Rekrutacja 2022

Dlaczego warto studiować? Dni Otwarte 2022 Procedura przeniesienia z innej uczelni Procedura potwierdzenia efektów uczenia się

Niezbędnik Dyplomanta – studia II stopnia

 

1. Zapoznanie się z procedurą i wytycznymi dotyczącymi dyplomowania.

1.1 Student zobowiązany jest zapoznać się z formalnymi i merytorycznymi kryteriami i wymaganiami dotyczącymi przygotowania i obrony pracy dyplomowej właściwymi dla danego kierunku i specjalności, a także opublikowanymi na stronie internetowej standardami uczelnianymi określającymi wymagania edytorskie oraz niezbędne załączniki konieczne do złożenia pracy. Zapoznanie się z tymi wytycznymi jest potwierdzane poprzez złożenie oświadczenia wraz z pozostałymi dokumentami przed egzaminem dyplomowym (wzór oświadczenia).

1.2 Spotkanie organizacyjne dla studentów ostatnich lat studiów organizuje Zastępca Prodziekanów ds. Studenckich w październiku danego roku.

2. Deklaracja dyplomowa

Do końca października pracownik SOK zwróci się do studentów z prośbą o uzupełnienie deklaracji dotyczącej tematu pracy dyplomowej, imienia, nazwiska promotora powołanych przez Radę Programową kierunku. Następnie tematy magisterskich prac dyplomowych podlegają przyjęciu przez Radę Programową Kierunku.

3. Praca dyplomowa

Dyplomowa praca magisterska musi zostać wykonana samodzielnie i spełniać wymienione poniżej kryteria. Temat pracy powinien być związany z kierunkiem studiów. Cel i tytuł muszą być zaakceptowane przez promotora pracy.

3.1 Dyplomowa praca magisterska powinna mieć charakter badawczy; być sporządzona w oparciu o cel i określający go temat samodzielnie sformułowane przez dyplomanta. Praca powinna wyjaśniać sposoby osiągnięcia założonego celu ze szczególnym naciskiem na umotywowanie podejmowanych decyzji projektowych w kontekście tytułowego zagadnienia.

4. Dokumentacja projektowa dyplomu magisterskiego:

4.1. W skład dokumentacji projektowej magisterskiego projektu dyplomowego wchodzą następujące części:

 1. Część teoretyczna – zarządzenie Rektora nr 20/2021
 2. Część projektowa – zał. nr 8 do zarządzenia Rektora nr 20/2021

4.1.1. Forma części teoretycznej – część opracowywana zgodnie z wytycznymi edytorskimi (załącznik 1.)

4.1.2. Zakres części teoretycznej – Część teoretyczna powinna zawierać rozstrzygnięcie teoretycznego zagadnienia powiązanego z tematem projektu dyplomowego lub w szczególnym przypadku być pogłębionym opisem kontekstu projektu. Powinna ona prezentować ogólną wiedzę i umiejętności studenta związane z kierunkiem studiów, poziomem i profilem kształcenia oraz umiejętności samodzielnego analizowania i wnioskowania; powinna być ułożona następująco:

 1. Strona tytułowa,           
 2. Spis treści,         
 3. Wstęp (określenie celu pracy),         
 4. część analityczna (sposoby osiągnięcia celu, zastosowane metody badawcze, analityczne, ect.)         
 5. podsumowanie zawierające wnioski z efektów pracy projektowej oraz perspektywy rozwoju,
 6. piśmiennictwo zawierające wykaz źródeł bibliograficznych, elektronicznych, a także ikonograficznych,   
 7. spis ilustracji wraz z podaniem źródeł ich pochodzenia,        
 8. abstrakt/szczegółowy opis pracy dyplomowej w języku polskim oraz angielskim Abstrakt jest umieszczony na końcu pracy pisemnej i stanowi jej integralną część. (załącznik 2.)

4.1.3. Forma części projektowej – zapis projektowy stosowny do tematu pracy (rzuty, przekroje, wizualizacje, relacja z procesu projektowego, itp.)

