Rekrutacja 2023

Niezbędnik Dyplomanta – studia II stopnia

1. Zapoznanie się z procedurą i wytycznymi dotyczącymi dyplomowania.

1.1 Student zobowiązany jest zapoznać się z formalnymi i merytorycznymi kryteriami i wymaganiami dotyczącymi przygotowania i obrony pracy dyplomowej właściwymi dla danego kierunku i specjalności, a także opublikowanymi  na stronie internetowej www

1.2 Spotkanie organizacyjne dla studentów ostatnich lat studiów organizuje Wydział w październiku danego roku.

2. Deklaracja dyplomowa

Do końca miesiąca lutego pracownik SOK zwróci się do studentów z prośbą o uzupełnienie deklaracji dotyczącej tematu pracy dyplomowej.  Każda zmiana po złożeniu deklaracji wymaga złożenia podania do Prodziekana ds. Kierunku oraz uzyskania akceptacji Rady Programowej.

3. Praca dyplomowa

Dyplomowa praca magisterska musi zostać wykonana samodzielnie i spełniać wymienione poniżej kryteria. Temat pracy powinien być związany z kierunkiem studiów. Cel i tytuł muszą być zaakceptowane przez opiekuna/promotora pracy.

3.1  Dyplomowa praca magisterska powinna mieć charakter badawczy; być sporządzona w oparciu o cel i określający go temat samodzielnie sformułowane przez dyplomanta. Praca powinna wyjaśniać sposoby osiągnięcia założonego celu ze szczególnym naciskiem na umotywowanie podejmowanych decyzji projektowych w kontekście tytułowego zagadnienia.

4. Dokumentacja projektowa dyplomu magisterskiego:

4.1. Szczegółowe wymagania dotyczące części teoretycznej określają Rady Programowe dla poszczególnych kierunków studiów oraz zarządzenie Rektora nr 20/2021 w sprawie wprowadzenia wzorów dokumentów dotyczących procesu dyplomowania na studiach I stopnia, II stopnia i jednolitych studiów magisterskich oraz zasad przygotowania części teoretycznej pracy dyplomowej w formie pisemnej

Chcesz się dowiedzieć więcej?

 

Zapoznaj się z zarządzeniem i jego załącznikami: przejdź do strony 

 

W skład dokumentacji projektowej magisterskiego projektu dyplomowego wchodzą następujące części:

 1. Część teoretyczna
 2. Część projektowa

4.1.1. Forma części teoretycznej – część opracowywana zgodnie z wytycznymi edytorskimi (584 KB, pdf).

4.1.2. Zakres części teoretycznej – Część teoretyczna powinna zawierać rozstrzygnięcie teoretycznego zagadnienia powiązanego z tematem projektu dyplomowego lub w szczególnym przypadku być pogłębionym opisem kontekstu projektu. Powinna ona prezentować ogólną wiedzę i umiejętności student związane z kierunkiem studiów, poziomem i profilem kształcenia oraz umiejętności samodzielnego analizowania i wnioskowania.

Praca powinna być ułożona zgodnie z zał. nr 6 § 2 Zarządzenia Rektora nr 20/2021 (należy wyszukać w dokumencie wytyczne dla studentów Wydziału Architektury i Wzornictwa):

a) strona tytułowa (108 KB, pdf),

b) spis treści,

c) Wstęp – Część teoretyczną pracy magisterskiej rozpoczyna wstęp z uzasadnieniem wyboru tematu i opisem innych kluczowych dla projektu zagadnień np. celu, strategii osiągnięcia celu),

d) część analityczna – części teoretycznej w formie pisemnej pracy magisterskiej wnikliwie prezentuje szerokie spektrum teoretycznych, kontekstowych aspektów podjętego zagadnienia projektowego; opis formułowania założeń projektowych, tezę lub hipotezę pracy,

e) część projektowa – części teoretycznej w formie pisemnej pracy magisterskiej zawiera prezentację i wnikliwy opis metod i etapów projektowania, prezentację i wnikliwy opis koncepcji rozwiązania, szczegółową dokumentację finalnego rozwiązania projektowego wraz z opisem kluczowych parametrów projektu,

f) podsumowanie zawierające wnioski z efektów pracy projektowej oraz perspektywy rozwoju,

