Niezbędnik Dyplomanta

I. Zapoznanie się z procedurą i wytycznymi dotyczącymi dyplomowania

Student powinien zapoznać się z formalnymi i merytorycznymi kryteriami przygotowania i obrony pracy dyplomowej właściwymi dla danego kierunku i specjalności studiów, a także standardami wydziałowymi, opublikowanymi  na stronie internetowej Wydziału . Zapoznanie się z tymi wytycznymi jest potwierdzane poprzez złożenie oświadczenia wraz z pozostałymi dokumentami przed egzaminem dyplomowym.
Spotkanie organizacyjne dla studentów ostatniego roku studiów organizuje Wydział na początku roku akademickiego / październik.

II. Zapisy na Seminarium Dyplomowe

Przed rozpoczęciem semestru, w którym program studiów przewiduje zajęcia w ramach seminarium, SOK Wydziału Rzeźby i Intermediów przedstawia listę opiekunów pracy pisemnej, z której student wybiera jednego opiekuna. Zapisu dokonuje drogą mailową na adres: minos@asp.gda.pl lub osobiście u prowadzącego.

W treści zgłoszenia należy podać następujące informacje:
• imię i nazwisko studenta
• stopień
• kierunek
• imię i nazwisko opiekuna pracy pisemnej

III. Deklaracja dyplomowa

Na przełomie stycznia/lutego pracownik SOK zwróci się do studentów z prośbą
o uzupełnienie deklaracji dyplomowej dotyczącej tytułów i nazwisk promotora/opiekunów i innych osób zaangażowanych w pracę dyplomową, które następnie podlegają zatwierdzeniu przez Radę Wydziału. Każda zmiana wymaga złożenia podania oraz akceptacji Rady Wydziału.

IV. Praca pisemna

Praca pisemna, będąca częścią pracy dyplomowej, powinna być samodzielnym opracowaniem określonego zagadnienia artystycznego, projektowego lub naukowego, prezentującym ogólną wiedzę i umiejętności studenta związane z kierunkiem studiów, poziomem i profilem kształcenia oraz umiejętności samodzielnego analizowania i wnioskowania.

Rada Wydziału może poszerzyć wymagania o elementy związane ze specyfiką nauczania na danym kierunku.
Opiekun pracy pisemnej ponosi pełną odpowiedzialność za treść merytoryczną.

 

4.1. PRACA PISEMNA wytyczne edytorskie oraz obieg pracy w systemie – załącznik nr 5 do Zarządzenia Rektora nr 54/2017.
- obieg pracy dyplomowej – załącznik nr 1 do Zarządzenia Rektora nr 57/2018 r.

 

4.2. Praca pisemna powinna być ułożona następująco:

 • strona tytułowa – studia licencjackie i magisterskie
 • spis treści
 • wstęp – (pisemną pracę licencjacką/magisterską rozpoczyna wstęp, zawierający ogólne wprowadzenie i uzasadnienie wyboru tematu pracy, cel i zakres pracy; prócz tego we wstępie można zawrzeć uwagi metodologiczne oraz przedstawić stan badań i omówić literaturę naukową przedmiotu),
 • rozdziały i podrozdziały 
 • piśmiennictwo zawierające wykaz źródeł bibliograficznych, elektronicznych, a także ikonograficznych,
 • spis ilustracji wraz z podaniem źródeł ich pochodzenia 
 • Abstrakt pracy dyplomowej, na który składają się m.in. streszczenie pracy pisemnej i opis pozostałych elementów dyplomu (części artystycznej). Streszczenie pracy oraz opis dyplomu należy również skopiować do zakładki Dyplom w Akademusie. Abstrakt jest umieszczony na końcu pracy pisemnej i stanowi jej integralną część.
 • oświadczenie autora pracy – zamieszczamy na ostatniej stronie pracy pisemnej  (po abstrakcie). Oświadczenie wypełniamy komputerowo.
 • do pracy pisemnej należy trwale dołączyć wersję elektroniczną całości dyplomu na 2 płytach CD umieszonych na ostatniej stronie pracy pisemnej.  
  • Płyta nr 1 zawiera pracę pisemną z wszystkimi ww. elementami 
   oraz oddzielne pliki z oświadczeniami:
   - skany podpisanych oświadczeń autora pracy;
   - skan podpisanej zgody na poddanie pracy procedurze antyplagiatowej