4.1.4. Zakres części projektowej – zawierać powinien szczegółową prezentację i opis: zastosowanych metod projektowania, rozważanych wariantów i opcji, kryteria wyboru koncepcji rozwiązania, szczegółową dokumentację finalnego rozwiązania projektowego oraz perspektywy rozwoju projektu, analizę skutków jego wdrożenia, wnioski; szczegółowy zakres ustala promotor wraz z dyplomantem.

5. Kontrola antyplagiatowa

Gotowa część pisemna pracy dyplomowej wraz z ilustracjami  (opisane w pkt. 4.1) podlega „kontroli antyplagiatowej” zgodnie z aktualnie obowiązującymi wymaganiami Jednolitego Systemu Antyplagiatowego.

Niniejsza praca po kontroli antyplagiatowej nie może podlegać jakimkolwiek zmianom.

Uwaga! Plik z pracą nie powinien zawierać oświadczeń autora pracy.

6. Recenzja

Obie części dokumentacji projektu dyplomowego (opisane w pkt. 4.1) stanowią podstawę do sporządzenie recenzji (Zarządzenie nr 20/2021, §1, pkt. 8).

Uwaga.

Recenzenta proponuje promotor dyplomu. Jako zasadę wyboru należy przyjąć regułę zapewniającą bezstronność, rzetelność, wiarygodność i przejrzystość procesu oceny.

Ponadto przy wyborze recenzenta kierować się należy zapisami z § 42. Regulaminu studiów w szczególności: pkt. 8. w zespołowych pracach dyplomowych należy jednoznacznie określić autorów poszczególnych części pracy dyplomowej. Indywidualny wkład każdego współautora musi zostać oceniony niezależnie w oddzielnych recenzjach; pkt. 25. ostateczną decyzję w sprawie zatwierdzenia recenzenta podejmuje Rada Programowa ds. kierunku studiów.

7. Egzamin dyplomowy

Szczegóły procedury egzaminu dyplomowego określa załącznik 3.

7.1 dokumenty wymagane przy magisterskim egzaminie dyplomowym:

- dokumentacja projektu (zgodnie z pkt. 5.1),

- pozytywny wynik badania antyplagiatowego,

- recenzja,

- prezentacja projektu (szczegóły zakresu formy prezentacji określa promotor wraz z dyplomantem). Prezentacja stanowi podstawę do publicznej obrony projektu polegającej na dyskusji z dyplomantem, w której zadawane są co najmniej trzy pytania odnoszące się do zakresu i formy projektu dyplomowego.

7.2  Przebieg egzaminu dyplomowego:

7.2.1 Prezentacja projektu przez dyplomanta / dyplomantkę (czas na prezentację może być ograniczony).

7.2.2. Odczytanie recenzji.

7.2.3. Dyskusja i odpowiedź na zadawane przez Komisję co najmniej trzy pytania odnoszące się do zakresu i formy projektu dyplomowego.

NIEZBĘDNIK DYPLOMANTA – Załączniki

Załącznik 1. WYTYCZNE EDYTORSKIE

8.1. Wytyczne edytorskie oraz obieg pracy w e-systemie:

- Zasady przygotowania części teoretycznej pracy dyplomowej (załącznik nr 6 do Zarządzenia Rektora nr 20/2021)

- obieg pracy dyplomowej, (załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 20/2021)

Uwaga! należy wyszukać w dokumencie wytyczne dla studentów Wydziału Architektury i Wzornictwa.

