Akty prawne obowiązujące

  • Zarządzenie Rektora w sprawie określenia wysokości opłat za studia i świadczone usługi edukacyjne w Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku – pobierz
  • Uchwała Senatu w sprawie określenia wzoru umowy o warunkach odpłatności za studia oraz za usługi edukacyjne na studiach w Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku – pobierz
  • Ustawa Prawo o Szkolnictwie Wyższym – pobierz
  • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 16 września 2016 r. w sprawie dokumentacji przebiegu studiów – pobierz
  • Statut ASP w Gdańsku uchwalony przez Senat Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku – pobierz
  • Regulamin studiów ASP w Gdańsku, obowiązujący – pobierz