Niezbędnik dyplomanta

I. Zapoznanie się z procedurą i wytycznymi dotyczącymi dyplomowania. 

Student powinien zapoznać się z formalnymi i merytorycznymi kryteriami przygotowania i obrony pracy dyplomowej właściwymi dla danego kierunku i specjalności studiów, a także standardami wydziałowymi, opublikowanymi  na stronie internetowej Wydziału. Zapoznanie się z tymi wytycznymi jest potwierdzane poprzez złożenie oświadczenia wraz z pozostałymi dokumentami przed egzaminem dyplomowym. Spotkanie organizacyjne dla studentów ostatnich lat studiów Wydział organizuje na początku roku akademickiego.

II. Zapisy na seminarium dyplomowe

Przed rozpoczęciem semestru, w którym program studiów przewiduje zajęcia w ramach seminarium, SOK Wydziału Grafiki przedstawia listę opiekunów pracy pisemnej, z której student wybiera jednego opiekuna. Zapisu dokonuje drogą mailową lub osobiście u prowadzącego.
Ogłoszenie zapisów    – 1 października 2018 r.
Zamknięcie  zapisów    – 12 października 2018 r.
Ogłoszenie zaakceptowanych list seminaryjnych – 17.10.2018 r.

III. Deklaracja dyplomowa

Na przełomie stycznia/lutego pracownik SOK zwróci się do studentów z prośbą o uzupełnienie deklaracji dyplomowej dotyczącej tytułów pracy dyplomowej, imienia  nazwiska promotora/opiekunów oraz  innych osób zaangażowanych w pracę dyplomową, które następnie podlegają zatwierdzeniu przez Radę Wydziału. Zmiana tematu po zatwierdzeniu jest możliwa na pisemny wniosek studenta, po wyrażeniu zgody przez Radę Wydziału.

IV.  Praca pisemna

będąca częścią pracy dyplomowej, powinna być samodzielnym opracowaniem określonego zagadnienia artystycznego, projektowego lub naukowego, prezentującym ogólną wiedzę i umiejętności studenta związane z kierunkiem studiów, poziomem i profilem kształcenia oraz umiejętności samodzielnego analizowania.

Rada Wydziału może poszerzyć wymagania o elementy związane ze specyfiką nauczania na danym kierunku. Opiekun pracy pisemnej ponosi pełną odpowiedzialność za treść merytoryczną. Wytyczne edytorskie (Zasady przygotowania pisemnej pracy dyplomowej),

Zasady przygotowania pisemnej pracy dyplomowej – załącznik do Zarządzenia Rektora nr 27/2018 oraz  załącznik nr 5 do Zarządzenia Rektora nr 54/2017.

obieg pracy dyplomowej - załącznik nr 1 do Zarządzenia Rektora nr 57/2018 r.

 

2. Praca pisemna powinna być ułożona następująco: 

a) strona tytułowa – załącznik nr 1 do Zarządzenia Rektora nr 54/2017.     

Przykład:

b) spis treści, 

c) wstęp (pisemną pracę licencjacką/magisterską rozpoczyna wstęp, zawierający ogólne wprowadzenie i uzasadnienie wyboru tematu pracy, cel i zakres pracy; prócz tego we wstępie można zawrzeć uwagi metodologiczne oraz przedstawić stan badań i omówić literaturę naukową przedmiotu),

d) rozdziały i podrozdziały, 

e) piśmiennictwo zawierające wykaz źródeł bibliograficznych, elektronicznych, a także ikonograficznych,

f) spis ilustracji wraz z podaniem  źródeł ich pochodzenia,

g) Abstrakt, na który składają się m.in. streszczenie pracy pisemnej i opis pozostałych elementów dyplomu (części artystycznej i projektowej). Streszczenie pracy oraz opis dyplomu należy również skopiować do zakładki Dyplom w Akademusie. Abstrakt jest umieszczony na końcu pracy pisemnej i stanowi jej integralną część. 

h) oświadczenie autora pracy – zamieszczamy na ostatniej stronie pracy pisemnej (po abstrakcie). 

Oświadczenie autora pracy – studia I stopnia, stacjonarne

Oświadczenie autora pracy – studia I stopnia, niestacjonarne

Oświadczenie autora pracy – studia II stopnia, stacjonarne

i) do pracy pisemnej należy trwale dołączyć wersję elektroniczną całości dyplomu na 2 płytach CD umieszonych na ostatniej, wewnętrznej stronie pracy pisemnej.  