8.2. Część teoretyczna pracy dyplomowej w formie pisemnej powinna być ułożona następująco:

 1. strona tytułowa – magisterska (strona tytułowa),
 2.  spis treści,
 3. wstęp – Część teoretyczną pracy magisterskiej rozpoczyna wstęp z uzasadnieniem wyboru tematu i opisem innych kluczowych dla projektu zagadnień np. celu, strategii osiągnięcia celu),
 4. część analityczna – części teoretycznej w formie pisemnej pracy magisterskiej wnikliwie prezentuje szerokie spektrum teoretycznych, kontekstowych aspektów podjętego zagadnienia projektowego; opis formułowania założeń projektowych oraz zdefiniowane zagadnienie do rozwiązania.
 5. część projektowa – części teoretycznej w formie pisemnej pracy magisterskiej zawiera prezentację i wnikliwy opis metod i etapów projektowania, prezentację i wnikliwy opis koncepcji rozwiązania, szczegółową dokumentację finalnego rozwiązania projektowego wraz z opisem kluczowych parametrów projektu,
 6. podsumowanie zawierające wnioski z efektów pracy projektowej oraz perspektywy
  rozwoju,
 7. piśmiennictwo zawierające wykaz źródeł bibliograficznych, elektronicznych,     
 8. spis ilustracji wraz z podaniem źródeł ich pochodzenia,
 9. abstrakt/szczegółowy opis pracy dyplomowej w języku polskim oraz angielskim (2000-2500 znaków). Streszczenie pracy oraz opis dyplomu należy również skopiować do zakładki Dyplom w Akademusie. Abstrakt jest umieszczony na końcu pracy pisemnej i stanowi jej integralną część.
 10. oświadczenie autora pracy dyplomowej (oświadczenie). Oświadczenie wypełniamy komputerowo.
 • dokumentacja wgrana do zakładki Dyplom w Akademusie ma zawierać dokumentację wszystkich części dyplomu: prace projektowe + prace artystyczne + portfolio (o ile dotyczy). Pliki .jpg w jakości odpowiedniej do druku.
 • Płyta CD powinna być oklejona wg wskazanego wzoru. Na każdej płycie musi znaleźć się naklejka z podpisem opiekuna pracy pisemnej. (naklejki na płyty i koperty)

8.3. Wszystkie prace drukujemy obustronnie i umieszczamy w sztywnej oprawie.

8.4. Należy wydrukować 2 identyczne egzemplarze części teoretycznej pracy dyplomowej w formie pisemnej i dołączyć do każdej z nich płytę CD. Komplet jest warunkiem uzyskania wpisu na karcie obiegowej i odebrania dyplomu magistra.

UWAGA: Tematy składanej pracy dyplomowej muszą być zgodne z tematami  przyjętymi przez Radę Programową kierunku i zapisanymi w protokole gotowości przystąpienia do egzaminu dyplomowego.

ZAŁĄCZNIK 2.

WYTYCZNE DO OPRACOWANIA ABSTRAKTU

9. Na wydziale Architektury i Wzornictwa abstrakt przyjmuje formę tzw. abstraktu oznajmującego/opisującego.

9.1 Abstrakty powinny zawierać maksymalną ilość informacji w jak najmniejszej liczbie słów. Abstrakt to tekst zwarty o długości (2000-2500 znaków), w którym skrótowo relacjonujemy „co zostało zrobione w projekcie i opisane w części teoretycznej i projektowej pracy dyplomowej”. Abstrakt powinien zawierać krótkie streszczenie problemu projektowego/badawczego, użytych metod, kluczowych cech opracowanej konkluzji projektowej oraz wnioski i skutki jej potencjalnego wdrożenia. Innymi słowy: oznacza to, że abstrakt powinien odpowiadać na pytania:

 • „dlaczego podjęliśmy dany problem projektowy?”,
 • „co, jakimi metodami i dlaczego opracowaliśmy?”,
 • „jak analizowaliśmy i weryfikowaliśmy rezultaty?”,
 • „do jakich doszliśmy wniosków?”.

Abstrakt powinien zostać skonsultowany z promotorem dyplomu.

 

Załącznik 3.

SZCZEGÓŁY PROCEDURY EGZAMINU DYPLOMOWEGO

10. Dopuszczenie do egzaminu dyplomowego

Zgodnie z zasadami przyjętymi na poszczególnych kierunkach, około dwa tygodnie przed sesją dyplomową, może zostać przeprowadzone tzw. dopuszczenie do egzaminu dyplomowego. Należy mieć przy sobie protokół gotowości do egzaminu dyplomowego (protokół gotowości).

