Rekrutacja 2021

Dlaczego warto studiować? Dni Otwarte 2021 Procedura przeniesienia z innej uczelni Procedura potwierdzenia efektów uczenia się

Jakość kształcenia

Zespół ds. jakości kształcenia szkoły doktorskiej:

prof. ASP dr hab. Marek Jóźwicki – przewodniczący
prof. Ludmiła Ostrogórska
prof. ASP dr hab. Małgorzata Jankowska
prof. ASP dr hab. Grzegorz Radecki
prof. ASP dr hab. Przemysław Łopaciński
mgr Kacper Ludwiczak – przedstawiciel doktorantów
prof. Marek Adamczewski – z głosem doradczym

 

Zespół ds. jakości kształcenia szkoły doktorskiej jest zespołem doradczym Dyrektora Szkoły Doktorskiej w sprawach doktoranckich i kształcenia.

Do kompetencji i zdań zespołu należą:

  • wdrażanie i monitorowanie systemu zapewnienia i doskonalenia jakości kształcenia poprzez analizę koncepcji kształcenia Szkoły Doktorskiej, programu kształcenia, efektów uczenia się, zasobów kadrowych, infrastruktury dydaktycznej i wsparcia doktorantów w procesie kształcenia, analizę działalności naukowej i artystycznej w jednostce i zaangażowania w nią doktorantów,
  • monitorowanie programów kształcenia i uzyskiwanych efektów uczenia się przy ścisłej współpracy z Radą Szkoły Doktorskiej,
  • opracowywanie i wdrażanie we współpracy z komisją ds. rozwoju naukowego wewnętrznych aktów prawnych dotyczących zapewnienia i doskonalenia jakości kształcenia oraz ewentualne dostosowywanie dokumentów ogólnie obowiązujących do specyfikacji kształcenia w szkole doktorskiej,
  • opracowywanie rocznych i okresowych sprawozdań z działania systemu zapewnienia i doskonalenia jakości kształcenia w Szkole Doktorskiej. Przewodniczący zespołu składa roczne sprawozdanie Rektorowi oraz Dyrektorowi Szkoły Doktorskiej w październiku każdego roku, a następnie przedstawia je podczas najbliższego posiedzenia rady Szkoły Doktorskiej,
  • dokumentowanie przeprowadzonych działań projakościowych i przedstawianie Dyrektorowi Szkoły Doktorskiej propozycji działań mających na celu podnoszenie jakości kształcenia,
  • wdrażanie rozwiązań, rekomendacji oraz dobrych praktyk podnoszących jakość kształcenia,
  • zbieranie i opiniowanie wniosków od doktorantów, które dotyczą jakości kształcenia,
  • sporządzanie sprawozdań z wyników ankiety oceny zajęć i nauczycieli akademickich w Szkole Doktorskiej,
  • sporządzanie sprawozdań z wyników ankiety oceny kształcenia w Szkole Doktorskiej,
  • wykonywanie innych działań wynikających z wewnętrznych aktów prawnych (m.in. zarządzeń rektora, uchwał senatu, instrukcji i procedur w nich zawartych).