Rekrutacja 2021

Dlaczego warto studiować? Dni Otwarte 2021 Procedura przeniesienia z innej uczelni Procedura potwierdzenia efektów uczenia się

Stypendia, granty i konkursy

Ustawa  Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce zwana Konstytucja dla Nauki wprowadziła szkoły doktorskie, w ramach których każdy doktorant ma zagwarantowane stypendium doktorskie. Młodzi naukowcy mogą aplikować do różnych konkursów grantowych oraz programów oferowanych przez Ministerstwo Nauki Szkolnictwa Wyższego lub jego agencje wykonawcze.

SZKOŁY DOKTORSKIE – STYPENDIUM DOKTORANCKIE

Stypendium w szkole doktorskiej:

 • przysługuje każdemu doktorantowi, który nie posiada stopnia doktora,
 • może być wypłacane doktorantowi łącznie nie dłużej niż przez 4 lata we wszystkich szkołach doktorskich, w jakich się kształcił,
 • jego wysokość wynosi co najmniej 37% wynagrodzenia profesora do miesiąca oceny śródokresowej i co najmniej 57% po przeprowadzenia tej oceny,
 • jego wysokość może być uzależniona od osiągnięć doktoranta (tzn. podmiot może wypłacać wyższe stypendium niż przewiduje ustawowe 37%/ 57% wynagrodzenia profesora zgodnie z przyjętymi w szkole zasadami, a także może różnicować wysokość stypendium przyznawanego doktorantom w ramach tej samej szkoły),
 • jego wysokość w okresie zawieszenia kształcenia ustala się w oparciu o przepisy dotyczące ustalania zasiłku macierzyńskiego (za podstawę wymiaru zasiłku rozumie się wysokość miesięcznego stypendium doktoranckiego przysługującego w dniu złożenia wniosku o zawieszenie, tj. 37% albo 57% wynagrodzenia profesora),
 • jest wypłacane przez podmiot prowadzący szkołę doktorską,
 • doktorantom z niepełnosprawnościami przysługuje zwiększenie stypendium o 30% kwoty minimalnego stypendium doktoranckiego do oceny śródokresowej.

Wysokość minimalnego zasadniczego wynagrodzenia profesora w uczelni określa minister w drodze rozporządzenia. W chwili obecnej wynosi ono 6 410 zł (brutto).

Doktorantowi, który złożył rozprawę w terminie wcześniejszym niż termin ukończenia kształcenia przewidziany w programie kształcenia, wypłaca się stypendium do dnia planowanego ukończenia kształcenia, ale nie dłużej niż przez 6 miesięcy.

Od stypendium doktoranckiego odprowadza się składki na ubezpieczenia społeczne przewidziane w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych. Doktoranci w szkołach doktorskich, którzy pobierają stypendium doktoranckie, zostają objęci obowiązkowym ubezpieczeniem emerytalnym i rentowym oraz wypadkowym. Natomiast ubezpieczenie chorobowe jest dla doktorantów dobrowolne. W przypadku ubezpieczeń zdrowotnych, podobnie jak dotychczas, doktoranci będą ubezpieczeni przez podmiot prowadzący szkołę doktorską, o ile nie mają tego ubezpieczenia
z innego tytułu.

STYPENDIUM MINISTRA DLA WYBITNYCH MŁODYCH NAUKOWCÓW

Doktorant może otrzymać również stypendium ministra dla wybitnych młodych naukowców pod warunkiem, że posiada znaczące osiągnięcia naukowe i nie uzyskał stopnia doktora. Doktorant nie musi już być zatrudniony w uczelni albo instytucie, natomiast osoby do 7 lat od uzyskania stopnia doktora mogą ubiegać się o to stypendium tylko jako pracownicy. Warto zauważyć, że dla doktorantów przeznaczona będzie osobna pula środków (określona w rozporządzeniu). Stypendium przyznawane jest przez ministra na wniosek rektora, dyrektora instytutu PAN, dyrektora instytutu badawczego lub dyrektora instytutu międzynarodowego, w których prowadzona jest szkoła doktorska. Okres wypłacania stypendium nie może przekraczać 3 lat (z wyłączeniem przerw na czas urlopu macierzyńskiego i pochodnych).

NARODOWE CENTRUM NAUKI

NCN cyklicznie otwiera konkursy adresowane do wszystkich naukowców. Konkursy podzielone są w następujący sposób:

 • OPUS – konkurs na projekty badawcze, w tym finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej niezbędnej do realizacji tych projektów,
 • PRELUDIUM – konkurs na projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową nieposiadające stopnia naukowego doktora,
 • SONATINA – na projekty badawcze realizowane przez osoby posiadające stopień naukowy doktora, uzyskany w okresie do 3 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem,
 • SONATA – konkurs na projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową posiadające stopień naukowy doktora, uzyskany w okresie od 2 do 7 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem,
 • SONATA BIS – konkurs na projekty badawcze mające na celu powołanie nowego zespołu naukowego, realizowane przez osoby posiadające stopień naukowy lub tytuł naukowy, które uzyskały stopień naukowy doktora w okresie od 5 do 12 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem,
 • HARMONIA – konkurs na projekty badawcze realizowane w ramach współpracy międzynarodowej,
 • MAESTRO – konkurs dla doświadczonych naukowców na projekty badawcze mające na celu realizację pionierskich badań naukowych, w tym interdyscyplinarnych, ważnych dla rozwoju nauki, wykraczających poza dotychczasowy stan wiedzy, których efektem mogą być odkrycia naukowe,
 • SYMFONIA – konkurs na międzydziedzinowe projekty badawcze realizowane przez wybitnych naukowców, przekraczające granice dyscyplin naukowych,
 • MINIATURA – konkurs na działanie naukowe,
 • ETIUDA – konkurs na stypendia doktorskie,
 • FUGA – konkurs na krajowe staże po uzyskaniu stopnia naukowego doktora,
 • TANGO – konkurs na projekty zakładające wdrażanie w praktyce gospodarczej i społecznej wyników uzyskanych w rezultacie badań podstawowych,
 • POLONEZ – konkurs dla naukowców przyjeżdżających z zagranicy,
 • BEETHOVEN CLASSIC – konkurs na polsko-niemieckie projekty badawcze z zakresu nauk humanistycznych, społecznych i o sztuce oraz wybranych dyscyplin nauk ścisłych i technicznych, realizowane przez zespoły polsko-niemieckie,
 • BEETHOVEN LIFE – konkurs na polsko-niemieckie projekty badawcze z zakresu nauk o życiu, realizowane przez zespoły polsko-niemieckie,
 • DAINA – konkurs na polsko-litewskie projekty badawcze,
 • UWERTURA – konkurs na staże w zagranicznych zespołach naukowych realizujących granty ERC,
 • SHENG – na polsko-chińskie projekty badawcze,
 • MOZART – na polsko-austriackie projekty badawcze.

Aktualnie otwarte nabory można sprawdzić na stronach: 

https://www.ncn.gov.pl/

https://naukawpolsce.pap.pl/granty-i-konkursy?page=1