g) piśmiennictwo zawierające wykaz źródeł bibliograficznych, elektronicznych,

h) spis ilustracji wraz z podaniem źródeł ich pochodzenia,

i) abstrakt/szczegółowy opis pracy dyplomowej w języku polskim oraz angielskim (max. 2000 znaków), w którym skrótowo relacjonujemy „co zostało zrobione w projekcie i opisane w części teoretycznej i projektowej pracy dyplomowej”. Abstrakt powinien zawierać krótkie streszczenie problemu projektowego/badawczego, użytych metod, kluczowych cech opracowanej konkluzji projektowej oraz wnioski i skutki jej potencjalnego wdrożenia. Innymi słowy: oznacza to, że abstrakt powinien odpowiadać na pytania: dlaczego podjęliśmy dany problem projektowy? co, jakimi metodami i dlaczego opracowywaliśmy?, jak analizowaliśmy i weryfikowaliśmy rezultaty? oraz do jakich doszliśmy wniosków?

Uwaga:
Abstrakt najlepiej napisać już po zakończeniu prac projektowych. Jednakże w trakcie prac nad projektem dyplomowym warto robić sobie adnotacje, podkreślać kluczowe elementy – dzięki temu nie będziemy mieli problemu ze wskazaniem kluczowych elementów naszego projektu – a to pozwoli przekuć nasze notatki w dobry abstrakt.

Abstrakt powinien zostać skonsultowany z promotorem dyplomu.

Streszczenie pracy oraz opis dyplomu należy również skopiować do zakładki Dyplom w Akademusie. Abstrakt jest umieszczony na końcu pracy pisemnej i stanowi jej integralną część.

 

j) oświadczenie autora pracy dyplomowej (oświadczenie (187 KB, doc)). Oświadczenie wypełniamy komputerowo.

 

4.1.3. Forma część projektowej – opracowywana jest w formie ilustrowanego, pogłębionego opisu stanowiącego integralny składnik części teoretycznej pracy dyplomowej. Przy opracowaniu części projektowej pracy dyplomowej obowiązują wytyczne edytorskie.

4.1.4. Zakres części projektowej - zawierać powinien szczegółową prezentację i opis: zastosowanych metod projektowania, rozważanych wariantów i opcji, kryteria wyboru koncepcji rozwiązania, szczegółową dokumentację finalnego rozwiązania projektowego oraz perspektywy rozwoju projektu, analizę skutków jego wdrożenia, wnioski, ect.; szczegółowy zakres ustala promotor wraz z dyplomantem.

4.2 Wszystkie prace drukujemy obustronnie i umieszczamy w sztywnej oprawie wraz z oryginałem oświadczenia autora pracy w każdym z trzech egzemplarzy (nie może być kserokopia).

4.3.  Należy wydrukować 3 identyczne egzemplarze części teoretycznej pracy dyplomowej w formie pisemnej i dołączyć do każdej z nich płytę CD zawierającą  dokumentację wszystkich części dyplomu: prace projektowe + prace artystyczne + portfolio (jeśli dotyczy). Pliki jpg w jakości odpowiedniej do druku. 

Komplet jest warunkiem uzyskania wpisu na karcie obiegowej i odebrania dyplomu licencjata.

Płyty CD powinny być oklejone wg wskazanego wzoru. Wszystkie płyty podpisuje promotor i student. (naklejki na płyty i koperty (33 KB, doc))

Istnieje możliwość dodania płyty CD po obronie (patrz informacje dodatkowe). Komplet płyt jest warunkiem uzyskania wpisu na karcie obiegowej i odebrania dyplomu magistra sztuki.

 

UWAGA: Tematy składanej pracy dyplomowej muszą być zgodne z tematami zatwierdzonymi przez Radę Programową kierunku i zapisanymi w protokole gotowości przystąpienia do egzaminu dyplomowego.

5. KONTROLA ANTYPLAGIATOWA

Obie części dokumentacji projektu dyplomowego (opisane w pkt. 4.1) stanowią podstawę do „kontroli antyplagiatowej” zgodnie z aktualnie obowiązującymi wymaganiami (839 KB, pdf) Jednolitego Systemu Antyplagiatowego.

6. RECENZJA

Obie części dokumentacji projektu dyplomowego (opisane w pkt. 4.1) stanowią podstawę do sporządzenie recenzji.