  • Płyta CD nr 2 zawiera dokumentację dyplomu głównego (artystycznego) ze wszystkimi elementami. Pliki jpg w jakości odpowiedniej do druku.
  • Płyty CD powinny być oklejone wg wskazanego wzoru. Wszystkie płyty podpisuje promotor/opiekun pracy pisemnej i student. (naklejki na płyty i koperty)

4.3. Wszystkie prace drukujemy obustronnie i umieszczamy w sztywnej oprawie.
 
4.4. Należy wydrukować 3 identyczne egzemplarze pracy pisemnej i dołączyć do każdej  z nich 2 płyty CD. Istnieje możliwość dodania płyt nr 2 po obronie (patrz informacje dodatkowe). Komplet płyt jest warunkiem uzyskania wpisu na karcie obiegowej i odebrania dyplomu licencjata / magistra sztuki.

V. Praca dyplomowa – standardy wydziałowe

Rada Wydziału  określiła dodatkowe wymagania dla poszczególnych kierunków studiów:

VI. Dopuszczenie do dyplomu

Zgodnie z zasadami przyjętymi na Wydziale, student na dwa tygodnie przed egzaminami dyplomowymi powinien  uzyskać wymagane podpisy w  protokole gotowości przystąpienia do egzaminu dyplomowego: 

VII. Harmonogram egzaminów dyplomowych

Egzaminy dyplomowe odbywają się w terminie określonym przez Rektora w (Kalendarzu roku akademickiego). Szczegółowe zapisy na godziny odbywają się zgodnie z praktyką przyjętą na Wydziale, o czym poinformuje pracownik SOK (terminy obron w 2019 roku) .  W szczególnie uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość złożenia podania w SOK o przeprowadzenie obrony poza terenem uczelni (podanie o obronę poza uczelnią). 

VIII. Terminy składania dokumentów

8.1.  Student po uzyskaniu akceptacji przez opiekuna pracy pisemnej  w terminie:

 • do 20 maja 2019 r.

dla egzaminów dyplomowych przeprowadzanych w miesiącu wrześniu 2019 r.

 • do 2 września 2019 r.

zobowiązany jest:

a. uzupełnić dane w Panelu Studenta w zakładce DYPLOM odnośnie dyplomu: wpisać tytuły części pracy dyplomowej w języku polskim i angielskim; imię i nazwisko kierującego pracą dyplomową (promotora); imię i nazwisko recenzenta; imię i nazwisko opiekuna pracy pisemnej (jeżeli występuje); imię i nazwisko opiekuna aneksu (jeżeli występuje),
b. zamieścić streszczenie pracy pisemnej oraz opis pozostałych części pracy dyplomowej (abstrakt),
c. wgrać do Panelu Studenta plik z pisemną częścią pracy dyplomowej (format .txt, .doc, .docx, .odt, .rtf lub .pdf – nie skan [!]), przygotowaną zgodnie z wytycznymi edytorskimi – załącznik do Zarządzenia Rektora nr 54/2017 i wytycznymi wydziałowymi (ostateczna wersja pracy uzgodniona z opiekunem) z zaznaczeniem, że to właśnie ta praca ma zostać poddana kontroli zapobiegającej plagiatowi oraz że ma być zamieszczona w ORPPD,
Uwaga! Plik z pracą nie powinien zawierać oświadczeń autora pracy.
d. wgrać oddzielny plik zawierający skany podpisanych oświadczeń autora pracy,
e. wgrać oddzielny plik zawierający skan podpisanej zgody na poddanie pracy procedurze antyplagiatowej – pobierz załącznik
f. Przekazać do kontroli opiekuna pracy pisemnej poprzez zaznaczenie odpowiedniego statusu w systemie „Praca gotowa do zatwierdzenia”.
Po ustawieniu statusu pracy system automatycznie wysyła wiadomość (mail) do opiekuna, który zatwierdza ją do kontroli antyplagiatowej.

UWAGA: Student odpowiedzialny jest za dostarczenie wszystkich niezbędnych danych recenzentowi swojej pracy.

Studencie, na tym etapie pobierz kartę obiegową i zacznij kompletować na niej wpisy (karta obiegowa).