 • Płyta CD nr 1 zawiera pracę pisemną z wszystkimi ww. elementami. oraz oddzielne pliki z oświadczeniami:
  • skany podpisanych oświadczeń autora pracy;
  • skan podpisanej zgody na poddanie pracy procedurze antyplagiatowej
 • Płyta CD nr 2 zawiera dokumentację wszystkich pozostałych części dyplomu: prace projektowe, prace artystyczne,  portfolio (o ile dotyczy). Pliki z rozszerzeniem  jpg powinny być  w jakości odpowiedniej do druku.   
 • Płyty CD powinny być oklejone wg wskazanego wzoru. Wszystkie płyty podpisuje promotor/opiekun pracy pisemnej i student (naklejki na płyty i koperty).

3. Wszystkie prace drukujemy obustronnie i umieszczamy w sztywnej oprawie.

4. Należy wydrukować 3 identyczne egzemplarze pracy pisemnej i dołączyć do każdej z nich 2 płyty CD. Jeden egzemplarz pracy pisemnej składamy przed obroną do STS, drugi egzemplarz udostępniamy do wglądu w trakcie egzaminu dyplomowego, trzeci po obronie składamy do biblioteki). Istnieje możliwość dodania płyt nr 2 po obronie (patrz pkt.X). Komplet płyt jest warunkiem uzyskania wpisu na karcie obiegowej i odebrania dyplomu licencjata / magistra sztuki.

V. Praca Dyplomowa – Standardy wydziałowe

1. Rada Wydziału  określiła dodatkowe wymagania dla poszczególnych kierunków studiów:

UWAGA: Tematy składanej pracy dyplomowej muszą być zgodne z tematami zatwierdzonymi przez Radę Wydziału i zapisanymi w protokole gotowości przystąpienia do egzaminu dyplomowego. W wyjątkowej sytuacji dopuszcza się zmianę opiekuna pisemnej pracy dyplomowej – nie później jednak niż 3 miesiące przed egzaminem dyplomowym.

Uwaga! Studia I stopnia – Szablon prezentacji prac powstałych w trakcie trzyletniego okresu studiów. 

VI. Dopuszczenie do dyplomu

Zgodnie z zasadami przyjętymi na Wydziale, ok. trzy-cztery tygodnie przed  sesją dyplomową  może zostać przeprowadzone tzw. dopuszczenie, połączone z prezentacją prac. Należy mieć przy sobie protokół gotowości do egzaminu dyplomowego i uzyskać wymagane podpisy. O dokładnym terminie dopuszczeń poinformuje SOK/ PROMOTOR DYPLOMU.
 

VII. Harmonogram egzaminów dyplomowych

Egzaminy dyplomowe odbywają się w terminie określonym przez Rektora w Kalendarzu roku akademickiego. Szczegółowe zapisy na godziny odbywają się zgodnie z praktyką przyjętą na Wydziale, o czym poinformuje pracownik SOK. W szczególnie uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość złożenia podania w SOK  o przeprowadzenie obrony poza terenem uczelni (podanie o egzamin dyplomowy poza uczelnią). Szczegółowe terminy egzaminów dyplomowych (harmonogramy z podziałem na dni i godziny obron) będą ustalane i podane do wiadomości przez wydziałowych koordynatorów ds. obron dyplomowych. 

VIII. Terminy składania dokumentów

1. Zgodnie z wytycznymi Zakładu Nauk Humanistycznych, należy złożyć do zatwierdzenia pisemną pracę dyplomową bezpośrednio do opiekuna pracy pisemnej.: 

 • prace licencjackie i magisterskie do 26 kwietnia 2019 r.
 • dla egzaminów dyplomowych przeprowadzanych w miesiącu  wrześniu 2019 r. prace licencjackie/magisterskie należy złożyć do 1 września 2019 r.

2. Po uzyskaniu akceptacji przez promotora/opiekuna pracy pisemnej w wyznaczonym terminie:

 • do 20 maja 2019 r. (dotyczy  pisemnej pracy licencjackiej/magisterskiej),

Dla egzaminów dyplomowych przeprowadzanych w miesiącu wrześniu 2019 r.

