Rekrutacja 2021

Dlaczego warto studiować? Dni Otwarte 2021 Procedura przeniesienia z innej uczelni Procedura potwierdzenia efektów uczenia się

Harmonogram

Intermedia I stopnia, studia stacjonarne

01.06.2021

Termin rozpoczęcia rejestracji w IRK

22.06.2021 godzina 15:00

Zakończenie Rejestracji w IRK 

22.06.2021

Ostateczny termin dokonania opłaty

 

Instrukcje i pliki do pobrania:

1. Instrukcja przygotowania wielostronicowego pliku PDF – pobierz (431 KB) pdf

2. Oświadczenie o samodzielnym wykonaniu prac zawartych w  teczce/portfolio – pobierz (13 KB) docx

3. Oświadczenie o samodzielnym wykonaniu  zadań egzaminacyjnych – pobierz (15 KB) docx

4. Instrukcja użytkowania komunikatora – pobierz (130 KB) pdf

23 – 24.06.2021

 

I ETAP  –  EGZAMIN KIERUNKOWY

Egzamin polega na zrealizowaniu dwóch zadań. W zakres egzaminu wchodzi wykonanie zadań oraz przesłanie wymaganej dokumentacji w czasie  24 godzin.

 1. Zadanie video: minutowy (min. 45 sek. – maks. 1min.15 sek). materiał video na zadany temat.  Pracę można wykonać  dowolnym urządzeniem rejestrującym obraz video (kamera, aparat, telefon). Miejsce wykonania pracy jest dowolne. Kandydat(ka) powinien/powinna się pojawić w kadrze (choć nie musi przez cały czas).
 2. Zadanie fotograficzne: wykonanie zdjęć pojedynczych lub w formie narracji na zadany temat.

Wymagania: maksymalna liczba – 5 zdjęć, zdjęcia pojedyncze lub w formie narracji.

Tematy zadań oraz  szczegółowe wymagania zostaną udostępnione kandydatom/kandydatkom na stronie internetowej  www.asp.gda.pl w dziale Rekrutacja >Zadania egzaminacyjne

Publikacja tematów zadań: 23.06.2021 godzina 09:00 (dostęp do 24.06.2021 godzina 9:00 )

TERMIN NADSYŁANIA DOKUMENTACJI ZREALIZOWANYCH ZADAŃ:

Czas na wykonanie zadań i przesłanie dokumentacji 24 godziny, tj. do:  24.06. 2021 do godziny 09:00

Dokumentację wraz z oświadczeniem należy przesłać na adres: intermedia.1st.2021@asp.gda.pl

(po godzinie 09:00 przesłanie dokumentacji będzie niemożliwe, prosimy nie czekać do ostatniej chwili)

Wymagania formalne dla przesłanej dokumentacji zadań egzaminacyjnych:

 1. Plik video opisany imieniem i nazwiskiem należy przygotować w formacie: format kodowania H. 264, wskazane rozszerzenie pliku mp4. 
 2. Plik z zadaniem fotograficznym (zdjęcia złączamy ze sobą w wielostronicowym pliku  PDF o nazwie: nazwisko_imię_FOTOGRAFIA_EGZAMIN np. Kowalski_Jan_FOTOGRAFIA_EGZAMIN (instrukcja przygotowania pliku PDF do pobrania)
 3. Do przesłanej dokumentacji należy dołączyć skan lub zdjęcie własnoręcznie podpisanego oświadczenia o samodzielnym wykonaniu prac egzaminacyjnych bez naruszenia dóbr osób trzecich, (plik do pobrania).
 4. Potwierdzenie opłaty egzaminacyjnej

Zadanie video oraz zadanie fotograficzne należy wysłać w jednej lub dwóch wiadomościach e-mail (zależnie od ciężaru załączników, maksymalna wielkość jednej wiadomości to 25 MB) na adres:  intermedia.1st.2021@asp.gda.pl

W temacie wiadomości należy umieścić imię i nazwisko oraz informację: „Zadanie z video i z fotografii” w przypadku gdy oba zadania można wysłać w jednej wiadomości mailowej. Jeśli pliki przekraczają 25 mb należy je wysłać w oddzielnych mailach zatytułowanych „Zadanie z video”, „Zadanie z fotografii”,  lub „Zadanie z video część 1”, „Zadanie z video część 2”, „Zadanie z fotografii część 1”, „Zadanie z fotografii część 2”, jeśli pliki nie mieszczą się w dwóch wiadomościach mailowych.

Wymagane oświadczenie i potwierdzenie opłaty egzaminacyjnej należy umieścić w  załączniku pierwszej wiadomości.

Przesłanie niekompletnej dokumentacji dyskwalifikuje kandydata/kandydatkę z udziału w egzaminach wstępnych

UWAGA: Dokumentacja przesłana za pomocą odnośnika do Dysku Google, WeTransfer, YouTube lub innej strony do przesyłania dużej ilości danych nie będzie podlegać ocenie.

