Rekrutacja 2023

Cudzoziemcy oraz świadectwa i dyplomy zagraniczne

Osoby niebędące obywatelami polskimi, mogą być przyjęte do Szkoły Doktorskiej zgodnie z Zasadami podejmowania i odbywania studiów wyższych przez osoby niebędące obywatelami polskimi, zwane dalej „cudzoziemcami”. Zasady te regulują
w szczególności następujące przepisy prawa powszechnie obowiązującego:

  1. 323 ust.1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r., Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (tekst jednolity: Dz.U. z 2020 r. poz. 85 z późn. zm.,dalej „Ustawa”)
  2. ustawa o cudzoziemcach z dnia 12 grudnia 2013 r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 35 z póź. zm.)
  3. uzyskały pozytywny wynik z egzaminu konkursowego i zajęły pozycję na liście rankingowej, sporządzonej według ilości punktów uzyskanych w trakcie postępowania rekrutacyjnego, mieszczącą się w limicie miejsc określonym przez Senat Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku.

Cudzoziemcem, w rozumieniu przepisów prawa polskiego, jest każda osoba nieposiadająca polskiego obywatelstwa.

Cudzoziemców obowiązuje postępowanie rekrutacyjne zgodne z Warunkami i trybem postępowania rekrutacyjnego do Szkoły Doktorskiej Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku, z uwzględnieniem przepisów niniejszego paragrafu.

Każdy dyplom ukończenia studiów uzyskany poza granicami Polski, z zastrzeżeniem ust.4. tego paragrafu, musi zostać opatrzony apostille lub zalegalizowany w kraju jego wydania:

  • apostille – w przypadku dokumentów, które wydano w państwach będących stroną konwencji haskiej z 5 października 1961 roku (Dz.U. z 2005 r. nr 112, poz. 938) w formie osobnego dokumentu (pieczęci), przetłumaczonej przez tłumacza przysięgłego (zarejestrowanego w Rzeczypospolitej Polskiej) na język polski,
  • legalizacja – potwierdza autentyczność dokumentu wydanego w państwie innym niż Polska. Legalizacji dokonuje się w państwie, które wydało dokument a nie przyjęło konwencji haskiej, o której mowa powyżej. W tym celu należy zgłosić się do instytucji, która w państwie tym odpowiada za legalizację dokumentów przeznaczonych do obrotu za granicą,

Dyplom uznany na podstawie umowy międzynarodowej za równorzędny
z odpowiednim polskim dyplomem ukończenia studiów drugiego stopnia lub jednolitych magisterskich, lub uznany za uprawniający do podjęcia kształcenia w szkole doktorskiej w Rzeczypospolitej Polskiej, nie wymaga podejmowania żadnych dodatkowych czynności urzędowych.

Każdy dokument wydany w języku innym niż polski powinien zostać przetłumaczony na język polskiTłumaczenie powinno być poświadczone przez tłumacza przysięgłego w Polsce.