Rekrutacja 2022

Dlaczego warto studiować? Dni Otwarte 2022 Procedura przeniesienia z innej uczelni Procedura potwierdzenia efektów uczenia się

Harmonogram

Grafika I stopnia, studia stacjonarne

01.06.2022

Termin rozpoczęcia rejestracji w IRK

Kandydat zobowiązany jest podczas procesu rekrutacji (wysyłka zadań, teczek, rozmowa kwalifikacyjna) do korzystania z konta gmail, które zapewni poprawne funkcjonowanie.

Oficjalnym narzędziem do przeprowadzania rekrutacji zdalnej na Akademii jest platforma Google Workspace.

19.06.2022
Godzina: 15:00

Zakończenie Rejestracji w IRK

19.06.2022

Ostateczny termin dokonania opłaty egzaminacyjnej

 

Instrukcje i pliki do pobrania:

1. Instrukcja przygotowania wielostronicowego pliku PDF – pobierz (431 KB) pdf 

2. Oświadczenie o samodzielnym wykonaniu prac zawartych w teczce/portfolio – pobierz (14 KB) doc

3. Oświadczenie o samodzielnym wykonaniu zadań egzaminacyjnych – pobierz (18 KB) docx

I ETAP – EGZAMIN PRAKTYCZNY

20 – 21.06.2022

I etap postępowania rekrutacyjnego składa się z 3 części (rysunek, malarstwo, projekt graficzny). W zakres egzaminu wchodzi wykonanie zadań oraz przesłanie wymaganej dokumentacji w określonym czasie.

Część I: Rysunek

Egzamin polega na własnoręcznym stworzeniu 1 rysunku na zadany temat (technika: ołówek, węgiel, format: B2).      

Część II: Malarstwo

Egzamin polega na własnoręcznym stworzeniu 1 pracy malarskiej na zadany temat, (techniki malarskie, format: B2).

Część III: Projekt graficzny

Egzamin polega na własnoręcznym stworzeniu 2 prac z zakresu grafiki projektowej na zadany temat (format określony w temacie zadania).

Ocenie podlega każda praca osobno.

Tematy zadań oraz szczegółowe wymagania zostaną udostępnione kandydatom/kandydatkom na stronie internetowej www.asp.gda.pl w dziale Rekrutacja >Zadania egzaminacyjne

Publikacja tematów zadań: 20.06.2022 godzina 09:00  (dostęp do 21.06.2022 godzina 20:00)

TERMIN ORAZ WYMAGANIA DLA NADSYŁANEJ DOKUMENTACJI:

Reprodukcje zrealizowanych prac z wymaganymi dokumentami w formie elektronicznej należy wysłać w ostatnim dniu egzaminu, tj. 21.06.2022 do godziny 20.00 korzystając z formularza online dostępnego pod poniższym linkiem:

FORMULARZ STUDIA STACJONARNE I STOPIEŃ I ETAP
Link będzie aktywny od momentu publikacji tematów zadań od godziny 09:00 20.06.2022 do 21.06.2022 do godziny 20:00.

(dokumenty przesłane po przekroczeniu wyznaczonego terminu nie będą podlegać ocenie, prosimy nie czekać do ostatniej chwili z uwagi na możliwy długi czas przesyłania plików drogą internetową)

Wymagania dla nadsyłanej dokumentacji:

 1. Reprodukcje każdej pracy: rysunku, pracy malarskiej, prac projektowych należy przygotować w formacie jpg bezstratny, conajmniej 1984 x 2806 pix, 240 dpi), oraz każdy zatytułować:
  Imię_Nazwisko_Rysunek.jpg
  Imię_Nazwisko_Malarstwo.jpg
  Imię_Nazwisko_Projekt_1.jp
  Imię_Nazwisko_Projekt_2.jpg
 2. Należy dołączyć skan lub zdjęcie własnoręcznie podpisanego Oświadczenia o samodzielnym wykonaniu prac egzaminacyjnych bez naruszenia dóbr osób trzecich (plik do pobrania). Wymagany plik w formacie pdf lub jpg.
 3. Należy dołączyć potwierdzenie dokonania opłaty egzaminacyjnej. Wymagany plik w formacie pdf.

