Rekrutacja 2022

Dlaczego warto studiować? Dni Otwarte 2022 Procedura przeniesienia z innej uczelni Procedura potwierdzenia efektów uczenia się

Niezbędnik Dyplomanta – studia I stopnia

NIEZBĘDNIK DYPLOMANTA LICENCJAT

1. Zapoznanie się z procedurą i wytycznymi dotyczącymi dyplomowania.

1.1 Student zobowiązany jest zapoznać się z formalnymi i merytorycznymi kryteriami i wymaganiami dotyczącymi przygotowania i obrony pracy dyplomowej właściwymi dla danego kierunku i specjalności, a także opublikowanymi na stronie internetowej standardami uczelnianymi określającymi wymagania edytorskie oraz niezbędne załączniki konieczne do złożenia pracy. Zapoznanie się z tymi wytycznymi jest potwierdzane poprzez złożenie oświadczenia wraz z pozostałymi dokumentami przed egzaminem dyplomowym (wzór oświadczenia).

1.2 Spotkanie organizacyjne dla studentów ostatnich lat studiów organizuje Z-ca  Prodziekanów ds. Studenckich w lutym danego roku.

2. Deklaracja dyplomowa

Do końca lutego pracownik SOK zwróci się do studentów z prośbą o uzupełnienie deklaracji dotyczącej tematu pracy dyplomowej, imienia, nazwiska promotora powołanych przez Radę Programową kierunku. Następnie tematy prac dyplomowych licencjackich podlegają przyjęciu przez Radę Programową Kierunku.

3. Praca dyplomowa

Praca dyplomowa licencjacka musi zostać wykonana samodzielnie i spełniać wymienione poniżej kryteria. Temat pracy powinien być związany z kierunkiem studiów. Cel i tytuł muszą być zaakceptowane przez promotora pracy.

3.1 Dyplomowa praca licencjacka powinna mieć charakter problemowy; powinna być sporządzona w oparciu o temat i cel wskazany przez promotora, a rozwinięty przez dyplomanta.

4. Dokumentacja projektowa dyplomu licencjackiego:

4.1 W skład dokumentacji projektowej licencjackiego projektu dyplomowego wchodzą następujące części:

 1. Część teoretyczna – zarządzenie Rektora nr 20/2021
 2. Część projektowa – zał. nr 8 do zarządzenia Rektora nr 20/2021
 3. Portfolio – wytyczne (załącznik)

4.1.1. Forma części teoretycznej – część opracowywana zgodnie z wytycznymi edytorskimi (załącznik 1.)

4.1.2. Zakres części teoretycznej - Część teoretyczna jest opisem projektu. Powinna prezentować podstawową wiedzę i umiejętności związane z kierunkiem studiów, poziomem i profilem kształcenia oraz umiejętności samodzielnego analizowania i wnioskowania; powinna być ułożona następująco:

 1. strona tytułowa,
 2. spis treści,         
 3. wstęp (określenie celu pracy)           
 4. część analityczna (sposoby osiągnięcia celu)                
 5. podsumowanie zawierające wnioski z efektów pracy projektowej oraz perspektywy rozwoju,
 6. piśmiennictwo zawierające wykaz źródeł bibliograficznych, elektronicznych, a także ikonograficznych    
 7. spis ilustracji wraz z podaniem źródeł ich pochodzenia,     
 8. abstrakt/szczegółowy opis pracy dyplomowej w języku polskim oraz angielskim Abstrakt jest umieszczony na końcu pracy pisemnej i stanowi jej integralną część. (załącznik 2.)

4.1.3. Forma część projektowej – opracowywana jest w formie ilustrowanego opisu stanowiącego integralny składnik części teoretycznej pracy dyplomowej. Przy opracowaniu części projektowej pracy dyplomowej obowiązują wytyczne edytorskie. (załącznik 1.)

4.1.4. Zakres części projektowej zawierać powinna prezentację i opis zastosowanych metod projektowania, wybranych koncepcji rozwiązania, podstawową dokumentację finalnego rozwiązania projektowego oraz perspektywy rozwoju projektu, wnioski, szczegółowy zakres ustala promotor wraz z dyplomantem.

