Rekrutacja 2024

Informacje dla studentów innych uczelni

Jak wziąć udział w wymianie międzyuczelnianej na ASP w Gdańsku?

Student innej uczelni artystycznej, który chce wziąć udział w wymianie międzyuczelnianej na Akademii Sztuk Pięknych (ASP) w Gdańsku, powinien:

 1. Złożyć w dwóch egzemplarzach w Sekcji Toku Studiów (Wielka Zbrojownia, p. 101):
  • podanie adresowane do Dziekana odpowiedniego wydziału ASP w Gdańsku o wyrażenie zgody na wymianę międzyuczelnianą (na wzorze z własnej uczelni lub korzystając ze wzoru ASP w Gdańsku: wzór podania – pobierz (151 KB) docx)
  • wypełniony  formularz o porozumieniu o programie zajęć, w którym student wyszczególni, jakie przedmioty chciałby realizować w ramach nauki na ASP w Gdańsku (na wzorze z własnej uczelni lub korzystając ze wzoru ASP w Gdańsku: wzór formularza o porozumieniu o programie zajeć – pobierz) oraz w zależności od Wydziału:

   Wydział Malarstwa

   • kserokopia indeksu poświadczona za zgodność z oryginałem lub wykaz ocen
   • program studiów
   • portfolio

   Wydział Rzeźby i Intermediów

   • kserokopia indeksu poświadczona za zgodność z oryginałem lub wykaz ocen
   • program studiów
   • portfolio

   Wydział Architektury i Wnętrz

   • kserokopia indeksu poświadczona za zgodność z oryginałem lub wykaz ocen
   • program studiów
   • portfolio

   Wydział Grafiki

   • kserokopia indeksu poświadczona za zgodność z oryginałem lub wykaz ocen
   • program studiów
   • portfolio (prace rysunkowe, malarskie, projektowe) w wersji papierowej i elektronicznej

   Międzywydziałowy Instytut Nauk o Sztuce

   • kserokopia indeksu poświadczona za zgodność z oryginałem lub wykaz ocen
   • program studiów
   • portfolio (prace rysunkowe, malarskie, projektowe)

   Uwaga! Podanie oraz porozumienie o programie zajęć muszą zawierać zgodę Dziekana uczelni macierzystej.

 2. Dziekan ASP w Gdańsku, na postawie przedstawionych dokumentów, wyraża zgodę na udział studenta w wymianie międzyuczelnianej  i akceptuje (bądź nie) porozumienie o programie zajęć.
 3. Sekcja Toku Studiów ASP w Gdańsku wysyła po jednym egzemplarzu podania oraz porozumienia o programie zajęć na Wydział uczelni macierzystej studenta.

  Uwaga: Warunkiem wzięcia udziału w wymianie międzyuczelnianej jest przedstawienie w Sekcji Toku Studiów ASP w Gdańsku potwierdzenia zaliczenia poprzedniego semestru na uczelni macierzystej (np. zaświadczenie od uczelni macierzystej), nie później niż 7 dni od rozpoczęcia zajęć nowego semestru na ASP w Gdańsku.

  Kalendarz roku akademickiego jest dostępny na stronie: https://asp.gda.pl/studenci/organizacja-toku-studiow/kalendarz-roku-akademickiego,49

Termin składania dokumentów

Komplet dokumentów należy złożyć w Sekcji Toku Studiów najpóźniej na 14 dni przed rozpoczęciem semestru, na który student chce przyjechać na wymianę.

Rozliczenie semestru

 1. Student  przed rozpoczęciem sesji egzaminacyjnej zgłasza się do Sekcji Toku Studiów (Wielka Zbrojownia, p. 101) po kartę okresowych osiągnięć.
 2. Po uzyskaniu zaliczeń z wszystkich przedmiotów, które zostały zaakceptowane wcześniej w porozumieniu o programie zajęć, student przekłada kartę okresowych osiągnięć w Sekcji Toku Studiów (STS).
 3. STS przedstawia kartę zaliczeń Dziekanowi ASP w Gdańsku.
 4. Podpisaną przez Dziekana ASP w Gdańsku kartę okresowych osiągnięć pracownik STS przekazuje studentowi.
 5.  Student przedstawia w uczelni macierzystej kartę okresowych osiągnięć wraz potwierdzeniem zaliczenia semestru przez Dziekana ASP w Gdańsku.

Dodatkowe informacje

 1. Studenci uczestniczący w wymianie pozostają studentami macierzystej uczelni. Opłaty za studia i usługi edukacyjne student uiszcza w uczelni macierzystej.
 2. Stypendia przyznaje i wypłaca studentowi uczelnia macierzysta.
 3. Legitymację studencką należy przedłużyć w uczelni macierzystej.