Rekrutacja 2024

Harmonogram i wymagania

Architektura Przestrzeni Kulturowych I stopnia, studia stacjonarne

 

Informacje wstępne

Postępowanie rekrutacyjne na stacjonarne studia I stopnia na kierunku Architektura Przestrzeni Kulturowych zostanie przeprowadzone w trybie online.

 

Oficjalnym narzędziem do przeprowadzenia rekrutacji online w Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku jest platforma Google Workspace.

Kandydat zobowiązany jest podczas rekrutacji online (wysyłka teczki, zadań, dokumentów, rozmowa kwalifikacyjna itp.) do korzystania z konta gmail, które zapewnia poprawne funkcjonowanie wykorzystywanych narzędzi.

     20.05.2024

Termin rozpoczęcia rejestracji w IRK

     12.06.2024

Godzina 15:00

Termin zakończenia rejestracji w IRK

     12.06.2024

 

Ostateczny termin dokonania opłaty rekrutacyjnej

 

Uwaga: przelewy są księgowane w systemie IRK raz dziennie, dlatego aktualizacja stanu opłaty w panelu Kandydata może pojawić się do 2 dni roboczych po dacie zlecenia przelewu.

 

Instrukcje i pliki do pobrania:

1. Instrukcja przygotowania wielostronicowego pliku PDF – pobierz (421 KB pdf)

2. Oświadczenie o samodzielnym wykonaniu prac zawartych w teczce/portfolio – pobierz (13 KB doc)

     13-14.06.2024

 

ETAP WSTĘPNY – PRZESŁANIE I WERYFIKACJA FORMALNA TECZKI

 

Warunkiem przystąpienia do egzaminu  jest przesłanie przez kandydata/kandydatkę kompletnej Teczki w formie elektronicznej na podany adres:

 

apk.1st.2024@asp.gda.pl

 

Termin nadsyłania Teczki: od 13.06.2024 od godziny 8.00 do 14.06.2024 do godziny 20.00

Teczkę należy wysłać w jednej wiadomości e-mail jako jeden załącznik podpisany imieniem i nazwiskiem.

Wielkość załącznika z Teczką nie może przekroczyć 25 MB

 

Teczka podlega weryfikacji formalnej. Nadesłanie niekompletnej lub/i niewłaściwie przygotowanej Teczki dyskwalifikuje kandydata/kandydatkę z udziału w egzaminach wstępnych. Teczka przesłana po przekroczeniu wyznaczonego terminu nie będzie podlegać ocenie, prosimy nie czekać do ostatniej chwili z uwagi na możliwy długi czas przesyłania plików drogą internetową.

 

Teczka powinna zawierać:

1. Autorskie prace: od 5 do 15 wykonanych w dowolnej technice autorskich prac plastycznych/projektowych                     np. rysunki (szkice postaci, martwej natury, przestrzeni miejskich, wnętrz, szkice perspektywiczne lub aksonometryczne itp.), fotografie (obrazy obiektów, miejsc, ludzi itp.), prace malarskie, graficzne i inne opracowania ilustracyjne.

Prace nie muszą odnosić się do wymienionych powyżej przykładów. Powinny potwierdzać zdolności plastyczne i być wyrazem artystycznych lub projektowych zainteresowań kandydata/kandydatki zagadnieniami związanymi z szeroko rozumianą sztuką, w tym architekturą, krajobrazem lub miastem.

Wszystkie autorskie prace powinny być przygotowane w wersji cyfrowej w postaci jednego wielostronicowego pliku PDF (instrukcja przygotowania pliku PDF do pobrania wyżej).

2. Oświadczenie – skan lub zdjęcie własnoręcznie podpisanego oświadczenia o samodzielnym wykonaniu autorskich prac zawartych w Teczce bez naruszenia dóbr osób trzecich (plik do pobrania).

3. Potwierdzenie dokonania opłaty rekrutacyjnej

 

UWAGA: Teczka zawierająca linki lub odnośniki do Dysku Google, WeTransfer, YouTube lub innej strony do przesyłania dużej ilości danych nie będzie podlegać ocenie.

 

Prosimy nie wysyłać wiadomości kilkukrotnie, przy ocenie pod uwagę będzie brana zawartość tylko pierwszej wiadomości nadesłanej przez kandydata/kandydatkę.

18.06.2024    

Godzina 13:00

Ogłoszenie listy osób spełniających wymagania formalne, zakwalifikowanych do I Etapu egzaminu:

godzina 13:00

 

Ogłoszenie harmonogramu rozmowy kwalifikacyjnej.