5. Kontrola antyplagiatowa

Gotowa część pisemna pracy dyplomowej wraz z ilustracjami  (opisane w pkt. 4.1) podlega „kontroli antyplagiatowej” zgodnie z aktualnie obowiązującymi wymaganiami Jednolitego Systemu Antyplagiatowego.

Niniejsza praca po kontroli antyplagiatowej nie może podlegać jakimkolwiek zmianom.

Uwaga! Plik z pracą nie powinien zawierać oświadczeń autora pracy.

6. Recenzja

Obie części dokumentacji projektu dyplomowego (opisane w pkt. 4.1) stanowią podstawę do sporządzenia recenzji (Zarządzenie nr 20/2021, pkt. 8).

Uwaga.

Recenzenta proponuje promotor dyplomu. Jako zasadę wyboru należy przyjąć regułę zapewniającą bezstronność, rzetelność, wiarygodność i przejrzystość procesu oceny.

Ponadto przy wyborze recenzenta kierować się należy zapisami z § 42. Regulaminu studiów w szczególności: pkt. 8. w zespołowych pracach dyplomowych należy jednoznacznie określić autorów poszczególnych części pracy dyplomowej. Indywidualny wkład każdego współautora musi zostać oceniony niezależnie w oddzielnych recenzjach; pkt. 25. ostateczną decyzję w sprawie zatwierdzenia recenzenta podejmuje Rada Programowa ds. kierunku studiów.

7. Egzamin dyplomowy

Szczegóły procedury egzaminu dyplomowego określa załącznik 3.

7.1 dokumenty wymagane przy licencjackim egzaminie dyplomowym:

- dokumentacja projektu (zgodnie z pkt. 4.1.)

- pozytywny wynik badania antyplagiatowego,

- recenzja,

- prezentacja projektu (szczegóły zakresu formy prezentacji określa promotor wraz z dyplomantem). Prezentacja stanowi podstawę do publicznej obrony projektu polegającej na dyskusji z dyplomantem.

7.2  Przebieg egzaminu dyplomowego:

7.2.1 Prezentacja projektu przez dyplomanta / dyplomantkę (czas na prezentację może być ograniczony).

7.2.2. Odczytanie recenzji.

7.2.3. Dyskusja i odpowiedź na zadawane przez Komisję co najmniej trzy pytania odnoszące się do zakresu i formy projektu dyplomowego.

 

NIEZBĘDNIK DYPLOMANTA – ZAŁĄCZNIKI

Załącznik 1. WYTYCZNE EDYTORSKIE

8.1. Wytyczne edytorskie oraz obieg pracy w e-systemie:

- Zasady przygotowania części teoretycznej pracy dyplomowej (załącznik nr 6 do Zarządzenia Rektora nr 20/2021)

- obieg pracy dyplomowej, (załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 20/2021)

Uwaga! należy wyszukać w dokumencie wytyczne dla studentów Wydziału Architektury i Wzornictwa.