8.2. Student otrzymuje automatyczne wiadomości (mail) z systemu o:
- zatwierdzeniu pracy przez promotora i wystawieniu oceny pracy,
- poprawnym/niepoprawnym formacie pliku wgranego do systemu Akademus
- weryfikacji pracy przez system kontroli antyplagiatowej,
- uzupełnieniu przez recenzenta oceny pracy dyplomowej.

Gdy status pracy zmieni się na „Praca gotowa do obrony” student:
- pobiera plik pracy z systemu
- drukuje pracę w 3 jednakowych egzemplarzach- składa w STS oprawioną pracę wraz z załączonymi oświadczeniami w formacie zgodnym z wytycznymi oraz nagrywa na płycie CD 1 pobrany plik pracy oraz pliki z oświadczeniami (patrz pkt. 4.2)
- drugi egzemplarz wydrukowanej pracy pisemnej w raz z oświadczeniami należy złożyć na Wydziale w Sekcji Organizacji Kształcenia.
UWAGA: Trzeci egzemplarz wydrukowanej pracy wraz z oświadczeniami i kompletem płyt CD 1 (praca + skany oświadczeń) i CD 2 (dokumentacja dyplomu) należy złożyć w bibliotece po obronie.


8.3. Przed egzaminami dyplomowymi w terminach:
• do 27 maja 2019 (egzamin dyplomowy licencjacki/magisterski), dla egzaminów dyplomowych przeprowadzanych w miesiącu wrześniu 2019 r.
• do 9 września 2019 (egzamin dyplomowy licencjacki/magisterski),

                                

Student składa w STS, pok. 101 – oprócz wydrukowanej pracy dyplomowej także:

•    protokół gotowości przystąpienia do egzaminu dyplomowego podpisany przez promotora dyplomu, opiekunów (protokół gotowości),
•    formularz dotyczący udziału w badaniu losów zawodowych absolwentów (formularz badania),
•    oświadczenie o odebraniu wszystkich prac wykonanych podczas studiów (oświadczenie o odebraniu prac),
•    oświadczenie o zapoznaniu się z formalnymi i merytorycznymi kryteriami przygotowania i obrony pracy dyplomowej oraz procedurą dyplomowania  
na Wydziale  (oświadczenie o zapoznaniu się z procedurą),
•    4 aktualne jednakowe fotografie o wym. 4,5 x 6,5 cm (+ 2 jednakowe fotografie
o wym. 4,5 x 6,5 cm ewentualnie do wersji angielskiej),  wykonane na białym lub innym jasnym – jednolitym tle. Fotografie mogą być wykonane techniką czarno – białą lub kolorową oraz mają przedstawiać osobę w stroju eleganckim, bez nakrycia głowy oraz okularów z ciemnymi szkłami.
•    (nieobowiązkowe) Informacje o nagrodach: W suplemencie do dyplomu mogą zostać umieszczone informacje dot. otrzymanych nagród, odbytych plenerów/praktyk lub innych osiągnięć. Zgodę na wpisanie w/w informacji do suplementu wydaje Dziekan Wydziału. W tym celu należy się zgłosić do SOK ze spisem osiągnięć w porządku chronologicznym oraz kserokopiami dokumentów potwierdzających dane osiągnięcie (oryginały do wglądu). Po uzyskaniu akceptacji Dziekana należy przesłać spis osiągnięć (porządek chronologiczny) na adres mailowy: sts.rii@asp.gda.pl (informacja o nagrodach)


8.5. Dyplom w języku angielskim jest nieobowiązkowy i wymaga wniesienia dodatkowej opłaty w wysokości 40 zł. Aby go uzyskać należy:

 • W STS – pok. 101 złożyć wraz z resztą wymaganych dokumentów wniosek o wydanie dyplomu w języku angielskim (wniosek)
 • Wykonać przelew na indywidualny nr konta, który należy sprawdzić w Akademusie w zakładce Opłaty. Opłata jest naliczana po złożeniu wniosku.

UWAGA: Przed egzaminem dyplomowym  student jest zobowiązany dostarczyć płytkę nr 1 do SOK.