Miejsce: strona internetowa www.asp.gda.pl w dziale Rekrutacja > Wyniki

 

Przesłanie na konta e-mail kandydatów/kandydatek podane podczas rejestracji, informacji o godzinie przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej do godziny 15:00.

Osoby zakwalifikowane do rozmowy kwalifikacyjnej są zobowiązane do sprawdzenia do godziny 16:00 czy otrzymały link do rozmowy (także w folderze SPAM). W przypadku gdy nie otrzymały e-maila, proszone są o kontakt poprzez wiadomość e-mail na adres apk.1st.2024@asp.gda.pl  do godziny 16:30. Powtórna wiadomość e-mail zostanie wysłana do godziny 17:30.

     19.06.2024

Godzina 8:00

EGZAMIN Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA CUDZOZIEMCÓW

 

Kandydat/kandydatka powinna posługiwać się językiem polskim w stopniu zaawansowanym.  Cudzoziemcy, którzy nie mogą przedstawić dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego zobowiązani są do przystąpienia do egzaminu.

Egzamin z języka polskiego odbędzie się  19.06.2024 od godz. 8:00 do 10:00

Egzamin przeprowadzony będzie w formie online poprzez aplikację Google Meet. Forma ta wymaga od kandydata/kandydatki dostępu do urządzenia umożliwiającego przeprowadzenie rozmowy audio-wizualnej oraz stabilnego łącza internetowego. W trakcie rozmowy powinno być możliwe sprawdzenie tożsamości kandydata/kandydatki poprzez zadanie pytań w oparciu o dane osobowe wprowadzone do IRK.

Informacje o godzinie egzaminu kandydaci/kandydatki, których będzie on dotyczył otrzymają drogą mailową. Przewidywany czas rozmowy wynosi ok. 10 minut.

     19-21.06.2024

 

 I ETAP – ROZMOWA KWALIFIKACYJNA I PRZEGLĄD AUTORSKICH PRAC

 

Rozmowy kwalifikacyjne będą odbywały się od godz. 10:00 wg ustalonego harmonogramu.

 

Rozmowa kwalifikacyjna przeprowadzona zostanie na bazie autorskich prac kandydata/kandydatki zawartych w teczce. Celem rozmowy i przeglądu jest sprawdzenie predyspozycji kandydata/kandydatki do podjęcia studiów artystycznych w dziedzinie sztuki w zakresie sztuk projektowych związanych z kształtowaniem przestrzeni kulturowych, w tym przestrzeni miejskich. Ocenie podlegają zarówno prace jak i rozmowa kwalifikacyjna. Przewidywany czas rozmowy kwalifikacyjnej wynosi ok. 20 minut.

 

Rozmowa kwalifikacyjna przeprowadzona będzie przez Komisję w formie online poprzez aplikację Google Meet. Forma ta wymaga od kandydata/kandydatki dostępu do urządzenia umożliwiającego przeprowadzenie rozmowy audio-wizualnej oraz stabilnego łącza internetowego. W trakcie rozmowy powinno być możliwe sprawdzenie tożsamości kandydata/kandydatki poprzez zadanie pytań w oparciu o dane osobowe wprowadzone do IRK.

 

     24.06.2024

Godzina 13:00

 

OGŁOSZENIE WYNIKÓW I ETAPU: godzina 13:00

OGŁOSZENIE WYNIKÓW EGZAMINÓW

Warunkiem otrzymania pozytywnej oceny w procesie postępowania rekrutacyjnego jest uzyskanie przez kandydata/kandydatkę wymaganego minimum punktowego z każdego elementu egzaminu.

 

Ogłoszenie listy osób, które zdały egzamin i zmieściły się w limicie przyjęć na I rok studiów.

 

Miejsce: strona internetowa www.asp.gda.pl w dziale Rekrutacja > Wyniki

     08-15.07.2024

 

Składanie dokumentów

Oryginalne dokumenty należy przesłać kurierem bądź pocztą na poniższy adres – liczy się data dostarczenia przesyłki na Uczelnię, a nie data stempla pocztowego.

Oryginalne dokumenty można też dostarczyć w wyznaczonym terminie (z wyjątkiem soboty i niedzieli) do siedziby Uczelni w godz. 12.00 – 14.00

Adres: Akademia Sztuk Pięknych, Targ Węglowy 6, Gdańsk 80-836

Dział Kształcenia, Biuro Rekrutacji, pok. 109

 

          Uwaga! W przypadku dużej liczby kandydatów godzina ogłoszenia poszczególnych wyników może ulec zmianie. Przepraszamy za związane z tym utrudnienia.