8.2. Część teoretyczna pracy dyplomowej w formie pisemnej powinna być ułożona następująco:

 1. strona tytułowa – licencjacka (strona tytułowa), spis treści,
 2. wstęp – część teoretyczną pracy licencjackiej rozpoczyna wstęp z uzasadnieniem wyboru tematu i przedstawieniem innych kluczowych dla zagadnienia informacji.
 3. część analityczna – części teoretycznej w formie pisemnej pracy licencjackiej prezentuje podstawowe problemy podejmowanego zagadnienia projektowego oraz założenia projektowe,
 4. część projektowa  części teoretycznej w formie pisemnej pracy licencjackiej zawiera prezentację i opis metod projektowania, wybranych koncepcji rozwiązania, dokumentację finalnego rozwiązania projektowego oraz perspektywy rozwoju projektu;        
 5. podsumowanie zawierające wnioski z efektów pracy projektowej oraz perspektywy rozwoju,
 6. piśmiennictwo zawierające wykaz źródeł bibliograficznych, elektronicznych, a także ikonograficznych,
 7. spis ilustracji wraz z podaniem źródeł ich pochodzenia,
 8. abstrakt/szczegółowy opis pracy dyplomowej w języku polskim oraz angielskim (max. 2000-2500 znaków). Streszczenie pracy oraz opis dyplomu należy również skopiować do zakładki Dyplom w Akademusie. Abstrakt jest umieszczony na końcu pracy pisemnej i stanowi jej integralną część.
 9. oświadczenie autora pracy dyplomowej (oświadczenie). Oświadczenie wypełniamy komputerowo.
 10. Płyta CD zawiera wszystkie części dyplomu: prace projektowe + prace artystyczne + portfolio. Pliki .jpg w jakości odpowiedniej do druku.
 11. Płyta CD powinna być oklejona wg wskazanego wzoru. Na płycie musi znaleźć się naklejka z podpisem promotora pracy pisemnej. (naklejki na płyty i koperty)

8.3. Wszystkie prace drukujemy obustronnie i umieszczamy w sztywnej oprawie.

8.4. Należy wydrukować 2 identyczne egzemplarze części teoretycznej pracy dyplomowej w  formie pisemnej i dołączyć do każdej z nich płytę. Komplet jest warunkiem uzyskania wpisu na karcie obiegowej i odebrania dyplomu licencjata.

UWAGA: Tematy składanej pracy dyplomowej muszą być zgodne z tematami zatwierdzonymi przez Radę Programową kierunku i zapisanymi w protokole gotowości przystąpienia do egzaminu dyplomowego.

ZAŁĄCZNIK 2.

WYTYCZNE DO OPRACOWANIA ABSTRAKTU

9. Na wydziale Architektury i Wzornictwa abstrakt przyjmuje formę tzw. abstraktu oznajmującego/opisującego.

9.1 Abstrakty powinny zawierać maksymalną ilość informacji w jak najmniejszej liczbie słów. Abstrakt to tekst zwarty o długości (2000-2500 znaków), w którym skrótowo relacjonujemy „co zostało zrobione w projekcie i opisane w części teoretycznej i projektowej pracy dyplomowej”. Abstrakt powinien zawierać krótkie streszczenie problemu projektowego/badawczego, użytych metod, kluczowych cech opracowanej konkluzji projektowej oraz wnioski i skutki jej potencjalnego wdrożenia. Innymi słowy: oznacza to, że abstrakt powinien odpowiadać na pytania:

 • “dlaczego podjęliśmy dany problem projektowy?”,
 • “co, jakimi metodami i dlaczego opracowaliśmy?”,
 • “jak analizowaliśmy i weryfikowaliśmy rezultaty?”
 • “do jakich doszliśmy wniosków?”

Abstrakt powinien zostać skonsultowany z promotorem dyplomu.

Załącznik 3.

SZCZEGÓŁY PROCEDURY EGZAMINU DYPLOMOWEGO

10. Dopuszczenie do egzaminu dyplomowego

Zgodnie z zasadami przyjętymi na poszczególnych kierunkach, około dwa tygodnie przed sesją dyplomową, może zostać przeprowadzone tzw. dopuszczenie do egzaminu dyplomowego. Należy mieć przy sobie protokół gotowości do egzaminu dyplomowego (protokół gotowości).

11. Harmonogram egzaminów dyplomowych

Egzaminy dyplomowe odbywają się w terminie określonym przez Rektora w Kalendarzu roku akademickiego. Szczegółowe terminy oraz godzinowy harmonogram ustala Prodziekan ds. kierunku.