IX. Informacje dodatkowe

Do 7 dni po egzaminie dyplomowym należy:

 • Nagrać trzy płyty CD nr 2, na której musi być pełna dokumentacja dyplomu (wszystkie części realizacji dyplomowych), okleić je według wskazanego wzoru naklejek oraz zebrać wymagane podpisy. 
 • Złożyć 1 egzemplarz wydrukowanej oprawionej pracy pisemnej wraz z jej elektronicznym zapisem na płycie CD nr 1 oraz płytą CD nr 2 na której musi być pełna dokumentacja dyplomu (wszystkie części realizacji dyplomowych) w Bibliotece.
 • Złożyć 1 płytę CD nr 2 na której musi być pełna dokumentacja dyplomu (wszystkie części realizacji dyplomowych) do STS pok. 101 wraz z kompletnie uzupełnioną kartą obiegową. 
 • Złożyć 1 płytę CD nr 2 na której musi być pełna dokumentacja dyplomu (wszystkie części realizacji dyplomowych) do SOK pok. 202 MZ wraz z kompletnie uzupełnioną kartą obiegową.


Dostarczenie dokumentów wymienionych powyżej jest warunkiem odebrania dyplomu ukończenia studiów.

 

l. p.

Rodzaj dokumentu

Miejsce złożenia
dokumentów

Termin złożenia

1.

Spotkanie ze studentami ostatniego roku studiów informujące o warunkach dopuszczenia do egzaminu dyplomowego

Wydział

Początek roku akademickiego

2.

Złożenie pracy  pisemnej do akceptacji opiekuna

Opiekun pracy pisemnej

do 26 kwietnia 2019r. prace magisterskie/licencjackie do 1 września 2019 r. dla wrześniowych egz. dyplomowych

 

 

 

 

 

 

 

3.

A. Uzupełnić dane w Panelu Studenta w zakładce  DYPLOM odnośnie dyplomu:  wpisać tytuły części pracy dyplomowej w języku polskim i angielskim; imię i nazwisko kierującego pracą dyplomową (promotora); imię i nazwisko recenzenta; imię i nazwisko opiekuna pracy pisemnej (jeżeli występuje); imię i nazwisko opiekuna aneksu (jeżeli występuje).

B. Zamieścić streszczenie pracy pisemnej oraz opis pozostałych części pracy dyplomowej (abstrakt).

C. Wgrać do Panelu Studenta plik z pisemną częścią pracy dyplomowej (format .txt, .doc, .docx, .odt, .rtf lub .pdf – nie skan [!]), przygotowaną zgodnie z wytycznymi edytorskimi – załącznik do Zarządzenia Rektora nr 54/2017 i wytycznymi wydziałowymi (ostateczna wersja pracy uzgodniona z opiekunem) z zaznaczeniem, że to właśnie ta praca ma zostać poddana kontroli zapobiegającej plagiatowi oraz że ma być zamieszczona w ORPD.

Uwaga! Plik z pracą nie powinien zawierać oświadczeń autora pracy.

D. Wgrać oddzielny plik zawierający skany podpisanych oświadczeń autora pracy.

E. Wgrać oddzielny pliku zawierający  skan podpisanej zgody na poddanie pracy procedurze antyplagiatowej.

F. Przekazać do kontroli opiekuna pracy pisemnej poprzez zaznaczenie odpowiedniego statusu  w systemie „Praca gotowa do zatwierdzenia”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Panel Studenta

 

 

 

 

 

 

 

do 20 maja 2019 r. prace magisterskie/licencjackie do 2 września 2019 r. dla wrześniowych egz. dyplomowych

 

 

4.

Gdy status zmieni się na „Praca gotowa do obrony” student:

- pobiera plik pracy z systemu

- drukuje pracę w 3  jednakowych egzemplarzach – składa w STS oprawioną pracę wraz z załączonymi oświadczeniami w formacie zgodnym z wytycznymi oraz nagrywa na płycie CD nr 1, jeden pobrany plik pracy oraz pliki z oświadczeniami (patrz pkt. 4.2)

- drugi egzemplarz wydrukowanej pracy pisemnej wraz z oświadczeniami  należy złożyć na Wydziale w Sekcji Organizacji Kształcenia p. 202

UWAGA: Trzeci egzemplarz wydrukowanej pracy wraz z oświadczeniami i kompletem płyt CD 1 (praca + skany oświadczeń) i CD 2 (dokumentacja dyplomu) należy złożyć w Bibliotece po obronie.