11. Harmonogram egzaminów dyplomowych

Egzaminy dyplomowe odbywają się w terminie określonym przez Rektora w Kalendarzu roku akademickiego. Szczegółowe terminy oraz godzinowy harmonogram ustala Prodziekan ds. kierunku.

12. Terminy składania dokumentów

 

12.1. Student, po uzyskaniu akceptacji przez Promotora części teoretycznej pracy dyplomowej w formie pisemnej, w terminie: do 21 maja 2021 r. 
(lub do 15 września 2021 r.  – w przypadku sesji dyplomowej w II terminie) zobowiązany jest:
 1. uzupełnić dane w Panelu Studenta w zakładce DYPLOM odnośnie dyplomu:

- wpisać tytuły części pracy dyplomowej w języku polskim i angielskim;

- imię i nazwisko kierującego pracą dyplomową (promotora);

- imię i nazwisko recenzenta;

 

 1. uzupełnić pole „Praca opis” streszczeniem wszystkich części pracy dyplomowej;
 2. zaznaczyć wymaganą Klauzulę ze zgodą na poddanie części pisemnej pracy procedurze antyplagiatowej oraz umieszczeniu jej w ORPD
 3. wgrać do Panelu Studenta plik z gotową część pisemną pracy dyplomowej wraz z ilustracjami (format .txt, .doc, .docx, .odt, .rtf lub .pdf – nie skan[!]), przygotowaną zgodnie z zasadami przygotowania części teoretycznej pracy dyplomowej – załącznik nr 6 do Zarządzenia Rektora nr 20/2021 i wytycznymi wydziałowymi (ostateczna wersja pracy uzgodniona z promotorem) z zaznaczeniem, że to właśnie ta praca ma zostać poddana kontroli zapobiegającej plagiatowi oraz że ma być zamieszczona w ORPD;

Niniejsza praca po kontroli antyplagiatowej nie może podlegać jakimkolwiek zmianom.

Uwaga! Plik z pracą nie powinien zawierać oświadczeń autora pracy.   
           

 1. złożyć w STS 1 egzemplarz wydrukowanej pracy dyplomowej wraz z załączonym oświadczeniami autora pracy celem potwierdzenia przez pracownika zgodności z zasadami przygotowania części teoretycznej pracy obowiązującymi na ASP w Gdańsku (załącznik nr 6 do zarządzenia Rektora 20/2021);
 2. Po uzyskaniu potwierdzenia od pracownika STS zgodności pracy z ww. zasadami, praca zostanie przekazana do kontroli promotora pracy dyplomowej. Pracownik STS dokonuje tego poprzez zaznaczenie odpowiedniego statusu w systemie „Praca gotowa do zatwierdzenia”.
  Po ustawieniu statusu pracy system automatycznie wysyła wiadomość (email) do promotora pracy dyplomowej.

UWAGA: Student odpowiedzialny jest za dostarczenie recenzentowi pracy wszystkich niezbędnych danych o jakie zostanie poproszony.

Studencie, na tym etapie pobierz kartę obiegową i zacznij kompletować na niej wpisy (karta obiegowa (200 KB) doc).

12.2. Student otrzymuje automatyczne wiadomości (mail) z systemu o:

- zatwierdzeniu pracy przez promotora i wystawieniu oceny pracy,

- poprawnym/niepoprawnym formacie pliku wgranego do systemu Akademus,

- weryfikacji pracy przez system kontroli antyplagiatowej,

-  uzupełnieniu przez recenzenta oceny pracy dyplomowej.

 Gdy status pracy zmieni się na „Praca gotowa do obrony” student:

- pobiera plik pracy z systemu

- drukuje pracę wraz z oświadczeniami, którą należy dostarczyć na posiedzenie Komisji dyplomowej, następnie po obronie przekazuje do Biblioteki niniejszy egzemplarz wydrukowanej pracy wraz z oświadczeniami oraz CD z dokumentacją dyplomu.   
    

