Architektura Wnętrz, I stopnia

Rok akademicki 2020/2021

Studia stacjonarne I stopnia

WYDZIAŁ: Architektura i Wzornictwo

KIERUNEK: Architektura Wnętrz

Zapisz się na studia

Procedura Internetowej Rejestracji kandydatów (IRK) na rok akademicki 2020/2021 na wszystkie kierunki I i II stopnia oraz jednolitych magisterskich studiów stacjonarnych i niestacjonarnych będzie możliwa od 01.06.2020 r.

WYNIKI REKRUTACJI ->>

Harmonogram

01.06.2020

Termin rozpoczęcia rejestracji w IRK

30.06.2020

godzina: 15:00

Zakończenie Rejestracji w IRK

05.07.2020

Ostateczny termin dokonania opłaty

 

Instrukcje i pliki do pobrania:

1. Instrukcja przygotowania wielostronicowego pliku PDF – pobierz

2. Oświadczenie o samodzielnym wykonaniu prac zawartych w  teczce/portfolio – pobierz

3. Oświadczenie o samodzielnym wykonaniu  zadań egzaminacyjnych – pobierz

06.07–07.07.2020

I ETAP – EGZAMIN PRAKTYCZNY I PRZEGLĄD AUTORSKICH PRAC KANDYDATA

Egzamin ma na celu sprawdzenie predyspozycji kandydatów w kontekście wybranego kierunku studiów, odbędzie się w oparciu o nadesłane materiały.

W zakres egzaminu wchodzi wykonanie zadania egzaminacyjnego oraz przesłanie w formie elektronicznej, wymaganej dokumentacji zadania wraz z dodatkowymi, wybranymi przez kandydata autorskimi pracami plastycznymi oraz wymaganymi dokumentami.


1. Zadanie egzaminacyjne

Temat zadania oraz szczegółowe wymagania zostaną przesłane kandydatkom/ kandydatom pocztą elektroniczną w dniu egzaminu na adres podany w trakcie rejestracji.

Publikacja tematów zadań: 06.07.2020 godzina 09:00 – 09:30

2. Wybrane przez kandydata autorskie prace plastyczne (rysunkowe, malarskie, fotograficzne, modele, rzeźby). Kandydat przedstawia dokumentację wybranych przez siebie prac, które powinny przede wszystkim odnosić się do wybranego kierunku studiów i dotyczyć architektury, wnętrz, mebli, pejzażu, relacji człowieka z otoczeniem. Maksymalna ilość wybranych prac przez kandydata 10 szt. Prace muszą być podpisane nazwiskiem i imieniem w prawym dolnym narożniku arkusza.

TERMIN  I  WYMAGANIA  FORMALNE DLA  NADSYŁANEJ  DOKUMENTACJI

Termin nasyłania dokumentacji: 07.07.2020 do godziny 15:00

Dokumentację należy przesłać na adres: aw.1st@akademia.gda.pl

(po godzinie 15:00 przesłanie dokumentacji będzie niemożliwe, prosimy nie czekać do ostatniej chwili)

 

Wymagania formalne:

1. Wybrane przez kandydata prace plastyczne oraz dokumentację zadania egzaminacyjnego należy przygotować jako         jeden wielostronicowy plik PDF (instrukcja przygotowania pliku PDF do pobrania).

 Plik należy opatrzyć nazwą wg wzoru: Imię_Nazwisko_egzAW_1st.pdf   

 Przykład: Jan_Kowalski_egzAW_1st.pdf

2. Do przesłanej dokumentacji należy dołączyć skan lub zdjęcie własnoręcznie podpisanego oświadczenia o samodzielnym wykonaniu prac egzaminacyjnych oraz przedstawionych prac plastycznych, bez naruszenia dóbr osób trzecich, (plik do pobrania).

3. Należy dołączyć także potwierdzenie dokonania opłaty egzaminacyjnej.

 Przesłanie niekompletnej dokumentacji dyskwalifikuje kandydata z udziału w egzaminach wstępnych.

 

Całą wymaganą dokumentację należy wysłać w jednej wiadomości e-mail jako jeden załącznik.

Załącznik nie powinien  przekroczyć 25 MB.

10.07.2020

godzina: 15:00

OGŁOSZENIE WYNIKÓW I ETAPU godzina 15:00

Warunkiem przystąpienia do II etapu postępowania rekrutacyjnego online jest uzyskanie przez kandydata wymaganego minimum punktowego dla I etapu.

Ogłoszenie listy kandydatów, którzy zostali zakwalifikowani do II etapu egzaminu wstępnego.

Ogłoszenie harmonogramu rozmowy kwalifikacyjnej.

(Przesłanie na konta kandydatów informacji o godzinie przeprowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej do godziny 17:00.)

