Rekrutacja 2024

Rekrutacja krok po kroku

Zapisy w IRK zostaną uruchomione 2 maja 2023 r.(wtorek) godz. 8:00. Zamknięcie systemu 19 maja 2023 r. (piątek) godz. 15:00.

Na Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku obowiązuje Internetowa Rejestracja Kandydatów (IRK). Postępowanie rekrutacyjne przebiega według stałego schematu, opisanego poniżej.

1 krok – Rejestracja w IRK

 • Zarejestruj się w systemie IRK;
 • Sprawdź poprawność danych;
 • Wgraj zdjęcie nie starsze niż 6 miesięcy, zgodnie z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych o wym. 35x45 mm, inne zdjęcia nie będą akceptowane;
 • Aktywuj konto (link aktywacyjny wysłany zostanie na e-mail podany podczas rejestracji). 

2 krok – Zapis do Szkoły Doktorskiej i opłata rekrutacyjna

 • Zaloguj się do IRK;
 • Zapisz się w odpowiednim terminie;
 • W zakładce Opłata na Twoim koncie w IRK odczytaj kwotę do zapłaty i numer swojego konta rekrutacyjnego;
 • Dokonaj opłaty rekrutacyjnej.

Zapis do Szkoły Doktorskiej oraz dokonanie opłaty rekrutacyjnej musi nastąpić najpóźniej ostatniego dnia rejestracji do Szkoły Doktorskiej. W przypadku dokonania opłaty w ostatnim dniu zapisów prosimy o przyniesienie na postępowanie rekrutacyjne wydrukowanego dowodu wniesienia opłaty rekrutacyjnej.

3 krok – Wymagane dokumenty

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do Szkoły Doktorskiej w terminie wskazanym przez Komisję Rekrutacyjną Szkoły Doktorskiej składają W WERSJI ELEKTRONICZNEJ następujące dokumenty:

1_formularz rejestracyjny z zaznaczeniem obszaru badań: sztuki piękne lub sztuki projektowe; (imię i nazwisko, datę urodzenia, numer pesel lub numer paszportu, obywatelstwo, dane kontaktowe :adres, adres poczty elektronicznej, numer telefonu);

2_odpis dyplomu ukończenia studiów II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich uzyskany w Polsce lub inny dokument ukończenia studiów wyższych za granicą, uznany zgodnie z odrębnymi przepisami, za równorzędny z polskim dyplomem ukończenia studiów II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich wraz z apostille, przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego;

         3_życiorys artystyczny lub CV;

         4_dokumenty potwierdzające znajomość języków obcych oraz oświadczenie
         o znajomości języka angielskiego na poziomie minimum B2;

         5_list motywacyjny;

         6_autorska dokumentacja artystyczna lub projektowa – portfolio w formacie
         PDF;

         7_zapis elektroniczny prezentacji planowanego Indywidualnego Planu
         Badawczego wraz z wybranymi pracami z dorobku artystycznego lub
         projektowego powiązanymi z projektem badawczym. Objętość materiału
         dostosowana do czasu przeznaczonego na jego prezentację;

         8_zestawienie udokumentowanej aktywności artystycznej lub projektowej
         zawierające wykaz osiągnięć artystycznych lub projektowych ze szczególnym
         uwzględnieniem otrzymanych nagród, stypendiów twórczych, udziału
         w wystawach zbiorowych, konkursach, plenerach, sympozjach, ruchach
         artystycznych, zrealizowanych projektów, wystaw indywidualnych lub działań
         artystycznych oraz odbytych staży, z okresu minimum ostatnich 3 lat;

         9_zgodę promotorki/promotora na podjęcie się promotorstwa nad   kandydatką/
         kandydatem – pobierz (33 KB) pdf

10_projekt Indywidualnego Planu Badawczego ZAAKCEPTOWANY PRZEZ
         PROMOTORKĘ/ PROMOTORA
;

        11_oświadczenie w sprawie wskazania nadanych tytułów naukowych,
        pobieranego stypendium oraz zatrudnienia – pobierz (57 KB) pdf

12_zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby postępowania rekrutacyjnego – pobierz (26 KB) docx

4 krok – Postępowanie rekrutacyjne

Na postępowanie rekrutacyjne do Szkoły Doktorskiej składa się:

ETAP I: merytoryczna ocena dokumentów złożonych przez kandydatkę/kandydata będąca podstawą do dopuszczenia do drugiego etapu.

