Rekrutacja 2024

Dodatkowe informacje

Informacje o formie i terminie składania dokumentów

Zgodnie z § ust. 1 Uchwały nr 38 /2022 Senatu Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku z dnia 29 listopada 2022 r. w sprawie Zasad rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku w roku akademickim 2023/2024 – warunki i tryb rekrutacji do Szkoły Doktorskiej kandydaci do Szkoły Doktorskiej składają w terminie od 22 do 26 maja 2023 rdo godziny 14:00 następujące dokumenty W WERSJI ELEKTRONICZNEJ /na pendrive/ ułożone według poniższej numeracji:

1) formularz rejestracyjny z zaznaczeniem obszaru badań: sztuki piękne lub sztuki projektowe; (imię i nazwisko, datę urodzenia, numer pesel lub numer paszportu, obywatelstwo, dane kontaktowe /adres, adres poczty elektronicznej, numer telefonu/;


2) odpis dyplomu ukończenia studiów II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich uzyskany w Polsce lub inny dokument ukończenia studiów wyższych za granicą, uznany zgodnie z odrębnymi przepisami, za równorzędny z polskim dyplomem ukończenia studiów II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich;


3) życiorys artystyczny lub CV;


życiorys zawierający informacje dotyczące wykształcenia, doświadczenia zawodowego oraz dorobku artystyczno-badawczego i/lub projektowo- badawczego (max. 3500 znaków bez spacji).


4) dokumenty potwierdzające znajomość języków obcych oraz oświadczenie
o znajomości języka angielskiego na poziomie minimum B2;


5) list motywacyjny;


6) autorska dokumentacja artystyczna lub projektowa – portfolio w formacie pdf/;
Autorska dokumentacja artystyczna lub projektowa – ilustrowany wybór osiągnięć artystycznych i naukowych, w tym projektowych, plastycznych, w postaci pliku pdf.
W przypadku treści niekompatybilnych z formatem pdf (np. filmowych, interaktywnych lub dźwiękowych), kandydat zapewnia możliwość odtworzenia ich z adresów sieciowych tak, aby Komisja Rekrutacyjna do zapoznania się z nimi nie potrzebowała specjalistycznego oprogramowania.

Osiągnięciami, o których mowa powyżej są w szczególności:
a. udokumentowany dorobek w dyscyplinie artystycznej sztuki plastyczne;
b. udział w wystawach lub działaniach artystycznych, projektowych i indywidualnych, z podaniem miejsc i sposobów upowszechniania;
c. udział w stażach, plenerach, konferencjach, projektach artystycznych i badawczych, rezydencjach, zagranicznych i krajowych;
d. praca przy projektach i wdrożeniach z zakresu dizajnu, architektury, architektury
wnętrz, produkcji artystycznych, multimedialnych i filmowych.

7) zapis elektroniczny prezentacji planowanego Indywidualnego Planu Badawczego wraz z wybranymi pracami z dorobku artystycznego lub projektowego powiązanymi z projektem badawczym. Objętość materiału dostosowana do czasu przeznaczonego na jego prezentację.

8) zestawienie udokumentowanej aktywności artystycznej lub projektowej zawierające wykaz osiągnięć artystycznych lub projektowych ze szczególnym uwzględnieniem otrzymanych nagród, stypendiów twórczych, udziału w wystawach zbiorowych, konkursach, plenerach, sympozjach, ruchach artystycznych, zrealizowanych projektów, wystaw indywidualnych lub działań artystycznych oraz odbytych staży, z okresu minimum ostatnich 3 lat;

9) zgodę promotorki/promotora na podjęcie się promotorstwa nad kandydatką/ kandydatem – pobierz;

10) projekt Indywidualnego Planu Badawczego zaakceptowany przez promotorkę/promotora ;

Opis projektu powinien stanowić dobrze uzasadnioną i popartą argumentami propozycję zakresu, tematu i metodologii badań artystycznych.

11) oświadczenie w sprawie wskazania nadanych tytułów naukowych, pobieranego stypendium oraz zatrudnienia - pobierz, ;

12) zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby postępowania rekrutacyjnego.