 • do 2 września 2019 r. (dotyczy pisemnej pracy licencjackiej/magisterskiej),

 

Student zobowiązany jest :

a) uzupełnić dane w Panelu Studenta w zakładce DYPLOM odnośnie dyplomu: wpisać tytuły części pracy dyplomowej w języku polskim i angielskim; imię i nazwisko kierującego pracą dyplomową (promotora); imię i nazwisko recenzenta; imię i nazwisko opiekuna pracy pisemnej ( jeżeli występuje); imię i nazwisko opiekuna aneksu ( jeżeli występuje);

b) zamieścić streszczenie pracy pisemnej oraz opis pozostałych części pracy dyplomowej (abstrakt)

c) wgrać do Panelu Studenta plik z pisemną częścią pracy dyplomowej (format .txt, .doc, .docx, odt., rtf., lub .pdf – nie skan [!], przygotowaną zgodnie z wytycznymi edytorskimi – załącznik do Zarządzenia Rektor nr 54/2017 i wytycznymi wydziałowymi (ostateczna wersja pracy uzgodniona z opiekunem) z zaznaczeniem, że to właśnie ta praca ma zostać poddana kontroli zapobiegającej plagiatowi oraz, że ma być zamieszona w ORPPD;
UWAGA ! Plik z pracą nie powinien zawierać oświadczeń autora pracy.

d) wgrać oddzielny plik zawierający skany podpisanych oświadczeń autora pracy,

e) wgrać oddzielny plik zawierający skan podpisanej zgody na poddanie pracy procedurze antyplagiatowej,

f) Przekazać do kontroli promotora /opiekuna pracy pisemnej poprzez zaznaczenie odpowiedniego statusu w systemie "Praca gotowa do zatwierdzenia".
Po ustawieniu statusu pracy system automatycznie wysyła wiadomość (mail) do promotora, który zatwierdza ją do kontroli anyplagiatowej.

UWAGA: Student odpowiedzialny jest za dostarczenie wszystkich niezbędnych danych o jakie zostanie poproszony recenzentowi swojej pracy.


Studencie, na tym etapie pobierz kartę obiegową i zacznij kompletować na niej wpisy (karta obiegowa).

3. Student otrzymuje automatyczne wiadomości (mail) z systemu o:

 • zatwierdzeniu pracy przez promotora i wystawieniu oceny pracy,
 • poprawnym/niepoprawnym formacie pliku wgranego do systemu Akademus
 • weryfikacji pracy przez system kontroli antyplagiatowej,
 • uzupełnieniu przez recenzenta oceny pracy dyplomowej,

Gdy status pracy zmieni się na "Praca gotowa do obrony" student:

 • pobiera plik pracy z systemu
 • drukuje pracę w 3 jednakowych egzemplarzach – składa w STS oprawioną pracę wraz z załączonymi oświadczeniami w formacie zgodny, z wytycznymi oraz nagrywa na płycie CD 1 pobrany plik pracy oraz pliki z oświadczeniami
  UWAGA: Drugi egzemplarz wydrukowanej pracy wraz z oświadczeniami i kompletem płyt CD 1 (praca + skany oświadczeń) i CD 2 (dokumentacja dyplomu) należy złożyć w bibliotece po obronie.

4. Przed egzaminami dyplomowymi w terminach:

 • do 27 maja 2019 r. (egzamin dyplomowy licencjacki/magisterski),

Dla egzaminów dyplomowych przeprowadzanych w miesiącu wrześniu 2019 r.

 • do 9 września 2019 r. (egzamin dyplomowy licencjacki/magisterski),

 
Student ma obowiązek złożyć w STS – pok. 101 następujące dokumenty:

a) protokół gotowości przystąpienia do egzaminu dyplomowego podpisany przez promotora dyplomu, opiekunów (załączniki dostępne w pkt "VI. DOPUSZCZENIE DO DYPLOMU")

b) formularz dotyczący udziału w badaniu losów zawodowych absolwentów (formularz badania),

c) oświadczenie o odebraniu wszystkich prac wykonanych podczas studiów (oświadczenie o odebraniu prac),

d) oświadczenie o zapoznaniu się z formalnymi i merytorycznymi kryteriami przygotowania i obrony pracy dyplomowej oraz procedurą dyplomowania na Wydziale (oświadczenie o zapoznaniu się z procedurą),

e) 4 jednakowe  aktualne  fotografie o wym. 4,5 x 6,5 cm (dodatkowo 2 jednakowe aktualne fotografie o wym. 4,5 x 6,5 cm ewentualnie do wersji angielskiej), powinny być wykonane na białym lub innym jasnym – jednolitym tle. Fotografie mogą być wykonane techniką czarno – białą lub kolorową oraz mają przedstawiać osobę w stroju eleganckim, bez nakrycia głowy oraz okularów z ciemnymi szkłami,

