Rekrutacja 2022

Dlaczego warto studiować? Dni Otwarte 2022 Procedura przeniesienia z innej uczelni Procedura potwierdzenia efektów uczenia się

Harmonogram

Intermedia I stopnia, studia stacjonarne

01.06.2022

 

Termin rozpoczęcia rejestracji w IRK

Kandydat zobowiązany jest podczas procesu rekrutacji (wysyłka zadań, teczek, rozmowa kwalifikacyjna) do korzystania z konta gmail, które zapewni poprawne funkcjonowanie. 

Oficjalnym narzędziem do przeprowadzania rekrutacji zdalnej na Akademii jest platforma Google Workspace.

21.06.2022 godzina 15:00

Zakończenie Rejestracji w IRK

 

21.06.2022

Ostateczny termin dokonania opłaty

 

Instrukcje i pliki do pobrania:

1. Instrukcja przygotowania wielostronicowego pliku PDF – pobierz (431 KB) pdf 

2. Oświadczenie o samodzielnym wykonaniu prac zawartych w teczce/portfolio – pobierz (14 KB) doc

3. Oświadczenie o samodzielnym wykonaniu zadań egzaminacyjnych – pobierz (18 KB) docx

22 – 23.06.2022

 

I ETAP – EGZAMIN KIERUNKOWY

Egzamin polega na zrealizowaniu dwóch zadań. W zakres egzaminu wchodzi wykonanie zadań oraz przesłanie wymaganej dokumentacji w czasie 24 godzin.

1. Zadanie video:

- czas trwania od 45 sek. do 1min.15 sek.

- rozmiar do 250MB.

Materiał video na zadany temat można wykonać dowolnym urządzeniem rejestrującym obraz video (kamera, aparat, telefon). Miejsce wykonania pracy jest dowolne. Kandydat(ka) powinien/powinna się pojawić w kadrze (choć nie musi przez cały czas).

2. Zadanie z kompozycji :

Kompozycje płaską (2d) na zadany temat należy wykonać w dowolnej technice: kolaż, fotografia, malarstwo, rysunek, grafika komputerowa, a następnie wykonać jej dokumentacje (skan, zdjęcie, plik bezpośrednio z komputera) i przesłać w formacie: JPG (NIE MNIEJSZYM NIŻ 3508x2480 px, minimum 200 dpi)

Tematy zadań oraz szczegółowe wymagania zostaną udostępnione kandydatom/kandydatkom na stronie internetowej www.asp.gda.pl w dziale Rekrutacja >Zadania egzaminacyjne

Publikacja tematów zadań: 22.06.2022 godzina 09:00

TERMIN NADSYŁANIA DOKUMENTACJI ZREALIZOWANYCH ZADAŃ:

Czas na wykonanie zadań i przesłanie dokumentacji 24 godziny, tj. do: 23.06. 2022 do godziny 09:00

Dokumentację wraz z oświadczeniem należy załączyć do formularza znajdującego się pod linkiem:

https://forms.gle/mgPyXQ9uMK5eDUzYA

(po godzinie 09:00 przesłanie dokumentacji będzie niemożliwe, prosimy nie czekać do ostatniej chwili)

W razie problemów lub wątpliwości pytania należy kierować na adres: intermedia.1st.2022@asp.gda.pl 

Wymagania formalne dla przesłanej dokumentacji zadań egzaminacyjnych:

 1. Plik video opisany imieniem i nazwiskiem należy przygotować w formacie: format kodowania H. 264, wskazane rozszerzenie pliku mp4. (maks. rozmiar 250MB)
 2. Plik z zadaniem z kompozycji (zdjęcia przesyłamy pod nazwą: nazwisko_imię_KOMOZYCJA_EGZAMIN.jpg
 3. Kowalski_Jan_KOMPOZYCJA_EGZAMIN.jpg
 4. Do przesłanej dokumentacji należy dołączyć skan lub zdjęcie własnoręcznie podpisanego oświadczenia o samodzielnym wykonaniu prac egzaminacyjnych bez naruszenia dóbr osób trzecich, (plik do pobrania).
 5. Potwierdzenie opłaty egzaminacyjnej (skan lub zdjęcie)

Zadanie video oraz zadanie z kompozycji należy przesłać za pośrednictwem formularza on-line:

https://forms.gle/mgPyXQ9uMK5eDUzYA

Formularz umożliwia ładowanie i przesyłanie plików bezpośrednio z komputera kandydata/ kandydatki. Aby wypełnić i wysłać formularz kandydat/kandydatka musi posiadać lub założyć konto mailowe w serwisie Gmail.

Przesłanie niekompletnej dokumentacji dyskwalifikuje kandydata/kandydatkę z udziału w egzaminach wstępnych

UWAGA: Dokumentacja przesłana za pomocą odnośnika do Dysku Google, WeTransfer, YouTube lub innej strony do przesyłania dużej ilości danych nie będzie podlegać ocenie.

