (wszystkie części realizacji dyplomowych), okleić ją według wskazanego wzoru naklejek oraz zebrać wymagane podpisy. 
 • Złożyć 1 egzemplarz wydrukowanej oprawionej pracy pisemnej wraz z jej elektronicznym zapisem na płycie CD nr 1 oraz płytą CD nr 2 na której musi być pełna dokumentacja dyplomu (wszystkie części realizacji dyplomowych) 
  w Bibliotece.
 • Złożyć płytę CD nr 1 i CD nr 2 na której musi być pełna dokumentacja dyplomu (wszystkie części realizacji dyplomowych) do SOK Wydziału Grafiki.
 • Złożyć 1 płytę CD nr 2 na której musi być pełna dokumentacja dyplomu (wszystkie części realizacji dyplomowych) do STS pok. 101 wraz z kompletnie uzupełnioną kartą obiegową.

 

Dostarczenie dokumentów wymienionych powyżej jest warunkiem odebrania dyplomu ukończenia studiów.

 

 

l. p

Rodzaj dokumentu

Miejsce złożenia
dokumentów

Termin złożenia

1.

Spotkanie ze studentami ostatniego roku studiów informujące o warunkach dopuszczenia do egzaminu dyplomowego

Wydział

Początek roku akademickiego

2.

Złożenie pracy pisemnej do akceptacji opiekuna

Opiekun pracy pisemnej

do 26 kwietnia 2019 r.
prace licencjackie i magisterskie

 

do 9 września 2019 r.
dla wrześniowych  egz. dyplomowych

3.

Uzupełnienie danych w Panelu Studenta w zakładce DYPLOM odnośnie dyplomu; podać nazwiska dydaktyków zaangażowanych w pracę dyplomową; wpisać tytuły części pracy dyplomowej; uzupełnić opis dyplomu (streszczenie pracy pisemnej oraz opis pozostałych części pracy dyplomowej – skopiowane
z abstraktu w pisemnej pracy dyplomowej 

Panel Studenta

do 27 maja 2019 r.
prace licencjackie/ magisterskie
 

do 18 września 2019 r.
dla wrześniowych  egz.dyplomowych

Wgranie do Panelu Studenta pliku z pisemną częścią pracy dyplomowej, sformatowaną według wyznaczonych parametrów (doc.odt,rtf,PDF-nie skan)

4.

Złożenie 1 egz. wydrukowanej obustronnie oprawionej w sztywnej oprawie pisemnej pracy dyplomowej wraz z jej elektronicznym zapisem na płycie CD nr 1.Praca, płyta i koperta, do której należy włożyć płytę CD nr 1 winny być podpisane imieniem i nazwiskiem przez promotora/opiekuna pracy pisemnej oraz Studenta

Dokumenty dostarczone bez podpisu nie będą podlegały weryfikacji.

Złożenie pisemnej zgody na poddanie pisemnej pracy dyplomowej procedurze antyplagiatowej
 (wg. określonego wzoru)

 

Operator ISA
Biblioteka

 

5.

Dopuszczenia do egzaminu dyplomowego

------

dopuszczenia odbędą się 3-4 tygodnie przed egzaminem dyplomowym

6.

Wydruk karty obiegowej i kompletowanie wpisów.

STS pokój 101

 

27 maja 2019 r.
egzaminy dyplomowe licencjackie i magisterskie

 

 

18 września 2019 r.
dla wrześniowych  egz.dyplomowych

7.

Protokół gotowości przystąpienia do egzaminu dyplomowego podpisany przez promotora i opiekuna.

8.

Formularz dotyczący udziału w badaniu losów zawodowych absolwentów.

9.

Oświadczenie o odebraniu wszystkich prac wykonanych podczas studiów.

10.

Oświadczenie studenta o zapoznaniu się z formalnymi i merytorycznymi kryteriami przygotowania i obrony pracy dyplomowej oraz procedurą dyplomowania
na Wydziale.

11.

4 aktualne, jednakowe fotografie o wym. 4,5 x 6,5 cm (+ 2 jednakowe fotografie o wym. 4,5 x 6,5 cm ewentualnie do wersji angielskiej)wykonane na białym lub innym jasnym – jednolitym tle. Fotografie mogą być wykonane techniką czarno – białą lub kolorową oraz mają przedstawiać osobę w stroju eleganckim, bez nakrycia głowy oraz okularów z ciemnymi szkłami.

12.

(Nieobowiązkowe) Złożenie wniosku o wydanie dyplomu w języku angielskim. Wykonanie przelewu za wersję dyplomu w języku angielskim na indywidualne konto wygenerowane
w Panelu Studenta – 40 zł.

13.

(Nieobowiązkowe) Informacje o nagrodach
W suplemencie do dyplomu mogą zostać umieszczone informacje dot. otrzymanych nagród, odbytych praktyk lub innych osiągnięć. Zgodę na wpisanie w/w informacji do suplementu wydaje Dziekan Wydziału.

14.

Wykonanie obowiązkowo przelewu za  wersję dyplomu w języku polskim na indywidualne konto wygenerowane w Panelu Studenta – 60 zł.

15.

Karta obiegowa z kompletem podpisów
(Nieobowiązkowe) :  wniosek o wydanie dyplomu
w języku angielskim.

Wykonać przelew na indywidualny nr konta, który należy sprawdzić w Akademusie

w zakładce Opłaty.
Opłata jest naliczana po złożeniu wniosku.

STS Pokój 101

16.

Do 7 dni po egzaminie dyplomowym należy:

Nagrać trzy płyty CD nr 2, na której musi być pełna dokumentacja dyplomu (wszystkie części realizacji dyplomowych), okleić ją według wskazanego wzoru naklejek oraz zebrać wymagane podpisy.

Złożyć 1 egzemplarz wydrukowanej oprawionej pracy pisemnej wraz z jej elektronicznym zapisem na płycie CD nr 1 oraz płytą CD nr 2 na której musi być pełna dokumentacja dyplomu (wszystkie części realizacji dyplomowych) w Bibliotece.   

Złożyć 1 płytę CD nr 2 na której musi być pełna dokumentacja dyplomu (wszystkie części realizacji dyplomowych) do STS pok. 101 wraz z kompletnie uzupełnioną kartą obiegową.

Złożyć 1 płytę CD nr 2 na której musi być pełna dokumentacja dyplomu (wszystkie części realizacji dyplomowych) do SOK Wydziału Grafiki

Biblioteka
STS
SOK

do 7 dni po egzaminie dyplomowym

17.

Odbiór dyplomu.

Gratulujemy, jesteś absolwentem!


STS pokój 101

 

w terminie 30 dni od dnia ukończenia studiów Uczelnia sporządza
i wydaje absolwentowi dyplom ukończenia studiów.