 1. a) merytoryczna ocena projektu badawczego 0-5 punktów,
 2. b) ocena spójności prezentacji planowanego projektu badawczego i dorobku artystycznego lub projektowego 0–5 punktów,
 3. c) dotychczasowe osiągnięcia artystyczne/projektowe z minimum 3 ostatnich lat 0-5 punktów.

Warunkiem zakwalifikowania się do ETAPU II jest uzyskanie co najmniej
12 punktów z tym zastrzeżeniem, że z każdego elementu oceny należy uzyskać co najmniej 3 punkty.

UWAGA : ETAP PIERWSZY REKRUTACJI ODBYWA SIĘ BEZ UDZIAŁU KANDYDATÓW.

ETAP II: rozmowa kwalifikacyjna dotycząca planowanego projektu badawczego pracy doktorskiej, planów artystyczno-projektowo-badawczych oraz informacji o osiągnięciach artystycznych lub projektowych kandydata w powiązaniu z proponowanym projektem badawczym w tym :

-15 minutowa prezentacja planowanego Indywidualnego Planu Badawczego oraz dorobku artystycznego powiązanego z projektem badawczym,

-15 minutowa rozmowa z kandydatką/kandydatem w tym pytania dotyczące planowanego projektu badawczego.

Punktacja z 30 minutowej rozmowy kwalifikacyjnej:

 1. a) merytoryczna ocena projektu badawczego na podstawie rozmowy z kandydatką/kandydatem, 0 – 32 punktów
 2. b) ocena spójności prezentacji planowanego projektu badawczego i dorobku artystycznego lub projektowego wynikające z prezentacji 0 – 32 punktów,
 3. c) osiągnięcia artystyczne/projektowe z ostatnich 3 lat, 0 – 26 punktów,
 4. d) ocena wiedzy z zakresu teorii i praktyki artystycznej przedmiotowej dyscypliny związanej z przedłożonym projektem badawczym 0 – 20 punktów.

Maksymalna liczba punktów, którą można uzyskać w  trakcie całego postępowania rekrutacyjnego wynosi 125 punktów. Wynik pozytywny to minimum 75 punktów.

5 krok – Ogłoszenie listy rankingowej postępowania rekrutacyjnego

Zgodnie z terminarzem, lista rankingowa postępowania rekrutacyjnego zostanie ogłoszona na stronie internetowej asp.gda.pl;

6 krok – Uzupełnienie danych w IRK i złożenie wymaganych dokumentów

 1. Jeżeli jesteś na liście rankingowej osób, które znalazły się na najwyższej pozycji i mieszczą się w limicie miejsc do Szkoły Doktorskiej:

          1)zaloguj się ponownie na konto w IRK;

          2)uzupełnij pozostałe dokumenty i wydrukuj je.

          3)wnieś na indywidualny numer konta wygenerowany w systemie IRK
          (zakładka „Opłata”) opłatę za wydanie legitymacji doktoranckiej
          w wysokości (….) zł (jeżeli została zaznaczona opcja „TAK”);

 

 1. Kandydatka/kandydat zakwalifikowany do wpisania na listę doktorantów zostaje wpisany na listę doktorantek/doktorantów Szkoły Doktorskiej po dostarczeniu przez niego, do dnia 21 czerwca 2023 r. następujących dokumentów
  W WERSJI PAPIEROWEJ;

UWAGA  decyduje data wpływu dokumentów na Uczelnie:

