Rekrutacja 2021

Dlaczego warto studiować? Dni Otwarte 2021 Procedura przeniesienia z innej uczelni Procedura potwierdzenia efektów uczenia się

Rekrutacja krok po kroku

Zapisy w IRK zostaną uruchomione 14 czerwca 2021 r.

Na Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku obowiązuje Internetowa Rejestracja Kandydatów (IRK). Postępowanie kwalifikacyjne przebiega według stałego schematu, opisane poniżej.

1 krok – Rejestracja w IRK

 • Zarejestruj się w systemie IRK;
 • Sprawdź poprawność danych;
 • Wgraj zdjęcie nie starsze niż 6 miesięcy, zgodnie z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych o wym. 35x45 mm, inne zdjęcia nie będą akceptowane;
 • Aktywuj konto (link aktywacyjny wysłany zostanie na e-mail podany podczas rejestracji). 

2 krok – Zapis do Szkoły Doktorskiej i opłata rekrutacyjna

 • Zaloguj się do IRK;
 • Zapisz się w odpowiednim terminie;
 • W zakładce Opłata na Twoim koncie w IRK odczytaj kwotę do zapłaty i numer swojego konta rekrutacyjnego;
 • Dokonaj opłaty rekrutacyjnej.

Zapis do Szkoły Doktorskiej oraz dokonanie opłaty rekrutacyjnej musi nastąpić najpóźniej ostatniego dnia rejestracji do Szkoły Doktorskiej. W przypadku dokonania opłaty w ostatnim dniu zapisów prosimy o przyniesienie na postępowanie kwalifikacyjne wydrukowanego dowodu wniesienia opłaty rekrutacyjnej.
Zapis do Szkoły Doktorskiej oraz dokonanie opłaty rekrutacyjnej musi nastąpić najpóźniej ostatniego dnia rejestracji do Szkoły Doktorskiej. W przypadku dokonania opłaty w ostatnim dniu zapisów prosimy o przyniesienie na postępowanie kwalifikacyjne wydrukowanego dowodu wniesienia opłaty rekrutacyjnej.

3 krok – Wymagane dokumenty

  1. Kandydatki/kandydaci ubiegający się o przyjęcie do Szkoły Doktorskiej w terminie i miejscu wskazanym przez Komisję Rekrutacyjną Szkoły Doktorskiej składają następujące dokumenty:
  • formularz rejestracyjny z zaznaczeniem obszaru badań: sztuki piękne lub sztuki projektowe; (imię i nazwisko, datę urodzenia, numer pesel lub numer paszportu, obywatelstwo, dane kontaktowe /adres, adres poczty elektronicznej, numer telefonu/;
  • odpis dyplomu ukończenia studiów II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich uzyskany w Polsce lub inny dokument ukończenia studiów wyższych za granicą, uznany zgodnie z odrębnymi przepisami, za równorzędny z polskim dyplomem ukończenia studiów II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich wraz z apostille, przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego;
  • życiorys artystyczny lub CV;
  • dokumenty potwierdzające znajomość języków obcych oraz oświadczenie
   o znajomości języka angielskiego na poziomie minimum B2;
  • list motywacyjny;
  • autorska dokumentacja artystyczna lub projektowa w formacie PDF;
  • wymagana jest prezentacja dorobku artystycznego lub projektowego
   w formacie mp4 lub jako pliki JPG;
  • zestawienie udokumentowanej aktywności artystycznej lub projektowej zawierające wykaz osiągnięć artystycznych lub projektowych ze szczególnym uwzględnieniem otrzymanych nagród, stypendiów twórczych, udziału w wystawach zbiorowych, konkursach, plenerach, sympozjach, ruchach artystycznych, zrealizowanych projektów, wystaw indywidualnych lub działań artystycznych oraz odbytych staży, z okresu minimum ostatnich 3 lat;
  • zgodę promotora na podjęcie się promotorstwa nad kandydatem – pobierz (118 KB) pdf
  • projekt Indywidualnego Planu Badawczego zaakceptowany przez promotora;
  • oświadczenie w sprawie wskazania nadanych tytułów naukowych, pobieranego stypendium oraz zatrudnienia – pobierz (169 KB) pdf
  • zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby postępowania kwalifikacyjnego – pobierz (38 KB) docx

4 krok – Postępowanie kwalifikacyjne

Na postępowanie kwalifikacyjne do Szkoły Doktorskiej składa się:

ETAP I : merytoryczna ocena złożonych przez kandydata dokumentów będąca podstawą do dopuszczenia do drugiego etapu.

Pierwszy etap rekrutacji odbywa się bez udziału kandydatki/kandydata.

a) merytoryczna ocena projektu badawczego 0-5 punktów,

b) ocena spójności prezentacji planowanego projektu badawczego i dorobku artystycznego lub projektowego 0–5 punktów,

c) dotychczasowe osiągnięcia artystyczne/projektowe z minimum 3 ostatnich lat 0-5 punktów

Warunkiem zakwalifikowania się do ETAPU II jest uzyskanie co najmniej
12 punktów z tym zastrzeżeniem, że z każdego elementu oceny należy uzyskać co najmniej 3 punkty.