Uwaga.
Recenzenta proponuje promotor dyplomu. Jako zasadę wyboru należy przyjąć „standardy jakości kształcenia”, a w szczególności regułę zapewniającą bezstronność, rzetelność i przejrzystość procesu weryfikacji oraz wiarygodność i porównywalność ocen.

7. DOPUSZCZENIE DO DYPLOMU

Zgodnie z zasadami przyjętymi na Wydziale, ok. trzy-cztery tygodnie przed  sesją dyplomową  może zostać przeprowadzone tzw. dopuszczenie, połączone z prezentacją prac. Należy mieć przy sobie protokół gotowości do egzaminu dyplomowego (protokół gotowości (95 KB, doc) i uzyskać wymagane podpisy. O dokładnym terminie dopuszczeń poinformuje SOK/ PROMOTOR DYPLOMU.

8. EGZAMIN DYPLOMOWY

Egzaminy dyplomowe odbywają się w terminie określonym przez Rektora (Zarządzenie Rektora nr 64/2020)

8.1 dokumenty wymagane przy licencjackim egzaminie dyplomowym:
- dokumentacja projektu (zgodnie z pkt. 4.1.)
- pozytywny wynik badania antplagiatowego,
- recenzja,
- prezentacja projektu (szczegóły zakresu formy prezentacji określa promotor wraz z dyplomantem). Prezentacja stanowi podstawę do publicznej obrony projektu polegającej na dyskusji z dyplomantem, w której zadawane są co najmniej trzy pytania odnoszące się do zakresu i formy projektu dyplomowego.

9. TERMINY SKŁADANIA DOKUMENTÓW: 

9.1. Student po uzyskaniu akceptacji przez promotora w terminie :

 • do 23 maja 2022 (dotyczy części teoretycznej w formie pisemnej pracy dyplomowej magisterskiej)  
 • Dla egzaminów dyplomowych przeprowadzanych w miesiącu wrześniu 2022 r.

do 12 września 2022 r. (dotyczy części teoretycznej w formie pisemnej pracy dyplomowej magisterskiej)  

zobowiązany jest:

1) uzupełnić dane w Panelu Studenta w zakładce DYPLOM odnośnie dyplomu:

- wpisać tytuły części pracy dyplomowej w języku polskim i angielskim;

- imię i nazwisko kierującego pracą dyplomową (promotora);

- imię i nazwisko recenzenta;

2) uzupełnić pole „Praca opis” – zamieścić streszczenie części teoretycznej pracy dyplomowej oraz opis pozostałych części pracy dyplomowej (abstrakt);

3) zaznaczyć wymaganą klauzulę ze zgodą na poddanie części pisemnej pracy procedurze antyplagiatowej oraz umieszczenia jej w ORPD,

4) wgrać do Panelu Studenta plik z częścią teoretyczną pracy dyplomowej (format .txt, .doc, .docx, .odt, .rtf lub .pdf – nie skan[!]), z zaznaczeniem, że to właśnie ta praca ma zostać poddana kontroli zapobiegającej plagiatowi oraz że ma być zamieszczona w ORPD;

Uwaga! Plik z pracą nie powinien zawierać oświadczeń autora pracy. Po kontroli antyplagiatowej nie można do pracy niczego dodać ani wykasować, numeracja stron musi się zgadzać, tekst nie może zostać przesunięty. Abstrakt również musi się znaleźć w tym pliku.

 

5) złożyć w STS:

 • 1 egzemplarz wydrukowanej pracy dyplomowej wraz z załączonym oświadczeniami autora pracy celem potwierdzenia przez pracownika zgodności z zasadami przygotowania części teoretycznej pracy z obowiązującymi na ASP w Gdańsku (załącznik nr 6 do zarządzenia Rektora 20/2022);
 • formularz dotyczący udziału w badaniu losów zawodowych absolwentów (formularz badania (166 KB, doc)),
 • oświadczenie o zapoznaniu się z formalnymi i merytorycznymi kryteriami przygotowania i obrony pracy dyplomowej oraz procedurą dyplomowania 
  na Wydziale oraz o odebraniu wszystkich prac wykonanych podczas studiów (oświadczenie studenta (93 KB, doc))
 • (nieobowiązkowe) Informacje o nagrodach: W suplemencie do dyplomu mogą zostać umieszczone informacje dot. otrzymanych nagród, odbytych praktyk lub innych osiągnięć. Zgodę na wpisanie w/w informacji do suplementu wydaje Dziekan Wydziału. W tym celu należy się zgłosić do SOK ze spisem osiągnięć w porządku chronologicznym oraz kserokopiami dokumentów potwierdzających dane osiągnięcie (oryginały do wglądu). Po uzyskaniu akceptacji Dziekana należy przesłać spis osiągnięć (porządek chronologiczny) na adres mailowy: aiw@asp.gda.pl, sts.apk@asp.gda.pl lub sts.wzornictwo@asp.gda.pl (informacja o nagrodach (31 KB, docx))