Nadesłanie niekompletnej dokumentacji dyskwalifikuje kandydata/kandydatkę z udziału w egzaminach wstępnych

UWAGA: Dokumentacja przesłana za pomocą odnośnika do Dysku Google, WeTransfer, YouTube lub innej strony do przesyłania dużej ilości danych nie będzie podlegać ocenie.

Dokumentacja przesłana po przekroczeniu wyznaczonego terminu nadesłania nie będzie podlegać ocenie.

27.06.2022

Godzina: 12:00

 OGŁOSZENIE WYNIKÓW I ETAPU godzina 12:00

Ogłoszenie listy osób, które zostały zakwalifikowane do II etapu egzaminu wstępnego.

Miejsce: strona internetowa www.asp.gda.pl w dziale Rekrutacja > Wyniki

Warunkiem przystąpienia do II etapu postępowania rekrutacyjnego online jest uzyskanie przez kandydata/kandydatkę wymaganego minimum punktowego dla I etapu, oraz przesłanie w określonym czasie teczki (opis dostępny niżej ), zawierającej wszystkie wymagane dokumenty.

II ETAP – PRZEGLĄD I OCENA ZAWARTEGO W TECZCE PORTFOLIO ORAZ ROZMOWA KWALIFIKACYJNA

27 – 28.06.

2022

WYTYCZNE DLA TECZKI KANDYDATA:

Obowiązkiem kandydata/kandydatki jest przesłanie Teczki zawierającej autorskie portfolio wraz z wymaganymi dokumentami w formie elektronicznej korzystając z formularza online dostępnego pod poniższym linkiem:

FORMULARZ STUDIA STACJONARNE I STOPIEŃ II ETAP

Link będzie aktywny od 27.06.2022 godz. 13 do 28.06.2022 do godziny 20.00

Termin nadsyłania Teczki: 27.06.2022 od godziny 13:00 do 28.06.2022 do godziny 20.00

(dokumenty przesłane po przekroczeniu wyznaczonego terminu nie będą podlegać ocenie, prosimy nie czekać do ostatniej chwili z uwagi na możliwy długi czas przesyłania plików drogą internetową)

Teczka przesłana w formie elektronicznej powinna zawierać:

1. Autorskie portfolio kandydata/kandydatki, które musi zawierać reprodukcje 30 własnoręcznie wykonanych prac. Zawartość portfolio współtworzą: 10 reprodukcji rysunków, 10 reprodukcji prac malarskich, łącznie 10 reprodukcji prac z zakresu projektowania graficznego, grafiki artystycznej, fotografii lub animacji. W odniesieniu do prac z grafiki projektowej, artystycznej, fotografii i animacji można zamieścić w portfolio dowolną liczbę reprodukcji ale z ograniczeniem ich łącznej liczby do 10-ciu.

Reprodukcje należy wykonać własnoręcznie i zapisać elektronicznie jako wielostronicowy plik PDF wysokiej rozdzielczości. W maksymalnej/nieprzekraczalnej wielkości 50 MB (instrukcja przygotowania pliku pdf do pobrania).

2. Oświadczenie – skan lub zdjęcie własnoręcznie podpisanego oświadczenia o samodzielnym wykonaniu prac zawartych w portfolio bez naruszenia dóbr osób trzecich (plik do pobrania).

Nadesłanie niekompletnej teczki (brak wymaganych dokumentów) dyskwalifikuje kandydata/kandydatkę z udziału w egzaminach wstępnych.

UWAGA: Teczka zawierająca odnośniki lub linki do Dysku Google, WeTransfer, YouTube lub innej strony do przesyłania dużej ilości danych nie będzie podlegać ocenie.

Teczka przesłana po przekroczeniu wyznaczonego terminu nadesłania nie będzie podlegać ocenie.

II ETAP – ROZMOWA KWALIFIKACYJNA

30.06.2022,

01.07.2022,

04.07.2022,

05.07.2022,

Kandydaci podczas II etapu w dniach 27.06.2022 – 29.06.2022 do godziny 15.00 otrzymają wiadomości e-mail z zaproszeniem i linkiem do rozmowy kwalifikacyjnej która odbędzie się poprzez aplikację Google Meet. Zostaną one wysłane na adresy mailowe podane przez kandydata podczas zgłoszenia rekrutacyjnego.  Prosimy o sprawdzanie swoich skrzynek pocztowych wraz z folderami SPAM.

