Rekrutacja 2023

Rezygnacje i procedura odwoławcza

Rezygnacje:

 1. Kandydaci, którzy chcą zrezygnować z podjęcia studiów zobowiązani są niezwłocznie poinformować Wydziałową Komisję Rekrutacyjną o rezygnacji z podjęcia studiów na Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. Zawiadomienie o rezygnacji należy złożyć w formie pisemnej osobiście lub wysłać pocztą na adres Biura Rekrutacji.
 1. Kandydaci, którzy chcą zrezygnować z przystąpienia do egzaminu wstępnego winni złożyć oświadczenie wysłane pocztą na adres Biura Rekrutacji lub w formie skanu lub wyraźnego zdjęcia na adres: sok.rii@asp.gda.pl, minimum na 1 dzień roboczy przed rozpoczęciem I etapu egzaminu wstępnego

Procedura Odwoławcza:

 • Formularz odwołania od decyzji Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej – pobierz (137 KB) docx
 • Formularz wniosku do Rektora o ponowne rozpatrzenie sprawy (dotyczy decyzji dla cudzoziemców wydanych przez Rektora) – pobierz (138 KB) docx

Na podstawie art. 70 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 roku (Dz. U. 2022 r., poz. 574 z późn.zm.). Uczelnia ustala warunki, tryb oraz termin rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji oraz sposób jej przeprowadzenia. Uczelnia ustala również, jakie wyniki stanowią podstawę przyjęcia na studia.

 1. Przyjęcie na studia następuje w drodze wpisu na listę studentów.
 2. Odmowa przyjęcia na studia następuje w drodze decyzji administracyjnej. Decyzje o nieprzyjęciu na studia wysyłane są do Kandydatów za pośrednictwem Poczty Polskiej na adres korespondencyjny wskazany w systemie Akademus – IRK podczas rejestracji lub za zgodą Kandydatów doręczane drogą elektroniczną poprzez system Akademus – IRK.
 3. W przypadku naruszenia przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną przepisów prawa w toku postępowania administracyjnego Kandydat ma prawo, w ciągu 14 dni od otrzymania decyzji, złożyć odwołanie (wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy – cudzoziemiec). Odwołanie (lub wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy) w formie pisemnej składa się osobiście lub przesyła pocztą/kurierem na adres:
  Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku,
  ul. Targ Węglowy 6, pok. 101,
  80-836 Gdańsk.
  W piśmie należy umieścić: imię i nazwisko wnoszącego odwołanie, adres oraz żądanie, a także wskazać decyzję, którą zaskarżamy (decyzja z dnia ………… o numerze …………).
 4. Odwołania od decyzji o nieprzyjęciu na studia rozpatrywane są przez Rektora Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku, działającego poprzez Uczelnianą Komisję Rekrutacyjną, za pośrednictwem Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej, który wydaje decyzję na piśmie. Decyzja jest wysyłana na adres korespondencyjny wskazany przez Kandydata w odwołaniu, lub za zgodą Kandydata doręczana drogą elektroniczną poprzez system Akademus – IRK.
 5. Od decyzji Rektora Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku przysługuje prawo wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku, za pośrednictwem Rektora Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku, w terminie do 30 dni od daty otrzymania decyzji.

Uwaga:
Przyjęcie na studia nie może nastąpić na podstawie podania lub prośby kierowanej do Uczelni (bez względu na okoliczności wskazane w takim podaniu). Uczelnia nie może przyjąć Kandydata na studia z pominięciem obowiązujących przepisów prawnych.