Miejsce: strona internetowa www.asp.gda.pl w dziale Rekrutacja > Wyniki

13.07–14.07.2020

II ETAP – ROZMOWA KWALIFIKACYJNA

Rozmowy kwalifikacyjne będą odbywały się od godz. 9:00 wg harmonogramu.

Rozmowa kwalifikacyjna dotyczyć będzie wybranych prac plastycznych oraz zadania wykonanego przez kandydatkę / kandydata w ramach egzaminu praktycznego (I etap). Rozmowa może również dotyczyć zainteresowań kandydatki / kandydata z obszaru kultury i sztuki. W trakcie rozmowy kandydat musi mieć dostęp do oryginałów przesłanych prac plastycznych oraz odpowiedzi na zadanie egzaminacyjne.

Rozmowa kwalifikacyjna przeprowadzana będzie przez Komisję w formie zdalnej poprzez aplikację Google Meet. Forma ta wymaga od kandydata lub kandydatki dostępu do urządzenia umożliwiającego przeprowadzenie rozmowy audio-wizualnej oraz stabilnego łącza internetowego. W trakcie rozmowy powinno być możliwe sprawdzenie tożsamości kandydata lub kandydatki poprzez udostępnienie do wglądu sekretarzowi Komisji Rekrutacyjnej dowodu tożsamości.

16.07.2020

godzina 15:00

OGŁOSZENIE WYNIKÓW II ETAPU   godzina 15:00

OGŁOSZENIE WYNIKÓW EGZAMIÓW

Warunkiem otrzymania pozytywnej oceny w procesie postępowania rekrutacyjnego online jest uzyskanie przez kandydata wymaganego minimum punktowego z każdego etapu.

 

Ogłoszenie listy kandydatów, którzy zdali egzamin i zmieścili się w limicie przyjęć na I rok studiów.

Miejsce: strona internetowa www.asp.gda.pl w dziale Rekrutacja > Wyniki

11.08–21.08.2020

(z wyjątkiem 17.08)

Składanie dokumentów

Oryginalne dokumenty należy przesłać kurierem bądź pocztą na poniższy adres – liczy się data dostarczenia przesyłki na Uczelnię, a nie data stempla pocztowego.

 

Oryginalne dokumenty można też dostarczyć w godz. 12.00 – 14.00

Miejsce: Wielka Zbrojownia, Targ Węglowy 6, Gdańsk

Dział Kształcenia, Biuro Rekrutacji, pok. 101

Uwaga! W przypadku dużej ilości kandydatów godzina ogłoszenia wyników może ulec zmianie. Przepraszamy za związane z tym utrudnienia

Zasady postępowania rekrutacyjnego

Uchwała Senatu nr 27/2020 z dnia 27 maja 2020 w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale nr 24/2019 Senatu Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku z dnia 26.06.2019 roku w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia w Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku w roku akademickim 2020/2021 uwzględniającej zmiany wprowadzone uchwałą Senatu nr 13/2020 z dnia 27 lutego 2020 r. – pobierz

Limit przyjęć

Zgodnie z Uchwałą nr 20/2020 Senatu ASP w Gdańsku z dnia 18 marca 2020 limit przyjęć w roku akademickim 2020/2021 wynosi: 23 osoby.

O kierunku

Architektura wnętrz to nie tylko zawód, ale przede wszystkim sposób na życie dla ludzi, którzy wyobrażają sobie otaczający świat innym niż jest teraz i pragną poszukiwać jego lepszej formuły. Projektowanie wnętrz wyklucza nudę, zmusza do kreatywności.

Architektura wnętrz skupia się na tworzeniu miejsc służących ludziom. Jest dziedziną sztuki biorącą ciągły i bezpośredni udział w codziennym życiu. Architekt wnętrz staje się niejako współautorem życia. Studia na kierunku architektury wnętrz przygotowują do realizacji tych fascynujących i odpowiedzialnych zadań.

Początek studiów opiera się głównie na zajęciach z podstaw projektowania architektury. Przez pierwsze dwa lata studiów wszyscy studenci Kierunku Architektury Wnętrz uczestniczą we wspólnych zajęciach otwierających przed nimi elementarne tajniki projektowania. Zajęcia zakreślają krąg od rysunku poprzez podstawy projektowania architektury, makietowania, wspomagania komputerowego, aż po techniki prezentacji projektów. Po czterech semestrach studiów następuje możliwość wyboru pomiędzy trzema pracowniami podstaw architektury wnętrz o zróżnicowanym profilu kształcenia oraz pracowniami podstaw mebla, wnętrz miejskich i scenografii. Ponadto tok kształcenia wspierają zajęcia i wykłady z teorii. Kurs pierwszego stopnia kończy się dyplomem licencjackim realizowanym w jednej z sześciu wyżej wymienionych pracowni podstaw.