Dokumentacja przesłana po przekroczeniu wyznaczonego terminu nadesłania nie będzie podlegać ocenie.

Prosimy nie wysyłać formularzy kilkukrotnie, przy ocenie pod uwagę będzie brana zawartość tylko pierwszego formularza nadesłanego przez kandydata/kandydatkę. 

27.06.2022

godzina 09:00

OGŁOSZENIE WYNIKÓW I ETAPU godzina 09:00

Warunkiem zakwalifikowania do II etapu postępowania rekrutacyjnego jest uzyskanie przez kandydata/kandydatkę wymaganego minimum punktowego dla I etapu.

Ogłoszenie listy osób, które zostały zakwalifikowane do II etapu egzaminu wstępnego.

Miejsce: strona internetowa www.asp.gda.pl w dziale Rekrutacja > Wyniki

27 – 29.06.2022

ETAP II –część I – PRZESŁANIE PORTFOLIO wraz z wymaganymi dokumentami.

Obowiązkiem kandydata/kandydatki jest przesłanie w określonym czasie portfolio wraz z dokumentami w formie elektronicznej za pośrednictwem formularza:

https://forms.gle/wdvRHvm8NDocJD5U7

Termin nadsyłania portfolio: od 27.06.2022 do 29.06.2022 do godziny 20.00

(po godzinie 20:00 przesłanie plików będzie niemożliwe, prosimy nie czekać do ostatniej chwili)

Portfolio wraz z dokumentami powinno zawierać:

1. Prace z co najmniej trzech grup z wymienionych poniżej:

 • rysunek (min. 3 – maks. 10)
 • malarstwo (min. 3 – maks. 10)
 • fotografii (min. 3 – maks.10)
 • dokumentacja prac realizowanych w innych mediach, np. performance, instalacja, rzeźba (min. 3 – maks. 10)
 • video, animacja, video dokumentacja performance (razem do 5 minut materiału). Jeżeli na materiał video składają się osobne prace, powinny być załączone w osobnych plikach i w sumie nie przekraczać 5 min. (np. video 1 – 1 min, video 2 – 3 min, video 3 – 2 min.) i być podpisane według schematu przyjętego dla pozostałych prac.

Przykładowy dobór prac w portfolio:

 • fotografia 7 prac, rysunek 4 prace, dokumentacja prac realizowanych w innych mediach 10
 • malarstwo 5 prac, rysunek 10 prac, dokumentacja prac wykonanych w innych mediach (rzeźba, instalacja itp.) – 3 prace
 • video – 1 plik, rysunek 4 prace, fotografia 4 prace
 • video – 3 pliki, fotografia – 3 prace, rysunek 3 prace, malarstwo 3 prace)

Łącznie ilość prac w portfolio nie powinna być większa niż 30 i mniejsza niż 9 prac.

2. Oświadczenie – skan lub zdjęcie własnoręcznie podpisanego oświadczenia o samodzielnym wykonaniu prac zawartych w Portfolio bez naruszenia dóbr osób trzecich (plik do pobrania).

Wymagania formalne dotyczące portfolio:

1. Prace z rysunku, malarstwa, fotografii oraz dokumentację fotograficzną prac zrealizowanych w innych mediach (m.in. instalacja, rzeźba, performance, grafika warsztatowa, grafika komputerowa) należy przygotować jako wielostronicowy plik PDF, o nazwie: nazwisko_imię_PORTFOLIO np. Kowalski_Jan_PORTFOLIO (instrukcja przygotowania pliku pdf do pobrania). Prosimy o podpisanie poszczególnych prac w portfolio wg wzoru:

a. nazwisko i imię

b. liczba porządkowa

c. tytuł pracy

d. rok powstania

e. wymiary oryginału w cm (w przypadku prac fotograficznych, malarskich, rysunkowych i graficznych)

f.  technika wykonania (np.: Kowalski_Jan_01_Autoportret_2022_100x70_Rysunek)

2. Pliki video należy dołączyć w następującym formacie: format kodowania H. 264, wskazane rozszerzenie pliku mp4 opisane: nazwisko i imię_ tytuł pracy_ rok powstania. Ilość materiałów video łącznie – do 5 min. W przypadku dłuższych prac należy wybrać fragment.

Całość portfolio (PDF + video) z wymaganymi dokumentami należy załączyć do wypełnionego formularza znajdującego się pod linkiem:

https://forms.gle/wdvRHvm8NDocJD5U7

Pytania prosimy kierować pod adres:

intermedia.1st.2022@asp.gda.pl 

Nadesłanie niekompletnego lub niezgodnego z wymaganiami portfolio, brak wymaganych dokumentów dyskwalifikuje kandydata/kandydatkę z udziału w egzaminach wstępnych.