12.3. Przed egzaminami dyplomowymi w terminie do 26 maja 2021 r. 
(lub 17 września 2021 r. – w przypadku sesji dyplomowej w II terminie) Student składa w STS – pok. 101 dodatkowe dokumenty:
 • protokół gotowości przystąpienia do egzaminu dyplomowego podpisany przez promotora dyplomu (protokół gotowości),
 • formularz dotyczący udziału w badaniu losów zawodowych absolwentów (formularz badania),
 • oświadczenie o odebraniu wszystkich prac wykonanych podczas studiów (oświadczenie o odebraniu prac),
 • oświadczenie o zapoznaniu się z formalnymi i merytorycznymi kryteriami przygotowania i obrony pracy dyplomowej oraz procedurą dyplomowania na Wydziale (oświadczenie o zapoznaniu się z procedurą),
 • (nieobowiązkowe) Informacje o nagrodach: W suplemencie do dyplomu mogą zostać            umieszczone informacje dot. otrzymanych nagród, odbytych praktyk lub innych osiągnięć. Zgodę na wpisanie w/w informacji do suplementu wydaje Dziekan Wydziału. W tym celu należy się zgłosić do SOK ze spisem osiągnięć w porządku chronologicznym oraz kserokopiami dokumentów potwierdzających dane osiągnięcie (oryginały do wglądu). Po uzyskaniu akceptacji Dziekana należy przesłać spis osiągnięć (porządek chronologiczny) na właściwy adres mailowy: sts.aiw@asp.gda.pl; wzornictwo@asp.gda.pl; sts.apk@asp.gda.pl (informacja o nagrodach).

12.4.  Student jest zobowiązany do wniesienia opłaty za wersję dyplomu w języku polskim (60,00 zł) – nie dotyczy studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2019/2020. 

Numer indywidualnego konta do wykonania przelewu należy sprawdzić w Akademusie w zakładce Opłaty w terminie minimum 7 dni przed egzaminem dyplomowym.

12.5. Dyplom w języku angielskim jest nieobowiązkowy i wymaga wniesienia dodatkowej opłaty w wysokości 40 zł. Aby go uzyskać należy:

 • W STS – pok. 101 złożyć wraz z resztą wymaganych dokumentów wniosek o wydanie dyplomu w języku angielskim (wniosek)          
 • Wykonać przelew na indywidualny nr konta, który należy sprawdzić w  Akademusie w zakładce Opłaty. Opłata jest naliczana po złożeniu wniosku.

13. Harmonogram dyplomów

Egzaminy dyplomowe odbywają się w czasie sesji dyplomowej określonej w Kalendarzu Roku Akademickiego. Szczegółowe terminy oraz godzinowy harmonogram ustala Prodziekan ds. kierunku.

14. Informacje dodatkowe

Do 7 dni po egzaminie dyplomowym należy:

Nagrać trzy płyty CD, na której musi być pełna dokumentacja dyplomu (wszystkie części realizacji dyplomowych), okleić je według wskazanego wzoru naklejek oraz zebrać wymagane podpisy.

 • złożyć 1 egzemplarz wydrukowanej oprawionej pracy pisemnej oraz płytą CD, na której musi być pełna dokumentacja dyplomu (wszystkie części realizacji dyplomowych) w Bibliotece.
 • złożyć 1 płytę CD, na której musi być pełna dokumentacja dyplomu (wszystkie części realizacji dyplomowych) do STS 101 wraz z kompletnie uzupełnioną kartą obiegową.
 • złożyć 1 płytę CD, na której musi być pełna dokumentacja dyplomu (wszystkie części realizacji dyplomowych) do SOK 109.

Dostarczenie dokumentów wymienionych powyżej jest warunkiem odebrania dyplomu ukończenia studiów.

Dyplomy będą do odbioru w STS pok. 101 po upływie miesiąca od daty egzaminu dyplomowego.