Rekrutacja 2024

Harmonogram i wymagania

Intermedia I stopnia, studia stacjonarne

 

Informacje wstępne

Postępowanie rekrutacyjne na stacjonarne studia I stopnia na kierunku Intermedia przeprowadzone będzie w trybie online.

Oficjalnym narzędziem do przeprowadzenia rekrutacji online w Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku jest platforma Google Workspace.

Kandydat zobowiązany jest podczas rekrutacji online (przesyłanie zadań, portfolio, rozmowa kwalifikacyjna, inne) do korzystania z konta gmail, które zapewnia poprawne funkcjonowanie wykorzystywanych narzędzi.

 

20.05.2024

 

Termin rozpoczęcia rejestracji w IRK

 

12.06.2024 godzina 15:00

Termin zakończenia rejestracji w IRK

 

 

12.06.2024

Ostateczny termin dokonania opłaty rekrutacyjnej

Uwaga: przelewy są księgowane w systemie IRK raz dziennie, dlatego aktualizacja stanu opłaty w panelu Kandydata może pojawić się do 2 dni roboczych po dacie zlecenia przelewu.

 

 

Instrukcje i pliki do pobrania:

1. Instrukcja przygotowania wielostronicowego pliku PDF – pobierz (421 KB pdf)

2.Oświadczenie o samodzielnym wykonaniu prac zawartych w teczce/portfolio – pobierz (13 KB doc)

3. Oświadczenie o samodzielnym wykonaniu zadań egzaminacyjnych – pobierz (16 KB doc)

 

13 – 14 .06.

2024

 

I ETAP – EGZAMIN KIERUNKOWY

W zakres egzaminu wchodzi wykonanie 2 zadań oraz przesłanie wymaganej dokumentacji zrealizowanych zadań w określonym czasie.

Tematy zadań oraz szczegółowe wymagania zostaną udostępnione kandydatom/kandydatkom na stronie internetowej www.asp.gda.pl w dziale Rekrutacja >Zadania egzaminacyjne

Publikacja tematów zadań: 13.06.2024 godzina 09:00

 

1.                  Zadanie video: (min. 45 sek. – maks. 1min.15 sek., rozmiar do 250 MB).

 Materiał video na zadany temat można wykonać dowolnym urządzeniem rejestrującym obraz video (kamera, aparat, telefon). Miejsce wykonania pracy jest dowolne. Kandydat(ka) powinien/powinna się pojawić w kadrze (choć nie musi przez cały czas).

2.                  Zadanie z kompozycji: kompozycję płaską (2d) na zadany temat należy wykonać w dowolnej technice: kolaż, fotografia, malarstwo, rysunek, grafika komputerowa, a następnie wykonać jej dokumentację (skan, zdjęcie, plik bezpośrednio z komputera) w formacie: jpg (nie mniejszym niż 3508 x 2480 px, minimum 200 dpi)

 

Termin nadsyłania dokumentacji zadań: do 14.06. 2024 do godziny 09:00

 

Wymaganą Dokumentację należy przesłać za pośrednictwem formularza online znajdującego się pod podanym linkiem:

 

(FORMULARZ publikacja linku w dniu egzaminu)

 

Formularz umożliwia ładowanie i przesyłanie plików bezpośrednio z komputera.

Dokumentacja podlega weryfikacji formalnej. Nadesłanie niekompletnej lub/i niewłaściwie przygotowanej Dokumentacji dyskwalifikuje kandydata/kandydatkę z udziału w egzaminach wstępnych. Dokumentacja przesłana po przekroczeniu wyznaczonego terminu nie będzie podlegać ocenie, prosimy nie czekać do ostatniej chwili z uwagi na możliwy długi czas przesyłania plików drogą internetową.