12. Terminy składania dokumentów

 

12.1. Student, po uzyskaniu akceptacji przez Promotora części teoretycznej pracy dyplomowej w formie pisemnej, w terminie: do 21 maja 2021 r. 
(lub do 15 września 2021 r. – w przypadku sesji dyplomowej w II terminie) zobowiązany jest:
 1. uzupełnić dane w Panelu Studenta w zakładce DYPLOM odnośnie dyplomu:     

- wpisać tytuły części pracy dyplomowej w języku polskim i angielskim;

- imię i nazwisko kierującego pracą dyplomową (promotora);

- imię i nazwisko recenzenta;

 1. uzupełnić pole „Praca opis” streszczeniem wszystkich części pracy dyplomowej;
 2. zaznaczyć wymaganą Klauzulę ze zgodą na poddanie części pisemnej pracy procedurze antyplagiatowej oraz umieszczeniu jej w ORPD
 3. wgrać do Panelu Studenta plik z gotową część pisemną pracy dyplomowej wraz z ilustracjami (format .txt, .doc, .docx, .odt, .rtf lub .pdf – nie skan[!]), przygotowaną zgodnie z zasadami przygotowania części teoretycznej pracy dyplomowej – załącznik nr 6 do Zarządzenia Rektora nr 20/2021 i wytycznymi wydziałowymi (ostateczna wersja pracy uzgodniona z promotorem) z zaznaczeniem, że to właśnie ta praca ma zostać poddana kontroli zapobiegającej plagiatowi oraz że ma być zamieszczona w ORPD;

Niniejsza praca po kontroli antyplagiatowej nie może podlegać jakimkolwiek zmianom.

Uwaga! Plik z pracą nie powinien zawierać oświadczeń autora pracy.

5. złożyć w STS 1 egzemplarz wydrukowanej pracy dyplomowej wraz z załączonym oświadczeniami autora pracy celem potwierdzenia przez pracownika zgodności z zasadami przygotowania części teoretycznej pracy obowiązującymi na ASP w Gdańsku (załącznik nr 6 do zarządzenia Rektora 20/2021);

6. Po uzyskaniu potwierdzenia od pracownika STS zgodności pracy z ww. zasadami, praca zostanie przekazana do kontroli promotora pracy dyplomowej. Pracownik STS dokonuje tego poprzez zaznaczenie odpowiedniego statusu w systemie „Praca gotowa do zatwierdzenia”.

Po ustawieniu statusu pracy system automatycznie wysyła wiadomość (email) do promotora pracy dyplomowej.

UWAGA: Student odpowiedzialny jest za dostarczenie recenzentowi pracy wszystkich niezbędnych danych o jakie zostanie poproszony.

Studencie, na tym etapie pobierz kartę obiegową i zacznij kompletować na niej wpisy (karta obiegowa (200 KB) doc).

12.2. Student otrzymuje automatyczne wiadomości (mail) z systemu o:

- zatwierdzeniu pracy przez promotora i wystawieniu oceny pracy,

- poprawnym/niepoprawnym formacie pliku wgranego do systemu Akademus,

- weryfikacji pracy przez system kontroli antyplagiatowej,

-  uzupełnieniu przez recenzenta oceny pracy dyplomowej.

 Gdy status pracy zmieni się na „Praca gotowa do obrony” student:

- pobiera plik pracy z systemu

- drukuje pracę wraz z oświadczeniami, którą należy dostarczyć na posiedzenie Komisji dyplomowej, następnie po obronie przekazuje do Biblioteki niniejszy egzemplarz wydrukowanej pracy wraz z oświadczeniami oraz CD z dokumentacją dyplomu.