ETAP II : rozmowa kwalifikacyjna dotycząca planowanego projektu badawczego pracy doktorskiej, planów artystyczno-projektowo-badawczych oraz informacji o osiągnięciach artystycznych lub projektowych kandydata w powiązaniu z proponowanym projektem badawczym w tym :

- 15 minutowa prezentacja planowanego Indywidualnego Planu Badawczego oraz dorobku artystycznego powiązanego z projektem badawczym,

- 15 minutowa rozmowa z kandydatem w tym pytania dotyczące planowanego projektu badawczego.

Punktacja z 30 minutowej rozmowy kwalifikacyjnej:

a) merytoryczna ocena projektu badawczego na podstawie rozmowy z kandydatem, 0 -16 punktów

b) ocena spójności prezentacji planowanego projektu badawczego i dorobku artystycznego lub projektowego wynikające z prezentacji 0 – 16 punktów,

c) osiągnięcia artystyczne/projektowe z ostatnich 3 lat, 0 -13 punktów,

d) ocena wiedzy z zakresu teorii i praktyki artystycznej przedmiotowej dyscypliny związanej z przedłożonym projektem badawczym 0-10 punktów.

Maksymalna liczba punktów, którą można uzyskać w trakcie całego postępowania kwalifikacyjnego wynosi 70 punktów. Wynik pozytywny to minimum 40 punktów, z tym zastrzeżeniem, że wynik pozytywny można uzyskać wyłącznie w przypadku gdy egzamin konkursowy obejmował wszystkie cztery elementy, o których mowa powyżej i kandydat uzyskał co najmniej
5 punktów z każdego elementu egzaminu.

5 krok – Ogłaszanie listy rankingowej postępowania kwalifikacyjnego

Zgodnie z terminarzem, lista rankingowa postępowania kwalifikacyjnego zostanie ogłoszona:

1. na stronie asp.gda.pl;

2. na tablicy ogłoszeń Szkoły Doktorskiej ASP w Gdańsku

6 krok – Uzupełnienie danych w IRK i doniesienie brakujących dokumentów

 1. Kandydatka/kandydat zakwalifikowany do wpisania na listę doktorantów zostaje wpisany na listę doktorantów Szkoły Doktorskiej po dostarczeniu przez niego, nie później niż w terminie do dnia 21 lipca 2021 r. następujących dokumentów:
 • oryginału dokumentu uprawniającego do podjęcia kształcenia w Szkole Doktorskiej określonego w § 10 ust. 1 pkt 2 lub jego urzędowego odpisu;
 • oświadczenia, że będzie doktorantem tylko w Szkole Doktorskiej Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku, do której został przyjęty – pobierz (160 KB) pdf
 1. Niezwłocznie po zakwalifikowaniu do przyjęcia do szkoły doktorskiej kandydat jest zobowiązany dostarczyć do Działu Kształcenia zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia kształcenia w Szkole Doktorskiej. Niedopełnienie tego obowiązku będzie skutkować niedopuszczeniem do udziału w zajęciach dydaktycznych w szkole doktorskiej.
 2. Jeżeli jesteś na liście osób, które dostały się do Szkoły Doktorskiej:

1) zaloguj się ponownie na konto w IRK;

2) uzupełnij pozostałe dokumenty i wydrukuj je.

3) wnieś na indywidualny numer konta wygenerowany w systemie IRK (zakładka „Opłata”) opłatę za wydanie legitymacji doktoranckiej w wysokości 22,00 zł (jeżeli została zaznaczona opcja „TAK”);

7 krok – Ogłoszenie listy przyjętych do Szkoły Doktorskiej

Po zweryfikowaniu złożonych dokumentów zostanie ogłoszona lista osób przyjętych do Szkoły Doktorskiej Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku: na stronie www.asp.gda.pl /Szkoła Doktorska/Rekrutacja.

8 krok -Decyzja

 1. Zgodnie z art. 200 ust.4 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2020 r. poz.85 ze zm.) przyjęcie do szkoły doktorskiej następuje w drodze wpisu na listę doktorantów.
 2. 200 ust.5 Odmowa przyjęcia do szkoły doktorskiej następuje w drodze decyzji administracyjnej.
 3. Jeżeli dopełniłeś wszystkich formalności i jesteś na liście osób przyjętych do Szkoły Doktorskiej oczekuj na przesłane pocztą skierowanie na obowiązkowe badanie lekarskie.

Adres wysyłki dokumentów:

Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku

Targ Węglowy 6, 80-836 Gdańsk

Z dopiskiem: Szkoła Doktorska/Rekrutacja