Rekrutacja 2022

Dlaczego warto studiować? Dni Otwarte 2022 Procedura przeniesienia z innej uczelni Procedura potwierdzenia efektów uczenia się

Informacje dla studentów ASP w Gdańsku

Jak wziąć udział w wymianie międzyuczelnianej?

Student ASP w Gdańsku, który chce wziąć udział w wymianie międzyuczelnianej, powinien:

 1. Wybrać interesującą go uczelnię. Upewnić się, że jego kierunek jest na uczelni, na którą chce wyjechać.
 2. Porównać pogramy studiów i na ich podstawie wypełnić podanie oraz formularz o porozumieniu o programie zajęć (oba dokumenty należy sporządzić w dwóch egzemplarzach).
 1. Uzupełnione dokumenty złożyć w Sekcji Toku Studiów (p. 101, Wielka Zbrojownia).

  Uwaga: Na tym etapie warto skontaktować się z Dziekanatem uczelni przyjmującej w sprawie dokumentów, jakie student powinien złożyć w uczelni przyjmującej, oprócz podania oraz formularza o porozumieniu o programie zajęć. Uczelnie mogą wymagać np. kserokopii indeksu, wykazu ocen, zaświadczenia o studiowaniu, portfolia.
 1. Po otrzymaniu zgody na wymianę międzyuczelnianą oraz akceptacji porozumienia o programie zajęć przez Dziekana ASP w Gdańsku, student powinien zgłosić się po odbiór podania oraz porozumienia do STS. Następnie student powinien dostarczyć te dokumenty do uczelni przyjmującej.
 2. Po otrzymaniu zgody na podaniu oraz akceptacji porozumienia o programie zajęć przez Dziekana uczelni przyjmującej, student zobowiązany jest do niezwłocznego zwrócenia po jednym egzemplarzu obu dokumentów do Sekcji Toku Studiów. Pozostałe egzemplarze zostają w uczelni przyjmującej.

  Uwaga: Dopełnienie tych formalności jest warunkiem wzięcia udziału w wymianie międzyuczelnianej.

Rozliczenie semestru

Zaliczenie semestru następuje na uczelni przyjmującej. Student zobowiązany jest do zebrania wszystkich wpisów z przedmiotów określonych w porozumieniu o programie zajęć oraz do uzyskania potwierdzenia zaliczenia semestru przez Dziekana uczelni przyjmującej.

 1. Student po zakończeniu sesji egzaminacyjnej na uczelni przyjmującej przedstawia potwierdzenie zaliczenia semestru na uczelni macierzystej, czyli ASP w Gdańsku.
 2. Dziekan uczelni macierzystej – ASP w Gdańsku, wpisuje studenta na nowy semestr na podstawie przedłożonej karty okresowych osiągnięć wraz z zaliczeniem semestru przez Dziekana uczelni przyjmującej.

Dodatkowe informacje

Studenci uczestniczący w wymianie pozostają studentami macierzystej uczelni. Opłaty za studia i usługi edukacyjne student uiszcza w uczelni macierzystej. Stypendia przyznaje i wypłaca studentowi uczelnia macierzysta. Legitymację studencką należy przedłużyć w uczelni macierzystej.