UWAGA: Portfolio z dokumentami przesłane za pomocą odnośnika do Dysku Google, WeTransfer, YouTube lub innej strony do przesyłania dużej ilości danych nie będzie podlegać ocenie.

Dokumentacja przesłana po przekroczeniu wyznaczonego terminu nadesłania nie będzie podlegać ocenie.

Prosimy nie wysyłać poszczególnych formularzy kilkukrotnie, przy ocenie pod uwagę będzie brana zawartość tylko pierwszego formularza nadesłanego przez kandydata/kandydatkę. 

30.06.2022

II ETAP – część II ROZMOWA KWALIFIKACYJNA POŁĄCZONA Z PREZENTACJĄ INDYWIDUALNIE WYKONANYCH PRAC (PORTFOLIO) WYKAZUJĄCYCH ODPOWIEDNIE ZDOLNOŚCI ARTYSTYCZNE KANDYDATA/KANDYDATKI.

30.06.2022
godzina 15:00

Ogłoszenie listy osób dopuszczonych do rozmowy kwalifikacyjnej : godzina: 15:00

Ogłoszenie harmonogramu rozmowy kwalifikacyjnej.

Miejsce: strona internetowa: www.asp.gda.pl w dziale Rekrutacja > Wyniki

(Przesłanie na konta kandydatów/kandydatek informacji o godzinie przeprowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej do godziny 17:00.)

Osoby zakwalifikowane do rozmowy kwalifikacyjnej są zobowiązane do sprawdzenia do godziny 18:00 czy otrzymały link do rozmowy. W przypadku gdy nie otrzymały e-maila, proszone są o kontakt z intermedia.1st.2022@asp.gda.pl za pomocą komunikatora w IRK do godziny 18:30. Powtórna wiadomość e-mail zostanie wysłana do godziny 19:30.

01.07.2022

Ocena rozmowy kwalifikacyjnej oraz prac zawartych w Portfolio ma charakter konkursowy i przeprowadzana jest z zastosowaniem systemu punktowego.  

Rozmowy kwalifikacyjne będą odbywały się od godz. 9:00 wg ustalonego harmonogramu.

Rozmowa kwalifikacyjna będzie dotyczyć prac kandydata/kandydatki przesłanych w portfolio drogą elektroniczną oraz zadań z egzaminu kierunkowego. Będzie miała na celu zapoznanie się z sylwetką kandydata/kandydatki, z jego/jej predyspozycjami i doświadczeniem artystycznym oraz zainteresowaniami z zakresu intermediów, fotografii oraz szeroko pojętej kultury i sztuki.

Rozmowa kwalifikacyjna przeprowadzana będzie przez Komisję w formie zdalnej poprzez aplikację Google Meet. Forma ta wymaga od kandydata/ kandydatki dostępu do urządzenia umożliwiającego przeprowadzenie rozmowy audio-wizualnej oraz stabilnego łącza internetowego. W trakcie rozmowy powinno być możliwe sprawdzenie tożsamości kandydata/kandydatki poprzez zadanie pytań w oparciu o dane osobowe wprowadzone do IRK.

Przewidywany czas rozmowy kwalifikacyjnej wynosi ok. 20 minut.

04.07.2022
godzina 15:00

OGŁOSZENIE WYNIKÓW II ETAPU  godzina 15:00

OGŁOSZENIE WYNIKÓW EGZAMINÓW

Warunkiem otrzymania pozytywnej oceny w procesie postępowania rekrutacyjnego online jest uzyskanie przez kandydata/kandydatkę wymaganego minimum punktowego z każdego etapu.

Ogłoszenie listy osób, które zdały egzamin i zmieściły się w limicie przyjęć na I rok studiów.

Miejsce: strona internetowa www.asp.gda.pl w dziale Rekrutacja > Wyniki

05–11.07.2022

 

Składanie dokumentów

Oryginalne dokumenty należy przesłać kurierem bądź pocztą na poniższy adres – liczy się data dostarczenia przesyłki na Uczelnię, a nie data stempla pocztowego.

Oryginalne dokumenty można też dostarczyć od poniedziałku do piątku w godz. 12.00 – 14.00

Adres: Wielka Zbrojownia, Targ Węglowy 6, Gdańsk 80-836

Dział Kształcenia, Biuro Rekrutacji, pok. 210

Uwaga! W przypadku dużej ilości kandydatów godzina ogłoszenia wyników poszczególnych etapów może ulec zmianie. Przepraszamy za związane z tym utrudnienia.

Zgodnie z Uchwałą Senatu nr 11/2022 z dnia 27.04.2022 r. limit przyjęć na pierwszy rok studiów w roku akademickim 2022/2023 wynosi 12 osób.