 

Wymagania formalne dla Dokumentacji:

1.                  Plik video opisany imieniem i nazwiskiem należy przygotować w formacie: format kodowania H. 264, wskazane rozszerzenie pliku mp4, (maks. rozmiar 250MB)

2.                  Plik z zadaniem z kompozycji (zdjęcia przesyłamy pod nazwą:  nazwisko_imię_KOMOZYCJA_EGZAMIN.jpg

np. Kowalski_Jan_KOMPOZYCJA_EGZAMIN.jpg

3.                  Oświadczenie -  należy dołączyć skan lub zdjęcie własnoręcznie podpisanego oświadczenia o samodzielnym wykonaniu prac egzaminacyjnych bez naruszenia dóbr osób trzecich, (plik do pobrania).

4.                  Potwierdzenie wniesienia opłaty rekrutacyjnej (skan lub zdjęcie).

 

Pytania należy kierować  na adres: intermedia.1st.2024@asp.gda.pl

 

UWAGA: Dokumentacja zawierająca linki lub odnośniki do Dysku Google, WeTransfer, YouTube lub innej strony do przesyłania dużej ilości danych nie będzie podlegać ocenie.

 

Prosimy nie wysyłać formularzy kilkukrotnie, przy ocenie pod uwagę będzie brana zawartość tylko pierwszego formularza nadesłanego przez kandydata/kandydatkę.

 

 

17.06.2024

godzina 09:00

OGŁOSZENIE WYNIKÓW I ETAPU godzina 09:00

Warunkiem zakwalifikowania do II etapu postępowania rekrutacyjnego jest uzyskanie przez kandydata/kandydatkę wymaganego minimum punktowego dla I etapu.

 

Ogłoszenie listy osób, które zostały zakwalifikowane do II etapu egzaminu wstępnego.

Miejsce: strona internetowa www.asp.gda.pl w dziale Rekrutacja > Wyniki

 

17 – 19.06. 2024

II ETAP POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO SKŁADA SIĘ Z 2 CZĘŚCI

 

II ETAP / CZĘŚĆ 1: ETAP WSTĘPNY, PRZESŁANIE DOKUMENTACJI ZAWIERAJĄCEJ PORTFOLIO WRAZ Z OŚWIADCZENIEM.

 

Warunkiem przystąpienia  kandydata/kandydatki do II Etapu/części 1 egzaminu jest przesłanie w określonym czasie Portfolio wraz z oświadczeniem w formie elektronicznej za pośrednictwem formularza online znajdującego się pod podanym linkiem:

 

(FORMULARZ publikacja linku w dniu egzaminu)

 

Termin nadsyłania: od 17.06.2024 od godz. 9.30 do 19.06.2024 do godziny 20.00

 

Wielkość wszystkich plików dołączonych do formularza nie może przekroczyć 500 MB.

 

Przesłane Portfolio z oświadczeniem podlega weryfikacji formalnej. Nadesłanie niekompletnej lub/i niewłaściwie przygotowanej dokumentacji dyskwalifikuje kandydata/kandydatkę z udziału w rozmowie kwalifikacyjnej. Dokumentacja przesłana po przekroczeniu wyznaczonego terminu nie będzie podlegać ocenie, prosimy nie czekać do ostatniej chwili z uwagi na możliwy długi czas przesyłania plików drogą internetową.

 

Wymagania dla dokumentacji (Portfolio i oświadczenie):

1.                  Portfolio – powinno zawierać prace z co najmniej trzech grup z wymienionych poniżej:

- rysunek (min. 3 – maks. 10)

- malarstwo (min. 3 – maks. 10)

- fotografia (min. 3 – maks.10)

- dokumentacja prac realizowanych w innych mediach, np. performance, instalacja, rzeźba i inne (min. 3 – maks. 10)

- video, animacja, video dokumentacja performance (razem do 5 minut materiału). Jeżeli na materiał video składają się osobne prace, powinny być załączone w osobnych plikach i w sumie nie przekraczać 5 min. (np. video 1 – 1 min, video 2 – 3 min, video 3 – 2 min.) i być podpisane według schematu przyjętego dla pozostałych prac.