 

Po uzyskaniu potwierdzenia od pracownika STS zgodności pracy z ww. zasadami, praca zostanie przekazana do kontroli opiekuna części teoretycznej pracy dyplomowej. Pracownik STS dokonuje tego poprzez zaznaczenie odpowiedniego statusu w systemie „Praca gotowa do zatwierdzenia”.

 

Po ustawieniu statusu pracy system automatycznie wysyła wiadomość (email) do promotora pracy dyplomowej.

 

UWAGA: Student odpowiedzialny jest za dostarczenie wszystkich niezbędnych danych o jakie zostanie poproszony  recenzentowi swojej pracy.

 

Studencie, na tym etapie pobierz kartę obiegową i zacznij kompletować na niej wpisy (karta obiegowa (201 KB, doc)).

 

9.2. Student otrzymuje automatyczne wiadomości (mail) z systemu o wszystkich etapach przetwarzania części teoretycznej pracy dyplomowej  

Gdy status pracy zmieni się na „Praca gotowa do obrony” student zobowiązany jest:

- złożyć egzemplarz wydrukowanej pracy wraz z oświadczeniami oraz CD  z dokumentacją dyplomu należy złożyć w Bibliotece,

- dostarczyć egzemplarz wydrukowanej pracy pisemnej wraz z oświadczeniami na posiedzenie Komisji dyplomowej.

 

9.3  Przed egzaminami dyplomowymi w nieprzekraczalnym terminie 7 dni przed egzaminem dyplomowym student zobowiązany jest do:

 • złożenia protokołu gotowości przystąpienia do egzaminu dyplomowego podpisanego przez promotora dyplomu (protokół gotowości (95 KB, docx)),
 • do wniesienia opłaty za wersję dyplomu w języku polskim (60,00 zł). – nie dotyczy studentów, którzy podjęli studia w roku akademickim 2019/2020. Numer indywidualnego konta do wykonania przelewu należy sprawdzić
  w Akademusie w zakładce Opłaty w terminie minimum 7 dni przed egzaminem dyplomowym.

9.4. Dyplom w języku angielskim jest nieobowiązkowy i wymaga wniesienia dodatkowej opłaty w wysokości 40 zł. Aby go uzyskać należy:

 • W STS – pok. 101 złożyć wraz z resztą wymaganych dokumentów wniosek o wydanie dyplomu w języku angielskim (wniosek)
 • Wykonać przelew na indywidualny nr konta, który należy sprawdzić w Akademusie
  w zakładce Opłaty. Opłata jest naliczana po złożeniu wniosku.

 

 1. Informacje dodatkowe

Do 7 dni po egzaminie dyplomowym należy:

Nagrać trzy płyty CD, na której musi być pełna dokumentacja dyplomu (wszystkie części realizacji dyplomowych), okleić je według wskazanego wzoru naklejek oraz zebrać wymagane podpisy.

 • złożyć 1 egzemplarz wydrukowanej oprawionej pracy pisemnej wraz jej elektronicznym zapisem na płycie oraz z pełną dokumentacją dyplomu (wszystkie części realizacji dyplomowych)  na płycie CD w Bibliotece.
 • złożyć 1 płytę CD, na której musi być pełna dokumentacja dyplomu (wszystkie części realizacji dyplomowych) do STS pok. 101 wraz z kompletnie uzupełnioną kartą obiegową.
 • złożyć 1 płytę CD, na której musi być pełna dokumentacja dyplomu (wszystkie części realizacji dyplomowych) do SOK pok. 109 wraz z kompletnie uzupełnioną kartą obiegową.

Dostarczenie dokumentów wymienionych powyżej jest warunkiem odebrania dyplomu ukończenia studiów

Dyplomy będą do odbioru w pokoju 101.