 

STS

SOK

 

do 27 maja 2019 r. prace magisterskie/licencjackie                 do 9 września 2019 r. dla wrześniowych egz. dyplomowych

5.

Dopuszczenia do egzaminu dyplomowego

------

2 tygodnie przed egzaminem dyplomowym student powinien uzyskać wpisy w protokole gotowości przystąpienia do egzaminu dyplomowego

6.

Wydruk karty obiegowej i kompletowanie wpisów

 

 

 

 

 

 

 

STS pokój101

 

 

 

 

 

 

do 27 maja 2019 r. prace magisterskie/licencjackie                    do 9września 2019 r. dla wrześniowych egz. dyplomowych

7.

Protokół gotowości przystąpienia do egzaminu dyplomowego podpisany przez promotora dyplomu  i opiekunów

8.

Formularz dotyczący udziału w badaniu losów zawodowych absolwentów.

9.

Oświadczenie o odebraniu wszystkich prac wykonanych podczas studiów.

10.

Oświadczenie studenta o zapoznaniu się z formalnymi i merytorycznymi kryteriami przygotowania i obrony pracy dyplomowej oraz procedurą dyplomowania
na Wydziale.

11.

4 aktualne, jednakowe fotografie o wym. 4,5 x 6,5 cm (+ 2 jednakowe fotografie o wym. 4,5 x 6,5 cm ewentualnie do wersji angielskiej) wykonane na białym lub innym jasnym – jednolitym tle. Fotografie mogą być wykonane techniką czarno – białą lub kolorową oraz mają przedstawiać osobę w stroju eleganckim, bez nakrycia głowy oraz okularów z ciemnymi szkłami.

12.

(Nieobowiązkowe) Złożenie wniosku o wydanie dyplomu w języku angielskim. Wykonanie przelewu za wersję dyplomu w języku angielskim na indywidualne konto wygenerowane
w Panelu Studenta – 40 zł.

13.

(Nieobowiązkowe) Informacje o nagrodach
W suplemencie do dyplomu mogą zostać umieszczone informacje dot. otrzymanych nagród, odbytych praktyk lub innych osiągnięć. Zgodę na wpisanie w/w informacji do suplementu wydaje Dziekan Wydziału.

14.

Wykonanie obowiązkowo przelewu za  wersję dyplomu w języku polskim na indywidualne konto wygenerowane w Panelu Studenta – 60 zł. W terminie 7 dni przed obroną.

15.

Karta obiegowa z kompletem podpisów
(Nieobowiązkowe):  wniosek o wydanie dyplomu
w języku angielskim.

Wykonać przelew na indywidualny nr konta, który należy sprawdzić w Akademusie

w zakładce Opłaty.
Opłata jest naliczana po złożeniu wniosku.

16.

Do 7 dni po egzaminie dyplomowym należy:

 –Nagrać trzy płyty CD nr 2, na której musi być pełna dokumentacja dyplomu (wszystkie części realizacji dyplomowych), okleić ją według wskazanego wzoru naklejek oraz zebrać wymagane podpisy.

– Złożyć 1 egzemplarz wydrukowanej oprawionej pracy pisemnej wraz z jej elektronicznym zapisem na płycie CD nr 1 oraz płytą CD nr 2 na której musi być pełna dokumentacja dyplomu (wszystkie części realizacji dyplomowych) w Bibliotece.                     

–Złożyć 1 płytę CD nr 2 na której musi być pełna dokumentacja dyplomu (wszystkie części realizacji dyplomowych) do SOK pok. 202 MZ.

  –Złożyć 1 płytę CD nr 2 na której musi być pełna dokumentacja dyplomu (wszystkie części realizacji dyplomowych) do STS pok. 101 wraz z kompletnie uzupełnioną kartą obiegową.

 

Biblioteka

 

 

SOK

 

 

 

STS

 

 

 

 

do 7 dni po egzaminie dyplomowym

17.

ODBIÓR DYPLOMU 
GRATULUJEMY JESTEŚ ABSOLWENTEM


STS pokój 101

 

w terminie 30 dni od dnia ukończenia studiów Uczelnia sporządza
i wydaje absolwentowi dyplom ukończenia studiów