Przykładowy dobór prac w Portfolio:

 - fotografia 7 prac, rysunek 4 prace, dokumentacja 10 prac realizowanych w innych mediach

 - malarstwo 5 prac, rysunek 10 prac, dokumentacja prac wykonanych w innych mediach (rzeźba,  instalacja itp.) – 3 prace

 - video – 1 plik, rysunek 4 prace, fotografia 4 prace

 - video – 3 pliki, fotografia – 3 prace, rysunek 3 prace, malarstwo 3 prace)

 Łącznie liczba prac w portfolio nie powinna być większa niż 30 i mniejsza niż 9.

2. Oświadczenie – skan lub zdjęcie własnoręcznie podpisanego oświadczenia o samodzielnym wykonaniu prac zawartych w Portfolio bez naruszenia dóbr osób trzecich (plik do pobrania).

 

Wymagania formalne dotyczące Portfolio:

1.                  Portfolio ( z wyjątkiem video)  należy przygotować jako wielostronicowy plik PDF, o rozmiarze max. 50 MB o  nazwie: nazwisko_imię_PORTFOLIO np. Kowalski_Jan_PORTFOLIO (instrukcja przygotowania pliku PDFdo pobrania powyżej). Prosimy o podpisanie poszczególnych prac w portfolio wg wzoru:

a.                   nazwisko i imię

b.                  liczba porządkowa

c.                   tytuł pracy

d.                  rok powstania

e.                   wymiary oryginału w cm (w przypadku prac fotograficznych, malarskich, rysunkowych i graficznych)

f.                   technika wykonania

(np.: Kowalski_Jan_01_Autoportret_2023_100x70_Rysunek)

2.                  Pliki video - max.  3 prace, których łączny rozmiar nie przekroczy 450 MB, a łączny czas nie przekracza 5 min. – należy dołączyć w następującym formacie: format kodowania H. 264, wskazane rozszerzenie pliku mp4 opisane: nazwisko_ imię_ tytuł pracy_rok powstania. W przypadku prac dłuższych niż 5 min., należy wybrać fragment.

 

Pytania prosimy kierować na adres: intermedia.1st.2024@asp.gda.pl

 

UWAGA: Portfolio z dokumentami zawierające odnośniki do Dysku Google, WeTransfer, YouTube lub innej strony do przesyłania dużej ilości danych nie będzie podlegać ocenie.

 

Prosimy nie wysyłać formularza kilkukrotnie, przy ocenie pod uwagę będzie brana zawartość tylko pierwszego formularza nadesłanego przez kandydata/kandydatkę. 

 

 

20.06.2024

godz.8.00

EGZAMIN Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA CUDZOZIEMCÓW

 

Kandydat/kandydatka powinna posługiwać się językiem polskim w stopniu zaawansowanym.  Cudzoziemcy, którzy nie mogą przedstawić dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego zobowiązani są do przystąpienia do egzaminu.

 

Egzamin z języka polskiego odbędzie się  20.06.2024 od godz. 8:00 do 10:00

 

Egzamin przeprowadzony będzie w formie online poprzez aplikację Google Meet. Forma ta wymaga od kandydata/kandydatki dostępu do urządzenia umożliwiającego przeprowadzenie rozmowy audio-wizualnej oraz stabilnego łącza internetowego. W trakcie rozmowy powinno być możliwe sprawdzenie tożsamości kandydata/kandydatki poprzez zadanie pytań w oparciu o dane osobowe wprowadzone do IRK.

Informacje o godzinie egzaminu kandydaci/kandydatki, których będzie on dotyczył otrzymają drogą mailową.

 Przewidywany czas rozmowy wynosi ok. 10 minut.

 

 

20.06.2024

godzina 13:00

OGŁOSZENIE LISTY OSÓB SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE ZAKWALIFIKOWANYCH DO II ETAPU/Część 2 (rozmowa kwalifikacyjna i przegląd portfolio): godzina 13:00

 

Ogłoszenie harmonogramu rozmowy kwalifikacyjnej.