f) (nieobowiązkowe) Informacje o nagrodach: W suplemencie do dyplomu mogą zostać umieszczone informacje dot. otrzymanych nagród, odbytych praktyk lub innych osiągnięć. Zgodę na wpisanie w/w informacji do suplementu wydaje Dziekan Wydziału. W tym celu należy się zgłosić do SOK ze spisem osiągnięć w porządku chronologicznym oraz kserokopiami dokumentów potwierdzających dane osiągnięcie (oryginały do wglądu). Po uzyskaniu akceptacji Dziekana należy przesłać spis osiągnięć (porządek chronologiczny) na adres mailowy: sts.grafiki@asp.gda.pl (informacja o nagrodach).

5.    Student jest zobowiązany do wniesienia opłaty za wersję dyplomu w j. polskim (60,00 zł). Numer indywidualnego konta do wykonania przelewu należy sprawdzić w Akademusie w zakładce Opłaty w terminie minimum 7 dni przed egzaminem dyplomowym.

6. Dyplom w j. angielskim jest nieobowiązkowy i wymaga wniesienia dodatkowej opłaty w wysokości 40 zł. Aby go uzyskać należy:

• W STS – pok. 101 złożyć wraz z resztą wymaganych dokumentów wniosek o wydanie dyplomu w języku angielskim (wniosek)
• Wykonać przelew na indywidualny nr konta, który należy sprawdzić w Akademusie w zakładce Opłaty. Opłata jest naliczana po złożeniu wniosku.

UWAGA: Na egzaminie dyplomowym student jest zobowiązany udostępnić do wglądu komisji wydrukowaną pracę pisemną.

IX. Harmonogram dyplomów

Egzaminy dyplomowe odbywają się w czasie sesji dyplomowej określonej  w Kalendarzu Roku Akademickiego.

X. Informacje dodatkowe

Do 7 dni po egzaminie dyplomowym należy:

 • Nagrać trzy płyty CD nr 2, na której musi być pełna dokumentacja dyplomu (wszystkie części realizacji dyplomowych), okleić ją według wskazanego wzoru naklejek oraz zebrać wymagane podpisy. 
 • Złożyć 1 egzemplarz wydrukowanej oprawionej pracy pisemnej wraz z jej elektronicznym zapisem na płycie CD nr 1 oraz płytą CD nr 2 na której musi być pełna dokumentacja dyplomu (wszystkie części realizacji dyplomowych) 
  w Bibliotece.
 • Złożyć płytę CD nr 1 i CD nr 2 na której musi być pełna dokumentacja dyplomu (wszystkie części realizacji dyplomowych) do SOK Wydziału Grafiki.
 • Złożyć 1 płytę CD nr 2 na której musi być pełna dokumentacja dyplomu (wszystkie części realizacji dyplomowych) do STS pok. 101 wraz z kompletnie uzupełnioną kartą obiegową.

 

Dostarczenie dokumentów wymienionych powyżej jest warunkiem odebrania dyplomu ukończenia studiów.

 

l. p

Rodzaj dokumentu

Miejsce złożenia dokumentów

Termin złożenia

1.

Spotkanie ze studentami ostatniego roku studiów informujące o warunkach dopuszczenia do egzaminu dyplomowego

Wydział

Początek roku akademickiego

2.

Złożenie pracy pisemnej do akceptacji opiekuna

Opiekun pracy pisemnej

do 26 kwietnia 2019 r.
prace licencjackie i magisterskie

do 1 września 2019 r.
dla wrześniowych  egz. dyplomowych

3.

 

Uzupełnienie danych w Panelu Studenta w zakładce DYPLOM odnośnie dyplomu; podać nazwiska dydaktyków zaangażowanych w pracę dyplomową; wpisać tytuły części pracy dyplomowej; uzupełnić opis dyplomu (streszczenie pracy pisemnej oraz opis pozostałych części pracy dyplomowej – skopiowane
z abstraktu w pisemnej pracy dyplomowej 

Panel Studenta

 

do 20 maja 2019 r.
prace licencjackie/ magisterskie
 

do 2 września 2019 r.
dla wrześniowych  egz.dyplomowych

Wgranie do Panelu Studenta pliku z pisemną częścią pracy dyplomowej, sformatowaną według wyznaczonych parametrów (doc.odt,rtf,PDF-nie skan)Przekazanie do kontroli promotora /opiekuna pracy pisemnej poprzez zaznaczenie odpowiedniego statusu w systemie "Praca gotowa do zatwierdzenia".