12.3. Przed egzaminami dyplomowymi w terminie do 26 maja 2021 r. 

(lub 17 września 2021 r.  – w przypadku sesji dyplomowej w II terminie) Student składa w STS – pok. 101 dodatkowe dokumenty:
 • protokół gotowości przystąpienia do egzaminu dyplomowego podpisany przez opiekuna dyplomu, (protokół gotowości),
 • formularz dotyczący udziału w badaniu losów zawodowych absolwentów (formularz badania),
 • oświadczenie o odebraniu wszystkich prac wykonanych podczas studiów (oświadczenie o odebraniu prac),  
 • oświadczenie o zapoznaniu się z formalnymi i merytorycznymi kryteriami przygotowania i obrony pracy dyplomowej oraz procedurą dyplomowania na Wydziale (oświadczenie o zapoznaniu się z procedurą),   
 • (nieobowiązkowe) Informacje o nagrodach: W suplemencie do dyplomu mogą zostać umieszczone informacje dot. otrzymanych nagród, odbytych praktyk lub innych osiągnięć. Zgodę na wpisanie w/w informacji do suplementu wydaje Dziekan Wydziału. W tym celu należy się zgłosić do SOK ze spisem osiągnięć w porządku chronologicznym oraz kserokopiami dokumentów potwierdzających dane osiągnięcie (oryginały do wglądu). Po uzyskaniu akceptacji Dziekana należy przesłać spis osiągnięć (porządek chronologiczny) na właściwy adres mailowy:  sts.aiw@asp.gda.pl; wzornictwo@asp.gda.pl; sts.apk@asp.gda.pl (informacja o nagrodach).

12.4. Student jest zobowiązany do wniesienia opłaty za wersję dyplomu w języku polskim

(60,00 zł). Numer indywidualnego konta do wykonania przelewu należy sprawdzić w Akademusie w zakładce Opłaty w terminie minimum 7 dni przed egzaminem dyplomowym.

12.5. Dyplom w języku angielskim jest nieobowiązkowy i wymaga wniesienia dodatkowej opłaty w wysokości 40 zł. Aby go uzyskać należy:

 • W STS – pok. 101 złożyć wraz z resztą wymaganych dokumentów wniosek o wydanie dyplomu w języku angielskim (wniosek)
            
 • Wykonać przelew na indywidualny nr konta, który należy sprawdzić w Akademusie w zakładce Opłaty. Opłata jest naliczana po złożeniu wniosku.

13. Harmonogram dyplomów

Egzaminy dyplomowe odbywają się w czasie sesji dyplomowej określonej w Kalendarzu Roku Akademickiego. Szczegółowe terminy oraz godzinowy harmonogram ustala Prodziekan ds. kierunku.

14. Informacje dodatkowe

Do 7 dni po egzaminie dyplomowym należy:

Nagrać trzy płyty CD, na której musi być pełna dokumentacja dyplomu (wszystkie części realizacji dyplomowych) oraz PORTFOLIO, okleić je według wskazanego wzoru naklejek oraz zebrać wymagane podpisy.

 • złożyć 1 egzemplarz wydrukowanej oprawionej pracy pisemnej wraz jej elektronicznym zapisem na płycie oraz z pełną dokumentacją dyplomu (wszystkie części realizacji dyplomowych) na płycie CD w Bibliotece.
 • złożyć 1 płytę CD, na której musi być pełna dokumentacja dyplomu (wszystkie części realizacji dyplomowych) oraz portfolio (wersja na płycie + WYDRUKOWANA) do STS pok. 101 wraz z kompletnie uzupełnioną kartą obiegową.
 • złożyć 1 płytę CD, na której musi być pełna dokumentacja dyplomu (wszystkie części realizacji dyplomowych) oraz portfolio do SOK pok. 109.

Dostarczenie dokumentów wymienionych powyżej jest warunkiem odebrania dyplomu ukończenia studiów.

Dyplomy będą do odbioru w STS pok. 101 po upływie miesiąca od daty egzaminu dyplomowego.

 

ZAŁĄCZNIK 4.

WYTYCZNE DO OPRACOWANIA PORTFOLIO

(dot. tylko licencjatu)

15. Na Wydziale Architektury i Wzornictwa portfolio przyjmuje zwartą, książkową formę o dowolnej szacie graficznej (maksymalny format A4) i powinno zawierać dokumentację osiągnięć artystycznych oraz projektowych dyplomantki i dyplomanta pochodzących z całego cyklu studiów (wszystkich semestrów).

15.1. W przypadku prac powstałych w ramach cyklu dydaktycznego wymaganym jest podanie metryczek zawierających: imię i nazwisko prowadzącego dany przedmiot/pracownię, rok studiów, na którym dana praca powstała oraz krótkie opisy objaśniające idee, cel lub szczególne cechy prezentowanych prac.

 

KONIEC