Miejsce: strona internetowa: www.asp.gda.pl w dziale Rekrutacja > Wyniki

 

Przesłanie na konta kandydatów/kandydatek informacji o godzinie przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej do godziny 15:00.

Osoby zakwalifikowane do rozmowy kwalifikacyjnej są zobowiązane do sprawdzenia do godziny 16:00 czy otrzymały link do rozmowy (także w folderze SPAM). W przypadku gdy nie otrzymały e-maila, proszone są o kontakt poprzez wiadomość e-mail na adres intermedia.1st.2024@asp.gda.pl do godziny 16:30. Powtórna wiadomość e-mail zostanie wysłana do godziny 17:30.

 
 

 

21.06.

 i

 24.06.2024

II ETAP / CZĘŚĆ 2: ROZMOWA KWALIFIKACYJNA POŁĄCZONA Z PREZENTACJĄ PORTFOLIO

 

Rozmowa kwalifikacyjna oraz ocena prac zawartych w Portfolio ma charakter konkursowy i przeprowadzana jest z zastosowaniem systemu punktowego.

Rozmowy kwalifikacyjne będą odbywały się od godz. 10:00  wg ustalonego harmonogramu.

Rozmowa kwalifikacyjna będzie dotyczyć prac kandydata/kandydatki przedstawionych w Portfolio oraz zadań zrealizowanych podczas egzaminu kierunkowego. Będzie miała na celu zapoznanie się z sylwetką kandydata/kandydatki, z jego/jej predyspozycjami i doświadczeniem artystycznym oraz zainteresowaniami z zakresu intermediów, fotografii oraz szeroko pojętej kultury i sztuki. Przewidywany czas rozmowy kwalifikacyjnej wynosi ok. 20 minut.

 

Rozmowa kwalifikacyjna przeprowadzona będzie przez Komisję w formie zdalnej poprzez aplikację Google Meet. Forma ta wymaga od kandydata/ kandydatki dostępu do urządzenia umożliwiającego przeprowadzenie rozmowy audio-wizualnej oraz stabilnego łącza internetowego. W trakcie rozmowy powinno być możliwe sprawdzenie tożsamości kandydata/kandydatki poprzez zadanie pytań w oparciu o dane osobowe wprowadzone do IRK.

 

 

25.06.2024

godzina 13:00

OGŁOSZENIE WYNIKÓW II ETAPU  godzina 13:00

OGŁOSZENIE WYNIKÓW EGZAMINÓW

Warunkiem otrzymania pozytywnej oceny w procesie postępowania rekrutacyjnego jest uzyskanie przez kandydata/kandydatkę wymaganego minimum punktowego z każdego etapu.

 

Ogłoszenie listy osób, które zdały egzamin i zmieściły się w limicie przyjęć na I rok studiów.

Miejsce: strona internetowa www.asp.gda.pl w dziale Rekrutacja > Wyniki

 

08-15.07.

2024

 

Składanie dokumentów

Oryginalne dokumenty należy przesłać kurierem bądź pocztą na poniższy adres – liczy się data dostarczenia przesyłki na Uczelnię, a nie data stempla pocztowego.

Adres: Akademia Sztuk Pięknych, Targ Węglowy 6, 80-836 Gdańsk

z dopiskiem REKRUTACJA k. INTERMEDIA I ST.

 

Oryginalne dokumenty można też dostarczyć w wyznaczonym terminie (z wyjątkiem soboty i niedzieli) do siedziby Wydziału w godz. 12.00 – 14.00

Adres: Wydział Rzeźby i Intermediów, Plac Wałowy 15, Gdańsk 80-821

Dział Kształcenia, Biuro Rekrutacji, pok. 202 lub 206

 

 

Uwaga! W przypadku dużej liczby kandydatów godzina ogłoszenia poszczególnych wyników może ulec zmianie. Przepraszamy za związane z tym utrudnienia.