4.

Dopuszczenia do egzaminu dyplomowego

------

dopuszczenia odbędą się 3-4 tygodnie przed egzaminem dyplomowym

5.

Wydruk karty obiegowej i kompletowanie wpisów.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STS pokój 101

 

 

 

 

 

 

 

 

27 maja 2019 r.
egzaminy dyplomowe licencjackie i magisterskie

 

 

9 września 2019 r.
dla wrześniowych  egz.dyplomowych

6.

Kiedy praca zostanie zaakceptowana przez promotora i pomyślnie przejdzie procedurę antyplagiatową, status pracy zmieni się na "praca gotowa do obrony" pobranie pliku pracy z systemu wydrukowanie w 3 jednakowych egzemplarzach.

Złożenie do STS jednego egzemplarza pracy pisemnej wraz z:

*Protokołem gotowości przystąpienia do egzaminu dyplomowego podpisanym przez promotora i opiekuna.

 

*Formularzem dotyczącym udziału w badaniu losów zawodowych absolwentów.

.

*Oświadczeniem o odebraniu wszystkich prac wykonanych podczas studiów.

.

*Oświadczeniem studenta o zapoznaniu się z formalnymi i merytorycznymi kryteriami przygotowania i obrony pracy dyplomowej oraz procedurą dyplomowania
na Wydziale.

 

*4  aktualnymi, jednakowymi fotografiami o wym. 4,5 x 6,5 cm (+ 2 jednakowe fotografie o wym. 4,5 x 6,5 cm ewentualnie do wersji angielskiej)wykonane na białym lub innym jasnym – jednolitym tle. Fotografie mogą być wykonane techniką czarno – białą lub kolorową oraz mają przedstawiać osobę w stroju eleganckim, bez nakrycia głowy oraz okularów z ciemnymi szkłami.

 

*(Nieobowiązkowe) wnioskiem o wydanie dyplomu w języku angielskim. Wykonanie przelewu za wersję dyplomu w języku angielskim na indywidualne konto wygenerowane
w Panelu Studenta – 40 zł.

 

*(Nieobowiązkowe) Informacjami o nagrodach
(w suplemencie do dyplomu mogą zostać umieszczone informacje dot. otrzymanych nagród, odbytych praktyk lub innych osiągnięć. Zgodę na wpisanie w/w informacji do suplementu wydaje Dziekan Wydziału).

 

*Wykonanie obowiązkowo przelewu za  wersję dyplomu w języku polskim na indywidualne konto wygenerowane w Panelu Studenta – 60 zł.

 

Karta obiegowa z kompletem podpisów
(Nieobowiązkowe) :  wniosek o wydanie dyplomu
w języku angielskim.Wykonać przelew na indywidualny nr konta, który należy sprawdzić w Akademusiew zakładce Opłaty.
Opłata jest naliczana po złożeniu wniosku.

STS Pokój 101

 

 

 

 

Do 7 dni po egzaminie dyplomowym należy:

Nagrać trzy płyty CD nr 2, na której musi być pełna dokumentacja dyplomu (wszystkie części realizacji dyplomowych), okleić ją według wskazanego wzoru naklejek oraz zebrać wymagane podpisy.

Złożyć 1 egzemplarz wydrukowanej oprawionej pracy pisemnej wraz z jej elektronicznym zapisem na płycie CD nr 1 oraz płytą CD nr 2 na której musi być pełna dokumentacja dyplomu (wszystkie części realizacji dyplomowych) w Bibliotece.   

Złożyć 1 płytę CD nr 2 na której musi być pełna dokumentacja dyplomu (wszystkie części realizacji dyplomowych) do STS pok. 101 wraz z kompletnie uzupełnioną kartą obiegową.

Złożyć  CD nr 1 i CD nr 2 na której musi być pełna dokumentacja dyplomu (wszystkie części realizacji dyplomowych) do SOK Wydziału Grafiki

Biblioteka
STS
SOK

do 7 dni po egzaminie dyplomowym

 

Odbiór dyplomu.

Gratulujemy, jesteś absolwentem!


STS pokój 101

 

w terminie 30 dni od dnia ukończenia studiów Uczelnia sporządza
i wydaje absolwentowi dyplom ukończenia studiów.