Dokumentacja przesłana po przekroczeniu wyznaczonego terminu nadesłania nie będzie podlegać ocenie.

Prosimy nie wysyłać poszczególnych wiadomości kilkukrotnie, przy ocenie pod uwagę będzie brana  zawartość tylko pierwszej  wiadomości  nadesłanej przez kandydata/kandydatkę.  

28.06.2021

godzina 09:00

OGŁOSZENIE WYNIKÓW I ETAPU godzina 09:00

Warunkiem zakwalifikowania do II etapu postepowania rekrutacyjnego jest uzyskanie przez kandydata/kandydatkę wymaganego minimum punktowego dla I etapu.

Ogłoszenie listy osób, które zostały  zakwalifikowane do II etapu egzaminu wstępnego.

Miejsce: strona internetowa  www.asp.gda.pl w dziale Rekrutacja > Wyniki

28 – 30.06. 2021

ETAP II  –część I – PRZESŁANIE PORTFOLIO wraz z wymaganymi dokumentami.

Obowiązkiem kandydata/kandydatki jest przesłanie w określonym czasie portfolio wraz z dokumentami w formie elektronicznej na adres:  intermedia.1st@asp.gda.pl 

Termin nadsyłania portfolio: od 28.06.2021 do 30.06.2021 do godziny 20.00

(po godzinie 20:00  przesłanie plików będzie niemożliwe, prosimy nie czekać do ostatniej chwili)

Portfolio wraz z dokumentami powinno zawierać:

1. Prace z co najmniej trzech grup z wymienionych poniżej:

 • rysunek (min. 3 – maks. 10)
 • malarstwo (min. 3 – maks. 10)
 • fotografii (min. 3 – maks.10)
 • dokumentacja prac realizowanych w innych mediach, np. performance, instalacja, rzeźba  (min. 3 – maks. 10)
 • video, animacja, video dokumentacja performance (razem do 5 minut materiału). Jeżeli na materiał video składają się osobne prace, powinny być załączone w osobnych plikach i w sumie nie przekraczać 5 min. (np. video 1 – 1 min, video 2 – 3 min, video 3 – 2 min.) i być podpisane według schematu przyjętego dla pozostałych prac.

 Przykładowy dobór prac w portfolio:

 •  fotografia 7 prac, rysunek 4 prace, dokumentacja prac realizowanych w innych mediach 10
 • malarstwo 5 prac, rysunek 10 prac, dokumentacja prac wykonanych w innych mediach (rzeźba, instalacja itp.) – 3 prace
 • video – 1 plik, rysunek 4 prace, fotografia 4 prace
 • video – 3 pliki, fotografia – 3 prace, rysunek 3 prace, malarstwo 3 prace)

Łącznie ilość prac w portfolio nie powinna być większa niż 30 i mniejsza niż 9 prac.

2.  Oświadczenie – skan lub zdjęcie własnoręcznie podpisanego oświadczenia o samodzielnym wykonaniu prac  zawartych w Portfolio bez naruszenia dóbr osób trzecich (plik do pobrania).

 

Wymagania  formalne dotyczące portfolio:

 1. Prace z rysunku, malarstwa, fotografii oraz dokumentację fotograficzną prac zrealizowanych w innych mediach (m.in. instalacja, rzeźba, performance, grafika warsztatowa, grafika komputerowa) należy przygotować jako  wielostronicowy plik PDF, o nazwie: nazwisko_imię_PORTFOLIO np. Kowalski_Jan_PORTFOLIO (instrukcja przygotowania pliku pdf do pobrania). Prosimy o podpisanie poszczególnych prac w portfolio wg wzoru:

a.     nazwisko i imię

b.     liczba porządkowa

c.     tytuł pracy

d.     rok powstania

e.     wymiary oryginału w cm (w przypadku prac fotograficznych, malarskich, rysunkowych i graficznych)

f.      technika wykonania

(np.: Kowalski_Jan_01_Autoportret_2021_100x70_Rysunek)

2. Pliki video należy dołączyć  w następującym formacie: format kodowania H. 264, wskazane rozszerzenie pliku mp4 opisane: nazwisko i imię_ tytuł pracy_ rok powstania. Ilość materiałów video łącznie – do 5 min. W przypadku dłuższych prac należy wybrać fragment.

Całość portfolio (PDF+video) z wymaganymi dokumentami należy wysłać w wiadomości (lub wiadomościach) e-mail na adres: intermedia.1st.2021@asp.gda.pl

Maksymalna wielkość jednej wiadomości e-mail to 25 MB.  

Maksymalna ilość wiadomości z portfolio od jednego kandydata/kandydatki wynosi 3. W temacie wiadomości należy wpisać portfolio i numer wiadomości np. Portfolio 1/3, Portfolio 2/3, Portfolio 3/3

W przypadku wysyłania kilku wiadomości wymagane oświadczenie  należy umieścić w  załączniku pierwszej wiadomości.