 1. Kandydat/ka zakwalifikowany/a do wpisania na listę doktorantów/ek zostaje wpisany/a na listę doktorantów/ek Szkoły Doktorskiej po dostarczeniu przez niego/nią, do 21 czerwca 2023 r., następujących dokumentów (w wersji papierowej) ułożonych według poniższej numeracji:

1) formularz rejestracyjny z zaznaczeniem obszaru badań: sztuki piękne lub sztuki projektowe; (imię i nazwisko, datę urodzenia, numer pesel lub numer paszportu, obywatelstwo, dane kontaktowe /adres, adres poczty elektronicznej, numer telefonu/;


2) odpis dyplomu ukończenia studiów II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich uzyskany w Polsce lub inny dokument ukończenia studiów wyższych za granicą, uznany zgodnie z odrębnymi przepisami, za równorzędny z polskim dyplomem ukończenia studiów II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich;

3) życiorys artystyczny lub CV;

życiorys zawierający informacje dotyczące wykształcenia, doświadczenia zawodowego oraz dorobku artystyczno-badawczego i/lub projektowo- badawczego (max. 3500 znaków bez spacji).

4) dokumenty potwierdzające znajomość języków obcych oraz oświadczenie
o znajomości języka angielskiego na poziomie minimum B2;

5) list motywacyjny;

6) autorska dokumentacja artystyczna lub projektowa – portfolio w formacie pdf/;
Autorska dokumentacja artystyczna lub projektowa – ilustrowany wybór osiągnięć artystycznych i naukowych, w tym projektowych, plastycznych, w postaci pliku pdf.
W przypadku treści niekompatybilnych z formatem pdf (np. filmowych, interaktywnych lub dźwiękowych), kandydat zapewnia możliwość odtworzenia ich z adresów sieciowych tak, aby Komisja Rekrutacyjna do zapoznania się z nimi nie potrzebowała specjalistycznego oprogramowania.

Osiągnięciami, o których mowa powyżej są w szczególności:
a. udokumentowany dorobek w dyscyplinie artystycznej sztuki plastyczne;
b. udział w wystawach lub działaniach artystycznych, projektowych i indywidualnych, z podaniem miejsc i sposobów upowszechniania;

   1. udział w stażach, plenerach, konferencjach, projektach artystycznych i badawczych, rezydencjach, zagranicznych i krajowych;
   2. praca przy projektach i wdrożeniach z zakresu dizajnu, architektury, architektury
    wnętrz, produkcji artystycznych, multimedialnych i filmowych.

7) zapis elektroniczny prezentacji planowanego Indywidualnego Planu Badawczego wraz z wybranymi pracami z dorobku artystycznego lub projektowego powiązanymi z projektem badawczym. Objętość materiału dostosowana do czasu przeznaczonego na jego prezentację.

8) zestawienie udokumentowanej aktywności artystycznej lub projektowej zawierające wykaz osiągnięć artystycznych lub projektowych ze szczególnym uwzględnieniem otrzymanych nagród, stypendiów twórczych, udziału w wystawach zbiorowych, konkursach, plenerach, sympozjach, ruchach artystycznych, zrealizowanych projektów, wystaw indywidualnych lub działań artystycznych oraz odbytych staży, z okresu minimum ostatnich 3 lat;

9) zgodę promotorki/promotora na podjęcie się promotorstwa nad kandydatką/kandydatem;


10) projekt Indywidualnego Planu Badawczego zaakceptowany przez promotorkę/promotora ;
Opis projektu powinien stanowić dobrze uzasadnioną i popartą argumentami propozycję zakresu, tematu i metodologii badań artystycznych.

11) oświadczenie w sprawie wskazania nadanych tytułów naukowych, pobieranego stypendium oraz zatrudnienia;

12)zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby postępowania rekrutacyjnego oraz oświadczenie, że będzie doktorantką/doktorantem tylko w Szkole Doktorskiej Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku.

Dokumenty można przesłać pocztą na adres podany poniżej lub przekazać zaufanej osobie. Nie wymagamy upoważnień. Decyduje data wpływu dokumentów na Uczelnie:

Adres wysyłki dokumentów:

Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku

Targ Węglowy 6, 80-836 Gdańsk

Z dopiskiem: Szkoła Doktorska/Rekrutacja