1_formularz rejestracyjny z zaznaczeniem obszaru badań: sztuki piękne lub sztuki projektowe; (imię i nazwisko, datę urodzenia, numer pesel lub numer paszportu, obywatelstwo, dane kontaktowe /adres, adres poczty elektronicznej, numer telefonu/;

      2_odpis dyplomu ukończenia studiów II stopnia lub jednolitych studiów
      magisterskich uzyskany w Polsce lub inny dokument ukończenia studiów
      wyższych za granicą, uznany zgodnie z odrębnymi przepisami, za równorzędny
      z polskim dyplomem ukończenia studiów II stopnia lub jednolitych studiów
      magisterskich wraz z apostille, przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego;

3_życiorys artystyczny lub CV;

4_dokumenty potwierdzające znajomość języków obcych oraz oświadczenie
o znajomości języka angielskiego na poziomie minimum B2;

5_list motywacyjny;

6_autorska dokumentacja artystyczna lub projektowa – portfolio w formacie
     pdf;
7_zapis elektroniczny prezentacji planowanego Indywidualnego Planu
     Badawczego wraz z wybranymi pracami z dorobku artystycznego lub
     projektowego powiązanymi z projektem badawczym. Objętość materiału
     dostosowana do czasu przeznaczonego na jego prezentację;
8_zestawienie udokumentowanej aktywności artystycznej lub projektowej
     zawierające wykaz osiągnięć artystycznych lub projektowych ze szczególnym
     uwzględnieniem otrzymanych nagród, stypendiów twórczych, udziału
     w wystawach zbiorowych, konkursach, plenerach, sympozjach, ruchach
     artystycznych, zrealizowanych projektów, wystaw indywidualnych lub działań
     artystycznych oraz odbytych staży, z okresu minimum ostatnich 3 lat;
9_zgodę promotorki/promotora na podjęcie się promotorstwa nad kandydatką/
     kandydatem – pobierz (33 KB) pdf
10_projekt Indywidualnego Planu Badawczego ZAAKCEPTOWANY PRZEZ
     PROMOTORKĘ/PROMOTORA;
11_oświadczenie w sprawie wskazania nadanych tytułów naukowych,
     pobieranego stypendium oraz zatrudnienia – pobierz (57 KB) pdf
12_zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby postępowania
    rekrutacyjnego – pobierz (26 KB) docx

Oświadczenie, o wyborze Szkoły Doktorskiej Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku,– pobierz (179 KB) pdf

Dokumenty można przesłać pocztą na adres podany poniżej lub przekazać zaufanej osobie. Nie wymagamy upoważnień. Decyduje data wpływu dokumentów na Uczelnie.

 1. Niezwłocznie po zakwalifikowaniu do przyjęcia do szkoły doktorskiej kandydat/ka jest zobowiązany/a dostarczyć do Działu Kształcenia zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia kształcenia w Szkole Doktorskiej. Niedopełnienie tego obowiązku będzie skutkować niedopuszczeniem do udziału w zajęciach dydaktycznych w szkole doktorskiej.

7 krok – Ogłoszenie listy przyjętych do Szkoły Doktorskiej

Po zweryfikowaniu złożonych dokumentów zostanie ogłoszona lista osób przyjętych do Szkoły Doktorskiej Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku: na stronie www.asp.gda.pl /Szkoła Doktorska/Rekrutacja.

8 krok – Decyzja

 1. Zgodnie z art. 200 ust.4 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
  (Dz.U. 2022 r. poz.574 ze zm.) przyjęcie do szkoły doktorskiej następuje w drodze wpisu na listę doktorantów.
 2. 200 ust.5 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2022 r. poz.574 ze zm.)Odmowa przyjęcia do szkoły doktorskiej następuje w drodze decyzji administracyjnej.

Adres wysyłki dokumentów:

Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku

Targ Węglowy 6, 80-836 Gdańsk

Z dopiskiem: Szkoła Doktorska/Rekrutacja