Nadesłanie niekompletnego lub niezgodnego z wymaganiami portfolio, brak wymaganych dokumentów dyskwalifikuje kandydata/kandydatkę  z udziału w egzaminach wstępnych.

UWAGA: Portfolio z dokumentami  przesłane za pomocą odnośnika do Dysku Google, WeTransfer, YouTube lub innej strony do przesyłania dużej ilości danych nie będzie podlegać ocenie.

Dokumentacja przesłana po przekroczeniu wyznaczonego terminu nadesłania nie będzie podlegać ocenie.

Prosimy nie wysyłać poszczególnych wiadomości kilkukrotnie, przy ocenie pod uwagę będzie brana  zawartość tylko pierwszej  wiadomości  nadesłanej przez kandydata/kandydatkę.  

01.07.2021

II ETAP  – część II ROZMOWA KWALIFIKACYJNA POŁĄCZONA Z PREZENTACJĄ INDYWIDUALNIE WYKONANYCH PRAC (PORTFOLIO) WYKAZUJĄCYCH ODPOWIEDNIE ZDOLNOŚCI ARTYSTYCZNE KANDYDATA/KANDYDATKI.

01.07.2021

godzina 15:00

Ogłoszenie listy osób dopuszczonych do rozmowy kwalifikacyjnej : godzina: 15:00

Ogłoszenie harmonogramu rozmowy kwalifikacyjnej.

Miejsce: strona internetowa: www.asp.gda.pl w dziale Rekrutacja > Wyniki

(Przesłanie na konta kandydatów/kandydatek informacji o godzinie przeprowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej do godziny 17:00.)

Osoby zakwalifikowane do rozmowy kwalifikacyjnej są zobowiązane do sprawdzenia do godziny 18:00  czy otrzymały link do rozmowy. W przypadku gdy nie otrzymały e-maila, proszone są o kontakt intermedia.1st.2021@asp.gda.pl  za pomocą komunikatora w IRK do godziny 18:30. Powtórna wiadomość e-mail zostanie wysłana do godziny 19:30.

02.07.2021

 Ocena rozmowy kwalifikacyjnej oraz prac zawartych w Portfolio ma charakter konkursowy  i przeprowadzana jest z zastosowaniem systemu punktowego.

Rozmowy kwalifikacyjne będą odbywały się od godz. 9:00 wg ustalonego harmonogramu.

Rozmowa kwalifikacyjna będzie dotyczyć prac kandydata/kandydatki przesłanych w portfolio drogą elektroniczną oraz zadań z egzaminu kierunkowego. Będzie miała na celu zapoznanie się z sylwetką kandydata/kandydatki, z jego/jej predyspozycjami i doświadczeniem artystycznym oraz zainteresowaniami z zakresu intermediów, fotografii oraz szeroko pojętej kultury i sztuki.

Rozmowa kwalifikacyjna przeprowadzana będzie przez Komisję w formie zdalnej poprzez aplikację Google Meet. Forma ta wymaga od kandydata/ kandydatki dostępu do urządzenia umożliwiającego przeprowadzenie rozmowy audio-wizualnej oraz stabilnego łącza internetowego. W trakcie rozmowy powinno być możliwe sprawdzenie tożsamości kandydata/kandydatki poprzez zadanie pytań w oparciu o dane osobowe wprowadzone do IRK.

Przewidywany czas rozmowy kwalifikacyjnej wynosi ok. 20 minut.

05.07.2021

godzina 15:00

OGŁOSZENIE WYNIKÓW II ETAPU  godzina 15:00

OGŁOSZENIE WYNIKÓW EGZAMIÓW

Warunkiem otrzymania pozytywnej oceny w procesie postępowania rekrutacyjnego online jest uzyskanie przez kandydata/kandydatkę wymaganego minimum punktowego z każdego etapu.

 Ogłoszenie listy osób, które zdały egzamin i zmieściły się w limicie przyjęć na I rok studiów.

Miejsce: strona internetowa www.asp.gda.pl w dziale Rekrutacja > Wyniki

06 – 12.07.2021

Składanie dokumentów

Oryginalne dokumenty należy przesłać kurierem bądź pocztą na poniższy adres – liczy się data dostarczenia przesyłki na Uczelnię, a nie data stempla pocztowego.

Oryginalne dokumenty można też  dostarczyć od poniedziałku do piątku w godz. 12.00 – 14.00

Adres: Wielka Zbrojownia, Targ Węglowy 6, Gdańsk 80-836

Dział Kształcenia, Biuro Rekrutacji, pok. 210

 

Uwaga! W przypadku dużej ilości kandydatów godzina ogłoszenia wyników poszczególnych etapów może ulec zmianie. Przepraszamy za związane z tym utrudnienia

Na podstawie Uchwały nr 8/2021 Senatu Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku z dnia 28 kwietnia 2021 r. limit przyjęć na pierwszy rok studiów w roku akademickim 2021/2022 wynosi 16 osób.