Rekrutacja 2024

Dokumenty wymagane od osób zakwalifikowanych na studia

W celu przyjęcia na dany kierunek studiów, po ogłoszeniu przez właściwą komisję rekrutacyjną listy kandydatów, osoby, które zdały egzaminy i zmieściły się w limicie przyjęć, winny przesyłać lub złożyć, następujące dokumenty:

I. Na studia pierwszego stopnia i jednolite studia magisterskie:

  1. ankieta osobowa kandydata, wygenerowana i wydrukowana z panelu IRK oraz własnoręcznie podpisana;
  2. poświadczoną przez notariusza lub uczelnię (oryginał do wglądu) kopię świadectwa dojrzałości albo świadectwa dojrzałości i zaświadczenie o wynikach egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów, o których mowa w przepisach o systemie oświaty.
  3. wykaz dodatkowych dokumentów wymaganych od cudzoziemców znajduje się w zakładce – Cudzoziemcy oraz świadectwa i dyplomy zagraniczne.
  4. w przypadku chęci otrzymania legitymacji studenckiej – wygenerowane z panelu IRK (system Akademus) podanie o wydanie legitymacji. Posiadanie legitymacji studenckiej nie jest konieczne, ale wskazane.

W przypadku zdawania w bieżącym roku matury międzynarodowej lub matury europejskiej i oczekiwania na wystawienie dyplomu, należy złożyć zaświadczenie o wynikach matury międzynarodowej lub matury europejskiej, kwalifikujące do wydania dyplomu.

Kopię dyplomu poświadczoną przez notariusza lub uczelnię (oryginał do wglądu) należy złożyć lub przesłać nie później niż 1 października bieżącego roku, a w przypadku rekrutacji kończących się po tym dniu, w terminie 7 dni od daty ogłoszenia listy osób przyjętych;

II. Na studia drugiego stopnia

  1. ankieta osobowa kandydata, wygenerowana i wydrukowana z panelu IRK oraz własnoręcznie podpisana;
  2. poświadczoną przez notariusza lub Akademię Sztuk Pięknych w Gdańsku kopię dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich. Dopuszcza się także złożenie zaświadczenia o ukończeniu studiów zawierające informacje o poziomie, kierunku i profilu studiów, uzyskanym tytule zawodowym i słownie określonym wyniku ukończenia studiów. Osoba ta, w terminie 30 dni od dnia wydania jej dyplomu ukończenia studiów, przedkłada niniejszy dyplom na Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku, pod rygorem skreślenia z listy osób wstępnie zakwalifikowanych do przyjęcia na studia
  3. wykaz dodatkowych dokumentów wymaganych od cudzoziemców znajduje się w zakładce – Cudzoziemcy oraz świadectwa i dyplomy zagraniczne.
  4. w przypadku chęci otrzymania legitymacji studenckiej – wygenerowanie z IRK (system Akademus) podanie o wydanie legitymacji. Posiadanie legitymacji studenckiej nie jest konieczne, ale wskazane.

    Osoby, które już posiadają legitymacje ze studiów I stopnia na ASP w Gdańsku nie muszą wnioskować o nową.

III. W szczególnie uzasadnionych przypadkach decyzję o przedłużeniu terminu złożenia wymaganych dokumentów podejmuje Przewodniczący właściwej Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej.

IV. Dokumenty w formie oryginałów lub poświadczone przez notariusza mogą zostać nadesłane kurierem lub pocztą (uwaga – nie liczy się data stempla pocztowego, a data wpływu dokumentów), a także dostarczone osobiście, przez osobę trzecią.)

Dokumenty dostarcza się do Biura Rekrutacji.

 

Dokumenty winny być przesłane lub złożone w przezroczystej koszulce.

 

Nie wymagamy upoważnienia do składania dokumentów przez osobę trzecią.