 Link do rozmowy i sama rozmowa będzie tworzona i przydzielana indywidualnie dla każdego kandydata. Osoby postronne nie będą mogły mieć dostępu do rozmowy online podczas egzaminu.

Osoby zakwalifikowane do II etapu do rozmowy kwalifikacyjnej są zobowiązane do sprawdzenia do godziny 15:00 dnia 29.06.2022 czy otrzymały link do rozmowy. W przypadku gdy nie otrzymały e-maila, proszone są o kontakt poprzez wiadomość e-mail na adres grafika.1st.stacjonarne.2022@asp.gda.pl do godziny 15:30. Powtórna wiadomość e-mail z linkiem do rozmowy zostanie wysłana do godziny 16:30.

Rozmowy kwalifikacyjne będą odbywały się od godz. 9:00 w dniach 30.06.2022, 01.07.2022, 04.07.2022, 05.07.2022.

Rozmowa z kandydatem będzie nawiązywała do przesłanego pliku w formacie PDF portfolio.

Kandydat nie udostępnia własnej prezentacji z portfolio podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Komisja egzaminacyjna podczas rozmowy kwalifikacyjnej będzie posiadała własny podgląd na prace kandydata na drugim ekranie. W razie konieczności obraz zostanie udostępniony kandydatowi podczas rozmowy online.

Rozmowy online będą odbywały się w wyznaczonych przedziałach czasowych, występujących co 30 minut począwszy od godziny 9.00.

Rozmowa kwalifikacyjna przeprowadzana będzie przez Komisję w formie zdalnej poprzez aplikację Google Meet. Forma ta wymaga od kandydata/kandydatki dostępu do urządzenia umożliwiającego przeprowadzenie rozmowy audio-wizualnej oraz stabilnego łącza internetowego. W trakcie rozmowy powinno być możliwe sprawdzenie tożsamości kandydata/ kandydatki poprzez zadanie pytań w oparciu o dane osobowe wprowadzone do IRK.

Przewidywany czas rozmowy kwalifikacyjnej wynosi około 7 minut.

Na przedział czasowy liczący 30 minut będą wyznaczone CZTERY kandydatki lub kandydaci. W tym czasie Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna przeprowadzi indywidualne rozmowy z każdym z nich, przełączając się pomiędzy rozmowami online. O kolejności przeprowadzenia rozmowy podczas 30 minutowego przedziału czasowego decyduje Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna. Z tego względu kandydaci mają obowiązek pozostawania w gotowości w wyznaczonym czasie przeznaczonym na rozmowę online.

Z uwagi na możliwe opóźnienia prosimy o wyrozumiałość i oczekiwanie na dołączenie Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej do rozmowy online.

06.07.2022

Godzina: 15:00

OGŁOSZENIE WYNIKÓW II ETAPU godzina: 15:00

OGŁOSZENIE WYNIKÓW EGZAMINÓW

Warunkiem otrzymania pozytywnej oceny w procesie postępowania rekrutacyjnego online jest uzyskanie przez kandydata/kandydatkę wymaganego minimum punktowego z każdego etapu.

Ogłoszenie listy osób, które zdały egzamin i zmieściły się w limicie przyjęć na I rok studiów.

Miejsce: strona internetowa www.asp.gda.pl w dziale Rekrutacja > Wyniki

Kandydat/kandydatka musi posługiwać się językiem polskim w stopniu zaawansowanym, w przypadku kandydatów/kandydatek z zagranicy komisja może poprosić o przedstawianie dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego.

07 – 13.07.2022

Składanie dokumentów

Oryginalne dokumenty należy przesłać kurierem bądź pocztą na poniższy adres – liczy się data dostarczenia przesyłki na Uczelnię, a nie data stempla pocztowego.

Oryginalne dokumenty można też dostarczyć od poniedziałku do piątku w godz. 12.00 – 14.00

Adres: Wielka Zbrojownia, Targ Węglowy 6, Gdańsk 80-836

Dział Kształcenia, Biuro Rekrutacji, pok. 210

Uwaga! W przypadku dużej ilości kandydatów godzina ogłoszenia wyników może ulec zmianie. Przepraszamy za związane z tym utrudnienia.

Zgodnie z Uchwałą Senatu nr 11/2022 z dnia 27.04.2022 r. limit przyjęć na pierwszy rok studiów w roku akademickim 2022/2023 wynosi 32 osoby.